Αναφορικά με το ζήτημα Αθηνών - Σκοπίων (Μάρτιος 2018)

 

 

Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το θέμα κατά το παρελθόν (π.χ. πρβλ. από το ΑΡΧΕΙΟ τις ημερομηνίες: 19-2-2006, Μάρτιος 2008, 4-10-2010, όπως εξάλλου και έμμεσα 4 Ιουλίου 2015, αλλά ακόμα και πριν την καταστατική της ίδρυση καθ΄ όλη τη δεκαετία του 1960: '61, '62, '63, '64, '65, '66, '67, '68, '69). Σύμφωνα λοιπόν με τ' ανθρωπολογικά δεδομένα, οι κάτοικοι που ζούνε στην περιοχή της αρχαίας Δαρδανίας δεν είναι Σλάβοι. Σλαβόφωνοι ναι, Σλάβοι όχι (με εξαίρεση βέβαια ενός μικρού ποσοστού όπως είναι αναμενόμενο για όλη τη Ν. Βαλκανική). Μπορεί ο Κίροβ Γκλιγκόροφ, ο Μίκης Θεοδωράκης και μαζί τους ορισμένοι αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι, δημοσιογράφοι, ιστορικοί, μουσικολόγοι ή χορογράφοι να έχουν άκριτα υποστηρίξει ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων είναι Σλάβοι, όμως κανένας τους δεν είναι ανθρωπολόγος, ούτε βεβαίως έχει προβεί σε αντίστοιχες επιστημονικές μελέτες. Με δυο λόγια, από ανθρωπολογική σκοπιά οι κάτοικοι των Σκοπίων στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι ντόπιοι, με καταβολές μάλιστα στην απώτερη προϊστορία.

Από κει και πέρα το λεπτό ζήτημα της ονομασίας αφορά τόσο τους γείτονες ως προς τον αυτοπροσδιορισμό τους, όσο και μας ως προς το δικό μας. Καλή γειτονία σημαίνει όμως ο ένας να αφουγκράζεται τον άλλο κι όχι ο καθένας να ταμπουρώνεται στα δικά του αδιαπραγμάτευτα επιχειρήματα και παράλληλα (ταυτόχρονα) να αδιαφορεί για το τι εκλαμβάνει σαν ορθό ή δίκαιο η άλλη πλευρά.

Δεν είναι γνωστό εάν υπάρχει αρκετός χρόνος να επιλυθεί το ζήτημα μέχρι το καλοκαίρι. Γι' αυτό είναι άλλοι, πολύ πιο αρμόδιοι - όπως π.χ. τα διάφορα ΥΠΕΞ - να συνεξετάσουν. Εάν όμως εντωμεταξύ δεν βρεθεί μια φόρμουλα κοινά αποδεκτή, φρονούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα υπό την αιγίδα μιας διακυβερνητικής επιτροπής ένας δημόσιος διάλογος (μέσω επίσης του Διαδικτύου), όπου θα παρατίθενται εύσχημα (δηλ. δίχως ύβρεις) όλες οι απόψεις μαζί με τους αντίστοιχους προβληματισμούς, ούτως ώστε σύντομα, π.χ. σε επόμενη ευρωπαϊκή διάσκεψη, η Αθήνα με τα Σκόπια και ει δυνατόν μαζί επίσης με τη Σόφια και τα Τίρανα, να εμφανιστούν ενώπιον των υπόλοιπων μελών της διεθνούς κοινότητας στον ΟΗΕ με μία κοινή τοποθέτηση.

 

 

Concerning the Athens - Skopje matter (March 2018)

 

The Anthropological Association of Greece has repeatedly dealt with the issue in the past (cf. for example from the ARCHIVE the dates: 19th February 2006, March 2008, 4th October 2010, as well as indirectly 4th of July 2015, but even before its statutory foundation during all of the 1960 decade: '61, '62, '63, '64 '65, '66, '67, '68, '69). According to the anthropological data, the inhabitants of the territory that occupies ancient Dardania are not Slavs. Slavophones (Slavic-speaking) yes, Slavs not (with the exception, naturally, of a small percentage as it is expected for the whole of the Balkans). Maybe Kirov Gligorov, Mikis Theodorakis and with them several archaeologists, choreographers, historians, linguists or musicologists have uncritically supported that the Skopje inhabitants are Slavs, but none of them is an anthropologist or has advanced co respective scientific studies. In short, from an anthropological point of view, the Skopje inhabitants in their overwhelming majority are of local origin, even since early prehistoric times.

Beyond that, the delicate issue of the name concerns both: as to the neighbors' self-determination, as well as to our own. A good neighborhood relation however means listening to each other, not everyone shuffling into "its own indisputable arguments" and at the same time being indifferent to what the neighbor considers as right and faire.

It is unknown whether there is enough time to resolve the matter until the summer. For this issue there are others, much more adequate - for example, the various Foreign Ministries - to take over. However, if in the meantime may not be found a commonly accepted formula, we believe that a public dialogue (via Internet too) should be launched immediately, under the auspices of an intergovernmental committee, where all the views and the co respective concerns will be presented in a proper manner (i.e. without insults) so that soon, during a forthcoming European conference, Athens with Skopje and, if possible, with Sofia and Tirana, may appear before the rest of the international community at UN with a common position.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - RETURN TO THE CONTENTS