2019 (: εμπεριχονται 130 αρχεα - δεδομνα)

 

01-01-2019 Το εν εδει παρακαταθκης ΑΡΧΕΙΟ της ΑΕΕ.    
01-01-2019 The AAG's stockpile Archive.  
01-01-2019 Tο σταλαγμιτικ δπεδο του ¨Μαυσωλεου" των Πετραλνων.    
01-01-2019 The stalagmitic floor of Petralona "Mausoleum".  
19-01-2019 Παρεπμενα της συνθκης του Αγου Στεφνου.    
19-01-2019 Resultings of the St. Stephen's treaty.  
01-02-2019 Οι καταστροφικς φθορς που χει υποστε το κρανο του σπηλαου Πετραλνων Χαλκιδικς.    
01-02-2019 The Petralona Cave human skull's damages.    
19-02-2019 Κατσταση διατρησης δια της φωτογραφικς τεκμηρωσης του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων.    
19-02-2019 Status of preservation through the photographic documentation of the Petralona human skull.    
22-02-2019 AAG 1967 do not close PC    
22-02-2019 ΑΕΕ 1967 να μην κλεσει το Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.    
01-03-2019

ποπτη η χρνια αδιαφορα των "αρμοδων" για τις καταστροφικς παρεμβσεις που χει υποστε το κρανο του Αρχανθρπου, το ποο βρθηκε το 1960 στο σπλαιο Πετραλνων.

   
01-03-2019 Suspicious the chronic indifference of the "responsible officers" as regards the destructive interventions that have suffered the skull of Arhanthropos found in 1960 at Halkidiki's Petralona cave.    
01-03-2019

Ο φετινς παγετς... της υπερθρμασης.

   
01-03-2019 This year's overheating... frost.    
01-03-2019

Η ναυμαχα του Ναβαρνου.

   
01-03-2019 The naval battle of Navarino.    
01-03-2019

Ιλιδα κι Οδσεια.

   
01-03-2019 Iliad & Odyssey.    
01-03-2019 The exagerating Marathon epigram.    
01-03-2019

Το μεθ' υπερβολς επγραμμα του Μαραθνα.

   
08-03-2019

Allegedly an answer to AAG regarding the Petralona skull scholars.

   
08-03-2019

Δθεν απντηση ΕΠΣ στην ΑΕΕ για μελετητς Αρχανθρπου.

   
14-03-2019 The grate personality, Professor N. Moutsopoulos, the "Makedon from Arkadia", left life.    
14-03-2019 Εφυγε απ τη ζω μια μεγλη προσωπικτητα: ο «εξ Αρκαδας Μακεδν» Ν. Μουτσπουλος.
   
15-03-2019 Denunciation to the Supreme Court regarding illegal Petralona cave subsidy by EU.    
15-03-2019

Μνυση στον ρειο Πγο για παρνομη επιδτηση του σπηλαου Πετραλνων απ την ΕΕ.

   
17-03-2019

Interview of Aris Poulianos and his wife Daphne to Adrianos Besouglof.

   
17-03-2019

Συνντευξη του ρη Πολιανο και της συζγου του Δφνης στον Αδριαν Μπεζογλωφ.

   
19-03-2019

AAG 1965 to GDAPK on skull's photos.

   
19-03-2019

ΑΕΕ 1965 προς ΓΔΑΠΚ για φωτογραφες κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων.

   
21-03-2019

AAG 1966 to EPS on skull's shcollars.

   
21-03-2019

ΑΕΕ 1966 για μελετητές του κρανίου Πετραλώνων (πρβλ. και pdf).

   

22-03-2019

 

   
22-03-2019

 

   

 

23-03-2019

Palaeolithic researche at Thessaly in 1977 by the Anthropological Association of Greece brought to light 975 findings.

   
23-03-2019

Παλαιολιθικς ρευνες στη Θεσσαλα το 1977 απ την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος φεραν στο φως 975 ευρματα.

   

 

25-03-2019

 

   
25-03-2019

 

   

 

27-03-2019

 

   
27-03-2019

 

   

 

28-03-2019

 

   
28-03-2019

 

   

 

01-04-2019

How difficult is it to protect the Halkidiki's Archanthropus skull?

   
01-04-2019

Τσο δσκολο εναι πια να προστατευθε το κρανο του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς;

   
01-04-2019

What were the "recipes" that followed for the "short-circuiting" of Aris Poulianos's scientific work?

   
01-04-2019

Ποες ταν ραγε διαχρονικ οι "συνταγς" που ακολουθθηκαν για τη "βραχυκκλωση" του επιστημονικο ργου του ρη Πουλιανο;

   
01-04-2019

The less obvious events that preceded the Battle of Marathon in 490 BC.

   
01-04-2019

Τα λιγτερο προφαν γεγοντα που προηγθηκαν της Μχης του Μαραθνα το 490 π. Χ.

   

 

05-04-2019

 

Again supposedly an answer of EPS 1703 regarding the scholars studing Archanthropus skull.  
05-04-2019

Ξαν δθεν απντηση ΕΠΣ 1703 για μελετητς κρανου Αρχανθρπου.

   

 

16-04-2019

 

   
16-04-2019

 

   

18-04-2019

Ερτηση της ΑΕΕ σχετικ με το σπλαιο Λεωνιδου.

   
18-04-2019

 

AAG question about the Leonidio cave.  

 

19-04-2019

 

   
19-04-2019

 

   

 

01-05-2019

Wondering when finally will be stoped the damages on the Petralona skull ?

   
01-05-2019

Πτε επιτλους θα ληφθον μτρα εναντον οιωνδποτε παραπρα καταστροφν στο κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων;

   
01-05-2019

One year without prof. A. Zois.

   
01-05-2019

να χρνο χωρς τον καθηγητ Αντνη Ζη.

   
01-05-2019

Dear Fofi.

   
01-05-2019

Αγαπητ μας Φφη.

   
01-05-2019

The allegedly human based climatic change.

   
01-05-2019

Η δθεν ανθρωπογενς κλιματικ αλλαγ.

   
01-05-2019

Reached 2.500 views the interview of Aris Poulianos and his wife Daphne at You tube.

   
01-05-2019

φτασε τις 2.500 η επισκεψιμτητα της συνντευξης του ρη Πουλιανο και της συζγου του Δφνης που αναρτθηκε προ μηνς στο διαδκτυο.

   

 

01-05-2019

Again on Iliad & Odyssey.

   
01-05-2019

Ξαν για Ιλιδα κι Οδσσεια.

   
16-05-2019

Η σημαντικτερη παλαιοανθρωπολογικ βεβαωση συνδικαλιστικο φορα του ΥΠΠΟΑ.

   
16-05-2019

 

The most important palaeo-antropological certificate of a trade union of the Ministry of Culture.  
17-05-2019

Υποβολ με το 3048 της ανωτρω παλαιοανθρωπολογικς βεβαωσης στην ΕΠΣ.

   
17-05-2019

 

Submission with the 3048 of the above palaeoanthropological certificate to Ministry of Culture.  

Helladopithecus

Ελλαδοπθηκος

Bezouglof A. (2019 a) – Documentary about the life and the deed of Aris Poulianos (cf. AAG's Archive 17th of March). Athens.

Μπεζογλωφ Α. (2019 a) – Ντοκυμαντρ για τη ζω και το ργο του ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Αθνα.

Bezouglof A. (2019 b) – Introduction to the documentary about the life and the deed of Aris Poulianos (cf. AAG's Archive 17th of March). Athens.

Μπεζογλωφ Α. (2019 b) – Εισαγωγ (κεμενο) στο ντοκυμαντρ για τη ζω και το ργο του ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Αθνα.

Darlas A. (2019 a) – Answer to AAG regarding the Petralona skull scholars (cf. AAG's Archive 8th of March). Athens.

Ντρλας Α. (2019 a) – Απντηση της ΕΠΣ στην ΑΕΕ για μελετητς του κρανου του Πτραλνειου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 8ης Μαρτου). Αθνα.

Darlas A. (2019 b) – Again an answer of EPS regarding the scholars studing Petralona skull (cf. AAG's Archive 4th of April). Athens.

Ντρλας Α. (2019 b) – Να απντηση της ΕΠΣ στην ΑΕΕ για μελετητς του κρανου του Πτραλνειου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 4ης Απριλου). Αθνα.

Dimopoulos M. (2019) – Answer (to a question of Mr A. Papademos, cf. AAG's Archive 17th of March). Internet.

Δημπουλος Μ. (2019) – Απντηση (σ' ερτημα του κ. Α. Παπαδμου, πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Kantzia V. (2019) – Denunciation to the Supreme Court regarding illegal Petralona cave subsidy by EU (cf. AAG's Archive 15th of March). Athens.

Κντζια Β. (2019) – Μυνητρια αναφορ στον ρειο Πγο για παρνομη επιδτηση του σπηλαου Πετραλνων απ την ΕΕ (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15ης Μαρτου). Αθνα.

Lekakis G. (2019) – Palaeolithic researche at Thessaly in 1977 by the Anthropological Association of Greece brought to light 975 findings (cf. AAG's Archive 23th of March). Athens.

Λεκκης Γ. (2019) – Παλαιολιθικς ρευνες στην Θεσσαλα το 1977 απ την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος φεραν στο φως 975 ευρματα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15ης Μαρτου). Αθνα.

Maltezaki M. (2019) – An amazing documentary about another important but forgotten Greek! (cf. AAG's Archive 17th of March). Internet.

Μαλτεζκη Μ. (2019) – να εκπληκτικ ντοκυμαντρ για λλον ναν σημαντικ μα ξεχασμνο λληνα!? (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Papadimos A. (2019) – Question regarding Aris Poulianos (cf. AAG's Archive 17th of March). Internet.

Παπαδμος Α. (2019) – Ερτημα σχετικ με τον ρη Πουλιαν (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Poulimenos M. (2019) – Unfortunately, we all are far from the light (cf. AAG's Archive 17th of March). Internet.

Πουλημνος Μ. (2019) – Δυστυχς απχουμε λοι πολ απ το φως (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Poulianos A. (2019 a) – Photographic documentation of the Petralona human skull preservation status (cf. AAG's Archive 19 of February). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 a) – Φωτογραφικ τεκμηρωση της κατστασης διατρησης του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19 Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 b) – How difficult is it to protect the Halkidiki's Archanthropus? (cf. AAG's Archive 1st of April). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 b) – Τσο δσκολο εναι πια να προστατευθε το κρανο του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς; (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 c) – Seeking information about the Leonidio cave (cf. AAG's Archive of 18th April). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 c) – Αναζητντας πληροφορες για το σπλαιο Λεωνιδου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 18 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 d) – Regarding the 28 Archanthropus skull's shcollars (cf. AAG's Archive of 21st of March). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 d) – Αναφορικ με τους 28 μελετητς του κρανου του Αρχανθρπου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 21 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 e) – Do not close Petralona Cave (cf. AAG's Archive of 22 of February & March 17). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 e) – Να μην κλεσει το Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 22 Φεβρουαρου και 17 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. & D. Poulianou & (2019) – Interview on Youtube (cf. AAG's Archive 17th of March). Athens.

Πουλιανς Α. και Δ. Πουλιανο (2019) – Συνντευξη στο Youtube (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 a) – The possibility of reconstituting the stalagmitic floor beneath of which the Petralona man's skeleton was laying (cf. abstracts - p. 41 - of the 21st EAA Congress, held on 22-26 of August 2018., Denmark. The co-respective 30 paged article was e-mailed to the Mimnistry of Culture on January the 1st ). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 a) – Η δυναττητα ανασστασης του σταλαγμιτικο δαπδου κτω απ το οποο βρισκταν ο σκελετς του ανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. επσης περιλψεις - σελ. 41 - του 21ου Πανευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας, το οποο πραγματοποησε τις εργασες του 22-26 Αυγοστου 2018 στη Δανα. Το αντστοιχο 30σλιδο ρθρο υποβλθηκε ηλεκτρονικ στο Υπ. Πολιτισμου 1η Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 b) – Resultings of the St. Stephen's treaty (cf. too AAG’s Archive of 19 January, as well as 22-2-2018, 1-7-2018, 15-7-2018, 1-8-2018 or 1-12-2018). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 b) – Παρεπμενα της συνθκης του Αγου Στεφνου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19ης Ιανουαρου, καθς επσης 22-2-2018, 1-7-2018, 15-7-2018, 1-8-2018 1-12-2018). Αθνα.

Poulianos N. (2019 c) – The naval battle of Navarino (cf. AAG's Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 c) – Η ναυμαχα του Ναβαρνου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 d) – Iliad & Odyssey (cf. AAG's Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 d) – Ιλιδα κι Οδσεια (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 e) – The exagerating Marathon epigram (cf. AAG's Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 e) – Το μεθ' υπερβολς επγραμμα του Μαραθνα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 e) – The less obvious events that preceded in 490 BC the Battle of Marathon (cf. AAG's Archive 1st of April). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 e) – Τα λιγότερο προφανή γεγοντα που προηγθηκαν το 490 π. Χ. της μχης του Μαραθνα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 f) – Submission of a palaeoanthropological certificate to the Ministry of Culture (cf. AAG's Archive 16 & 17 May). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 f) – Υποβολ παλαιοανθρωπολογικς βεβαωσης στο Υπουργεο Πολιτισμο (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 16 και 17 Μαου). Αθνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS