Νέα συμπαράσταση στην ΑΕΕ και τον Δ-ρα Άρη Ν. Πουλιανό από την Παγκόσμια Ένωση Σπηλαιολόγων το 2013, πέρα από εκείνη (την ακόμα - παράνομα - αναπάντητη) των Ευρωπαίων Ανθρωπολόγων του 2012

 

 

Στις 13 Αυγούστου 2013 ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Σπηλαιολογίας (UIS - Union Internationale de Spéléologie) Δ-ρ Kyung Sik Woo κοινοποίησε  στην ΑΕΕ (Tue, Aug 13, 2013 at 9:47 AM) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μια επιστολή στην Αγγλική που αποτείνεται προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων. Η επιστολή αυτή δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί σε κανένα πρωτόκολλο του Υπουργείου και για το λόγο αυτό η ΑΕΕ τη διαβίβασε 30 Αυγούστου 2013 (αρ. πρωτ. 153431 ΓΔΑΠΚ / 1927 και κ. Υπουργoύ), με την επισήμανση ότι έχουμε κάθε έννομο συμφέρον ύστερα από την ονομαστική αναφορά σε μέλη μας. Η αντίστοιχη επιστολή παρατίθεται παρακάτω μεταφρασμένη επίσης και στην Ελληνική:

 

IUS Internatinal Union of Speleology

President - Dr. Kyung Sik Woo

Department of Geology College of Natural Sciences Kangwon National University Kangwon-Do 200-701 Chuncheon, Republic of Korea Phone:         +82 (33) 250-8556

Email:      wooks@kangwon.ac.kr

13 August, 2013

Greek Ministry of Education, Religion, Culture, and Sports

Bouboulinas 20-22 Athens 106 82, Greece

 

Re: Petralona Cave

 

Dear Minister,

 

I am writing on behalf of the Union Internationale de Speleologie (UIS), a UNESCO-recognized organization that represents cave scientists and cavers over 60 countries and which is a member of the International Council of Scientific Unions.

Petralona Cave, in Chalkidiki, Greece, is an internationally significant archeological and paleontological site. Over the years there have been disputes about the age of the hominin skeletons recovered from the cave. More recently I've heard concerns about the condition and security of those materials, and that research scientists, notably the primary scientists who studied the material and the cave, Drs. Aris and Nikolas Poulianos, are being refused access to the materials and cave for further research. I am writing on behalf of the Union Internationale de Speleologie (UIS) to state and request the following be done openly and transparently:

•  Demonstrate that the materials are safe from harm and establish a policy to assure their continued long-term security.

•  Use documents and other information to prove the authenticity and provenance of the materials.

•  Carefully and accurately document the physical condition of the materials and any damage to establish a baseline from which their future condition and the effects of any handling should be secured and future study can be precisely compared and measured.

•  Develop a policy that includes the procedures, conditions, and limitations under which any qualified scientist can access the materials for further study.

The UIS supports the free exchange of ideas and the information that supports scientific research and growth. UIS also believes that access to scientific materials be provided for responsible study that does not damage the material, or which samples the materials in minimal ways only when absolutely necessary to answer important scientific questions. The UIS is not concerned about the age of the material, except that it be accurately established, nor in any personal disputes, except that they do not compromise the quality of research. The UIS does stand ready to assist, if needed, with the implementation of the above recommendations.

I would greatly appreciate knowing your plans for Petralona Cave and its materials, and if you will be establishing policies and procedures as recommended above.

Sincerely

Dr. Kyung Sik Woo UIS President

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 

 

Διεθνής Ένωση Σπηλαιολογίας

(IUS International Union of Speleology)

 

Πρόεδρος - Δρ. Kyung Sik Woo

Τμήμα Γεωλογίας

Κολλέγιο Φυσικών Επιστημών

Εθνικό Πανεπιστήμιο του Kangwon

Kangwon - Do 200-701

Chuncheon, Δημοκρατία της (Ν.) Κορέας

Τηλέφωνο: +82 (33) 250-8556

E-mail: wooks@kangwon.ac.kr

 

13 Αυγούστου 2013

 

(Προς το):

Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα 106 82, Ελλάδα

Αναφορά (reference): Σπήλαιο Πετραλώνων

Αγαπητέ (κ.) Υπουργέ,

Σας γράφω εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Σπηλαιολογίας - IUS (οργανισμού αναγνωρισμένου από την UNESCO), που εκπροσωπεί σπηλαιολόγους και επιστήμονες εξειδικευμένους σε σπήλαια, από περισσότερες των 60 χωρών. Διατελεί επίσης μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων (ICSU).

 

Το σπήλαιο Πετραλώνων, στη Χαλκιδική (Ελλάδα), αποτελεί διεθνώς ένα σημαντικό αρχαιολογικό και παλαιοντολογικό χώρο. Κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί διαφωνίες για την ηλικία των ανθρώπινων σκελετών που ανακαλύφθηκαν εκεί. Πιο πρόσφατα έχω πληροφορηθεί (επίσης) ότι υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση και την ασφάλεια αυτών των υλικών (ευρημάτων), καθώς και ότι στους ερευνητές, σημειωτέον στους πρώτους επιστήμονες που μελέτησαν τα ευρήματα και το σπήλαιο, στους Δρες Άρη και Νίκο Πουλιανό, δεν επετράπη η πρόσβαση στα ευρήματα και το σπήλαιο για περαιτέρω έρευνα. Εκ μέρους (πάντα) της Διεθνούς Ένωσης Σπηλαιολογίας (UIS), σας γράφω τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να γίνουν με ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες:


• Διασφαλίστε πως τα υλικά δεν υπόκεινται σε φθορές και καθιερώστε μια πρακτική ώστε να εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η συνεχής διατήρησή τους.

• Προβείτε σε χρήση εγγράφων (ή) και άλλων στοιχείων προς απόδειξη της αυθεντικότητας και της προέλευσης των υλικών (ευρημάτων).  

• Προσεκτικά και με ακρίβεια τεκμηριώστε τη φυσική κατάσταση των υλικών και οιασδήποτε φθοράς, για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων από την οποία να διασφαλίζονται τα αποτελέσματα κάθε χρήσης μαζί με τη μελλοντική τους κατάσταση, ώστε σε οποιαδήποτε μελέτη στο μέλλον (οι διαφορές) να είναι επακριβώς συγκρίσιμες και μετρήσιμες.

• Αναπτύξτε πολιτικές που θα περιλαμβάνουν τις διαδικασίες, τους όρους και τους περιορισμούς υπό τους οποίους οι ειδικοί επιστήμονες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω υλικά για περαιτέρω μελέτη.

 

Η IUS υποστηρίζει την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, που ενισχύουν την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Πιστεύει επίσης ότι η πρόσβαση στα επιστημονικά ευρήματα πρέπει να παρέχεται για υπεύθυνες μελέτες, οι οποίες δεν προκαλούν βλάβες στα υλικά ή που η δειγματοληψία επ’ αυτών είναι ελάχιστη, και μόνο εφόσον κρίνεται απολύτως απαραίτητη για να δοθούν απαντήσεις σε σημαντικά  επιστημονικά ερωτήματα. Την IUS δεν αφορά η ηλικία των υλικών, εκτός από ό,τι έχει τεκμηριωθεί με ακρίβεια, ούτε οποιεσδήποτε προσωπικές αντεγκλήσεις, εκτός και αν αυτές υποβιβάζουν την ποιότητα των μελετών. Η IUS είναι έτοιμη να βοηθήσει, αν χρειαστεί, για την εφαρμογή των παραπάνω συστάσεων.

 

Πολύ θα εκτιμούσα να γνώριζα τα σχέδιά σας για το σπήλαιο των Πετραλώνων και τα ευρήματά του, καθώς και εάν θα θεσπιστούν πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Ειλικρινά, Δ-ρ Κιούνγκ Σιλκ Γου, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σπηλαιολογίας (IUS)

 

 

 

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ