2018 (: 166 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

12-1-2018

Τo υπ. αρ. 1961 γγραφο της A.E.E. για συκοφαντικς και υβριστικς αναφορς της κ. Βελνη.

   
12-1-2018

The 1961 document of the Anthr. Ass. of Greece, on slanderous and insulting reports of Mrs. Veleni.

   
22-1-2018

Ο δθεν "νος" Οργανισμς του Υπουργεου Πολιτισμο κι Αθλητισμο - Σντομα θα ακολουθσουν περαιτρω σχολιασμο και διευκρινσεις.

   
22-1-2018

The allegedly "new" Organism (ruling low) of the Greek Ministry of Culture and Sports - Further comments and clarifications will soon be provided.

 

 

 
02-2-2018

Τοποθετσεις αρχαιολγων προσταμνων σε ΕΦΑ, Μουσεα & λοιπς Υπηρεσες του ΥΠΠΟΑ.

   
02-2-2018

Arrangements of senior archaeologists in the Ephorates and Museums of the Ministry of Culture.

   
03-2-2018

Ο ρης Πουλιανς μελετντας το 1967/8 τους Σαρακατσνους (σχετ. εκτς απ το την "Κθε 1η του μηνς" Φεβρουαρου βλ. και το κανλι στο You Tube του Κανελπουλου).

   
03-2-2018

Dr. Aris Poulianos studying Sarakatsani in 1967/8 (cf. also the above indicated channel on Youtube).

  .
22-2-2018

Αναφορικ με το ζτημα Αθηνν - Σκοπων.

   
22-2-2018

Concerning the Athens - Skopje matter.

   
01-04- 2018

Πουλιανς "καλε" Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου (πρβλ. 22-1-2018) σχετικ με δθεν "νο" Οργανισμ του Υπουργεου Πολιτισμο κι Αθλητισμο (σντομα προς ανρτηση περαιτρω ενημρωση).

   
01-04-2018

Pοulianos "calls" Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 on the allegedly "new" Organism (ruling low) of the Greek Ministry of Culture (while even further information is to be posted).

   
04-04-2018

Πουλιανς "καλε" Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου... απ tapantarei.

   
04-04-2018

Pοulianos "calls" Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 on the allegedly "new" Organism (ruling low) of the Greek Ministry of Culture... by tapantarei.

   
05-04-2018

Πουλιανς "καλε" Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου απ pinterest.

   
05-04-2018

Pοulianos "calls" Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 on the allegedly new "new" organization of the Greek Ministry of Culture, by pinterest.

   
15-04-2018

Παρνομα αναπντητη (pdf) επιστολ της IUS, πως χει παραμενει κι εκενη του 2013.

   
15-04-2018

IUS's unanswered (pdf) letter, same as in 2013 was again unlawfully unanswered.

   
15-04-2018

Παρνομα αναπντητη (κεμενο) επιστολ της IUS, πως χει παραμενει κι εκενη του 2013.

   
15-04-2018

IUS's unanswered (word) letter, same as in 2013 was again unlawfully unanswered.

   
15-04-2018

Παρνομα αναπντητο (ελλ. κεμενο) γρμμα της IUS, πως χει παραμενει κι εκενη του 2013.

   
15-04-2018

IUS's unanswered (translated in Greek) letter, same as in 2013 was again unlawfully unanswered.

   
01-05-2018

στατο χαρε στον Εμμανουλ Μανωλαρκη.

   
01-05-2018

Final farewell to Emmanuel Manolarakis.

   
02-05-2018

The Dr. Nikos A. Poulianos' abstract form concerning his excavations at Petralona Cave, sent to the Denmark 21st EAA Congres, as to be held on 23-26 of August 2018.

   
02-05-2018

Η περληψη στα Αγγλικ του Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο για το 21ο συνδριο της Ευρ. Ανθρ. νωσης που θα γνει στη Δανα 22-26 Αυγοστου 2018, αναφορικ με τις ανασκαφς του στο Σπλαιο Πετραλνων.

   
03-05-2018

Η ανωτρω περληψη του Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο μεταφρασμνη στα Ελληνικ.

   
03-05-2018

The above summary of Dr Nikos A. Poulianos translated into Greek.

   
21-05-2018

STAR ειδσεις των 8 μμ., σχετικ με παραγωγ του BBC για την Ομρου Ιλιδα, λεπτ 46:40.

   
21-05-2018

STAR TV news of 8 pm regarding Homer's Iliad BBC production, cf. minute 46:40.

   
24-05-2018

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟ.Α. προς Περιφρεια Κ. Μ. για ΕΣΠΑ Σπηλαου Πετραλνων.

   
24-05-2018

MINISTRY OF CULTURE REQUEST to the C. Macedonian Region for NSRF of Petralona Cave.

   
25-05-2018

Πλθος κσμου στην κηδεα του Χρρυ Κλυνν, παρν και ο πρωθυπουργς κ. Αλξης Τσπρας.

   
25-05-2018

Numerous people in the funeral of Harry Klynn, PM Mr. Alexis Tsipras present too.

   
30-05-2018 καναν φιστα την κατχωση του αρχαου Πειραι, παρουσα... του Γιργου Λεκκη...    
30-05-2018

A fiesta is organized in occasion of the fulfill with soil of ancient Piraeus... in presence of George Lekakis.

   
01-06- 2018

Dr. Nikos A. Poulianos is been participating since 2006 in the Council of the European Anthr. Association. Based on the electoral rate, the same is envisaged for the 2018-2020 biennium.

   
01-06- 2018

Απ το 2006 ο Δ-ρ Νκος Α. Πουλιανς συμμετχει στο Συμβολιο της Ευρωπ. Ανθρωπολ. νωσης. Με βση το εκλογικ ποσοστ το διο προβλπεται και για τη διετα 2018-2020.

   
29-06-2018 Ανληψη καθηκντων απ την κ. Π. Βελνη στο τιμνι της ΓΔΑΠΚ (πρβλ. επσης 12-1-2018).    
29-06-2018

Assignment of duties to Mrs. Veleni as chief of the Greek Antiquities (cf. 12-1-2018).

   
01-07-2018

Ανγκη παραπρα διαλγου αναφορικ με την πρσφατη συμφωνα Αθηνν - Σκοπων.

   
01-07-2018

 Need for further dialogue concerning the recent Athens - Skopje agreement.

   
02-07- 2018

Αποχαιρετιστρια... επιστολ της απερχμενης Γεν. Διευθντριας Αρχαιοττων κ. λ. Κρκα.

   
02-07-2018

Farewell... letter from the deputy general of the Director of Antiquities, Mrs. Elena Korka.

   
03-07-2018

Η σκανδαλδης «ανδειξη του σπηλαου Πετραλνων»... που διακομματικ επιδοτεται με 1 εκ.

   
03-07-2018

The scandalous "promotion of Petralona cave" ... that interpartly is subsidized by 1 million euros.

   
05-07-2018

Ερτηση Χρυσς Αυγς σχετικ με τον αρχνθρωπο του σπηλαου των Πετραλνων.

   
05-07-2018

Question of Golden Done at Parliament on Petralona Cave.

   
10-07-2018

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ σ. 1, 17. Σιωνιστικς δκτυλος πσω απ διωγμ ρη Πουλιανο.

  Βτα Ανδρ
10-07-2018 ELEUTHERI ORA (Free Time) p. 1, 17

Zionists behind the persecution of Aris Poulianos. Veta Andri
10-07-2018

Επισημνσεις στο ιστολγιο ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ επ της ανωτρω δημοσευσης της εφημερδας.

   
10-07-2018

Highlights on the internet blog "METANOEITE" concerning the above publication of Eleutheri Ora.

   
15-07-2018

Σχολιασμο ΑΕΕ επ της παραπνω βουλευτικς ερτησης και της δημοσευσης στην Ελ. ρα.

   
15-07-2018

Comments on the above parliamentary question and the publication in the newspaper Eleutheri Ora.

   
15-07-2018

Το αναπφευκτο της Μικρασιατικς Καταστροφς - της εκμηδνισης κι εξαφνισης των εν Τουρκα ζντων Ελλνων καθς και λλων μειονοττων.

   
15-07-2018

The inevitability of the Asia Minor catastrophe - the annihilation and disappearance of the living in Turkey Hellens and other minority populations.

   
15-07-2018

Η «ανωτερτητα» των καθ’ ημς εθνικισμν.

   
15-07-2018

The "superiority" of the nationalisms in S.E. Europe.

   
15-07-2018

Περαιτρω παρμβαση για το ζτημα Αθηνν - Σκοπων προς πρωθυπουργος.

   
15-07-2018

Further interference on the Athens-Skopje issue to the prime ministers of both neighbors.

   
15-07-2018

Ηλ. επιστολ της ΑΕΕ προς Περιφερειρχη Κ. Μακεδονας και ΕΕ για ΕΣΠΑ Σπ.Πετ.

   
15-07-2018

E-mail to Mr. Tzitzikostas & EU concerning the funding of 1 million Euros of Petralona Cave.

   
24-07-2018

"Απντηση" Περιφρειας Κ. Μακεδονας αναφορικ με ΕΣΠΑ για Σπ. Πετρ. (πρβλ. 15-7 ε.).

   
24-07-2018

"Response" of the C. Macedonian Periphery with regard to Petralona Cave NSRF (cf. 15-7-2018).

   
25-07-2018

λοι φταμε για τις πυρκαγις - τα επμενα πρώτα βματα.

   
25-07-2018

We are all to be blamed for the fires - the next first steps.

   
31-07-2018

Ναι στην πολιτική προστασα, χι σε παραπρα εθνικ διχασμ.

   
31-07-2018

Yes to the civil protection, not to a further national dichotomy.

   
01-08-2018

Επάνοδος στην ανοικτ επιστολ για το «μακεδονικ» ζτημα (1η αποστολ, 15 Ιουλου 2018).

   
01-08-2018

Reinstatement of the open letter on the "Macedonian" issue (1st aone dressed on 15th July 2018).

   
10-08-2018

Επιστολ προς Περιφρεια Κ. Μακεδονας για μη χοργηση ΕΣΠΑ κατ του Σπ. Πετραλνων.

   
10-08-2018

Letter to the Region of Central Macedonia for non-granting NSRF against Petralona Cave.

   
28-08-2018

Ολοκληρθηκαν οι εργασες του 21ου Πανευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας στη Δανα (πρβλ. εξλλου 2 & 3 Μαου ως προς τη συμμετοχ του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο).

   
28-08-2018

The work of the 21st European Anthropological Conference in Denmark was completed (cf. as well above 2 & 3 of May regarding the participation of Dr. N. A> Poulianos).

   
10-09-2018

Κλση για Ε.Δ.Ε. απ την διευθντρια της ΔΙΠΚΑ κ. λενα Κουντορη κατ Δ-ρα Ν. Πουλιανο.

   
10-09-2018

Call to apology of N. Poulianos by the Director of Classical and Prehistoric Antiquities Mrs. E. Kountouri.

   
21-09-2018

Διευκρινιστικ κλση ΔΙΠΚΑ για Ε.Δ.Ε. κατ Δ-ρα Πουλιανο απ κ. Έλενα Κουντήρη.

   
21-09-2018

Clarifying call to Dr N. Poulianos apology by the Director of Classical and Prehistoric Antiquities Mrs. Elena Kountouri.

   
01-10-2018

Με μια να Ε.Δ.Ε. η Αρχαιολογικ Υπηρεσα συνεχζει την ασμφορη για το Ελληνικ Δημσιο προσπθεια να καταπνξει (αυτιστικ;) τη σημαντικτερη παλαιοανθρωπολογικ φων που διαθτει...

   
01-10-2018

By an other "Administrative Investigation" is tried to suppress (autistically?) the basic palaeo-antropological voice that the (Greek) Archaeological Service disposes...

   
04-10-2018

Ηλεκτρ. επιστολ αναφορικ με τις... "Ε.Δ.Ε. ως μσον αυθαιρεσας" του κρτους.

   
04-10-2018

E-mail regarding "Administrative Investigations" that lead to state arbitrariness.

   
06-10-2018

Ηλεκτρ. επιστολ αναφορικ με "νέα παρατράγουδα" του κ. Γεωργιάδη (πρβλ. 8-10).

   
06-10-2018

E-mail regarding "new deplorable incidents" of Mr. Georgiades (cf. 8 Oct. 2018 too).

   
07-10-2018

The Press Project: Θεωρα «αρας, ελληνικς φυλς» στην «Ελληνικ Αγωγ» του κ. Γεωργιδη.

   
07-10-2018

The Press Project: The Theory of "Hellenic, Greek Arians" in Mr. Georgiades' "Greek Education".

   
08-10-2018

ΕΦΣΥΝ: Ο Αδωνις απλυσε τον εαυτ του!

Δημτρης Ψαρρς  
08-10-2018

EFSYN (Journal of the Editors): Adonis sacked himself!

Dimitris Psarras  
08-10-2018

Προκειμνου να συγκαλυφθον αστοχες του κ. Γεωργιδη επιστρατεθηκε δυστυχς ακμα και το νομα του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο.

Α.Ε.Ε.  
08-10-2018

In order to be covered up Mr. Georgiadis' failures, even the name of Aris Poulianos was used.

A.A.G.  
09-10-2018

Να ηλ. επιστολ προς την Α.Ε.Ε. που καυτηριζει την "αναζτηση πειθαρχικν ευθυνν"...

   
09-10-2018

New e-mail towards the Anthr. Ass. of Greece criticizing the "search of disciplinary responsibilities"...

   
09-10-2018

ΕΦΣΥΝ: Αποκαλπτονται τα ψματα του κ. αντιπροδρου...

Δημτρης Ψαρρς  
09-10-2018

EFSYN (Journal of the Editors): The lies of the Vice-President are revealed...

Dimitris Psarras  
09-10-2018

iefimerida: Περ "αρας φυλς και Ελλνων" -Τι απντησε ο κ. Αδωνις Γεωργιδης.

   
09-10-2018 iefimerida (the newspaper): About the "arian Greek race" - What did Adonis Georgiades answer?

 

 
13-10-2018

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ σ. 01 - Η "ρια Φυλ" προκλεσε ταραχ...

   
13-10-2018 ELEUTHERI ORA (Free Time) p. 1 The "Arian Race" caused turmoil ...

   
13-10-2018

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ σ. 20-21 Αντιφατικς δηλσεις περ "Αρας Φυλς" πρβλ. iefimerida της 15-10.

   
13-10-2018 ELEUTHERI ORA (Free Time) p. 20-21 Unconventional (contradictory) statements about the "Arian Race".

   
13-10-2018

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ σ. 22-26 / Μια συνντευξη με αριστερτατο πρσημο του Δ-ρα ρη Πουλιανο τους 2006, σε μια παραδοσιακ δεξιτατη εφημερδα (;!).

   
13-10-2018 ELEUTHERI ORA (Free Time) p. 22-26

A 2006 "leftist" interview of Dr Aris Poulianos published by an ultra-right newspaper (?!).

 
15-10-2018

Σχολιασμο επ της βουλευτικς ερτησης (5-7) και της δημοσευσης (10-7) στην Ελ. ρα.

   
15-10-2018 Comments on the parliamentary question (5th of July) and the publication (10th of July) in the newspaper Eleutheri Ora.

 

 
15-10-2018

Επιστολ Α.Ε.Ε. σε contact@efsyn.gr με θμα τον κ. δωνη Γεωργιδη προς δημοσευση.

   
15-10-2018 In order to be published, an e-mail addressed to contact@efsyn.gr regarding Mr. Adonis Georgiades.

 

 
16-10-2018

Οι αντιπουλιανικς ψευδολογες που δυστυχς κριτα αναπαργε iefimerida 15-10.

   
16-10-2018 The slanderous antipullianic lies that uncritically reproduced the above newspaper of October 15th.

 

 
21-10-2018
Η Α.Ε.Ε. αναφορικ με τις περ "Αρων" μυθοπλασες...
   
21-10-2018

The Anthropological Association of Greece as concerns the "Arian" race fiction...

 

 
01-11-2018

Επιστρατεεται ακμα κι να «τροφαντ» ΕΣΠΑ 1.000.000 ευρ εναντον του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο.

   
01-11-2018 Even an NSRF is being used against Dr Aris N. Poulianos.

 

 
01-12-2018

Οι "ανθρωπολογικς γνσεις" του κ. δωνη Γεωργιδη περ δθεν "Αρων Ελλνων"...

   
01-12-2018 The "anthropological knowledge" of Mr. Adonis Georgiadis on allegedly "Arian Greeks"...

 

 

 
01-12-2018

Η πιο συμφρουσα διαφαινμενη ονομασα εναι "Σκοπιανομακεδονα".

   
01-12-2018 The most profitable name appears to be "Skopianomekedonia".

 

 

 
01-12-2018

Μετ τις καταγγελες του προηγομενου μνα αναβλθηκε για το 2019 η επιδτηση 1 εκ. ευρ, εμποδζοντας τσι την προσχεδιασμνη... παραπρα καταστροφ του Σπηλαου Πετραλνων.

   
01-12-2018 Following the complaints of the previous month, the subsidy of € 1 million was postponed for 2019, thus preventing the planned ... further destruction of the Petralona Cave.

 

 
01-12-2018

Μεινονται σταδιακ (αν κι ακμα ελχιστα) τα οδικ ατυχματα.

   
01-12-2018 The road accidents are gradually reduced although still least.

 

 

 
01-12-2018

Τα βαλαν ακμα και με την ιατρ κ. Δφνη Πουλιανο.

   
01-12-2018 Even false propaganda against the medical doctor Mrs. D. Poulianou is set in the anti-Poulianos campain.

 

 
14-12-2018

Η πολ πριμη ανθρπινη παρουσα στη Μλτα σκπιμα αποκρβεται.

   
14-12-2018 Cover Up: Very Early Human Presence in Malta Has Been Intentionally Hidden.

 

 

 

 

 

Andri V. (2018) – Zionists behind the persecution of Aris Poulianos (cf. A.A.G.’s Archive of 10th & 15th July). Athens.

Ανδρ B. (2018) – Σιωνιστικς δκτυλος πσω απ τον διωγμ ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 και 15 Ιουλου). Αθνα.

Gergoussopoulos K. (2018) – Linguistic analogy (very interesting article).

Γεωργουσπουλος Κ. (2018) – Γλωσσικ αναλογα (πολ ενδιαφρον ρθρο).

Κanelopoulos N. (2018) – Dr. Aris Poulianos studying Sarakatsani in 1967/8 (cf. A.A.G.’s Archive of February the 3rd). Internet.

Κανελπουλος Ν. (2018) – Ο ρης Πουλιανς μελετντας το 1967/8 τους Σαρακατσνους (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3Φεβρουαρου). Διαδκτυο.

Korka E. (2018) – Farewell... letter (of the deputy general of the Director of Antiquities, cf. A.A.G.’s Archive of 2 July). Athens.

Kρκα Ε. (2018) – Αποχαιρετιστρια... επιστολ (της απερχμενης Γεν. Διευθντριας Αρχαιοττων, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 2 Ιουλου). Αθνα.

Kountouri E. (2018) – Call to apology of Dr N. Poulianos (cf. A.A.G.’s Archive 10 & 21 of September). Athens.

Kουντορη Ε. (2018) – Κλση για Ε.Δ.Ε.  κατ Δ-ρα Ν. Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 και 21 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Lagos J. (PM of Golden Done, 2018) – Question on Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 5th July). Athens.

Λαγς Ι. (Βουλευτς Χρυσς Αυγς, 2018) – Ερτηση σχετικ με τον αρχνθρωπο του σπηλαου των Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5 Ιουλου). Αθνα.

Lekakis G. (2018) – A fiesta is organized in occasion of the fulfill with soil of ancient Piraeus (cf. A.A.G.’s Archive of 30 May). Athens.

Λεκκης Γ. (2018) – καναν φιστα την κατχωση του αρχαου Πειραι (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 30 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 a) – Concerning the Athens - Skopje matter (cf. A.A.G.’s Archive of 22 February). Athens.

Πουλιανς A. (2018 a) – Αναφορικ με το ζτημα Αθηνν - Σκοπων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22 Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 b) – Towards Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 regarding the allegedly "new" Organism (ruling low) of the Greek Ministry of Culture (cf. A.A.G.’s Archive of 21 January, as well as 1st, 4th or 5th April). Athens.

Πουλιανς A. (2018 b) – Προς... Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου σχετικ με το δθεν "νο" Οργανισμ του Υπουργεου Πολιτισμο κι Αθλητισμο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 21 Ιανουαρου, καθς και 1, 4 5 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 c) – Need for further dialogue concerning the recent Athens - Skopje agreement (cf. A.A.G.’s Archive of 1st July). Athens.

Πουλιανς A. (2018 c) – Ανγκη παραπρα διαλγου αναφορικ με την πρσφατη συμφωνα Αθηνν - Σκοπων(πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 d) – Comments on the parliamentary question (5th of July) and the publication (10th of July) in the newspaper Eleutheri Ora (cf. A.A.G.’s Archive of 15th July). Athens.

Πουλιανς A. (2018 d) – Σχολιασμο επ της βουλευτικς ερτησης (5-7) και της δημοσευσης (10-7) στην Ελ. ρα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 e) – Further intervention on the Athens-Skopje issue to the prime ministers of both neighboring countries (i.e. Tsipras & Zaef, cf. A.A.G.’s Archive of 15th July & 1st August & 1st December). Athens.

Πουλιανς A. (2018 e) – Περαιτρω παρμβαση για το ζτημα Αθηνν - Σκοπων προς τους πρωθυπουργος αμφοτρων των γειτονικν χωρν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Ιουλου και 1ης Αυγοστου και 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 f) – Appeal to the Region of Central Macedonia for non-granting NSRF against Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 15th July). Athens.

Πουλιανς A. (2018 f) – κκληση σε Περιφρεια Κ. Μακεδονας για μη χοργηση ΕΣΠΑ κατ του Σπ. Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 g) – By an other "Administrative Investigation" is tried to suppress (autistically?) the basic palaeo-antropological voice that the (Greek) Archaeological Service disposes... (cf. A.A.G.’s Archive of 1st, 4th & 9th October). Athens.

Πουλιανς A. (2018 g) – Με μια να Ε.Δ.Ε. η Αρχαιολογικ Υπηρεσα συνεχζει την ασμφορη για το Ελληνικ Δημσιο προσπθεια να καταπνξει (αυτιστικ;) τη σημαντικτερη παλαιοανθρωπολογικ φων που διαθτει...(πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1, 4 και 9 Oκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 h) – Even an NSRF of 1 million euros is being used against Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 1st November & 1st December). Athens.

Πουλιανς A. (2018 h) – Επιστρατεεται ακμα κι να ΕΣΠΑ 1.000.000 ευρ εναντον του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 Αυγοστου, 1ης Νοεμβρου και 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 h) – Even false propaganda against my wife and medical doctor is set in the anti-Poulianos campain (cf. A.A.G.’s Archive of 1st December). Athens.

Πουλιανς A. (2018 h) –Τα βαλαν ακμα και με την ιατρ σζυγ μου στην αντιπουλινεια εκστρατεα τους (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos N. (2018 a) – The reconstruction of the stalagmitic floor, beneath of which the Petralona Man’s skeleton was laying (cf. A.A.G.’s Archive of 2nd & 3rd May). Abstracts (p. 41) of the 21st EAA Congress, held on 22-26 of August 2018 in. Denmark. Odense.

Πουλιανς N. ( 2018 a) – Ανασσταση του σταλαγμιτικο δαπδου, κτω απ το οποο βρισκταν ο σκελετς του Ανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 2 και 3 Μαου). Περιλψεις (σελ. 41) του 21ου Πανευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας, που πραγματοποησε τις εργασες του 22-26 Αυγοστου 2018 στην Οντνσε Δανας (Ελληνιστ).

Poulianos N. (2018 b) – The inevitability of the Asia Minor catastrophe - the annihilation and disappearance of the living in Turkey Hellens and other minority populations (cf. A.A.G.’s Archive of 15th July). Athens.

Πουλιανς N. ( 2018 b) – Το αναπφευκτο της Μικρασιατικς Καταστροφς - της εκμηδνισης κι εξαφνισης των εν Τουρκα ζντων Ελλνων καθς και λλων μειονοττων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos N. (2018 c) – The "superiority" of the various nationalisms in SE Europe (cf. A.A.G.’s Archive of 15th July). Athens.

Πουλιανς N. ( 2018 c) – Η «ανωτερτητα» των καθ’ ημς εθνικισμν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Ιουλου). Αθνα.

Psaras D. (2018) – The lies of the Vice-President are revealed... (cf. AAG’s Archive of 6, 7, 9, 13, 15, 16, 21 October, as well as 1st of December). Athens.

Ψαρς Δ. (2018) – Αποκαλπτονται τα ψματα του κ. αντιπροδρου... (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 6, 7, 9, 13, 15, 16, 21 Oκτωβρου, καθς και 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Tzitzikostas A. (2018) – Decision of NSR funding Petralona Cave (by a million euros, cf. A.A.G.’s Archive of 3 July). Athens.

Τζιτζικστας Απ. (2018) – Απφαση για επιχοργηση ΕΣΠΑ του Σπηλαου Πετραλνων (με να εκ. ευρ, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Ιουλου). Αθνα.

Veni G. (IUS President, 2018) – Epistle towards the Ministry of Culture as concerns Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 15th April).

Βνι Γ. (Πρεδρος IUS, 2018) – Επιστολ προς το Υπουργεο Πολιτισμο για το σπλαιο Πετραλνων  (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Απριλου).

Vlazaki M. (General Secretary of Culture, 2018) – Request to the C. Macedonian Region for NSRF about Petralona Cave (for a million euros, cf. A.A.G.’s Archive of 24 May, 15 July, as well as 1, 4, & 9 October). Athens.

Βλαζκη Μ. (Γ. Γ. ΥΠ.ΠΟ.Α., 2018) – Ατηση προς την Περιφρεια Κ. Μ. σχετικ με επιχοργηση ΕΣΠΑ για το Σπλαιο Πετραλνων  (για να εκ. ευρ, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 24 Μαου, 15 Ιουλου, καθς επσης 1, 4 και 9 Oκτωβρου). Αθνα.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS