Ανάγκη παραπέρα διαλόγου αναφορικά με την πρόσφατη συμφωνία Αθηνών - Σκοπίων (1η Ιουλίου 2018)

Πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη συμφωνία ανάμεσα στους υπουργόυς εξωτερικών και τους πρωθυπουργούς Ελλάδας και Π.Γ.Δ.Τ.Μ. στις Πρέσπες, έχει πανθομολογούμενα δημιουργηθεί μια έντονη πόλωση (η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εθνικούς διχασμούς) ανάμεσα στους πολίτες των ως άνω δύο χωρών.

Όσον αφορά την Ελλάδα και προκειμένου να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη και νηφάλια προσέγγιση, προτείνεται (φυσικά απ όσα κόμματα συμφωνούν) να σχηματιστεί μια ομάδα βουλευτών, με βάση το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα του 2015 (ήτοι 3 του Σύρριζα, 2 της ΝΔ, κι ένας από τα υπόλοιπα πέντε κόμματα). Προφανώς, οι βουλευτές επιλέγονται από τo κάθε κόμμα και στη συνέχεια (πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των ηγεσιών τους) έκαστος εξ αυτών έχει τη δυνατότητα εντός 25 το πολύ ωρών να υποβάλλει για συζήτηση ένα ερώτημα, στο οποίο δίνεται απάντηση (τη συνοδεία ενδεχομένως και σχολιασμών), είτε από ένα κληρωθέντα βουλευτή άλλου κόμματος, είτε από τον ίδιο τον ερωτώντα (ανάλογα δηλ. με τo αποτέλεσμα της κλήρωσης - μια από τις βασικότερες πρακτικές της Δημοκρατίας, όπως αυτή ανακαλύφθηκε κι εφαρμόστηκε στην κλασική Ελλάδα). Η σειρά των ερωτώντων βουλευτών (γνωστή εκ των προτέρων) μπορεί επίσης να κληρώνεται, με αποτέλεσμα οι ερωτήσεις να ξεκινούν ανεξάρτητα από το εκλογικό ποσοστό των επιμέρους κομμάτων.

Προκειμένου να αποφευχθούν υβριστικές, αλλά και γενικότερα απρεπείς εκφράσεις ή ακόμα και ασαφείς απαντήσεις, είναι δυνατόν να οριστεί μια ομάδα 3 ή 5 γνωστών δημοσιογράφων, που εν ανάγκη μπορεί επίσης να κληρώνονται από την επετηρίδα τους, ώστε να εγκρίνονται ή να απορρίπτονται οι διάφορες ερωτήσεις κι απαντήσεις (πάντως η όποια απόφασή τους πρέπει να γίνεται γνωστή το πολύ εντός 55 ωρών). Σε περίπτωση που κάποιες ερωτήσεις ή απαντήσεις απορρίπτονται ή δεν επέρχεται συμφωνία εκ μέρους των δημοσιογράφων, οι αντίστοιχα συμμετέχοντες χάνουν τη σειρά τους και τότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους επόμενους βουλευτές. Ενδεχόμενη ανάρτηση στο διαδίκτυο επιπλέον ερωτήσεων και θεμάτων από βουλευτές ενός κόμματος, μπορεί να στερήσουν την επόμενη σειρά του συγκεκριμένου κόμματος από την προτεινόμενη διαδικασία.

Στις παραπάνω ερωτήσεις μπορεί να προστεθεί επίσης ακόμα μια προερχόμενη από απλούς μη αξιωματούχους πολίτες (όπως είναι βουλευτές, δήμαρχοι ή υψηλόβαθμοι συνδικαλιστές), με βασικότερο κριτήριο τη συγκέντρωση των περισσότερων δημοκοπικά ποσοστών, πάντα υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και την ομόφωνη γνώμη των δημοσιογράφων που θα επιλεγούν τελικά για την προτεινόμενη διαδικασία.

Οι ερωτήσεις δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 20 π.χ. λέξεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις το 3πλάσιο αυτών (ήτοι 60). Ο τυχόν περισσευούμενος χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται στη συνέχεια από το εκάστοτε κόμμα αθροιστικά.

Εφόσον o 1ος κύκλος των ερωτήσεων κι απαντήσεων κριθεί ότι δεν επαρκεί, τότε η αντίστοιχη συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί με ένα 2ο ή / και 3ο κύκλο.

Οι εγκεκριμένες ερωτήσεις κι απαντήσεις ενδείκνυται να φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠτΔ (τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα της χώρας).

ΥΓ: Σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα η Α.Ε.Ε. είχε προβεί ξανά σε επισημάνσεις το Μάρτιο του 2018 (πριν δηλ. την υπογραφή της συμφωνίας).

 

Need for further dialogue concerning the recent Athens - Skopje agreement (July 2018)

 

Before, during but also after the agreement among the foreign and prime ministers of Greece and F.Y.R.O.M. at Prespes Lake, a strong polarization has been admittedly created (that could even lead to national divisions) among the citizens of both the above countries.

As regards Greece , and in order to subsist a more straightforward and sober approach, it is proposed (of course, as regards only the parties that agree) to form a group of MPs, based on the last election results of 2015 (i.e., 3 of Syriza, 2 of the New Democracy, and one from the rest of the other five parties). Apparently the MPs are chosen by each party and then (always with the consent of their leaderships) every MP may have the opportunity within 25 hours to put forward a question for discussion, to which answers (eventually accompanied by annotations too), could be given either by a sortitioned MP of another party, or by the MP putting the question (i.e. according to the result of the sortition itself - which is one of the most important practices of Democracy discovered and applied in classical Greece). The turn of MPs questioners (known in advance), may also be sortitioned, thus the questions could start independently of the individual party's electoral rate.

In order to avoid abusive as well as unreasonable expressions or even vague answers, a group of 3-5 known journalists may be appointed (and if needed could also be sortitioned from their yearbook), to approve or reject the questions and / or answers (however within a time span of max 55 hours). In case of rejection either of a question or an answer or if there is no agreement among the journalists, the participants lose their turn. Then the process continues with the next MPs. Eventual posting on the Internet of additional questions or relative issues by MPs of a certain party may deprive the next turn of the specific party in the proposed procedure.

To the above questions another one may also be added, coming from simple citizens (i.e. without a height elected position such as of Mps, Majors or Trade Unionists), on the bases of the public majority, naturally under the above mentioned conditions according to the unanimous assent of the journalists that will finally be chosen for the process in proposition.

The questions can not exceed the 20 p. ex. words, while the corresponding answers no more than 3 times of those (i.e. 60). Any eventually extra space may then be used by each party in an additional manner.

Since the first round of questions and answers are judged not to be enough then with a 2nd and / or a 3rd round the discussion can also be continued.

The approved questions and answers are likely to be hosted on the official website of the President of the Hellenic Democracy (the highest state ruler of the country).

 

PS: On the same issue, the Anthropological Association of Greece proceeded again to some remarks on March 2018, i.e. prior to the assignment of the agreement.