1962 (: 115 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

06-01-1962

ΑΥΓΗ: Η διδ. διατριβ του ρη Πουλιανο για την "Προλευση των Ελλνων".

  Μ. Γεωργιδης
06-01-1962

AVGI (Done):

Aris Poulianos PhD on the “Origins of the Greeks”. M. Georgiadis
07-01-1962

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

να βιβλο για την Μακεδονα.

 
07-01-1962

ELEUTHERIA (Freedom):

A book about Macedonia.

 
10-01-1962

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Η προλευση των Ελλνων.

 
10-01-1962

VRADΥNI (Evening):

The οrigins of the Greeks.

 
11-01-1962

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Η Σοβιετικ Ρωσα δια να θεμελιση απ επιστημονικς απψεως το "Μακεδονικν" λγει τρα τι εις Ελλδα ζουν "λαο" Σλαβομακεδνων και Βλχων.

 
11-01-1962

APOGEUMATINI (Afternoon):

Soviet Russia in order to found from a scientific point of view the Macedonian (issue) says now that in Greece Slavomacedonian and Valach “peoples” are living.

 
11-01-1962

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Η "Σοβιετικ Ακαδημα Επιστημν" υποστηρζει τι εις την Ελλδα υπρχουν "λαο" Σλαυομακεδνων και Βλχων.

.
11-01-1962

ACROPOLIS:

The “Soviet Academy of Sciences” supporting that in Greece do exist Slavomacedonian and Valach “peoples.

.
12-01-1962

ΑΥΓΗ:

Μια απρκλητη επθεση εναντον επιστμονος.

 
12-01-1962

AVGI (Done):

An unprovoked attack against a scientist.

 
13-01-1962

ΑΥΓΗ:

Λγοι αντλογοι – Μαινμενη Ανθρωπολογα.

 
13-01-1962

AVGI (Done):

Contradictions – Furious Anthropology.

 
15-01-1962

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Οι Σοβιετικο αποστομνουν τους Σρβους δια το θμα της Μακεδονικς μειοντητος.

 
15-01-1962

NEOS KOSMOS (New world):

The Soviets astonish Serbs on the matter of Macedonian minority.

 
16-01-1962

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

νοχος αντδρασις - Το ργανον της Αριστερς μας αρνεται το... δικαωμα γνμης.

 
16-01-1962

ACROPOLIS:

Guilty Reaction - The newspaper of the Left (i.e. AVGI) deny us... the right of opinion.

 
17-01-1962

ΑΥΓΗ:

Λγοι αντλογοι - Αυτοχειροτνητη Ανθρωπολογα.

 
17-01-1962

AVGI (Done):

Contradictions – Self-propelled Anthropology.

 
18-01-1962

ΑΥΓΗ:

Η προλευση των Ελλνων (Απντηση σε επικρσεις – εκδοτικς οκος "Μρφωση").

 
18-01-1962

AVGI (Done):

The οrigins of the Greeks (Answer to criticisms on behalf of the publishing house “Morphossi” - Education).

 
25-01-1962

ΝΕΑ:

Παρ τις δογματικς θεωρες του Φαλμεριερ, οι σγχρονοι λληνες απγονοι των αρχαων λαν της χρας. Τ αποδεικνει η επιστημονικ ρευνα του ρη Πουλιανο.

Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΣ
25-01-1962

NEA (News):

Despite the dogmatic theories of Fallmerayer, the Modern Greeks are descendants of the ancient peoples of the country. What is proved by the scientific research of Aris Poulianos.

K. STOURNAS
31-01-1962

ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Ν.Υ.):

Η "Μειοντης" - του Σπρου Μελ (πρβλ. επσης 30 - 3 - 1965).

 
31-01-1962

ΑΤΛΑΝΤΙS (Ν.Υ.):

The "Minority" - by Spyros Melas (cf. also 30 - 3 - 1965).

 
18-02-1962

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

"Η προλευση των Ελλνων" - παρουσαση.

Γιργου Κιτσοπολου.
18-02-1962

ELLINIKOS VORRAS (Greek North):

"The οrigins of the Greeks" presentation / by George Kitsopoulos.

 
08-03-1962

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

Η Προλευση των Ελλνων.

 
08-03-1962

ELEUTHERIA (Freedom):

The οrigins of the Greeks.

 
09-03-1962

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

ληξαν οι εργασες του συνεδρου (ποου;).

 
09-03-1962

KATHIMERINI (Daily):

The works of the conference ended (which one?).

 
15-03-1962

ΑΥΓΗ:

Η ελληνικ εθνογνεση.

Νκος Ψυροκης
15-03-1962

AVGI (Done):

The Greek ethnogenesis.

Nickos Psiroukis
02-04-1962

Φωτογραφα απ την παραλαβ του βραβεου Κομαρη (πρβλ. βιβλο "Ανατροπς" - 2006, σελ. 312).

 

Δφνη Πουλιανο.
02-04-1962

Photo from the receipt of the Koumaris award (cf. book "Reversals" - 2006, p. 312).

 

Daphne Poulianou.
02-04-1962

Φωτογραφα του ακροατηρου κατ την απονομ του βραβεου Κομαρη (πρβλ. βιβλο "Ανατροπς" - 2006, σελ. 313).

 

Δφνη Πουλιανο.
02-04-1962

Photo of the audience from the Koumaris award (cf. book "Reversals" - 2006, p. 313).

 

Daphne Poulianou.
03-04-1962

ΑΥΓΗ:

 Απενεμθη χθες το "βραβεο Κομαρη" στον ρη Πουλιαν.

 
03-04-1962

AVGI (Done):

The “Ioannis Koumaris” award assigned yesterday to Aris Poulianos.

 
03-04-1962

ΒΗΜΑ:

Βραβεον της Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας εις τον ρη Πουλιανν.

 
03-04-1962

VIMA (Step):

The award of the Hellenic Anthropological Association to Aris Poulianos

.
03-04-1962

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Το βραβεον Ιωννου Κομαρη (στον Δ-ρα ρη Πουλιαν).

 
03-04-1962

KATHIMERINI (Daily):

The Ioannis Koumaris award (to Dr. Aris Poulianos).

 
06-04-1962

ΑΥΓΗ:

Ο συγγραφας της "Προλευσης των Ελλνων" ρης Πουλιανς για την βρβευσ του.

 
06-04-1962

AVGI (Done):

The author of the “origins of the Greeks” Aris Poulianos regarding his award.

 
13-04-1962

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ.):

Η καταγωγ των Ελλνων και Μακεδνων / του τ. υπουργο Γ. Μδη.

 
13-04-1962

ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer) (Ν.Υ.):

The origins of the Greeks and Macedonians / by the ex. minister G. Modis.  
18-04-1962

ΑΥΓΗ:

 Η Ακαδημα επιστημν της Ε.Σ.Σ.Δ. για τη μελτη του ρη Πουλιανο.

 
18-04-1962

AVGI (Done):

 The USSR Academy of sciences regarding Aris Poulianos study.

 
18-04-1962

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Το προστορικν σπλαιον της Μνης "Αλεπτρυπα".

Μ. Παρασκευαδης
18-04-1962

KATHIMERINI (Daily):

The prehistoric Mani's cave "Alepotrypa".

M. Paraskevaidis

Μιος 1962

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

(Λογοτεχνα - Θατρο - Τχνες).  Ελληνικ διρκεια με ανθρωπολογικ επιβεβαωση.

 

May 1962

ELLINIKA THEMATA (Hellenic Issues):

(Literature - Theater - Arts) Hellenic duration with anthropological confirmation.

 
02-05-1962

ΑΥΓΗ:

Το βραβεο" Κομαρη" στον ρη Πουλιαν.

 
02-05-1962

AVGI (Done):

“Koumaris” award to Aris Poulianos.

 
12-05-1962

ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ:

Επιδθηκε το βραβεο "Κομαρη" στον  ρη Πουλιαν.

 
12-05-1962

ΝEOS DROMOS (New Way):

“Koumaris” award delivered (assigned) to Aris Poulianos.

 
17-05-1962

ΑΥΓΗ:

Οι Σοβιετικο επιστμονες για τον ρη Πουλιαν.

 
17-05-1962

AVGI (Done):

The Soviet scientists about Aris Poulianos.

 
19-05-1962

ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ:

Φωτογραφα απ την τελετ παραλαβς βραβεου Κομαρη.

 
19-05-1962

ΝEOS DROMOS (New Way):

Photo from Koumaris award ceremony.

 
27-05-1962

ΑΥΓΗ:

Προβλματα Ανθρωπολογας των ελληνικν πληθυσμν.

 
27-05-1962

AVGI (Done):

Anthropological issues of Greek populations.

 
Ιον. - 1962

ΧΑΡΑΥΓΗ (ΚΙΕΒΟΥ):

Και πλι για το ργο του Α. Πουλιανο.

 
June 1962

HARAVGI (Kiev's twilight):

Once more on the deed of Aris Poulianos.

 
21-06-1962

Πτυχο ιατρικς απονεμηθν στην Δφνη Πουλιανο απ το Παν/μιο της Μσχας.

 

 
21-06-1962

Bachelor of Medicine awarded to Daphne Poulianou at Moscow Univercity.

 

 
21-06-1962

Μετφραση απ τη Ρωσικ στην Ελληνικ του ως νω πτυχου ιατρικς-γυναικολογας.

 

 
21-06-1962

Translation of the above referred Medicine - Gynecology bachelor awarded to D. Poulianou.

 

 
30-06-1962

Ιερ Αρχιεπισκοπ Κπρου:

(Επιστολ) - "Πολλν χαρν εδοκιμσαμε..."

Ο Κπρου Μακριος
30-06-1962

Holly Cyprus Archdiocese:

(Letter) - "We enjoyed plenty of joy..." The Cyprus Makarios

 
17-07-1962

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Σχετικ με το βιβλο "Η προλευση των Ελλνων".

 
17-07-1962

ELLINIKOS VORRAS (Greek North):

As regards the book on “The origins of the Greeks”.

 
Αγ. - 1962

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (Λευκωσα):

Η προλευση των Ελλνων - Γνθι σεαυτν - ρθρο του ρη Πουλιανο.

 
Aug. - 1962

NEA EPOCHI (New Era - Nicosia):

The origins of the Greeks - Know yourself, by Aris Poulianos.

 
03-11-1962

ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Ν.Υ.):

Επιστολ του ρη Πουλιανο.

 
03-11-1962

ΑΤLΑΝΤΙS (Ν.Υ.):

Letter by Aris Poulianos.

 
29-12-1962

ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Ν.Υ.):

Η προλευση των Ελλνων. Εθνογενετικ ρευνα.

 
29-12-1962

ΑΤLΑΝΤΙS (Ν.Υ.):

The origins of the Greeks. Ethnogenetic study.

 

 

 

Georgiadis M. (1962) – Aris Poulianos PhD on the “Origins of the Greeks” (cf. Press of January the 6th). Athens.

Γεωργιδης Μ. (1962) – Η διδ. διατριβ του ρη Πουλιανο για την "Προλευση των Ελλνων" (πρβλ. Τπο της 6 Ιανουαρου). Αθνα.

Πετροχελου Α. (1962) – Το σπλαιο των «Κκκινων Πετρν» (Πετρλωνα Χαλκιδικς, αρ. 1044 ). Δελτον Ελληνικς Σπηλαιολογικς Εταιρεας, τ. VI (7-8): 1-9. Αθνα.

Petrocheilou A. (1962) – To spiileo ton “Kokkinon Petron” (Petralona Khalkidhikis, ar. 1044). Deltion Ellinikis Spileologikis Eterias, t. VI (7-8): 1-9. Athina.

Petrocheilou A. (1962) – The Cave of the "Red Rocks" (Khalkidhiki's Petralona, No 1044). Bulletin de la Société Spéléologique de Grèce, v. VI (7-8): 1-9. Athens.

Κανλλης Α. (1962) – Το σπλαιο των Πετραλνων. «Το Βουν», 227: 91-102. Θεσσαλονκη.

Kanellis A. (1962) – To spileo ton Petralonon. "To Vouno", 227: 91-102. Thessaloniki.

Kanellis A. (1962) – The Petralona cave. "To Vouno", 227: 91-102. Thessaloniki.

Κιτσοπολος Γ. (1962) – "Η προλευση των Ελλνων" (πρβλ. Τπο 18 Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Kitsopoulos G. (1962) – "The οrigins of the Greeks" (cf. Press, 18 February). Thessaloniki.

Makarios of Cyprus (1962) – Letter (towards the editor of the "Origins of the Greeks", cf. Press 30 June). Nicosia.

Μακριος Κπρου (1962) – Επιστολ (προς τον εκδτη της "Προλευσης των Ελλνων", πρβλ. Τπο 30 Ιουνου). Λευκωσα.

Μδης Γ. (1962) – Η καταγωγ των Ελλνων και Μακεδνων (πρβλ. Τπο 13 Απριλου).Ν.Υ.

Modis G. (1962) – The origins of Greeks and Macedonians (cf. Press 13 April).

Paraskevaidis M. (1962) – The prehistoric Mani's cave "Alepotrypa" (cf. Press of April the 18th). Athens.

Παρασκευαδης Μ. (1962) – Το προστορικν σπλαιον της Μνης "Αλεπτρυπα" (πρβλ. Τπο της 18 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1962 a) – Ossobenosti Antropologicheskvo tipa Grekov Maloi Asii peresselentsev v Gretsijou i Grousijou. Kratkije Soobshenije Instituta Etnografii Akademii Naouk, v. XXXVII, str. 81-85. Moskva (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 37, of the same author).

Πουλιανς Α. (1962 a) – Ιδιαιτερτητες του ανθρωπολογικο τπου των Ελλνων της Μικρς Ασας μετεγκατασταθντων στην Ελλδα και τη Γεωργα. Σντομες ανακοινσεις του Ινστιτοτου Εθνογραφας, τ. XXXVII, σελ. 81-85. Μσχα (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 37, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1962 a) – Particularities of the Greek's anthropological type from Asia Minor resettled in Greece and Georgia. Short Announcements of the Ethnographical Institute - Academy of Sciences, v. XXXVII, pp. 81-85. Moscow (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 37, of the same author).

Πουλιανς Α. (1962 b) – Το ανθρωπολογικ υλικ πηγ ιστορικν ερευνν. Επιθερηση Τχνης, τ. 93. Σεπτ. 1962. Αθνα (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 117 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1962 b) – The anthropological material source of historical research. Art Review, v. 93, Sept. 1962. Athens (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 117 & 307, of the same author).

Poulianos A. (1962 c) – Brachicephalizatsia v Gretsii I problem dinarisatsii. Voprossi Antropologii, v. 10. Ed. Moskva Un (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1962 c) – Η βραχυκεφαλα στην Ελλδα και το πρβλημα της διναροποησης. Ζητματα Ανθρωπολογας τ. 10. Εκδ. Παν/μου Μσχας (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1962 c) – Brachycphalization in Greece and the problem of dinarization. Anthropological Issues, v. 10. Ed. Moscow University (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1962 d) – Η προλευση των Ελλνων - Γνθι σεαυτν. (πρβλ. Τπο Αυγοστου). Λευκωσα.

Poulianos A. (1962 d) – The origins of the Greeks - Know yourself (cf. Press of August). Nicosia.

Poulianou D. (1962 a) – Photo from the receipt of the Koumaris award (cf. April the 2nd). Moscow.

Πουλιανο Δ. (1962 a) – Φωτογραφα απ την παραλαβ του βραβεου Κομαρη (πρβλ. 2 Απριλου). Μσχα.

Poulianou D. (1962 b) – Photo of the audience from the Koumaris award (cf. April the 2nd). Moscow.

Πουλιανο Δ. (1962 b) – Φωτογραφα του ακροατηρου κατ την απονομ του βραβεου Κομαρη (πρβλ. Τπο 2 Απριλου). Μσχα.

Psiroukis N. (1962) – The Greek ethnogenesis (cf. Press of March the 15th). Athens.

Ψυροκης Ν.  (1962) – Η ελληνικ εθνογνεση (πρβλ. Τπο της 15 Μαρτου). Αθνα.

Stournas K. (1962) – Despite the dogmatic theories of Fallmerayer, the Modern Greeks are descendants of the ancient peoples of the country. What is proved by the scientific research of Aris Poulianos (cf. Press of January the 25th). Athens.

ΣΤΟΥΡΝΑΣ Κ. (1962) – Παρ τις δογματικς θεωρες του Φαλμεριερ, οι σγχρονοι λληνες απγονοι των αρχαων λαν της χρας. Τ αποδεικνει η επιστημονικ ρευνα του ρη Πουλιανο (πρβλ. Τπο της 25 Ιανουαρου). Αθνα.

Urisson M. (1962) – Tserep paleoliticheskovo tseloveka iz Petraloni, Gretsia. Voprossi Anthropologhii, 9: 117-121. Moscow.

Ορισον Μ. (1962) – Κρανο παλαιολιθικο ανθρπου απ τα Περλωνα, Ελλδα. Voprossi Anthropologhii - Ζητματα Ανθρωπολογας, 9: 117-121. Μσχα.

Urisson M. (1962) – Skull of Palaeolithic Man from Petralona, Greece. Anthropological Issues - Voprossi Anthropologhii, 9: 117-121. Moscow.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS