2018 (: 18 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-2018

Ο Δ-ρ ρης Πουλιανς

μελετντας το 1966 τους Σαρακατσνους .(σχετ. βλ. 2 κανλια στο Youtube).
01-01-2018

Dr. Aris Poulianos studying

Sarakatsani in 1966 (cf. two channels on Youtube). .
22-1-2018

Ο "νος" Οργανισμςτου Υπουργεου Πολιτισμο κι Αθλητισμο - Συντομτατα θα αναρτηθον περαιτρω σχολιασμο και διευκρινσεις.

   
22-1-2018

The "new" organization of the Ministry of Culture and Sport - Further comments and clarifications will be very soon posted.

 

 

 
12-1-2018

To 1961 γγραφο της AEE

αναφορικ με συκοφαντικς και υβριστικς αναφορς της κ. Βελνη  
12-1-2018

The protocol No 1961 document of the Anthropological Association of Greece, regarding slanderous and insulting reports of Mrs Veleni.

   
22-2-2018

Αναφορικ με το ζτημα Αθηνν - Σκοπων.

   
22-2-2018

Concerning the Athens - Skopje matter.

   
01-04-2018

Πουλιανς "καλε" Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου (πρβλ. 22-1-2018 σχετικ με το δθεν νο Οργανισμ. Προβλπεται σντομα κι λλη συνχεια).

   
01-04-2018

Pοulianos "calls" Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 on the allegedly new "new" organization of the Ministry of Culture, while soon further continuation may be foreseen).

   
04-04-2018

Πουλιανς "καλε" Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου απ tapantarei.

   
04-04-2018

Pοulianos "calls" Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 on the allegedly new "new" organization of the Ministry of Culture, while soon further continuation may be foreseen), by tapantarei.

   
05-04-2018

Πουλιανς "καλε" Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου απ pinterest.

   
05-04-2018

Pοulianos "calls" Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 on the allegedly new "new" organization of the Ministry of Culture, while soon further continuation may be foreseen), by pinterest.

   
01-05-2018

στατο χαρε στον Εμμανουλ Μανωλαρκη.

   
01-05-2018

Final farewell to Emmanuel Manolarakis.

   

 

 

00-00-2018   Περαιτρω αποσαφηνσεις σχετικ με τους   Ελλαδοπθηκους.  
 

Further clarifications on Halladopithecus.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ