1963 (: 48 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

11-02 - 1963

ΧΑΡΑΥΓΗ (ΚΙΕΒΟΥ):

Σχετικ με την προλευση των Ελλνων.

 
11-02- 1963

HARAVGI (Kiev's twilight):

On regard of the origins of Greeks.

 
0;-0;-1963 ΑΥΓΗ:
Μσχα - Ανθρωπολογικς ρευνες απ λληνα στη Βουλγαρα.
 
0?-0?- 1963

AVGI (Done):

Moscow - Anthropological Investigations by a Greek in Bulgaria.

 
15-03-1963 ΑΥΓΗ;
Οι ρευνες του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο στη Βουλγαρα.
Γ. Δημητρου
15-03-1963 AVGI (Done)?
The investigations of the anthropologist Aris Poulianos in Bulgaria.
G. Dimitriou
26-05-1963 ΒΗΜΑ ή ΝΕΑ:
Η καταγωγ των Ελλνων. Ο Φαλμερυερ, η γλσσα και οι ανθρωπολογικς ρευνες του ρη Πουλιανο.
Γ. Θεοτοκάς*
26-05-1963 VIMA (Step) or ΝΕΑ (News):
The origins of Greeks. Fallmerayer, the language and the anthropological studies of Aris Poulianos.
G. Theothokas*
06-06-1963 ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ:
Η καταγωγ του λαο της Ελλδας.
 
06-06-1963 ΝEOS DROMOS (New Way):
The origin of the Greek people.
 
04-08-1963 ΑΥΓΗ:
Η επιστημονικ αποστολ Πουλιανο στη Βουλγαρα.
Γ. Μπικος
04-08-1963 AVGI (Done):
The scientific mission of Poulianos in Bulgaria.
G. Beikos
08-08-1963 ΑΥΓΗ:
Στη Μσχα με τους ξενιτεμνους συγγραφες και καλλιτχνες.
Δ. Σωτηρου
08-08-1963 AVGI (Done):
At Moscow with the immigrant righters and artists.
D. Sotiriou
Σεπτ. 1963 ΕΛΛΑΔΑ  αρ. 5-6
Το σπλαιο  των  Κκκινων  Πετρν.
Α. Πετροχελου
Sept. 1963 ELLADA (Greece)  No. 5-6:
The cave of the "Red Rocks".
Α. Petrocheilou
07-10-1963 ΑΥΓΗ:
Διβημα των συγγενν των πολιτικν προσφγων για τον επαναπατρισμ του κ. ρη Πουλιανο.
 
07-10-1963 ΑΥΓΗ:

Procedure (step) of the political refugee’s relatives’ regarding the repatriation of Mr. Aris Poulianos

 

 

 

Beikos G. (1963) – The scientific mission of Poulianos in Bulgaria (cf. newspaper of August the 4th). Athens.

Μπικος Γ. (1963) – Η επιστημονικ αποστολ Πουλιανο στη Βουλγαρα (πρβλ. εφημερδα της 4ης Αυγοστου). Αθνα.

Dimitriou G. (1963) – The investigations of the anthropologist Aris Poulianos in Bulgaria (cf. newspaper of March the 15th). Athens.

Δημητρου Γ. (1963) – Οι ρευνες του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο στη Βουλγαρα (πρβλ. εφημερδα της 15 Μαρτου). Αθνα.

Πετροχελου Α. (1963) – Το σπλαιο των «Κκκινων Πετρν». Περιοδικ "Ελλδα": τ. 5-6. Αθνα.

Petrocheilou A. (1963) – The Cave of the "Red Rocks". Journal "Ellada" (Greece): v. 5-6. Athens.

Poulianos A. (1963 a) – New Palaeolithic finds of Greece. Sov. Arheologhia, 2: 227-229.

Poulianos A. (1963 a) – Novie paleolititseskije nahodki v Gretsii. Sov. Arheologhia, 2: 227-229.

Πουλιανς Α. (1963 a) – Να παλαιολιθικ ευρματα της Ελλδας. Sov. Arheologhia - Σοβιετικ Αρχαιολογα, 2: 227-229.

Poulianos A. (1963 a) – Antropologija Karaimov iz Lithouanii i Krima. Voprossi Antropologii, v. 10. Moskva. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1963 b) – Η ανθρωπολογα των Καραμων της Λιθουανας και της Κριμαας. Ζητματα Ανθρωπολογας τ. 13. Μσχα. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1963 b) – The anthropology of Caraimi from Lithuania and from Crimea. Anthropological Issues, v. 13. Moscow. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1963 c) – Ανθρωπολογικς ρευνες στη Βουλγαρα (πρβλ. ως νω εφημερδες της 15 Μαρτου 4 Αυγοστου).

Poulianos A. (1963 c) – Anthropological investigations in Bulgaria (cf. above newspapers of March 15th or August the 4th). Athens.

Πουλιανς Α. (1963 d) – Η καταγωγ του λαο της Ελλδας (πρβλ. ανωτρω εφημερδα της 6 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1963 d) – The origin of the Greek people (cf. above newspaper of June the 6th). Athens.

Sotiriou D. (1963) – At Moscow with the immigrant righters and artists (cf. newspaper of August the 8th). Athens.

Σωτηρου Δ. (1963) – Στη Μσχα με τους ξενιτεμνους συγγραφες και καλλιτχνες (πρβλ. εφημερδα της 8 Αυγοστου). Αθνα.

Theothokas G. (1963) – The origins of Greeks. Fallmerayer, the language and the anthropological studies of Aris Poulianos (cf. newspaper of May the 26th). Athens.

Θεοτοκς Γ. (1963) – Η καταγωγ των Ελλνων. Ο Φαλμερυερ, η γλσσα και οι ανθρωπολογικς ρευνες του ρη Πουλιανο (πρβλ. εφημερδα της 26 Μαου). Αθνα.

 

Σημ* (2017): Ο δισημος συγγραφέας Γιώργος Θεοτοκάς (1906-1966) είχε ζητήσει μαζί με άλλους δύο Έλληνες διανοούμενους στο τέλος του 1962 να γνωρίσει το διαπρεπ ανθρωπολγο Δ-ρα Άρη Πουλιανό. Συναντήθηκαν ττε σε ξενοδοχείο της Μόσχας και ξανά το 1965/6 στην Αθήνα, στο σπίτι του Θεοτοκά επί της οδού Ρηγίλλης.

Note: * (2017) - The famous writer George Theotokas (1905-1966) had asked along with two other Greek intellectuals at the end of 1962 to meet the famous anthropologist Dr. Aris Poulianos. At that time they met in a Moscow hotel and again in 1965/6 in Athens, at Theotokas's house on Rigillis Street.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS