1969 (: 29 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Αι ρευναι  της "Ανθρωπολογικς Εταιρας" το 1968.
01-01-1969 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): The research of the "Anthropological Association" during 1968.
28-03-1969 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: Τι εδους νθρωποι εμαστε οι λληνες (ρευνα που απαντ επσης ο ρης Πουλιανς). Μαρη Γεωργου
28-03-1969 ΤΑCHYDROMOS (Courier):: What kind of people are we the Greeks (a study where Aris Poulianos answers too). Mary Georgiou
10-05-1969 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Η πρτη φωτι ναψε στην Ελλδα πριν απ 450.000 χρνια !  
10-05-1969 ΑCRΟPOLIS: The first fire lit up in Greece 450,000 years ago!  
23-05-1969 ΠΥΡΣΟΣ (Μελβορνης) (THE GREEK TORCH: ) Η πρτη φωτι ναψε στην Ελλδα πριν απ 450.000 χρνια !  
23-05-1969 (THE Melbourne GREEK TORCH): The first fire lit up in Greece 450,000 years ago!.  
25-05-1969 ΕΣΤΙΑ: Η καταγωγ των βαλκανικν λαν. Ανθρωπολογικα μελται.  
23-05-1969 ΕSΤΙΑ (Focus): The origin of the Balkan peoples. Anthropological studies.  
05-06-1969 ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Νας Υρκης): Η πρτη φωτι εις την Ελλδα προ 4500 αινων.  
05-06-1969 AΤLΑΝΤΙS (Ν. Y.): The first fire in Greece 4500 centuries ago.  
26-09-1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Οι ξνοι επιστμονες δχονται τι η Ελλς κατωκετο προ 500.000 ετν. Ανακοινσεις του καθηγητο κ. ρη Πουλιανο εις το 8ο συνδριο της τεταρτογενος περιδου στο Παρσι.  
26-09-1969 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): Foreign scientists accept that Greece was peopled 500,000 years ago. Announcements of Professor Aris Poulianos at the 8th Congress of the Quaternary Period in Paris.  

 

Georgiou M. (1969) – What kind of people are we the Greeks (cf. Press 28 March). Athens.

Γεωργου M.(1969) – Τι εδους νθρωποι εμαστε οι λληνες (πρβλ.Τπο 28 Μαρτου). Αθνα.

Kanellis A. & G. Marinos (1969) – The Petralona cave. Proceedings of the 4th International Congress of Spelaeology. Yugoslavia (12-26 Sept. 1965), Ljubljana.

Kanellis A. & G. Marinos (1969) – Die Hohle von Petralona. Proceedings of the 4th International Congress of Spelaeology. Yugoslavia (12-26 Sept. 1965), Ljubljana.

Κανλλης Α. & Γ. Μαρνος (1969) – Το σπλαιο Πετραλνων. Πρακτικ ανακοινσεων του 4ου Παγκσμιου Συνεδρου Σπηλαιολογας. Γιουγκοσλαβα (12-26 Σεπτ. 1965), Λουμπλινα.

Poulianos A. (1969 a) – Climatic fluctuations of the Middle Pleistocene as indicated in a trial cross-section of the Petralona Cave. Report to the VIIth International Congress of Quaternary. Résumés des Communications: Section 5: 141. Paris. (cf. also the above ELEUTHEROS KOSMOS of Sept. 20).

Πουλιανς Α. (1969 a) – Κλιματικς διακυμνσεις του Μσου Πλειστοκανου πως φανερώνονται απ δοκιμαστικ τομ του σπηλαου Πετραλνων. Ανακονωση στο 7ο Παγκσμιο Συνδριο του Τεταρτογενος. Περιλψεις Ανακοινσεων: Τμμα 5: 141. Παρσι (πρβλ. επσης ανωτρω "Ελεθερο Κσμο" της 20-9).

Πουλιανς Α. (1969 b) – Ανθρωπολογικ δεδομνα για την Καταγωγ των Κρητν. Δ τμος πεπραγμνων (σελ. 397-400) Β Διεθνος Κρητολογικο Συνεδρου που πραγματοποιθηκε στα Χανι τον Απρλιο 1966 (πρβλ. 3η κδοση, σελ. 19, για το διο επιστημονικ ζτημα, του αυτο συγγραφα).

Poulianos A. (1969 b) – Anthropological Data on the Origin of the Cretans. 4th proceedings volume (pages 397-400) of the International Cretological Congress held at Candia in April 1966 (cf. 3rd edition, page 19, concerning analogous scientific topic of the same author).

Πουλιανς Α. (1969 c) – Η ανθρωπολογικ οδοντολογα. Πρακτικ Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 103 και 307, του διου συγγραφα). Αθναι.

Poulianos A. (1969 c) – The anthropological odontology. Sessions’ proceedings of the Greek Anthropological Society, p. 28 (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, pages 103 & 307, of the same author). Athens.

Πουλιανς Α. (1969 d) – Μακεδονικ κρανα της Βυζαντινς εποχς. Δ τμος Επιστημονικς Επετηρδος της Πολυτεχνικς Σχολς Πανεπ. Θεσσαλονκης (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1969 d) – Macedonian skulls of Byzantine period. 4th volume of the Scientific Yearbook - Polytechnic Faculty / Thessalonica University (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1969 e) – Η πρτη φωτι ναψε στην Ελλδα πριν απ 450.000 χρνια (πρβλ.Τπο 10 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1969 e) – The first fire lit up in Greece 450,000 years ago (cf. Press 10 May). Athens.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS