2019 (: εμπεριχονται 232 αρχεα - δεδομνα)

 

01-01-2019 Το εν εδει παρακαταθκης ΑΡΧΕΙΟ της Α.Ε.Ε..    
01-01-2019 The A.A.G.'s stockpile Archive.  
01-01-2019 Tο σταλαγμιτικ δπεδο του ¨Μαυσωλεου" των Πετραλνων.    
01-01-2019 The stalagmitic floor of Petralona "Mausoleum".  
19-01-2019 Παρεπμενα της συνθκης του Αγου Στεφνου.    
19-01-2019 Resultings of the St. Stephen's treaty.  
01-02-2019 Οι καταστροφικς φθορς που χει υποστε το κρανο του σπηλαου Πετραλνων Χαλκιδικς.    
01-02-2019 The Petralona Cave human skull's damages.    
19-02-2019 Κατσταση διατρησης δια της φωτογραφικς τεκμηρωσης του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων.    
19-02-2019 Status of preservation through the photographic documentation of the Petralona human skull.    
21-02-2019 AAG 1966 regarding the shcolars of the Petralona Archanthropous skull.    
21-02-2019 Α.Ε.Ε. 1966 για μελετητς αρχανθρωπικο κρανου Πετραλνων.    
22-02-2019 A.A.G. 1967 do not close PC    
22-02-2019 Α.Ε.Ε. 1967 να μην κλεσει το Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.    
01-03-2019

ποπτη η χρνια αδιαφορα των "αρμοδων" για τις καταστροφικς παρεμβσεις που χει υποστε το κρανο του Αρχανθρπου, το ποο βρθηκε το 1960 στο σπλαιο Πετραλνων.

   
01-03-2019 Suspicious the chronic indifference of the "responsible officers" as regards the destructive interventions that have suffered the skull of Arhanthropos found in 1960 at Halkidiki's Petralona cave.    
01-03-2019

Ο φετινς παγετς... της υπερθρμασης.

   
01-03-2019 This year's overheating... frost.    
01-03-2019

Η ναυμαχα του Ναβαρνου.

   
01-03-2019 The naval battle of Navarino.    
01-03-2019

Ιλιδα κι Οδσεια.

   
01-03-2019 Iliad & Odyssey.    
01-03-2019 The exagerating Marathon epigram.    
01-03-2019

Το μεθ' υπερβολς επγραμμα του Μαραθνα.

   
08-03-2019

Δθεν απντηση Ε.Π.Σ. στην Α.Ε.Ε. για μελετητς Αρχανθρπου.

   
08-03-2019

Allegedly an answer to AAG by EPS regarding the Petralona skull scholars.

   
14-03-2019 The grate personality, Professor N. Moutsopoulos, the "Makedon from Arkadia", left life.    
14-03-2019 Εφυγε απ τη ζω μια μεγλη προσωπικτητα: ο «εξ Αρκαδας Μακεδν» Ν. Μουτσπουλος.
   
15-03-2019 Denunciation to the Supreme Court regarding illegal Petralona cave subsidy by EU.    
15-03-2019

Μνυση στον ρειο Πγο για παρνομη επιδτηση του σπηλαου Πετραλνων απ την Ε.Ε.

   
17-03-2019

Interview of Aris Poulianos and his wife Daphne to Adrianos Besouglof.

   
17-03-2019

Συνντευξη του ρη Πολιανο και της συζγου του Δφνης στον Αδριαν Μπεζογλωφ.

   
19-03-2019

AAG 1965 to GDAPK on skull's photos.

   
19-03-2019

Α.Ε.Ε. 1965 προς ΓΔΑΠΚ για φωτογραφες κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων.

   
19-03-2019

Need of custoding the Petralona Archanthropus skull.

   
19-03-2019

Ανγκη φλαξης του κρανου του Πετραλνειου Αρχανθρπου.

   
21-03-2019

A.A.G. 1966 to E.P.S. on skull's shcollars.

   
21-03-2019

Α.Ε.Ε. 1966 για μελετητές του κρανίου Πετραλώνων (πρβλ. και pdf).

   
22-03-2019

A.A.G. 1968 again to EPS on PC skull's shcollars.

   
22-03-2019

Α.Ε.Ε. 1968 ξαν για μελετητές του κρανίου Πετραλώνων.

   
23-03-2019

Palaeolithic researche at Thessaly in 1977 by the Anthropological Association of Greece brought to light 975 findings.

   
23-03-2019

Παλαιολιθικς ρευνες στη Θεσσαλα το 1977 απ την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος φεραν στο φως 975 ευρματα.

   

 

25-03-2019

 

   
25-03-2019

 

   

 

27-03-2019

 

   
27-03-2019

 

   

 

28-03-2019

 

   
28-03-2019

 

   

 

01-04-2019

How difficult is it to protect the Halkidiki's Archanthropus skull?

   
01-04-2019

Τσο δσκολο εναι πια να προστατευθε το κρανο του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς;

   
01-04-2019

What were the "recipes" that followed for the "short-circuiting" of Aris Poulianos's scientific work?

   
01-04-2019

Ποες ταν ραγε διαχρονικ οι "συνταγς" που ακολουθθηκαν για τη "βραχυκκλωση" του επιστημονικο ργου του ρη Πουλιανο;

   
01-04-2019

The less obvious events that preceded the Battle of Marathon in 490 BC.

   
01-04-2019

Τα λιγτερο προφαν γεγοντα που προηγθηκαν της Μχης του Μαραθνα το 490 π. Χ.

   

 

05-04-2019

An allegedly answer by Ministry of Culture 1565 regarding the custody of Petralona Archanthropus skull, with a referement to some unknown parameters.

   
05-04-2019

 

Μια ακμα δθεν απντηση της Ε.Π.Σ. 1565 στην απ 19-3 πρταση για φλαξη κρανου Αρχανθρπου, με επκληση σε κποιες γνωστες παραμτρους.  

05-04-2019

"Διαββαση της Ε.Π.Σ. 1703 σχετ. με καταστροφς κρανου Αρχανθρπου.

   
05-04-2019

 

"Transmission" by EPS 1703 regarding the Archanthropus’ skull damages.

 

 

 

16-04-2019

 

   
16-04-2019

 

   

18-04-2019

Ερτηση της Α.Ε.Ε. σχετικ με το σπλαιο Λεωνιδου.

   
18-04-2019

 

AAG question about the Leonidio cave.  

 

19-04-2019

 

   
19-04-2019

 

   

 

01-05-2019

Wondering when finally will be stoped the damages on the Petralona skull ?

   
01-05-2019

Πτε επιτλους θα ληφθον μτρα εναντον οιωνδποτε παραπρα καταστροφν στο κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων;

   
01-05-2019

One year without prof. A. Zois.

   
01-05-2019

να χρνο χωρς τον καθηγητ Αντνη Ζη.

   
01-05-2019

Dear Fofi.

   
01-05-2019

Αγαπητ μας Φφη.

   
01-05-2019

The allegedly human based climatic change.

   
01-05-2019

Η δθεν ανθρωπογενς κλιματικ αλλαγ.

   
01-05-2019

Reached 2.500 views the interview of Aris Poulianos and his wife Daphne at You tube.

   
01-05-2019

φτασε τις 2.500 η επισκεψιμτητα της συνντευξης του ρη Πουλιανο και της συζγου του Δφνης που αναρτθηκε προ μηνς στο διαδκτυο.

   
01-05-2019

Again on Iliad & Odyssey.

   
01-05-2019

Ξαν για Ιλιδα κι Οδσσεια.

   
16-05-2019

Η σημαντικτερη παλαιοανθρωπολογικ βεβαωση συνδικαλιστικο φορα του ΥΠΠΟΑ.

   
16-05-2019

 

The most important palaeo-antropological certificate of a trade union of the Ministry of Culture.  
17-05-2019

Υποβολ με το 3048 της ανωτρω παλαιοανθρωπολογικς βεβαωσης στην ΕΠΣ.

   
17-05-2019

 

Submission with the 3048 of the above palaeoanthropological certificate to the Ministry of Culture.  
01-06-2019

 

   
01-06-2019

Γιατ παρ’ λες τις εκκλσεις μας δεν λαμβνονται οτε και τρα μτρα προς αποφυγ περαιτρω καταστροφν στο κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων;

   
01-06-2019

The Geopolitics' Genetics

   
01-06-2019

Η Γενετικ της Γεωπολιτικς.

   
01-06-2019

The archaeologist Giorgos Papathanassopoulos left this world.

   
01-06-2019

φυγε απ κοντ μας ο αρχαιολγος Γιργος Παπαθανασπουλος.

   
01-06-2019

"State's Assistants".

   
01-06-2019

"Πολιτεας Αρωγο".

   
01-06-2019

Herodotus the Olympic Champion.

   
01-06-2019

Ηρδοτος ο Ολυμπιονκης.

   
01-06-2019

Fake anthropologists.

   
01-06-2019

Ανθρωπολογοντες.

   
11-06-2019

Αγωγ ρη Πουλιανο για το βρβαρο διωγμ που χει υποστε απ το «ελληνικ» ΥΠΠΟΑ.

   
11-06-2019

Lowsuit of ANP against the "greek" ministrty of culture, regarding his barbarian persecution.

   
13-06-2019

ΓΔΑΠΚ προς ΕΠΣ περ πρτασης Ν. Α. Πουλιανο για προστασα του κρανου Πετραλνων.

   
13-06-2019

GDAPK to EPS regarding the proposal of N. A. Poulianos on the protection of Petralona skull.

   
19-06-2019

Worring e-mail about the closure of Petrlalona cave (cf. 1-7-2019)

   
19-06-2019

Ανυσηχιτικ ηλ. επιστολ αναφορικ με το κλεσιμο του Σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. 1-7-2019)

   
19-06-2019

Answer to the above e-mail regarding the closure of Petrlalona cave (cf. 1-7-2019)

   
19-06-2019

Απντηση στην ανωτρω ηλ. επιστολ για το κλισιμο του Σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. 1-7-2019)

   
23-06-2019

Ancient tombs left at the mercy of indiference at Phthiotis' Mexiates.

   
23-06-2019

Αρχαοι τφοι αφημνοι στο λεος της αδιαφορας στις Μεξιτες Φθιτιδος.

   
24-06-2019

The naval battle of Jutland.

   
24-06-2019

Η ναυμαχα της Γιουτλνδης.

   
27-06-2019

Wild grass meadow the Archaeoligical site of Homer's Kynos.

   
27-06-2019

Αγριοχορτολβαδο ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ του ομηρικο Κνου.

   
27-06-2019

The trireme Olympias.

   
27-06-2019 Η τριρης Ολυμπις.    
01-07-2019

Do the Thesaloniki Univercity and the Athens Central Archaeological Counsil execute orders from abroad for the non-protection of the Petralona skull Archanthropus?

   
01-07-2019

Α.Π.Θ. και Κ.Α.Σ. εκτελον ραγε ξωθεν εντολς για τη μη προστασα του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων;

   
01-07-2019

Bravo Fofi, you have finally begun to disable your political weights.

   
01-07-2019

Μπρβο Φφη, επιτλους ρχισαν ν’ αχρηστεονται τα πολιτικ σου βαρδια.

   
01-07-2019

The Geopolitics' Genetics II.

   
01-07-2019

Η Γενετικ της Γεωπολιτικς ΙΙ.

   
01-07-2019

Suspiciously (: either deliberately or “stupididly”) Petralona cave is closed for the public with an analogous "prospect" as regards the next five years...

   
01-07-2019

Εντελς ποπτα (: ετε επτηδες, ετε "βλακετηδες") κλεισε για το κοιν το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς με διαφαινμενη ανλογη "προοπτικ" τα επμενα πντε χρνια...

   
10-07-2019

Apidima Cave fossils provide earliest evidence of Homo sapiens in Eurasia. See also.

   
10-07-2019

Τ' απολιθματα του σπηλαου Απδημα παρχουν στοιχεα για την αρχαιτερη παρουσα του Homo sapiens στην Ευρασα.

   
12-07-2019

Mr. Aris Poulianos is once again justified by the international scientific community (in fb).

   
12-07-2019

Ο κ. ρης Πουλιανς δικαινεται γι μα ακμη φορ απ τν διεθν επιστημονικ κοιντητα.

   
18-07-2019

Concerning the ongoing illicit antiquity activities.

   
18-07-2019

Σχετικ με τις κατ’ εξακολοθηση και καθ’ ξη αρχαιοκαπηλικς δραστηριτητες.

   

 

 

23-07-2019

Touching birthday wishes via facebook to the president of the AAG.

   
23-07-2019

Συγκινητικές οι γενέθλιες ευχές μέσω face book στον πρόεδρο της Α.Ε.Ε.

   
01-08-2019

Why do the responsible authorities continue to disregard the protection issues concerning the 700,000-year-old Archanthropus Skull found in 1960 in the Halkidiki Petralona Cave?

   
01-08-2019

Γιατ ραγε οι ιθνοντες συνεχζουν ν’ αδιαφορον για την προστασα του κρανου του Αρχανθρπου των 700.000 ετν που βρθηκε το 1960 στο σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς;

   
01-08-2019

Poulianos or Fallmerayer?

   
01-08-2019

Πουλιανς Φαλμεργιερ;

   
01-09-2019

Conveyance of the Supreme Court's report 8811 to the Thessaloniki Archaeological Museum about the protection of the Petralona Cave human skull.

   
01-09-2019

Διαβίβαση εκ μρους του Αρεου Πγου της 8811 αναφοράς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σχετικά με την προστασία του κρανίου από το Σπήλαιο Πετραλώνων.

   
01-09-2019

The Marathon battle along with the digital assistance as well.

   
01-09-2019

Η μχη του Μαραθνα τη ψηφιακ επσης αρωγ.

   
01-09-2019

At Petralona Cave the... "time machine".

   
01-09-2019

Στο σπλαιο Πετραλνων η... «μηχαν του χρνου».

   
01-09-2019

Further wishes via facebook to the president of the AAG.

   
01-09-2019

Επιπλον ευχς μσω face book στον πρεδρο της Α.Ε.Ε.

   
01-10-2019

The Marathon Battle along with the digital assistance as well: Abstract & Introduction.

   
01-10-2019

Η Μάχη του Μαραθώνα τή ψηφιακή επίσης αρωγή: Περίληψη κι εισαγωγή.

   
10-10-2019

Book review of "Politeia" store regarding the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle".

   
10-10-2019

Βιβλιοπαρουσαση "Πολιτεας" για τις δυσδικριτες πτυχς της Μάχης του Μαραθώνα.

   
03-12-2019

Α.Ε.Ε. για ελφαντα Περδκκα προς ΓΔΑΠΚ - Α.

   
03-12-2019

A.A.G. on Perdikkas' elephant skeleton - Α.

   
05-12-2019

Βιβλιοπαρουσαση στην "Πολιτεα" των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα".

   
05-12-2019

Book review at "Politeia" store of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle".

   
13-12-2019

Reproduction of the above paper by KONTRA NEWS.

   
13-12-2019

Αναπαραγωγ του ως νω εγγρφου απ την KONTRA NEWS.

   

 

Balopoulos D. (2019 a) – The trireme Olympias (cf. A.A.G.’s Archive 27th of June). Athens.

Μπαλπουλος Δ. (2019 a) – Η τριρης Ολυμπις (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 27ης Ιουνου). Αθνα.

Bezouglof A. (2019 a) – Documentary about the life and the deed of Aris Poulianos (cf. A.A.G.’s Archive 17th of March). Athens.

Μπεζογλωφ Α. (2019 a) – Ντοκυμαντρ για τη ζω και το ργο του ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτου). Αθνα.

Bezouglof A. (2019 b) – Introduction to the documentary about the life and the deed of Aris Poulianos (cf. A.A.G.’s Archive 17th of March). Athens.

Μπεζογλωφ Α. (2019 b) – Εισαγωγ (κεμενο) στο ντοκυμαντρ για τη ζω και το ργο του ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτου). Αθνα.

Charalambopoulos C. (2019) – Mr. Aris Poulianos is once again justified by the international scientific community (cf. A.A.G.’s Archive 12 of July). FB.

Χαραλαμππουλος Χ. (2019) – Ο κ. ρης Πουλιανς δικαινεται γι μα ακμη φορ απ τν διεθν επιστημονικ κοιντητα. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 12ης Ιουλου). Φατσοβιβλο.

Darlas A. (2019 a) – Answer to AAG regarding the Petralona skull scholars (cf. A.A.G.’s Archive 8th of March). Athens.

Ντρλας Α. (2019 a) – Απντηση της ΕΠΣ στην ΑΕΕ για μελετητς του κρανου του Πτραλνειου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 8ης Μαρτου). Αθνα.

Darlas A. (2019 b) – An answer regarding the custody of Petralona Archanthropus skull (cf. A.A.G.’s Archive 5th of April). Athens.

Ντρλας Α. (2019 b) – Μια απντηση για τη φλαξη του κρανου του Αρχανθρπου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5ης Απριλου). Αθνα.

Darlas A. (2019 c) – Αnother answer regarding the scholars studing the Petralona skull (cf. A.A.G.’s Archive 5th of April). Athens.

Ντρλας Α. (2019 c) – Ακμα μια απντηση για τους μελετητς του κρανου του Πτραλνειου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5ης Απριλου). Αθνα.

Dassoulas D. (2019, Athens Supreme Court General Attorney) – Conveyance of the report 8811 to the Archaeological Museum of Thessaloniki for the protection of the Petralona Cave skull (cf. A.A.G.’s Archive of 1st September). Athens.

Δασούλας Δ. (2019, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) – Διαβίβαση της αναφοράς 8811 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σχετικά με την προστασία του κρανίου από το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Dimopoulos M. (2019) – Answer (to a question of Mr A. Papademos, cf. A.A.G.’s Archive 17th of March). Internet.

Δημπουλος Μ. (2019) – Απντηση (σ' ερτημα του κ. Α. Παπαδμου, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Harvati K., Röding C., Bosman A., Karakostis F.Grün R., Stringer C., Karkanas P., Thompson N.Koutoulidis V., Moulopoulou L.Gorgoulis V. & M. Kouloukoussa  (2019) – Apidima Cave fossils provide earliest evidence of Homo sapiens in Eurasia. (cf. A.A.G.’s Archive 10 of July). See also.

Χαρβτη Κ., Ρντινγκ Κ., Μπσμαν Α., Καρακοστς Φ., Γρουν Ρ., Στρνγερ Κ., Καρκνας Π., Τμσον Ν., Κοθτουλδης Β., Μουλοπολου Λ., Γοργολης Β. και Μ. Κουλουκοσα (2019) - Τ' απολιθματα του σπηλαου Απδημα παρχουν την αρχαιτερη παρουσα του Homo sapiens στην Ευρασα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 10ης Ιουλου).

Kantzia V. (2019) – Denunciation to the Supreme Court regarding illegal Petralona cave subsidy by EU (cf. A.A.G.’s Archive 15th of March). Athens.

Κντζια Β. (2019) – Μυνητρια αναφορ στον ρειο Πγο για παρνομη επιδτηση του σπηλαου Πετραλνων απ την Ε.Ε. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15ης Μαρτου). Αθνα.

Kyriakidis K. (2019) – The naval battle of Jutland (cf. A.A.G.’s Archive 24th of June). Athens.

Κυριακδης Κ. (2019) – Η ναυμαχα της Γιουτλνδης (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 24ης Ιουνου). Αθνα.

Lekakis G. (2019 a) – Palaeolithic researche at Thessaly in 1977 by the Anthropological Association of Greece brought to light 975 findings (cf. A.A.G.’s Archive 23th of March). Athens.

Λεκκης Γ. (2019 a) – Παλαιολιθικς ρευνες στην Θεσσαλα το 1977 απ την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος φεραν στο φως 975 ευρματα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 23ης Μαρτου). Αθνα.

Lekakis G. (2019 b) – Ancient tombs left at the mercy of indiference at the Phthiotis' Mexiates (cf. A.A.G.’s Archive of June 23rd). Athens.

Λεκκης Γ. (2019 b) – Αρχαοι τφοι αφημνοι στο λεος της αδιαφορας στις Μεξιτες Φθιτιδος (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 23ης Ιουνου). Αθνα.

Lekakis G. (2019 c) – On Perdikkas' elephant skeleton (cf. A.A.G.’s Archive of December 13). Athens.

Λεκκης Γ. (2019 c) – Αναφορικ με τον ελφαντα του Περδκκα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε.13ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Maltezaki M. (2019) – An amazing documentary about another important but forgotten Greek ! (cf. A.A.G.’s Archive 17th of March). Internet.

Μαλτεζκη Μ. (2019) – να εκπληκτικ ντοκυμαντρ για λλον ναν σημαντικ μα ξεχασμνο λληνα !? (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Papadimos A. (2019) – Question regarding Aris Poulianos (cf. A.A.G.’s Archive 17th of March). Internet.

Παπαδμος Α. (2019) – Ερτημα σχετικ με τον ρη Πουλιαν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Πετρπουλος Γρ. (2020) – Βιβλιοπαρουσαση των "δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 5 Δεκεμβρου). Αθνα.

Petropoulos G. (2020) – Book review of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle" (cf. A.A.G.'s archieve of Dec the 5th). Athens.

Poulimenos M. (2019) – Unfortunately, we all are far from the light (cf. A.A.G.’s Archive 17th of March). Internet.

Πουλημνος Μ. (2019) – Δυστυχς απχουμε λοι πολ απ το φως (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτου). Διαδκτυο.

Poulianos A. (2019 a) – Photographic documentation of the Petralona human skull preservation status (cf. A.A.G.’s Archive 19 of February). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 a) – Φωτογραφικ τεκμηρωση της κατστασης διατρησης του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 19 Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 b) – Information regarding the 28 shcolars of the Petralona Archanthropous skull (cf. A.A.G.’s Archive 21 of February). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 b) – Πληροφορες για 28 μελετητς αρχανθρωπικο κρανου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 21ης Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 c) – How difficult is it to protect the Halkidiki's Archanthropus? (cf. A.A.G.’s Archive 1st of April). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 c) – Τσο δσκολο εναι πια να προστατευθε το κρανο του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς; (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 d) – Seeking information about the Leonidio cave (cf. A.A.G.’s Archive of 18th April). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 d) – Αναζητντας πληροφορες για το σπλαιο Λεωνιδου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 18 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 e) – Regarding the 28 Archanthropus skull's shcollars (cf. A.A.G.’s Archive of 21st of March). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 e) – Αναφορικ με τους 28 μελετητς του κρανου του Αρχανθρπου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 21 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 f) – Do not close Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 22 of February & March 17). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 f) – Να μην κλεσει το Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22 Φεβρουαρου και 17 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 g) – Again regarding the 28 shcollars of the Petralona Archanthropus skull (cf. A.A.G.’s Archive of 22 March). Athens.

Πουλιανς Α. (2019 g) – Ξαν σχετικ με τους 28 μελετητές του αρχανθρωπικο κρανίου του σπηλαου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 h) – Lowsuit against the "greek" ministrty of culture, regarding the perennial and barbarian persecution against palaeoanthropology - attorney Chr. Triplis (cf. A.A.G.'s Archive of 6th of June). Thessalonika.

Πουλιανς A. (2019 h) – Αγωγ κατ του "ελληνικο" Δημοσου, για πολυετ και βρβαρο διωγμ της παλαιοανθρωπολογας - δικηγρος Χρ. Τρπλης (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 6 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Πουλιανς Α. (2019 i) – Ο σκελετς ελφαντα του Περδκκα Πτολεμαδας (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 i) – The Perdikkas' elephant skeleton (cf. A.A.G.’s Archive of 3 December). Athens.

Poulianos A. & D. Poulianou & (2019) – Interview on Youtube (cf. A.A.G.’s Archive 17th of March). Athens.

Πουλιανς Α. και Δ. Πουλιανο (2019) – Συνντευξη στο Youtube (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 a) – The possibility of reconstituting the stalagmitic floor beneath of which the Petralona man's skeleton was laying (cf. abstracts - p. 41 - of the 21st EAA Congress, held on 22-26 of August 2018., Denmark. The co-respective 30 paged article was e-mailed to the Mimnistry of Culture on January the 1st ). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 a) – Η δυναττητα ανασστασης του σταλαγμιτικο δαπδου κτω απ το οποο βρισκταν ο σκελετς του ανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. επσης περιλψεις - σελ. 41 - του 21ου Πανευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας, το οποο πραγματοποησε τις εργασες του 22-26 Αυγοστου 2018 στη Δανα. Το αντστοιχο 30σλιδο ρθρο υποβλθηκε ηλεκτρονικ στο Υπ. Πολιτισμου 1η Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 b) – Resultings of the St. Stephen's treaty (cf. too A.A.G.’s Archive of 19 January, as well as 22-2-2018, 1-7-2018, 15-7-2018, 1-8-2018 or 1-12-2018). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 b) – Παρεπμενα της συνθκης του Αγου Στεφνου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 19ης Ιανουαρου, καθς επσης 22-2-2018, 1-7-2018, 15-7-2018, 1-8-2018 1-12-2018). Αθνα.

Poulianos N. (2019 c) – The naval battle of Navarino (cf. A.A.G.’s Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 c) – Η ναυμαχα του Ναβαρνου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 d) – Iliad & Odyssey (cf. A.A.G.’s Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 d) – Ιλιδα κι Οδσεια (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 e) – The exagerating Marathon epigram (cf. A.A.G.’s Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 e) – Το μεθ' υπερβολς επγραμμα του Μαραθνα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 e) – The less obvious events that preceded in 490 BC the Battle of Marathon (cf. A.A.G.’s Archive 1st of April). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 e) – Τα λιγότερο προφανή γεγοντα που προηγθηκαν το 490 π. Χ. της μχης του Μαραθνα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 f) – Submission of a palaeoanthropological certificate to the Ministry of Culture (cf. A.A.G.’s Archive 16 & 17 May). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 f) – Υποβολ παλαιοανθρωπολογικς βεβαωσης στο Υπουργεο Πολιτισμο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 16 και 17 Μαου). Αθνα.

Poulianos N. (2019g) – The archaeologist Giorgos Papathanassopoulos left this world (cf. A.A.G.’s Archive 1st June). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 g) – φυγε απ κοντ μας ο αρχαιολγος Γιργος Παπαθανασπουλος (πρβλ. ΑρχεοΑ.Ε.Ε. Ιης Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 h) – "State's Assistants" (cf. A.A.G.’s Archive 1st June). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 h) – "Πολιτεας Αρωγο" (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 i) – Herodotus the Olympic Champion (cf. A.A.G.’s Archive 1st June). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 i) – Ηρδοτος ο Ολυμπιονκης (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Ιης Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 j) – Need of custoding the Petralona Archanthropus skull (cf. A.A.G.’s Archive 19 March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 j) – Ανγκη φλαξης του κρανου του Πετραλνειου Αρχανθρπου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 19ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 k) – The Marathon battle along with the digital assistance as well (cf. A.A.G.’s Archive 1st of September). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 k) – Η μχη του Μαραθνα τη ψηφιακ επσης αρωγ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Sidirountios (Saos) G. (2019) – Six forbidden histories, p. 292. London (cf. also webpage)

Σιδηρούντιος Γ. (2019) – ξι απαγορευμνες ιστορες, σελ. 292. Λονδνο (πρβλ. επσης ιστοσελδα).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS