2016 (: 128 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

12-01-2016

ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ.

   
12-01-2016

ANNA SYNODINOU.

   
16-01-2016

Αναρεση ΑΕΕ κατ της 958 / 21-5-2015 απφασης Μονομελος Εφετεου Θεσσαλονκης.

   
16-01-2016

Appeal of the Anthropological Association of Greece against the 958 / 21-5-2015 Thessalonica Court decision.

   
13-02-2016

κθεση ζωγραφικς του φλου της ΑΕΕ Γιννη Μητρκα στο Μουσεο Μπενκη.

 

 
13-02-2016

Painting exhibition by Giannis Mitrakas, a friend of the Anthropological Association of Greece , at the Benaki Museum.

 

 
Μρτ. - 2016

Εν διαδικτω δο βντεο(ς) που απαντνται σε λλα κανλια για το ργο της ΑΕΕ.

 

 
March -2016

On the Internet two videos existing in other channels regarding the Anthropological Association of Greece work.

 

 
Απρλ.-2016

Αυθυποβολ -

Ο προθλαμος του φανατισμο, του Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο.

 

April - 2016

Autosuggestion

- The antechamber of fanaticism, by Dr Nickos A. Poulianos.

 

01-05-2016

Ομιλα για τις ανθρωπολογικς

ρευνες στην Ελλδα, με "αιχμ" τα οστ των Μαραθωνομχων.

 
01-05-2016

Lecture on anthropological surveys in Greece, with special reference to the bones of Marathon soldiers.

 

 
15-05-2016

Αναφορ της "Ραλ" &

της " Ππυρος" για τον νθρωπο των Πετραλνων με στοιχεα του 1961...

 
15-05-2016

"Real News" and "Papyrus" on Petralona man with data of 1961...

   
25-05-2016

Επιστολ ΑΕΕ (1938) προς

"Ραλ Νιοζ" & "Ππυρος" για τον Αρχνθρωπο των Πετραλνων.

 
25-05-2016

Letter of the Anthropological Association of Greece (1938) to "Real News" and "Papyrus" regarding Petralona Αrchanthropus.

 

 
01-06-2016

Ανθελληνισμ Ελλνων θυμζει η λανθασμνη οδικ μας συμπεριφορ.

 

 
01-06-2016

Anti-Hellenism of Greeks reminds our incorrect road behavior.

 

 
24-06-2016

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1941)

σχετικ με το σκνδαλο της "αξιοποησης" στο Σπλαιο Ζωνιανν.

 
24-06-2016

The Anthropological Association of Greece (1941) regarding the exploitation scandal of Zoniana Cave.

 

 
01-07-2016

Ενημρωση για δο

εκπομπς στο Youtube.

 
01-07-2016

Α briefing regarding two broadcasts on YouTube.

 

 
01-07-2016

Σοφ η πρταση για μνιμη τλεση των Ολυμπιακν Αγνων στην Ελλδα.

 

 
01-07-2016

Wise the proposal for permanent conducting the Olympic Games in Greece.

 

 
07-07-2016

ΑΕΕ (1942): Η απαρδεκτη

ιστοσελδα της Αρχαιολογικς Υπηρεσας για το

Σπλαιο Πετραλνων.
07-07-2016

The Anthropological Association of Greece (1942): Unacceptable the website of the Archaeological Service regarding Petralona Cave.

 

 
20-07-2016

ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ:

Αναδημοσευση με επ πλον σχολιασμος της ανωτρω καταγγελας.

 
20-07-2016

CHRONOTOPIA:

Re-publishing with additional annotations of the above denunciation.

 
28-07-2016

Με αφορμ το ανωτρω

δημοσευμα ερτηση κανε η Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Σ. Βλάχου.

 
28-07-2016

On the occasion of the above publication, a question is addressed by the MP of Khalkidhiki, Mrs. S. Vlachou.

 

 
03-08-2016

ΕΠΣ (3577)

προς AEE "απντηση" στο αρ. πρ. 1941 / 24-6-2016 για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 
03-08-2016

The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology "answer" to the Anthropological Association of Greece regarding the 1941 / 24-6-2016 document concerning Zoniana Cave

 

 
03-08-2016

Δθεν "απντηση" της ΕΠΣ (3877) στην ΑΕΕ σχετικ με "επσημη" ιστοσελδα της για το Σπλαιο Πετραλνων.

 

 
03-08-2016

Allegedly "answer" of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (3877) to the Anthropological Association of Greece regarding the “official” website for Petralona Cave of the Ministry of Culture.

 

 
12-08-2016

«Κλση σε απολογα» (pdf) κατ του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο εκ μρουςτης ΕΠΣ αναφορικ με ανακονωση για το Σπλαιο Πετραλνων στο 13ο Διεθνς Συνδριο Σπηλαιολογας του 2013.

 

 
12-08-2016

"Call to apology" of Dr N. A. Poulianos by the Greek Ministry of Culture regarding an announcement on Petralona Cave to the 13th International Congress of Speleology in 2013 (pdf).

 

 
12-08-2016

«Κλση σε απολογα» (κεμενο) κατ του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο εκ μρους της ΕΠΣ αναφορικ με ανακονωση για το Σπλαιο Πετραλνων στο 13ο Διεθνς Συνδριο Σπηλαιολογας του 2013.

 

 
12-08-2016

"Call to apology" of Dr N. A. Poulianos by the Greek Ministry of Culture regarding an announcement on Petralona Cave to the 13th International Congress of Speleology in 2013 (text).

 

 
17-08-2016

Επιστολ επισκπτη

σχετικ με ισχυρισμος υπαλλλων για δθεν "κεραυνος" στο Σπ. Πετραλνων αντ για στχτες - προστ. χνη φωτις πως εχε διαπιστσει ο ανασκαφας Δ-ρ ρης Πουλιανς (web).

 
17-08-2016

Visitor’s epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (web).

 

 
17-08-2016

Επιστολ επισκπτη

για αιτισεις υπαλλλων σχετ. με "κεραυνος" στο

Σπ. Πετραλνων (word).
17-08-2016

Visitor’s epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (text).

 

 
17-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες

στο επικνδυνο πια Σπ. Πετρ. Μρος Γ' ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ (Διαδκτυο).

 
17-08-2016

CHRONOTOPIA / Part III: The crap and the arbitrariness in the anymore dangerous Petr. Cave (Internet).

 

 
17-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες

.- το προηγομενο ρθρο(σε κεμενο).

 
17-08-2016

 CHRONOTOPIA / Part III: The crap and the arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (text of the previous article).

 

 
18-08-2016

νσταση του υπ διωγμ παλαιοανθρωπολγου στην απ 12-8-2016 κλση σε απολογα.

 

 
18--08-2016

Nickos A. Poulianos objection aganst the administrative investigation of the Archeological Service.

 

 
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to customercare@dallasnews.com

7:25 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το customercare@dallasnews.com

 

7:25 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to n@gorodn.ru

8:02 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το n@gorodn.ru

 

8:02 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@izvestia.ru

8:08 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@izvestia.ru

 

8:08 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to hawla_ukraina@ukr.net

8:22 & 8:32 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το hawla_ukraina@ukr.net

 

8:22 & 8:32 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@beijingtoday.com.cn

8:31 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@beijingtoday.com.cn

 

8:31 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to beril.aktas@hurriyet.com.tr

9:13 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το beril.aktas@hurriyet.com.tr

 

9:13 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to irna@irna.ir

9:17 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το irna@irna.ir

 

9:17 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to burgasinfo@burgasinfo.com

9:39 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το burgasinfo@burgasinfo.com

 

9:39 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to office@casaserafim.ro

9:43 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το office@casaserafim.ro

 

9:43 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to lucianoprea@gandaculdecolorado.com

10:46 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το lucianoprea@gandaculdecolorado.com

 

10:46 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to lucianoprea@gandaculdecolorado.com

10:46 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το lucianoprea@gandaculdecolorado.com

 

10:46 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to zcf@zf.ro, zf24@zf.ro, abonat@m.ro

10:54 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το zcf@zf.ro, zf24@zf.ro, abonat@m.ro

 

10:54 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@tehrantimes.com

10:59 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@tehrantimes.com

 

10:59 PM.
23-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to feedback2@harpercollins.com (UK)

12:08 PM.
23-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το feedback2@harpercollins.com (UK)

 

12:08 PM.
24-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες

στο επικνδυνο πια Σπ. Πετρ. Μρος Δ ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ (Διαδκτυο).

 
24-08-2016

CHRONOTOPIA / Part IV: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (Internet).

 

 
24-08-2016

Χλια και αυθαιρεσες στο

επικνδυνο πια ΣΠ.- το προηγομενο ρθρο σε μεμονωμνο κεμενο.

 
24-08-2016

CHRONOTOPIA / Part IV: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (text).

 

 
31-08-2016

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1946) ανταπντηση προς ΕΠΣ 3-8-2016 / 3577 για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 

 
31-08-2016

The Anthropological Association of Greece rejoinder (No. 1946) to the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology regarding the document of 3-8-2016 / 3577 in relation to Zoniana Cave.

 

 
31-08-2016

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1948) προς ΕΠΣ εκ νου για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 

 
31-08-2016

The Anthropological Association of Greece (1948) towards the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology once more on Zoniana Cave.

 

 
01-09-2016

Μλος του Συμβουλου

των Ευρωπαων Ανθρωπολγων ξαν ο Δ-ρ Ν. Α. Πουλιανς.
01-09-2016

Member of the Council of the European Anthropologists, again Dr. N. A. Poulianos.

   
03-09-2016

Ανακονωση του ρη

Πουλιανο περ Σπ. Ζωνιανν για τη 19η Σπηλ. Συνντηση.
03-09-2016

The announcement of Aris Poulianos at the 19th (Hellenic) Cave Meeting on Zoniana Cave.

   
07-09-2016

Δημοσευση ανωτρω ανακονωσης στη "Χρονοτοπα" εκ μρους του κ. Γ. Λεκκη.

   
07-09-2016

Publication of the above announcement in "Chronopia" by Mr. G. Lekakis.

   
09-09-2016

ΑΕΕ (1948) η δλωση -

ερτηση αναφορικ με την ΕΠΣ ως ψευδεπγραφη.  
09-09-2016

The statement - question (1948) of the Anthropological Association of Greece about the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology as a falsified state Service.

   
15-09-2016

Εναι επασχυντο να

απαντ και μλιστα «επσημα» ο καταγγελλμενος στον καταγγλλοντα.  
15-09-2016

It is shameful to respond "officially" by the complainant himself.

   
17-09-2016

"Δρμος της Αριστερς"

σελ. 28: Πολιτισμς & Βαρβαρτητα - «σκοτστε» τον! "Ηρστρατος"
17-09-2016

Dromos tis aristeras (Road of the Left) p. 28: Culture & Barbarity - "kill" him!

  "Herostatus"
26-09-2016

ΑΕΕ (1949) προς ΥΠΠΟΑ αναφορικ με συγκλυψη ατασθαλιν της ΕΠΣ.

   
26-09-2016

The Anthropological Association of Greece (1949) towards the Ministry Culture regarding the covering up by purpose of the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology irregularities.

   
01-10-2016

Ο απτερος(;) σκοπς της

εκστρατεας του Δαρεου Α εναντον των Σκυθν το 512 π. Χ.
01-10 - 2016

The ultimate(?) purpose of the Darius I campaign against the Scythians in 512 BC.

   
10-10-2016

Το ανκτορο των Θηβν

- διαδικτυακ συνντευξη του Θ. Σπυρπουλου στον Γ. Λεκκη.  
10-10-2016

The palace of Thebes - Internet interview of Th. Spyropoulos to G. Lekaki.

   
13-10-2016

Συγχαρητρια Ν. Πουλιανο για την ανωτρω συνντευξη & προτσεις για περεταρω δρσεις.

 

 
13-10-2016

Congratulations of Dr. N. A. Poulianos for the above interview and proposals for further actions.

 

 
31-10-2016

Ιστοσελδα της ντροπς

της Εφορεας Παλαιοανθρωπολογας-Σπηλαιολογας για

Σπ. Πετραλνων.
31-10-2016

The Ephorate's of Palaeoanthropology-Speleology website of shame regarding Petralona Cave.

 

 

16-11-2016

Ανθεση Ε.Δ.Ε. απ την αρχαιολγο κ. Ε. Κρκα στον αρχαιολγο κ. Κ. Σουρεφ (ΕΦΑ Ιωανννων).  

 

 

16-11-2016

Assignment of admin. investigation by the archaeologist E. Korka to the archaeologist K. Souerev (Ioannina Arch. Museum).

 

 
24-11-2016

Πολ ενδιαφρουσα

ομιλα του Δ-ρα Stephen Lambert με θμα: Δημοκρτης

ο Δημοκρτης;
24-11-2016

Very interesting lecture given by Dr. Stephen Lambert entitled: Does the name Democrat indicates a Democrat?

 

 
01-12 - 2016

Ύστατος φόρος τιμής σε

Κωστή Στεφανόπουλο με σημαντικ, ενοτε γνωστα,

στιγμιτυπα.
01 Dec. - 2016

Final tribute to the ex. President of Hellenic Democracy Kostis Stephanopoulos with significant, sometimes unknown, snapshots.

 

 
02-12-2016

Συμπληρθηκαν 4 τη

απ την αμριστη συμπαρσταση στο ργο μας εκ του

κ. Α. Αντωνκου.
02-12-2016

Completed 4 years from the uncompromising support of our work from Mr. A. Antonakos.

 

 
04-12-2016

Επσης σημαντικτατη

συνντευξη του καθηγητ Α. Σμψων εν You tube στον

Γ. Λεκκη.
04-12-2016

Also very important interview given in YouTube by Professor A. Sampson to G. Lekakis (cf. 10-10-2012)

 

 
05-12-2016

Μετφραση ρθρου της

Libération της 30-8-1984 για ρη Πουλιαν και σπλαιο

Πετραλνων.
05-12-2016

Translation of the Libération article of 30-8-1984 about Aris Poulianos and Petralona cave.

 

 
06-12-2016

Μχρι πο μπορε να φτσει το αντιπουλινειο μνος, αφο κρθηκε παρνομη η κατσχεση του προσωπικο του λογαριασμο;

 

 
06-12-2016

How far can reach the anti-Poulianos rage, since it is decided by Court illegal the seizure of his personal bank account?

 

 
15-12-2016

Δθεν «ξενγηση» υπαλλλων της Αρχαιολογικς Υπηρεσας στο σπλαιο Πετραλνων.

 

 
15-12-2016

Allegedly "guided tour" of the Archaeological Service's employees at Petralona Cave.

 

 
25-12-2016

Συμπαράσταση στο

έργο της ΑΕΕ από ομογενή της Γερμανίας.

 
25-12-2016

Support to the deed of the Anthropological Association of Greece by a Greek expatriated in Germany.

 

 
27-12-2016

Ευχαριστίες από την

ΑΕΕ για τη συμπαρσταση στο ργο μας απ ομογεν

της Γερμανίας.
27-12-2016

Thanks expressed from the Anthropological Association of Greece for the support of our work by a Greek expatriated in Germany.

 

 

 

Γκρομπανοπολου Ε. (2016) – Τοπικό πολιτιστικό κεφάλαιο και ανάπτυξη. Η περίπτωση του φυσικού παλαιοντολογικού (πλούτου &) πολιτισμού στη Βόρειο Ελλάδα: Τα Δημόσια Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης, Κιλκίς και Πετραλώνων, Χαλκιδικής. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Grombanopoulou E. (2016) – The local cultural capital and development. The case of natural paleontological (richness &) culture in Northern Greece: The Public Natural History Museums of Axioupolis - Kilkis and Petralona - Khalkidhiki. (In Greek). Hellenic Open University.

 

 

 

5.      Παρά τις προαναφερόμενες ενστάσεις και κενά, ανάθεση της ως άνω Ε.Δ.Ε. έγινε τελικά (16-11-2016) εκ μέρους της διευθύντριας της ΓΔΑΠΚ κ. Ελένης Κόρκα στον προϊστάμενο της ΕΦΑ Ιωαννίνων κ. Κωσταντίνο Σουέρεφ.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ