Η Ευρώπη ξανά στον αστερισμό ενός έντονου παραλογισμού, εξ αιτίας επίσης μιας πρόσφατης επαν-αμφισβήτησης της προέλευσης των Ελλήνων, με αντίκτυπο ακόμα και όσον αφορά την καταγωγή των υπόλοιπων Ευρωπαίων

(Ιούλιος - Αύγουστος 2015)

***********

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος» πραγματεύεται πάνω σε ζητήματα επιστημονικού περιεχομένου. Έτσι, λίγες μόνο (3-4) παρεμβάσεις έχουν γίνει για πολιτικά θέματα, γεγονός που παραπέμπει εξάλλου στο σύμβολο αναφοράς της ΑΕΕ, τον Αριστοτέλη, κατά τον οποίο ως γνωστό τα πάντα είναι κατά βάθος πολιτικά. Π.χ. ανάλογες παρεμβάσεις έχουν γίνει αναφορικά με: Α) Το περιοδικό Focus (Φεβρ. 2010), Β) Την παράνομη και ανήθικη άρνηση αδειοδότησης των ερευνών μας (Αυγ. 2012) ή Γ) Τις χουντικές καταβολές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Απρ. 2015).

Τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ευρώπη, σχετίζονται με το πανθομολογούμενα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα πολλών δισ. Το υπόβαθρο και οι συνέπειες παραμένουν άγνωστες, αλλά προϊδεάζουν ειλημμένες (τροχοδρομημένες) αποφάσεις.

Στην αντίστοιχη θεματική η “Die Welt” (Ντι Βελτ), μεταξύ άλλων, έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της "προέλευσης των Ελλήνων", αντικείμενο που σχετίζεται με ένα κορυφαίο επιστημονικό μας επίτευγμα επιπέδου διδακτορικής διατριβής, η υπεράσπιση της οποίας έλαβε χώρα στη Μόσχα κατά αρχές της 10ετίας του 1960. Το βασικότερο ανθρωπολογικό (και ταυτόχρονα αντιρατσιστικό) συμπέρασμα είναι ότι παρά τις κατά καιρούς επιδράσεις και περιορισμένες (κυρίως εσωτερικές) μετακινήσεις πληθυσμών οι κάτοικοι των ελληνικών περιοχών έμειναν βασικά αναλλοίωτοι, αποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πως οι σύγχρονοι Έλληνες είναι απόγονοι των αρχαίων φύλων που κατοικούσαν στην ελληνική χερσόνησο. Από την ίδια μελέτη έγινε επίσης φανερό ότι (όπως οι Ελληνόφωνοι) έτσι και πολλοί δίγλωσσοι, όπως οι Αλβανόφωνοι, Σλαβόφωνοι, καθώς και Ρωμανόφωνοι (Βλάχοι) της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Ν. Α. Ευρώπης, είναι στην πλειονότητά τους αυτόχθονες και έτσι οι ξένες επιδράσεις σε αυτούς αφορούν κυρίως στη χρήση των νεότερων γλωσσών που μεταχειρίζονται σήμερα. (Για περισσότερα βλ. επίσης http://aee.gr/hellenic/4greeks_origin/greeks_origin.html).

Αυτά τα συμπεράσματα έγιναν στη συνέχεια αποδεκτά στις ΗΠΑ (Angel 1965), αλλά και μέσω διεθνών συνεδρίων σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αντικρούοντας ως ατεκμηρίωτες τις δημοσιογραφικές (και οπωσδήποτε όχι επιστημονικές) απόψεις που είχε διατυπώσει αρχές του 18ου αιώνα ο Ιάκωβος Φαλμεράγιερ. Περίπου 250 χρόνια αργότερα υπό την συνεπίβλεψη της εκλιπούσας ανθρωπολόγου Ίλζε Σβιντέτσκι, δημοσιεύθηκε στη Γερμανία (1978) διδακτορική διατριβή για τους Πελοποννήσιους, όπου παράλληλα αναγνωρίζεται και η αυτόχθονη καταγωγή των υπόλοιπων Ελλήνων.

Σύμφωνα με ολοένα και πιο πρόσφατες μελέτες, τις οποίες πραγματοποιούμε με βάση τα ευρήματα του σπηλαίου Πετραλώνων (έστω και κάτω από τρομακτικά αντίξοες συνθήκες), έχει διαπιστωθεί και γίνει διεθνώς αποδεκτό (βλ. π.χ. Γερμανό ανθρωπολόγο Ράινερ Προτς 1984, Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογική Εταιρεία 2012, Παγκόσμια Ένωση Σπηλαιολογίας 2013), ότι η Χαλκιδική (Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα) υπήρξε πριν από 700.000 χρόνια η κοιτίδα όλων των Ευρωπαίων, από όπου ανθρωπίδες εξαπλώθηκαν την ίδια περίπου εποχή στη Γερμανία (συσχ. σιαγόνα από το Μάουερ – Mauer) την Αγγλία (κνήμη από το Μπόξγκρόουβ – Boxgrove) και άλλες θέσεις της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Η δημοσίευση της “Die Welt”, προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις στην Ελλάδα και αλλού, όπου γίνεται λόγος ακόμα και για ρατσιστική προσπάθεια παραπλάνησης της γερμανικής κοινής γνώμης. Μια και πιστεύουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αποστείλαμε την παρούσα ανοιχτή επιστολή στην εφημερίδα της Γερμανίας (όπου αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 100άδες απολιθώματα από το σπήλαιο Πετραλώνων, τα οποία εξ αιτίας ενός αιτήματος του καθηγητή παλαιοντολογίας Όττο Ζίκεμπεργκ, που απεβίωσε το 1971, μεταφέρθηκαν στο Ανόβερο διαμέσου της Θεσσαλονίκης το 1968).

Συνεπώς, εάν η καταγωγή των Ελλήνων (εκτός από των υπόλοιπων Ευρωπαίων) γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί σαν εφαλτήριο για Grexit ή παρόμοιους παράδοξους σκοπούς, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να παίζει κανείς με ένα πολλαπλό μπούμερανγκ.

Δικός σας, Δρ Άρης Ν. Πουλιανός, 4 Ιουλίου 2015 (κείμενο ελαφρά συμπληρωμένο την 10η Αυγούστου 2015)

Translations via Google:

 

Europe again in the constellation of a strong absurdity also due to the re-questioning the origin of the Greeks, with an impact as concerns even the ancestry of all Europeans

***********

The non-profitable “Anthropological Association of Greece” deals with issues of scientific matter. Thus, only few (3-4) interventions on political topics are made, fact also related to the AAG’s symbol of reference Aristotle, according to whom everything is deeply political. For example analogous interventions proceeded as concerns: A) The Focus magazine (Feb. 2010), B) The illegal and immoral denial licensing our investigations (August 2012) or C) The juntas backgrounds of the Archaeological Service (April 2015).

The latest events taking place in Europe are associated with the universally acknowledged huge financial problem of many billions. Their background and consequences remain unknown, but predispose already taken decisions.

In the corresponding theme "Die Welt" (Welt) set on the table among other topics the question on the "origin of the Greeks", issue related to one of our top scientific achievements of doctorate level, the defense of which took place in Moscow during the early 60s. The main anthropological (as well as antiracist) conclusion is that despite occasional and limited (mainly internal) migrations, the inhabitants of the Hellenic territories remained basically inalterable, this way demonstrating that the modern Greeks are descendants of the ancient inhabitants of Hellenic peninsula. By the same study became also evident that (like exclusively Greek speaking) also the bilingual Albanophones, Slavophones, as well as Romanophones (Valachs) from the wider geographical region of SE Europe are mostly indigenous and thus foreign influences mainly concern the use of newer languages ​​treated today. (For more see also http://aee.gr/hellenic/4greeks_origin/greeks_origin.htm)l.

These conclusions were subsequently accepted in the USA (Angel 1965), but also during international conferences throughout the civilized world, refuting any unsubstantiated journalistic (and certainly not scientific) views expressed in the early 18th century by Jacob Fallmerayer. About 250 years later under the co-supervision of the late anthropologist Ilze Svidetski, a doctoral thesis was published in Germany (1978) as regards the Peloponnesians, recognizing the indigenous origin of all other Greeks as well.

According to increasingly modern studies, which we realize based on Petralona cave finds (although under tremendously harsh conditions), ​​it is demonstrated and internationally accepted (cf. for example the German anthropologist Reiner Protsch 1984, the European Anthropological Association 2012, the International Union of Speleology 2013) that Khalkidhiki (Macedonia, Northern Greece) was the cradle of all Europeans about 700,000 years ago, where from hominids expanded during almost the same epoch in Germany (cf. Mauer jaw), England (Boxgrove tibia) and other sites of the European continent.

The publication of “Die Welt” provoked several reactions in Greece and elsewere, where talks were advanced even for a racist attempt of misleading the German public. However since we do not believe that this is the case, the present letter has being sent to the newspaper of Germany (where is worth of mentioning that hundreds of fossils from Petralona cave were transported via Thessaloniki to Hanover in 1968, due to a demand of the deceased since 1971 paleontology professor Otto Sickenberg).

Therefore, if the origin of the Greeks (besides that of the other Europeans) is tried to be used as a springboard for Grexit or similar paradox goals, there is a strong chance of playing with a multiple boomerang.

Yours, Dr Aris N. Poulianos, 4th of July 2015 (text slightly completed on 10th August 2015)

 

Europa wieder in der Konstellation eines starken Widersinn auch auf die erneute Infragestellung der Herkunft der Griechen, mit Auswirkungen hinsichtlich auch der Abstammung aller Europäer

***********

Die nicht-profitable "Anthropological Association of Greece" befasst sich mit Fragen der wissenschaftlichen Angelegenheit. So werden nur wenige (3-4) Interventionen zu politischen Themen gemacht, tatsächlich auch auf die AAG ist Symbol der Referenz Aristoteles verwandt, nach dem alles ist zutiefst politisch. Zum Beispiel analoge Interventionen fort betreffend: A) Der Focus (Februar 2010), B) Die illegale und unmoralische Verleugnung Lizenzierung unserer Untersuchungen (August 2012) oder c) die Juntas Hintergründe des archäologischen Service (April 2015).

Die jüngsten Ereignisse in Europa werden mit der allgemein anerkannten großen finanziellen Problem der vielen Milliarden verbunden. Ihre Hintergründe und Folgen sind unbekannt, aber prädisponieren bereits getroffenen Entscheidungen.

In dem entsprechenden Thema "Die Welt" (Welt) auf dem Tisch neben anderen Themen die Frage nach der "Ursprung der Griechen" gesetzt, die Ausgabe zu einem unserer wissenschaftliche Spitzenleistungen der Doktoratsstufe bezogen, die Verteidigung von denen fand in Moskau in den frühen 60er Jahren. Der Haupt anthropologischen (sowie antirassistische) Schlussfolgerung ist, dass trotz gelegentlicher und beschränkt (hauptsächlich intern) Migrationen, die Bewohner der hellenischen Territorien blieb im Wesentlichen unveränderlich, auf diese Weise zeigen, dass die modernen Griechen sind Nachkommen der alten Bewohner der Hellenischen Halbinsel. Aus der gleichen Studie wurde auch deutlich, dass auch die zweisprachigen Albanophone, Slawophone, sowie Romanophone (Valachs) aus der breiteren geographischen Region von SE Europa überwiegend einheimisch sind und daher ausländische Einflüsse vor allem den Gebrauch von neueren Sprachen betreffen Behandelt heute.

Diese Schlussfolgerungen wurden in der Folge in den USA (Angel 1965), aber auch auf internationalen Konferenzen in der ganzen zivilisierten Welt akzeptiert, zu widerlegen, keine unbegründeten journalistische (und schon gar nicht wissenschaftlichen) Ansichten in der Anfang des 18. Jahrhunderts von Jacob Fallmerayer ausgedrückt. Etwa 250 Jahre später unter dem gemeinsamen Aufsicht des verstorbenen Anthropologen Ilze Svidetski wurde eine Doktorarbeit in Deutschland (1978), veröffentlicht in Bezug auf die Peloponnesier, die Anerkennung der indigenen Ursprung aller anderen Griechen als auch.

Laut zunehmend moderne Studien, die wir auf der Basis von Petralona Höhle Funde erkennen (wenn auch unter enorm harten Bedingungen) wird gezeigt, und international anerkannte (siehe beispielsweise die deutsche Anthropologe Reiner Protsch 1984, der Europäischen Gesellschaft für Völkerkunde 2012, der Internationalen Union der Höhlenforschung 2013), die Khalkidhiki (Makedonien, Nordgriechenland) vor etwa 700.000 Jahren war die Wiege aller Europäer, wo von Hominiden in fast der gleichen Zeit expandiert in Deutschland (vgl Mauer Kiefer), England (Boxgrove Tibia) und anderen Stellen des europäischen Kontinent.

Die Veröffentlichung von "Die Welt" provoziert mehrere Reaktionen in Griechenland und elsewere, wo Gespräche wurden auch für einen rassistischen Versuch der Irreführung der deutschen Öffentlichkeit vorgeschoben. Doch da wir nicht glauben, dass dies der Fall ist, hat der vorliegende Brief an die Zeitung von Deutschland (wo ist es wert zu erwähnen, dass Hunderte von Fossilien aus Petralona Höhle wurden über Thessaloniki nach Hannover im Jahr 1968 aufgrund einer Nachfrage des transportierten, geschickt der Verstorbene seit 1971 Professor der Paläontologie Otto Sickenberg).

Deshalb, wenn der Ursprung der Griechen (neben die der anderen Europäer) wird versucht, als Sprungbrett für Grexit oder ähnliches Paradox Ziele verwendet werden, gibt es eine starke Chance, spielen mit einem Mehrfach Bumerang.

Ihr Dr. Aris N. Poulianos, 4. Juli 2015 (Text leicht am 10. August 2015 abgeschlossen)

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---- REURN TO THE CONTENTS