1964 (: 48 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

0;- 0;-1964 ΑΥΓΗ:
Ανθρωπολογικς ρευνες απ λληνα  στη Βουλγαρα.
 
0?-0?- 1964

AVGI (Done):

Anthropological Investigations by a Greek in Bulgaria

 
06-01-1964 ΑΥΓΗ:
Ο πργκηψ Πτρος πρκειται να καταλβει την δρα ανθρωπολογας στο πανεπιστμιο. Παραμερζεται ο ρης Πουλιανς- διεθνς αυθεντα.
 
06-01-1964 AVGI (Done):
Prince Peter is going to occupy the cathedra of anthropology at the University. Aris Poulianos, an international authority, is overlooked.
 
21-04-1964 ΑΥΓΗ:
Τιμητικ δικριση στον ρη Πουλιαν.
Γ. Μπικος
21-04-1964 AVGI (Done):
Honorary distinction to Aris Poulianos. .
G. Beikos
11-07-1964 ΑΥΓΗ:
Να εργασα του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο προκαλε το ενδιαφρον των σοβιετικν επιστημνων - Η ανθρωπολογικ σνθεση του πληθυσμο των Βαλκανων.

Γ. Μπικος

11-07-1964 AVGI (Done):
New work of the anthropologist Aris Poulianos raises the interest of Soviet scientists - The anthropological composition of the Balkan population.

G. Beikos

25-07-1964 ΑΥΓΗ:
Θα απουσισει η Ελλδα απ το διεθνς συνδριο ανθρωπολγων; (Πντως) Ο ρης Πουλιανς θα παρουσισει να θμα.

Γ. Μπικος

25-07-1964 AVGI (Done):
Will Greece be absent from the international congress of anthropologists? (However) Aris Poulianos will present a subject.

G. Beikos

01-08-1964 ΑΥΓΗ:
Αυστριακς ανθρωπολγος (πρην ναζ) προβανει σε ανακονωση για τον νθρωπο του Νεντερταλ Πετραλνων Θεσσαλονκης.

Γ. Μπικος

01-08-1964 AVGI (Done):
An Austrian anthropologist (former Nazi) is making an announcement as regards the Petralona Neanderthal of Thessalonica.

G. Beikos

01-08-1964 MOSCOW NEWS:
Seventh International Anthropological and Ethnographical Congress.

 

01-08-1964 Να της Μσχας:

Το 7ο Διεθνς Ανθρωπολογικ και Εθνογραφικ Συνδριο.

 

03-08-1964 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:

Σμερα το Ανθρωπολογικ Συνδριο Μσχας.

 

03-08-1964 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic Change):

Today the Anthropological Congress of Moscow..

 

04-08-1964 ΑΥΓΗ:
Ζωηρ ενδιαφρον των επιστημνων για την εργασα του ρη Πουλιανο στο Διεθνς Ανθρωπολογικ Συνδριο της Μσχας.

Γ. Μπικος

04-08-1964 AVGI (Done):
Strong interest of scientists for the research of Aris Poulianos at the International Anthropological Congress in Moscow.

G. Beikos

06-08-1964 ΑΥΓΗ:

Αυστριακς ανθρωπολγος (πρην ναζ) προβανει σε ανακονωση για τον νθρωπο του Νεντερταλ Πετραλνων Θεσσαλονκης. Ποος του επτρεψε να οικειοποιηθε το σπνιο επιστημονικ ερημα της ελληνικς επιστμης; Σκνδαλο που εκθτει την Ελλδα στο Διεθνς Ανθρωπολογικ Συνδριο της Μσχας.

 

Γ. Μπικος

06-08-1964 AVGI (Done):
An Austrian anthropologist (ex-Nazi) makes an announcement for the Petralona Neanderthal man of Thessaloniki. Who allowed him to appropriate the rare scientific discovery of Greek science? A scandal that exposes Greece to the International Anthropological Congress of Moscow.

G. Beikos

27-08-1964 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς προσκαλεται για επιστημονικ εργασα στην Ιαπωνα.

Γ. Μπικος

27-08-1964 AVGI (Done):
Aris Poulianos is invited for scientific study in Japan.

G. Beikos

01-09-1964 ΑΥΓΗ:
λοι οι λαο χουν τις διες βιολογικς ικαντητες να φτσουν σε οποιοδποτε εππεδο πολιτισμο.

Γ. Μπικος

01-09-1964 AVGI (Done):
All peoples have the same biological abilities to reach any level of civilization.

G. Beikos

19-09-1964 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς ετοιμζει να επιστημονικ εργασα.

Γ. Μπικος

19-09-1964 AVGI (Done):
Aris Poulianos prepares new scientific work.

G. Beikos

27-12-1964 ΑΥΓΗ:
Η Ακαδημα Επιστ. της ΕΣΣΔ υιοθετε τις απψεις του Πουλιανο.

Γ. Μπικος

27-12-1964 AVGI (Done):
The USSR Academy of Sciences adopts the Poulianos views.

G. Beikos

 

Bostanci E. (1964) – An examination of a Neanderthal type fossil skull in the Chalcidique Peninsula. Belleten, 28: 377-381. Ankara.

Μποστντσι Ε. (1964) – Εξταση ενς απολιθωμνου κρανου τπου Νεντερταλ στη Χαλκιδικ Χερσνησο. Δελτο, 28: 377-381. γκυρα.

Breitinger E. (1964) – Der Neanderthaler von Petralona. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Moscow. August 1964.

Breitinger E. (1964) – The Petralona Neanderthal man. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Enthnological Sciences, August 1964. Moscow.

Μπριτιγκερ Ε. (1964) – Ο Νεαντερτλ απ τα Πετρλωνα. Ανακονωση στο 7ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν, Αγουστος 1964. Μσχα.

Κανλλης Α. (1964) – Το σπλαιο και ο παλαιολιθικς νθρωπος των Πετραλνων. «Το Βουν», 238: 97-106.

Kanellis A. (1964) – To spileo ke o Paleolithikos Anthropos ton Petralonon. "To Vouno", 238: 97-106.

Kanellis A. (1964) – The cave and the Paleolithic man of Petralona. "To Vouno", 238: 97-106.

Πετροχελου Α. (1964) – Το σπλαιο των «Κκκινων Πετρν». Δελτο Σπηλαιολογικς Εταιρεας Ελλδος, τ. VI (6): 160-166. Αθνα.

Petrocheilou A. (1964) – The Cave of the "Red Rocks" (Petralona Khalkidhiki). Bulletin de la Société Spéléologique de Grèce, VI (6): 160-166. Athens.

Poulianos A. (1964 a) – Vozrastnaya dinamika rassovich priznakov ou Grekov. Voprossi Antropologii, v. 17, str. 79. Moskva. (Cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 29 & 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1964 a) – Η δυναμικ της ηλικας σον αφορ τα φυλετικ γνωρσματα των Ελλνων. Ζητματα Ανθρωπολογας, τ. 17, σελ. 79, Μσχα. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 29 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1964 a) – The age dynamic of racial futures within Greeks. Anthropological Issues, v. 17, p. 79. Moscow. (Cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, pages 29 & 307, of the same author).

Poulianos A. (1964 b) – On human plasticity (comparative characteristics of some groups of migrants and their descendents). Report to the VIIth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. August 1964. Ed. in vol. 1, Section Anthropology - Psychology, 1968, pp. 300-3007. Moscow. (Cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 29 & 112, of the same author).

Πουλιανς Α. (1964 b) – Αναφορικ με την ανθρπινη πλαστικτητα (συγκριτικ χαρακτηριστικ ορισμνων ομδων μεταναστν και των απογνων τους). Ανακονωση στ 7ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν. Αγουστος 1964. Εκδ. στον 1ο τ., Τμμα Ανθρωπολογας - Ψυχολογας, 1968, σελ. 300-3007. Μσχα. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 29 & 112, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1964 c) – Greki / Ethnografitseskοje opisanije. SSSR Academija Nauk. Moskva. (Cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1964 c) – λληνες / Εθνογραφικ περιγραφ. Ακαδημα Επιστημν της ΕΣΣΔ. Μσχα. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 29 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1964 c) – Greeks / Ethnofraphic description. USSR Academy of Sciences. Moscow. (Cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Sickenberg O. (1964) – Die saugetierfauna der Hohle Petralona bei Thessaloniki (vorlaufige Mitteilung). Former Institute for Geology and Subsurface Research, IX (1): 3-16. Athens.


Ζκενμπεργκ Ο. (1964) – Η πανδα των θηλαστικν του σπηλαου  Πετραλνων κοντ στη Θεσσαλονκη (προκαταρκτικ ανακονωση). τ. ΙΓΜΕ, IX (1): 3-16. Αθνα.


Sickenberg O. (1964) – The mammalian fauna of Petralona cave near Thessalonica (preliminary report). Former Institute for Geology and Subsurface Research, IX (1): 3-16. Athens.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ