1961 (: 38 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

20-01-1961

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο "Πρωτνθρωπος" εις την Ελλδα.  
20-01-1961

KATHIMERINI:

"Protanthropus" in Greece.  
05-02-1961

BΗMA:

Παλαιολιθικ ευρματα εις Χαλκιδικ και Ηλεα. Χατζημιχλη Βννα
05-02-1961

VIMA (Step):

Palaeolithic findings in Khalkidhiki and Peloponnese. Chatzimihali Vanna
22-02-1961

ΑΥΓΗ:

λληνας επιστμων μελετ προβλματα ανθρωπολογας του ελληνικο λαο.  
22-02-1961

AVGI (Done):

A Greek scientist is studying anthropological issued of the Greek people.  
22-03-1961 VETSIERNAJA MOSKVA: Zachita disertatsii.  
22-03-1961 VETSIERNAJA MOSKVA (Βραδυν Μσχα):  Ανακονωση για την υπερσπιση του διδακτορικο απ τον  ρη Πουλιαν στο Παν/μιο Μσχας (πρβλ. ανωτρω).  
22-03-1961 VETSIERNAJA MOSKVA (Evening Moscow): Announcement of defending the dissertation thesis of Aris Poulianos in Moscow University (cf. above).  
Απρλ. 1961 ΗΩΣ, τεχος αρ. 45: Το σπλαιο  Κκκινων Πετρν   Χαλκιδικς. Α. Πετροχελου
April 1961 IOS (Twilight), v. 45: The Khalkidhiki's cave of "Red Rocks". Α. Petrocheilou
02-04-1961 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α: Η πρακτικ σημασα της επιστμης της Ανθρωπολογας δια την Ελλδα.  
02-04-1961 KATHIMERINI (Daily) A: The practical significance of  Anthropology for Greece.  
04-04-1961 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Β: Η The practical significance of  Anthropology for Greece.  
04-04-1961 KATHIMERINI (Daily) - B: The practical significance of  Anthropology for Greece.  
05-04-1961 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Γ: Η Πρακτικ σημασα της επιστμης της Ανθρωπολογας δια την Ελλδα.  
05-04-1961 KATHIMERINI (Daily) - C: The practical significance of  Anthropology for Greece.  
14-04-1961 ΝΕΑ:
Επιστολα - Η επιστμη της Ανθρωπολογας και η Ελλς.
 
14-04-1961 ΝΕΑ (News):
Letters to the newspaper - The science of Anthropology and Greece.
 
16-04-1961 ΑΥΓΗ:
Μελτη για την καταγωγ των Ελλνων.
 
16-04-1961 AVGI (Done):
The study of the Greeks’ origin.
 
06-05-1961 ΝEOΣ ΔΡΟΜΟΣ : νας ακμα λληνας επιστμονας θα τιμσει το λα και την πατρδα.  
06-05-1961 ΝEOS DROMOS (New Way): Another Greek scientist will honor his people and country.  
27-05-1961 ΑΥΓΗ:
Προβλματα Ανθρωπολογας των Ελληνικν πληθυσμν.
 
27-05-1961 AVGI (Done):
Anthropological issues concerning Greek populations.
 

 

Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Découverte d'un crane d'Homme Paléolithique dans la Péninsule Chalcidique. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448.

Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Discovery of a skull of Palaeolithic Man in Khalkidhiki Peninsula. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448.

Κκκορος Π. και Α. Κανλλης (1960 - αλλ μλλον 1961) – Ανακλυψη ενς κρανου παλαιολιθικο ανθρπου στη χερσνησο της Χαλκιδικς. L´Anthropologie (Η Ανθρωπολογα), 64 (5-6): 438-448.

Κομαρης Ι. 1961) – Παλαιολιθικ ευρματα εις Χαλκιδικ και Ηλεα (πρβλ. Τπο, 2 Μαου). Αθνα.

Κoumaris I. (1961) – Palaeolithic findings in Khalkidhiki and Peloponnese (cf. Press, May the 2nd). Athina.

Πετροχελου Α. (1961) – Το σπλαιο των Κκκινων Πετρν Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο Απριλου). Αθνα.

Petrocheilou A. (1961) – To spiileo ton “Kokkinon Petron” Khalkidhikis (cf. Press, April). Athina.

Petrocheilou A. (1961) – The Khalkidhiki's cave of "Red Rocks" (cf. Press, April). Athens.

Poulianos A. (1961 a) – Proishozdenje Grekov. Disertatsia Aspiranturi v Institute Anthropologii Maskvi.

Πουλιανς Α. (1961 a) – Η προλευση των Ελλνων. Διδακτορικ διατριβ στο Ινστιτοτο Ανθρωπολογας της Μσχας (Εκδθηκε ξαν στην Αθνα τα τη 1962, 1965, 1968, 1988, 2004).

Poulianos A. (1961 a) – The "Origins of the Greeks". Ph.D thesis at Moscow Institute of Anthropology (Again edited in Athens on 1962, 1965, 1968, 1988, 2004).

Poulianos A. (1961 b) – Discovery of a skull of Palaeolithic Man in Greece. Voprossi Anthropologhii, 8: 162 (Historically, the first scientific publication regarding the Petralona Man discovery).

Πουλιανς Α. (1961 b) – Ανακλυψη κρανου Παλαιολιθικο Ανθρπου στην Ελλδα. Voprossi Anthropologhii - Ζητματα Ανθρωπολογας, 8: 162 (Ιστορικά η πρώτη δημοσίευση σε επιστημονικ περιοδικ σχετικ με την ανεύρεση του κρανίου του Ανθρώπου των Πετραλώνων).

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS