1968 (: 122 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

06-01-1968

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Τα πρακτικ της Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. Μηνς  Νησιτης
06-01-1968

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

The records of the Hellenic Anthropological Society. Minas Nissiotis  
02-03-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Συνντευξη  με τον νθρωπο που ζησε στη Χαλκιδικ πριν απ 100.000 χρνια.  
02-03-1968

ACROPOLIS:

Interview with the human that lived in Khalkidhiki 100,000 years ago.  
18-04-1968

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Ο αρχνθρωπος των Πετραλνων, πρτος νθρωπος εις την Ευρπην και πρτος χρησιμοποισας  το πυρ.  
18-04-1968

ELLINIKOS VORAS (Greek North):

Petralona Archanthropus, the first human of Europe and the first to use fire.  
18-04-1968

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΩΡΑ:

Ο πρτος Ευρωπαος ζησε στην Ελλδα. Ο "νθρωπος των Πετραλνων" ανατρπει τας βασικς θεωρας. Ο Ελλαδικς χρος και χι η  Αφρικ εναι κοιτς του ανθρωπνου γνους. Δντια βρεφν που ζησαν προ 700.000 ετν.  
18-04-1968

ESPERINI ORA

(Evening Time):

The first European lived in Greece. The "Petralona man" overturns the basic theory. Greek territory and not Africa, is the cradle of humanity. Teeth of infants who lived 700,000 years ago.  
18-04-1968

ΕΣΤΙΑ:

Η  Χαλκιδικ κοιτς του  ανθρπου. Ο Ελλαδικς Αρχνθρωπος.  
18-04-1968

ΕSΤΙΑ (Focus):

Khalkidhiki, the cradle of humanity. The Helladic Archanthropus.  
18-04-1968

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ 3):

Ο νθρωπος των Πετραλνων ανατρπει τας βασικς θεωρας της ανθρωπολογικς επιστμης. Απ τη συνντευξη τπου του ρη Πουλιανο για το σπ. Πετραλνων.  
18-04-1968

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ (Macedonia):

Petralona man overturns the basic theory of anthropological science. From the Press conference of Aris Poulianos on Petralona cave.  
18-04-1968

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:

Η  Χαλκιδικ  υπρξε  προ  800.000  ετν  η κοιτς  ανθρωπνου εδους εν εξελξει.  
18-04-1968

ΤΑCHYDROMOS (Courier):

Khalkidhiki was 800,000 years ago, the cradle of human species during its evolution.  
18-04-1968

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Πριν  απ  500.000 χρνια ο  πρτος  νθρωπος ζησε στην Ελλδα.  
18-04-1968

THESSALONIKI:

500,000 years ago the first human lived in Greece.  
19-04-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ζω 900.000 χρνων στον Ελληνικ  χρο.  
19-04-1968

ACROPOLIS:

Life of 900,000 years in the Greek territory.  
19-04-1968

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Εις την Ελλδα ζων νθρωποι προ του 400.000 π.Χ.  
19-04-1968

ELEUTHEROS KOSMOS (Free World):

In Greece, people were living 400,000 BC.  
19-04-1968

ΕΣΤΙΑ:

Παλαιολιθικ.  
19-04-1968

ΕSΤΙΑ (Focus):

Paleolithics.  
19-04-1968

ΕΘΝΟΣ:

Η  ζω  ενεφανσθη  πρτα  εις  Ελλδα.  
19-04-1968

ETHNOS (Nation):

Life first appeared in Greece.  
19-04-1968

ΝΕΑ:

Ευρματα 500 χιλιδων ετν, ανθρπινα δντια, χνη φωτις.  
19-04-1968

ΝΕΑ (News):

Finds of 500,000 years, human teeth, traces of fire.  
19-04-1968

ΒΗΜΑ:

Οι λληνες ζουν στον αυτ  χρο  εδ  και 900.000 χρνια.  
19-04-1968

VIMA (Step):

Greeks are living in the same area for 900,000 years.  
19-04-1968

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Ανθρωπολογικ ανακλυψις.  Ανακονωση του καθηγητο κ. Α. Πουλιανο.  
19-04-1968

VRADINI (Evening):

Anthropological discovery. Communication of prof. A. Poulianos  
21-04-1968

ΕΡΕΥΝΑ (Τρικλων):

Προβληματισμς (για την ηλικα του Αρχανθρπου).  
21-04-1968

EREUNA (Tricala's Research):

Reflection (for the age of the Archanthropus).  
25-04-1968

ΕΘΝΟΣ:

Ο πρτος νθρωπος το 'Ελλην.  
25-04-1968

ETHNOS (Nation):

The first human was Greek.  
29-04-1968

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Το κρανο των Πετραλνων ανκει εις παλαινθρωπον και χι εις αρχνθρωπον.  
29-04-1968

APOGEUMATINI (Afternoon):

Petralona's skull belongs to a Paleoanthropus and not to an Archanthropus.  
01-05-1968

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΗ (Θεσσαλονκης):

Η Ελλς πατρς του ανθρπου.  
01-05-1968

ΜΑΚΕDΟΝΙΚΗ ZOI (Macedonian Life):

Greece, the homeland of human kind.  
02-05-1968

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Περ Αρχανθρπου και Παλαιανθρπου.  
02-05-1968

APOGEUMATINI (Afternoon):

About Archanthropus and Paleoanthropus.  
04-05-1968 γγραφο 7401 του Γεν. Γραμμ. Υπ. Β. Ελλ. για επιτροπ αυτοψας ΑΠΘ, ΕΟΤ και ΑΝΠ στο Σ.Π.    
04-05-1968 Document 7401of N. Greece Ministry regarding autopsy commission of Thess. University, GOT & ANP    
09-05-1968

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΒΟΡΡΑΣ:

Θ' αξιοποιηθε το ταχτερον το σπλαιο των Πετραλνων.  
09-05-1968

ELLINIKOS VORAS (Greek North):

Petralona cave will be exploited as soon as possible.  
09-05-1968

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΩΡΑ (Θεσσαλονκης):

Ο κ. Γκαντνας επεσκφθη το Σπλαιον Πετραλνων.  
09-05-1968

ESPERINI ORA (Thessaloniki's Evening Time):

Mr. Gantonas visited Petralona cave.  
09-05-1968

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σελ 3:

Θα εξακολουθσουν αι ρευναι που ζησε ο Ευρωπαος παλαιονθρωπος.

Νικ. Π. Βουργουτζς

09-05-1968

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ (Macedonia, page 3):

Research will be continued where the European Paleoanthropus lived (with references to the G.S. of Northern Greece colonel N. Gantonas).

Nik. P. Vourgoutzis

11-05-1968

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΒΟΡΡΑΣ:

Το ατημα της Θεσσαλονκης.  
11-05-1968

ELLINIKOS VORAS (Greek North):

The Thessaloniki request.  
11-05-1968

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΒΟΡΡΑΣ:

ρχισε η να φσις εργασιν εις το σπλαιον Πετραλνων.  
11-05-1968

ELLINIKOS VORAS (Greek North):

A new phase of works started at Petralona cave.  
12-05-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ερασιτχναι ερευνητα καταστρφουν  τα σπλαια.  
12-05-1968

ACROPOLIS:

Amateur researchers destroy the caves.  
21-05-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Αι καταστροφα των αρχαιοττων. Γ. Μαρνος
21-05-1968

ACROPOLIS:

The damages of the antiquities. G. Marinos
23-05-1968

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΒΟΡΡΑΣ:

Το σπλαιον Πετραλνων.  
23-05-1968

ELLINIKOS VORAS (Greek North):

The Petralona cave.  
26-05-1968

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Ο "Αρχνθρωπος Ελλαδικς Ουξρις" της Χαλκιδικς. Μηνς  Νησιτης
26-05-1968

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Archanthropus the “Greek Uxoris" of Chalcidice. Minas Nissiotis
28-05-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Τα ελληνικ σπλαια στα κατλληλα χρια. ΕΣΕ
28-05-1968

ACROPOLIS:

The Greek caves in the right hands. Hell. Spel. Assoc.
29-05-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Τα ελληνικ σπλαια στα κατλληλα χρια. ΕΣΕ
01-06-1968

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΗ:

ρχισαν εργασαι εις το σπλαιον Πετραλνων Χαλκιδικς (Σημ: με νθετες φωτογραφες).  
01-06-1968

ΜΑΚΕDΟΝΙΚΗ ZOI (Macedonian Life):

Works started in Petralona cave at Khalkidhiki (Note: with nested photographs).  
05-06-1968

Αυτοψα του ΓΤΑΠΘ

με ΑΝΠ, Μαρνο, κλπ, στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. επμενο γγραφο).  
05-06-1968

Autopsy of the Thess. Un. - Geological Departement, with A. Poulianos at Petralona cave (cf. next document).

06-06-1968

ΠΡΑΚΤΙΚΟ στο ΑΠΘ

με ΑΝΠ, Μαρνο κλπ, για ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (pdf).  
06-06-1968

Minute (practical) at the Thessaloniki Un. - Geological Dep., with A. Poulianos on Petralona cave (pdf).

   
06-06-1968

ΠΡΑΚΤΙΚΟ στο ΑΠΘ

με ΑΝΠ, Μαρνο κλπ, για ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (κεμενο).  
06-06-1968

Minute (practical) at the Thessaloniki Un.- Geological Dep., with A. Poulianos on Petralona cave (text).

   
09-06-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Τα ελληνικ σπλαια. Σπ.  Μαριντος
09-06-1968

ACROPOLIS:

The Greek caves. Sp.  Marinatos
14-06-1968

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (Ιωανννων):

Καθηγητς ανθρωπολογας εις τα Ιωννινα.  
14-06-1968

PROINA ΝΕΑ (Morning News - Ioannina):

Professor of Anthropology at Ioannina.  
18-06-1968

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (Ιωανννων):

Κινδυνεει το σπλαιν μας;  (Επσκεψις καθηγητο ανθρωπολογας εις χωρα δια μελτας).  
18-06-1968

PROINA ΝΕΑ (Morning News - Ioannina):

Is our cave in danger? (Anthropology's professor visits villages for studies).  
05-09-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

(Στο δημοσευμα της 18-9-1968 υπρχει ξαν η παροσα εδηση της 5-9-1968).

 
05-09-1968

ACROPOLIS:

(In the report of 18-9-1968, it is recalled the present news of 5-9-1968).

 
10-09-1968

ΕΣΤΙΑ:

Αντιπρεδρος διεθνος (παγκσμιου) συνεδρου εξελγη λλην.  
10-09-1968

ΕSΤΙΑ (Focus):

Vice President of the International Congress was elected a Greek.  
18-09-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Απ τους Σαρακατσαναους ξεκνησε η Γηραι πειρος! Γ. Ε. ΚΑΡ.
18-09-1968

ACROPOLIS:

The Old Continent (Europe) started by Sarakatsani! G. Ε. KAR.
21-09-1968

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ανο. Μια  πανρχαια φυλ ζη ακεραα στην Ιαπωνα. Γ. Καργιωργας
21-09-1968

ACROPOLIS:

Ainu. A very ancient tribe is integrally living in Japan. G. Karagiorgas
30-09-1968

ΙΚΑΡΟΣΑΜΙΑΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ:

Ειδσεις για τον ρη Πουλιαν.  
30-09-1968

ΙΚΑROSSAMIAKI KERI (Ikarian - Samian Times):

News about Aris Poulianos.  
23-11-1968

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

Μυκηνακς και μογγολικς πολιτισμς.  
23-11-1968

ΝΕΑ PΟLΙΤΙΑ (New State):

Mycenaean and Mongolian civilization.  
29-11-1968

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

Δεν κινδυνεει η καταγωγ των Ελλνων, λγει ο κ. Μαριντος.  
29-11-1968

ΝΕΑ PΟLΙΤΙΑ (New State):

The origin of the Greeks is not at risk, sais Mr. Marinatos. .
30-11-1968

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

Απ τον Φαλμερερ στους Μογγλους.  
30-11-1968

ΝΕΑ PΟLΙΤΙΑ (New State):

From Falmerayer to Mongols.  
15-12-1968

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Τα να ανθρωπολογικ  πορσματα  δια την προλευσιν των Ελλνων.  
15-12-1968

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

New anthropological findings on the origins of the Greeks.  
15-12-1968

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Να επαναληφθον αι ρευναι.  
15-12-1968

ELLINIKOS VORAS (Greek North):

Research must be repeated.  

 

 

 

Καργιωργας Γ. (1968) – Ανο. Μια  πανρχαια φυλ ζη ακεραα στην Ιαπωνα (πρβλ. επσης Τπο 21-9). Αθνα.

Karagiorgas G. (1968) – Ainu. A very ancient tribe is integrally living in Japan (cf. Press of Sept. 21st). Athens.

Μαριντος Σπ. (1968 a) – Τα ελληνικ σπλαια (πρβλ. επσης Τπο 6-9). Αθνα.

Marinatos Sp. (1968 a) – The Greek caves (cf. Press of Sept. 6th). Athens.

Μαριντος Σπ. (1968 b) – Δεν κινδυνεει η καταγωγ των Ελλνων (πρβλ. Τπο 29-11). Αθνα.

Marinatos Sp. (1968 b) –The origin of the Greeks is not at risk (cf. Press of 29 November). Athens.

Nissiotis  M. (1968 a) – The records of the Hellenic Anthropological Society (cf. Press of 6th January). Athens.

Νησιτης Μ. (1968 a) –  Τα πρακτικ της Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας (πρβλ. Τπο 29-1). Αθνα.

Nissiotis  M. (1968 b) – Archanthropus the “Greek Uxoris" of Chalcidice (cf. Press of 26 May). Athens.

Νησιτης Μ. (1968 b) –  Ο "Αρχνθρωπος Ελλαδικς Ουξρις" της Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 26-5). Αθνα.

Πουλιανς Α. (1968 a) – Ευρματα 500.000-900.000 ετν στο σπλαιο. Πετραλνων. Τπος, Θεσσαλονκης 18-4, Αθηνν 19-4-1968.

Poulianos A. (1968 a) – Finds of 500,000-900,000 years in Petralona cave. Press, Thessaloniki 18th April, Athens, 19th April 1968.

Πουλιανς Α. (1968 b) – Η φυλετικ σνθεση των βαλκανικν λαν. Ανακονωση στο 8ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν, Τκιο. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 134 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1968 b) – The anthropological composition of the Balkan peoples. Report to the 8th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Tokyo. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, pages 134 & 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1968 c) – Συνντευξη του ρη Πουλιανο για το σπλαιο Πετραλνων. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ 3). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1968 c) – Aris Poulianos' interview on Petralona cave. Macedonia newspaper (p. 3). Thessaloniki.

Πουλιανς Α. (1968 d) – Απ τους Σαρακατσαναους ξεκνησε η Γηραι πειρος (πρβλ. Τπο 18-9). Αθνα.

Poulianos A. (1968 d) – The Old Continent (Europe) started By Sarakatsani (cf. Press of Sept. 18th). Athens.

Πουλιανς Α. (1968 e) – Απ τον Φαλμερερ στους Μογγλους (πρβλ. Τπο 30-11). Αθνα.

Poulianos A. (1968 e) – From Falmerayer to Mongols (cf. Press of Nov. 30). Athens.

Tsekouras S., Marinos G., Kokkoros P., Poulianos A., Zafeiropoulos T., Mandamadiotis F. & G. Korkas (1968) – Minute (practical) at the Thessaloniki Un. - Geological Dep. regarding the research at Petralona Cave (cf. AAG's Archive 6th June). Thessaloniki.

Τσεκορας Σ., Μαρνος Γ., Κκκορος Π., Πουλιανς Α., Ζαφειρπουλος Τ., Μανδαμαδιτης Φ. και Γ. Κρκας (1968) – ΠΡΑΚΤΙΚΟ εν Α.Π.Θ. για ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. επσης Αρχεο Α.Ε.Ε. 6 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

 Vourgoutzis N. (1968) – Research will be continued where the European Paleoanthropus lived (cf. Press 9th of May). Thessaloniki.

Βουργουτζς N. (1968) – Θα εξακολουθσουν αι ρευναι που ζησε ο Ευρωπαος παλαιονθρωπος (πρβλ. Τπο 9-5). Θεσσαλονκη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS