2006 (: 86 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

09-01-2006

ΕΠΣΒΕ (αρ. πρωτ. 33) προς Α.Ε.Ε. αναφορικ με επιπτσεις σεισμο Κυθρων στο Σπλαιο Πετραλνων.

   
09-01-2006

The Ephorate of Paleoanthropology – Speleology (prot. No. 33) to the Anthropological Association of Greece regarding the impact of the Kythera earthquake on the Petralona Cave.

   
10-01-2006

Απντηση ΑΕΕ

(αρ. πρωτ. 1260) στο ανωτρω γγραφο για το Σπ. Πετραλνων και τα παρακεμενα κτρια.
 
10-01-2006

Reply of the Anthropological Association of Greece (prot. No. 1260) in the above document regarding Petralona Cave, as well as the adjacent buildings.

   
18-03-2006

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

ρθρο για το Σπλαιο Πετραλνων και τον Δ-ρα Α. Πουλιαν.  
18-03-2006

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Article about Petralona Cave and A. Poulianos.

 
05-06-2006

"Παρωδα Συνεδρου" διοργανθηκε

στο Παν/μιο Αθηνν υπ την αιγδα του ΥΠ.ΠΟ.  
05-06-2006

"Parody of Congress" was organized by Athens University and the Min. of Culture.

   
07-06-2006

Αθωση 38729 απ Τριμ. Πλημελ. Αθ. του Δρ-α ρη Πουλιανο για δθεν χρη στο Δημσιο.

   
07-06-2006

Absolution 38729 of Dr. Aris Poulianos for supposedly debts to the State.

   
19-07-2006

Λεκτικ και συκοφαντικ επθεση κατ του ρη Πουλιανο εντς του Ανθρωπολογικο Μουσεου Πετραλνων εκ μρους της κ. Πολυξνης Αδμ Βελνη.

   
19-07-2006

Verbal and libelous assault against Aris Poulianos inside the Petralona Anthropological Museum by Mrs. A. Veleni.

   
20-07-2006

"Απφαση" ΕΠΣΒΕ 1439 για ορισμ υπλογου διαχειριστ στο Σπ. Πετραλ. απ κ. Α. Βελνη.

   
20-07-2006

“Decision” of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (1439) for the appointment of a trustee in Petralona Cave (signed by A. Veleni).

   
20-07-2006

Διορισμς απ ΕΠΣΒΕ

1567 υπλογου διαχειριστ στο Σπλαιο Πετραλνων (απ Α. Βελνη).
20-07-2006

 Appointment of the Paleoanthropology – Speleology Ephorate (1567) on an administrator at Petralona Cave (by A. Veleni).

   
26-07-2006

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ της Α.Ε.Ε. κατ Ε.Π.Σ.Β.Ε. και κ. Α. Βελνη για δυσφμηση και υπλογο διαχειριστ.

   
26-07-2006

Extrajudicial of the Anthropological Association of Greece against the Northern Greece Ephorate of Paleoanthropology - Speleology regarding also Mrs A. Veleni as concerns the defamation and the account manager (administrator).

   
01-08-2006

"Εγκατσταση" υπλογου διαχειριστ στο Σπλαιο Πετραλνων με βση την 20-7 "απφαση".

   
01-08-2006

 "Installing" a trustee in Petralona Cave based on the July 20th "decision".

   
04-08-2006

A.E.E. 1272, δωρε σε Υπ. Πολιτισμο του βιβλου " Ανατροπς" για βιογραφα ρη Πουλιανο.

   
04-08-2006

The Anthropological Association of Greece (Prot. No 1272), donated to the Ministry of Culture the book “Anatropes - Reversals" regarding the biography of Aris Poulianos.

   
10-08-2006

Α.Ε.Ε., προς ΔΙ.Π.Κ.Α. /70636 δωρε του βιβλου " Ανατροπς" για βιογραφα ρη Πουλιανο.

   
10-08-2006

Donation by the Anthropological Association of Greece to the Directorship of Prehistoric and Classical Antiquities of the book “Anatropes - Reversals" regarding the biography of Aris Poulianos.

   
13-09-2006

Α.Ε.Ε., προς Ε.Π.Σ.Ν.Ε. (3374) δωρε του βιβλου " Ανατροπς" για βιογραφα ρη Πουλιανο.

   
13-09-2006

Donation by the Anthropological Association of Greece to the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology (prot. No. 3374) the book “Anatropes - Reversals" regarding the biography of Aris Poulianos.

   
26-08-2006

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Κυκλοφρησε η βιογραφα του ρη Πουλιανο.  
26-08-2006

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

The biography of Aris Poulianos is released.

 
08-09-2006

Δελτο Τπου του ΥΠ.ΠΟ. σχετικ με ανακανιση Αρχαιολογικο Μουσεου Θεσσαλονκης.

   
08-09-2006

Press Release of the Ministry of Culture on the renovation of the Thessalonica Archaeological Museum .

   
08-09-2006

Ανακανιση Αρχ. Μουσεου Θεσ/νκης με αντιεπιστημονικς μως πινακδες, πρβλ. π.χ. 1-2-07 .

 
08-09-2006

The renovation of the Thessalonica Archeol. Museum, however with anti-scientific plaques (cf. 1-2-07).

   
08-09-2006

Ανακανιση Αρχ. Μουσεου Θεσ/νκης παρουσα βουλευτν και Πρωθυπουργο κ. Κ. Καραμανλ.

 
08-09-2006

The renovation of the Thessalonica Archaeological Museum, in the presence of deputies and the Prime Minister, Mr. K. Karamanlis.

  .
08-09-2006

Φωτογραφα πινακδας σχετικ με παραποιημνη ρση Αριστοτλη στο Αρχ. Μουσ. Θεσσ.

 
08-09-2006

Photograph of a plaque with a wrong (or even falsified) translation of an Aristotle’s phrase in the Thessalonica Archaeological Museum.

   
25-09-2006

Α.Ε.Ε. 1180 ΝΑΠ προς E.Π.Σ. Β.Ε. & κ. Ντρλα - συγχαρητρια για ανληψη καθηκντων, καθς και για αναβθμιση παλαιοανθρωπολογας πρταση συνεργασας για Πρωτογλυπτο.

 
25-09-2006

On behalf of the Anthropological Association of Greece (prot. No 1180) its president Dr Nickos A. Poulianos towards the Northern Greece’s Ephorate of Paleoanthropology – Speleology, congratulations to Mr. A Darlas - for taking office, as well as concerning: Mrs Veleni, the upgrading of paleoanthropology or a cooperation proposal for the "Protosculpture of Macedonia".

   
10-10-2006

"Απντηση" 2131 της E.Π.Σ. Β.Ε. στην ανωτρω επιστολ της ΑΕΕ.

 
10-10-2006

"Response" of the Northern Greece’s Ephorate of Paleoanthropology – Speleology (2131) in the above-referred letter of the Anthropological Association of Greece

   
Οκτ. - 2006 ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ ρης Ν. Πουλιανς.  
Οcτ. - 2006 TRITO MATI (Third eiye): Aris Poulianos .  
03-11-2006

Παρουσαση βιογραφας ρη Πουλιανο απ τον εκλιπντα ιατρ Χαλκδας Λεων. Μνδρα.

   
03-11-2006

Presentation of the Aris Poulianos biography by the late Khalkis doctor Leonidas Mandras.

   
06-11-2006

Παρουσαση βιογραφας ρη Πουλιανο στο βιβλιοπωλεο Αιγης του Πειραι.

   
06-11-2006

Presentation of the Aris Poulianos biography in the bookshop Aegeis at Piraeus.

   
09-11-2006 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ Κυκλοφρησε η βιογραφα του ρη Πουλιανο (κεμενο). Γ. Λεκκης
09-11-2006 ELEUTHERIA LONDINOU (London’s Freedom): The biography of Aris Poulianos has being released (text).

G. Lekakis

09-11-2006 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ Κυκλοφρησε η βιογραφα του ρη Πουλιανο (pdf). Γ. Λεκκης
09-11-2006 ELEUTHERIA LONDINOU (London’s Freedom): The biography of Aris Poulianos has being released (pdf).

G. Lekakis

21-11-2006

Παρουσαση βιογραφας ρη Πουλιανο στη Στο του Βιβλου - Αθνα, Πεσμαζγλου 5.

   
21-11-2006

Presentation of the Aris Poulianos biography in the bookshop “Stoa tou Vivliou – Book’s Arcade”, Pesmazoglou 5, Athens.

   
Dec. - 2006 Newsletter 78, European Anthr. Association: News from Greece ARIS N. POULIANOS    
Dεκ. - 2006

Ενημερωτικ δελτο 78, Ευρωπακς Ανθρωπολογικς νωσης: Να απ την Ελλδα ΑΡΗΣ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ.

   
28-12-2006 Πρσκληση στην Α.Ε.Ε. για εκδλωση απ το Επιμελητριο Βιωσιμτητος και Περιβλλοντος.    
28-12-2006

Invitation to the Anthropological Association of Greece for an event organized by the Sustainability and Environment Chamber.

   

 

 

Darlas A. (2006) – "Response" to the congratulatory letter of September 25th (cf. A.A.G.’s Archive of 25 October). Athens.

Ντρλας Α. (2006) – "Απντηση" στην απ 25-9 συγχαρητρια επιστολ της Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 25 Οκτωβρου). Αθνα.

Dekleris M. (2006) – Invitation to the Anthropological Association of Greece for an event organized by the Sustainability and Environment Chamber (cf. A.A.G.’s Archive of 28 December). Athens.

Δεκλερς Μ. (2006) – Πρσκληση στην ΑΕΕ για εκδλωση στο Επιμελητριο Βιωσιμτητος και Περιβλλοντος (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 28 Δεκεμβρου). Αθνα.

Harvati K. (2006) – Comparative 3D geometric-morphometric study of Petralona and Kobwe facial bones. Symposium of the Hellenic Anthropological Association, 5-7 June 2006, Athens.

Χαρβτη K. (2006) – Συγκριτικ 3D γεωμετρικ-μορφομετρικ μελτη των οστν του προσπου απ τα Πετρλωνα και το Κμπβε. Συμπσιο της Ελληνικς  Ανθρωπολογικς Εταιρεας, 5-7 Ιουνου 2006, Αθνα.

Mandras L. (2006) – Presentation of the Daphne Poulianou book regarding Aris Poulianos biography (cf. A.A.G.’s Archive of 3rd November). Athens.

Μνδρας Λ. (2006) – Παρουσαση του βιβλου της Δφνης Πουλιανο για τη βιογραφα του ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Νοεμβρου). Αθνα.

Lekakis G. (2006) – The biography of Aris Poulianos has being released (cf. A.A.G.’s Archive of 9th November). London.

Λεκκης Γ. (2006) – Κυκλοφρησε η βιογραφα του ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 9 Νοεμβρου). Λονδνο.

Pantermali - Poulaki E. (Head of Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, 2006) – For any eventual impact of the Kythira earthquake on Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 9th January). Thessalonica.

Παντερμαλ - Πουλκη Ε. (Προσταμνη Ε.Π.Σ.Β.Ε., 2006) – Για τυχν επιπτσεις σεισμο Κυθρων στο Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 9 Ιανουαρου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (2006) – Extrajudicial against the Northern Greece Ephorate of Paleoanthropology - Speleology regarding defamation, as wella as an administrator appointed at Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 26 July) - attorney N. Triplis.Thessalonica.

Πουλιανός A. (2006) – ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ κατά ΕΠΣΒΕ για δυσφήμηση, καθώς και υπόλογο διαχειριστή διορισμένο στο σπήλαιο Πετραλώνων - δικηγρος Ν. Τρίπλης. (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 26 Ιουλίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos N. (2006 a) – "Parody of Congress". Announcement – Intervention to the Symposium of the Hellenic Anthropological Association, 5-7 June 2006, Athens, concerning an allegedly round table on Petralona cave. Cf. also Daphne Poulianou, 2006, p. 561-562, as well as Anthropos (2008) 14: 55-56. Athens (cf. also A.A.G.’s Archive of 5th June).

Πουλιανς N. (2006 a) – "Παρωδα Συνεδρου" (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (2006 b) – The Absolute Datings of Spelaeothems and Findings from Petralona Cave. Archeologia & Technes, 101: 72-84, Athens. (First presented orally in English to the 14th International Congress of Spelaeology, Kalamos, Attica 21-28 August 2005). (In 2018 reproduced also by tapantarei).

Πουλιανς N. (2006 b) – Aπλυτες Xρονολογσεις Ιζημτων και Ευρημτων απ το Σπλαιο Πετραλνων. Αρχαιολογα και Τχνες, 101: 72-84, Αθνα.

Poulianos N. (2006 c) – No impact of Kythira earthquake on Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 9th & 10th January).

Πουλιανς N. (2006 c) – Δεν υπρξαν επιπτσεις του σεισμο των Κυθρων στο Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 9 και 10 Ιανουαρου).

Poulianos N. (2006 d) – Congratulatory letter to Mr. Darlas (cf. A.A.G.’s Archive of 25 September). Athens.

Πουλιανς N. (2006 d) – Συγχαρητρια επιστολ στον κ. Ντρλα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 25 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Πουλιανο Δφνη (2006 a) – «Ανατροπς» απ τη ζω και το ργο του ρη Ν. Πουλιανο, σελ. 576 (πρβλ. επσης βιβλιοπαρουσαση νθρωπος, 14: 11-14). Αθνα.

Poulianou Daphne (2006 a) – “Reversals”, concerning the life and the deeds of Aris N. Poulianos (in Greek), pp. 576 (cf. also book presentation, Anthropos, 14: 11-14). Athens.

Πουλιανο Δφνη (2006 b) – νας "κρκος" εναι η ζω (Το πρτο κεφλαιο, σελ. 6-12, στο ως νω βιβλο «Ανατροπς», απ τη ζω και το ργο του ρη Ν. Πουλιανο). Αθνα.

Poulianou Daphne (2006 b) – A "crocus" is life (The 1st chapter, p. 6-12, in the above mentioned book “Reversals”, the life and the deeds of Aris N. Poulianos). Athens.

Πουλιανο Δφνη (2006 c) – Επιτροπ της UNESCO για την ιστητα των φυλν (σελ. 319, απ το ως νω βιβλο «Ανατροπς» - η ζω και το ργο του ρη Ν. Πουλιανο, πρβλ. επσης ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 17 Μαρτου 2019). Αθνα.

Poulianou Daphne (2006 c) – UNESCO commission regarding the equality of races (p. 319 in the above mentioned book “Reversals” - life and the deeds of Aris N. Poulianos, cf. also A.A.G.’s Archive 17 March 2019). Athens.

Veleni P. (2006) – Appointment of a trustee in Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 20 July & 1st of August). Athens.

Βελνη Π. (2006) –  Ορισμς υπλογου διαχειριστ στο Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 20 Ιουλου και 1 Αυγοστου). Θεσσαλονκη.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS