Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ (15 Ιουλίου 2018)

 

Όπως και για τις εθνικιστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν σε άλλες περιοχές, το ίδιο απλό ερώτημα μπορεί να τεθεί όσον αφορά τη δική μας επίσης γειτονιά της Ν. Α. Ευρώπης. Ποίος άραγε εθνικισμός υπερτερεί; Εκείνος των Αλβανών, των Βουλγάρων, των Ελλήνων, των Σέρβων, των Σκοπιανομακεδόνων ή των Τούρκων;

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι εθνικιστές βασικά ισχυρίζονται πως είναι «ανώτεροι» έναντι των υπολοίπων. Πάντως η όποια αναποτελεσματική δραστηριότητά τους εξαρτάται από τη χρηματοδότηση, το πλήθος των μελών και το συνεπαγόμενο (εν αλληλοεπιδράσει) ενδιαφέρον των πάσης φύσεως επίσημων τοπικών, παρακρατικών, καθώς και - ίσως ακόμα περισσότερο - αλλοδαπών οργανώσεων.

Οπωσδήποτε τ' αντίστοιχα επιχειρήματα δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα εθνικά δίκαια, αλλά μάλλον με τους σχεδιασμούς ενός εκάστου εκ των προαναφερομένων. Επομένως, η κάθε πλευρά είναι δυνατόν (και συνήθως αυτό γίνεται) να εμφανίζει υπέρ του εαυτού της μια διαφορετική ιστορική αλήθεια από τους υπόλοιπους, κάτι που προφανώς με τη σειρά του εξαρτάται όχι μόνο από τα ως άνω κάθε λογής συμφέροντα, αλλά και από την ευπιστία όσων είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις αντίστοιχες εθνικιστικές πρακτικές.

Έτσι, διαφορετική εικόνα αποκομίζεται με βάση τη διεθνώς αποδεκτή ιστορική αλήθεια (όπως ψηφίσματα, αποφάσεις συνεδρίων κλπ) και άλλη από την εκ προθέσεως αλλοίωσή της. Η πρώτη είναι ευεργετική για κάθε κάτοικο αυτού του πλανήτη, η δεύτερη υφίσταται κυρίως για πρόσκαιρες επιδιώξεις, οι οποίες προφανώς δρουν σαν φρένο ενάντια στην ανάπτυξη και την ευημερία του παγκόσμιoυ κοινωνικού συνόλου. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που από τον εδώ ιστοχώρο εν είδη αντι-τροχοπέδης τονίζεται η ανάγκη της διεθνούς συμφιλίωσης κι αλληλεγγύης.

Ακόμα κι αν προς στιγμή υποτεθεί ότι ο ελληνικός εθνικισμός είναι λόγω ιστορικότητας τάχα ανώτερος από τους υπόλοιπους, είναι ποτέ δυνατόν οι άλλοι να αποδεχτούν κάτι τέτοιο ή όπως είναι φυσικό θα προτιμήσουν να μπουν στη λογική ότι αυτό είναι ένα ελληνικό πρόβλημα κι όχι δικό τους;

THE "SUPERIORITY" OF THE NATIONALISMS IN THE S. E. EUROPE (15th July 2018) )

 

As with the nationalistic theories developed in other regions, the same simple question can be brought forward about our own neighborhood in S. E. Europe. Which nationalism is superior, that of Albanians, Bulgarians, Greeks, Serbs, Skopjanomacedonians or Turks?

In the aforementioned cases the nationalists are mainly claiming that they are "superior" in front of all others. However, any similar ineffective their activity depends on funding, the multitude of members and the interactinly influenced interest of the various officially state, parastatal as well as - perhaps even more - on foreign organizations.

Moreover, the co-respective arguments do not present particular relationship to the national rights, but rather to the designs of each one of the above referred. Therefore, every side can (and usually does) display a historical truth in its favor different from that of the others, something that is obviously depending not only on the various above referred interests, but also on the credulity of those who are willing to follow the corresponding nationalistic practices.

Thus, another picture is obtained on the basis of internationally accepted historical truth (as resolutions or decisions congresses etc) and an other from its deliberate alteration. The first one may be beneficial to every inhabitant of this planet; the second exists mainly for temporary aspirations, obviously acting as car-brakes against the development and the prosperity of the world social entity. This is the main reason why this website is considered anti-obstacle, strongly focused to the need of the international reconciliation and solidarity.

Even if for a moment Greek nationalism is supposed to be due to its historicity "superior" compared to the others, is it ever possible for them to accept such a position or - as it is natural - they would prefer enter into the logic that this is Hellenic problem and not of their own?