1967 (: 42 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

03-01-1967 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Οι λληνες εναι Σλβοι γρφει Παγκσμιος "'τλας"!

 
03-01-1967 ACROPOLIS:

A World "Atlas" writes  that Greeks are Slavs!

 
15-01-1967 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
15-01-1967 KATHIMERINI (Daily):

The new anthropological evidence concerning Greece and the ethnogenetic research of the Greeks.

 
21-01-1967 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
21-01-1967 VRADINI (Evening):

The new anthropological evidence concerning Greece and the ethnogenetic research of the Greeks.

 
29-01-1967
Φωτογραφα λγο πριν την αυτοψα του σπηλαου

Κοκκινοβονι Αττικς: ρης Πουλιανς, Κστας Μερδενησινος, Δφνη Πουλιανο, Νκος Πουλιανς και η αεμνηστη πρεδρος της ΕΣΕ ννα Πετορχελου.

Φωτ. καθηγητ Ι. ντρια, του οποου το ΙΧ.
29-01-1967
Photo just before the autopsy of

Kokkinovouni cave (in Attika): Aris Poulianos, Kostas Mardensianos, Daphne Poulianou, Nikos Poulianos and the unforgettable speleologist HAS president Anna Petrocheilou.

Photo of Prof. I Ontrias, whos the white car.
29-01-1967 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
29-01-1967 KATHIMERINI (Daily):

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
01-02-1967 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Στλη πληροφοριν. Απαντσεις εις αναγνστας.

 
01-02-1967 VRADINI (Evening):

Information column. Answers to readers.

 
09-02-1967 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ:

Η προλευσις των Ελλνων.

 
09-02-1967 RETHIMNIOTIKA NEA (News from Rethymnon):

The origin of the Greeks.

 
30-03-1965/7 ATLANTIS ΝΥ (ΑΤΛΑΝΤΙΣ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ - Ε Λ Λ Η Ν
Σπρου Μελ

30-03-1967

ΑΤLΑΝΤΙS (Ν.Υ.):

From life. Greek.

Sp. Melas.

02-04-1967 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα προστορικ εργαλεα και διφορα χνη των αρχαιτερων κατοκων της Δ. Ελλδος. Μ. Παρασκευαδης
02-04-1967 KATHIMERINI (Daily): The prehistoric tools and various other traces regarding the most ancient inhabitants of western Greece. Μ. Paraskevaidis
04-05-1967 Η απλυση απ το Υπ. Συντ. του Δρα ρη Ν. Πουλιανο με υπογραφ συνταγμ. Ν. Μακαρζου
04-05-1967 The dismissal from the Coordination  Ministry of Dr. Aris N. Poulianos with the signature of the ex. minister - colonel N. Makarezos  
21-07-1967 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Η  προλευση  των  Ελλνων. Εθνογενετικ ρευνα.

 
21-07-1967 MESSIMVRINI (Νoon):

“The origin of the Greeks”. Ethnogenetic research.

 
02-08-1967 ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Ν.Υ.):

Δια την σλληψιν του διαπρεπος ανθρωπολγου ρη Πουλιανο.

Ν. καρης
02-08-1967 ΑΤLΑΝΤΙS (Ν.Υ.):

Concerning the arrest of the famous anthropologist Aris Poulianos.

Ν. Ikaris
16-08-1967 HELSINGEN SAANOMAT:

Finnish student in greek jail beaten and expelled - The adventure in the prison retained accidentally along with Aris Pulianos, in Bouboulina's Street.

 
16-08-1967 ΧΕΛΣΙΝΚΕΝ ΣΑΑΝΟΜΑΤ (Η εφημερδα σου στο Ελσνκι):

Φιλανδς φοιτητς σε ελληνικ φυλακ - Η περιπτεια στη φυλακ και κατ τχη συγκρατομενου του ρη Πουλιανο, στη Γενικ Ασφλεια της οδο Μπουμπουλνας, απ' που στη συνχεια απελθηκε.

 

 

 

Ikaris Ν. (1967) – Concerning the arrest of the famous anthropologist Aris Poulianos (cf. Press of August 2nd). NY.

καρης Ν. (1967) – Δια την σλληψιν του διαπρεπος ανθρωπολγου ρη Πουλιανο (πρβλ. Τπο 2-8). ΝΥ.

Makarezos N. (colonel, ex. junta minister, 1967) – The dismissal from the Ministry of Coordination of Dr. Aris N. Poulianos (cf. Press of May the 4th). Athens.

Μακαρζος Ν. (συνταγματρχης, τ. υπουργς της χοντας, 1967) – Η απλυση απ το Υπουργεο Συντονισμο του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο (πρβλ. Τπο 2-8). Αθνα.

Ontrias I. (1967) – Photo (just before the spelological autopsy of Kokkinovouni cave, where depicted are Aris Poulianos, Kostas Merdensianos, Daphne Poulianou, Nikos Poulianos and the unforgettable speleologist president of the Hellenic Speleological Association - HSA - Anna Petrocheilou, cf. "To Vouno", "Deltion" of HSA in SPELEO Attica Archive, as well as Press 29 January). Athens.

ντριας Ι. (1967) – Φωτογραφα (λγο πριν την σπηλαιολογικ αυτοψα του σπηλαου Κοκκινοβονι Αττικς: εικονζονται οι ρης Πουλιανς, Κστας Μερδενησινος, Δφνη Πουλιανο, Νκος Πουλιανς και η αεμνηστη πρεδρος της ΕΣΕ ννα Πετορχελου, πρβλ. Το ΒΟΥΝΟ Ετ2αρ16σ105, Δελτο ΕΣΕ Τ2τ5-6σ178 στο Αρχεο ΣΠΕΛΕΟ Αττικς, πωςΤπο 29 Ιανουαρου). Αθνα.

Paraskevaidis M. (1967) – The prehistoric tools and various other traces regarding the most ancient inhabitants of western Greece (cf. Press of April the 2nd).

Παρασκευαδης Μ. (1967) – Τα προστορικ εργαλεα και διφορα χνη των αρχαιτερων κατοκων της Δ. Ελλδος (πρβλ. Τπο 2 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1967 a) – The place of the Petralonian man among Palaeoanthropi. Anthropos 19, (N.S.11): 216-221. Akten Anthropologischen Kongresses - Brno.

Πουλιανς Α. (1967 a) – Η θση του Πετραλνειου ανθρπου μεταξ των Παλαιοανθρπων. «Anthropos» 19, (N.S.11): 216-221. Πρακτικ Ανθρωπολογικο Συνεδρου - Μπρνο.

Πουλιανς Α. (1967 b) – Υστερομινωικν κρανον εκ του τφου «Κατσαμπ». Προσθκη στο βιβλο του Σ. Αλεξου «Υστερομινωικο τφοι λιμνος Κνωσο». Βιβλιοθκη Αρχαιολογικς Εταιρεας, αρ. 56. Αθνα. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 257, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1967 b) – Late Minoan skull from “Katsabas” grave. Adendum to S. Alexiou book “Late Minoan skulls from the Knossos port”. Library of the Archaeological Association, No 56. Athens. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 257, of the same author).

Πουλιανς Α. (1967 c) – Η μελτη ανασκαφικν ανθρωπολογικν ευρημτων. Πρακτικ Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. Αθναι. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1967 c) – The study of excavating anthropological findings. Proceedings of the Greek Anthropological Society. Athens. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1967 d) –Τα προστορικ εργαλεα και διφορα χνη των αρχαιτερων κατοκων της Δ. Ελλδος (πρβλ. Τπο 2 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1967 d) – The prehistoric tools and various other traces regarding the most ancient inhabitants of Greece (cf. Press of April 2nd). Athens.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS