Για κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Δημόσια Αρχή

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της Ανθρωπολογικής Εταιρίας Ελλάδος (Α.Ε.Ε.) επιστημονικού και μη κερδοσκοπικού σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα

 

ΚΑΤΑ

 

Της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος Θεσ/νίκη Ναυαρίνου 28 Καλαμαριά. Τ.Κ. 55131.

 

Με το αριθμό πρωτ. 1439/20-7-2006 έγγραφό σας, μας γνωστοποιήσατε ότι βάσει των όρων 13 και 14 της από 8-4-1981 μεταξύ της Α.Ε.Ε. και του Ε.Ο.Τ. καταρτισθείσης σύμβασης, ορίσατε υπόλογο διαχειριστή και συντονιστή των πάσης φύσεως εσόδων που προκύπτουν εντός του αρχαιολογικού χώρου του Σπηλαίου Πετραλώνων, την Άννα Μπακρατσά και βοηθούς της, την Μαρία Κακαρίκα και την Ιωάννα Γκουτζιάρη Μερσιά.

Αν και δεν το διευκρινίζετε στο έγγραφό σας, προφανώς εννοείτε ότι στον υπόλογο διαχειριστή θα παραδίδουμε κάθε βράδυ τα ημερήσια έσοδα από τον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων.

Επί του ζητήματος αυτού εκθέτουμε τα εξής:

Α) Έχει κριθεί με αμετάκλητες αποφάσεις των Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων:

α) Ότι η νομική σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση της 8-4-1981, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ της Α.Ε.Ε. και του Ε.Ο.Τ., είναι σχέση χρησιδανείου (αστική σχέση) και συνεπώς ιδιωτικού και όχι δημόσιου δικαίου.

β) Ότι η Α.Ε.Ε. έχει την αποκλειστική ευθύνη φύλαξης και συντήρησης, αλλά και δικαίωμα διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου και συνεπώς και των εσόδων που προκύπτουν απ όλες τις πηγές (εισιτήρια, κάρτες, κυλικείο κ.λ.π.).

γ) Αρχικός αντισυμβαλλόμενος της Α.Ε.Ε. (8-4-1981) ήταν ο Ε.Ο.Τ.

Όμως η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, εκ του νόμου υπεισήλθε αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ε.Ο.Τ. (Ν. 2636/1998 άρθρα 13, 19 και 23, καθώς και Ν. 2637/1998 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9. Ν. 2837/2000. (Ίδετε επίσης υπ αριθμ. 21118/2005 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης).

δ) Το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά τη δημοσίευση των πιο πάνω νόμων και λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του χώρου διατηρεί μεν την ευθύνη και εποπτεία επί του χώρου, δυνάμενο να τον επιθεωρεί και να απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις για τα θέματα της αρμοδιότητός του, χωρίς όμως να περιορίζει τα δικαιώματα της Α.Ε.Ε. και χωρίς να δύναται να επεμβαίνει, με μονομερείς πράξεις του σε θέματα διαχειρίσεων του χώρου, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πιο πάνω σύμβασης μεταξύ της Α.Ε.Ε. και του Ε.Ο.Τ. και ήδη διάδοχων Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. (Ίδετε υπ αριθμ. 3676/2002 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας).

Συνεπώς, η υπηρεσία σας δεν έχει δικαίωμα να διορίσει υπόλογο διαχειριστή στο χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων, διότι πρόκειται για πράξη διαχειριστικής οικονομικής φύσεως, δικαίωμα το οποίο έχει συμβατικά και εκ του νόμου μόνο η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

Έτσι έχετε υποχρέωση να προβείτε σε άμεση ανάκληση του πιο πάνω εγγράφου σας.

Β) Αν υποθέσουμε, ότι έχετε το δικαίωμα αυτό, δηλαδή να διορίσετε υπόλογο διαχειριστή στον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου, προκειμένου οι επιμέρους ταμίες, κάθε ημέρα να καταβάλουν σε αυτόν τα έσοδα της ημέρας, βάση των όρων 13 και 14 της από 8-4-1981 σύμβασης.

Όμως επειδή η σύμβαση αυτή περιέχει πολλούς όρους, προφανώς επικαλεστήκατε μόνο τους δυο από αυτούς, οι οποίοι εάν εφαρμόζονταν αποκομμένοι από τους υπόλοιπους όρους, τότε θα επικρατούσε η λογική ότι η Α.Ε.Ε. καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και όλα τα έσοδα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία αυτή περιέρχονται στον Ε.Ο.Τ. (Α.Ε. Τουριστικών Ακίνητων).

Μια τέτοια αποικιοκρατική σύμβαση αποτρέπεται με τον 11ο όρο της, ο οποίος ορίζει Η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα ασχολείται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνεται από την Α.Ε.Ε. βάση μισθοδοτικών καταστάσεων και η οποία θα χρηματοδοτείται από τον Ε.Ο.Τ. (Α.Ε.Ε.Τ.Α.) με την ανάλογη πίστωση. Με μέριμνα και ευθύνη της Α.Ε.Ε. θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση των υπέρ των ασφαλιστικών Ιδρυμάτων εισφορών και συνεισφορών και γενικά κάθε υπέρ τρίτων κράτηση. Με μέριμνα και ευθύνη της Α.Ε.Ε. θα γίνεται επίσης η εξόφληση των λογαριασμών νερού, φωτισμού κ.λ.π. γενικών εξόδων.

Από το σύνολο των όρων τής πιο πάνω σύμβασης και ειδικότερα από τον αμέσως προηγούμενο, προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία ότι η Α.Ε.Ε. διαχειρίζεται τα έσοδα του αρχαιολογικού χώρου για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. και ήδη (Α.Ε.Ε.Τ.Α.) και όχι για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και σ αυτήν αποδίδει κάθε μήνα εγγράφως ισολογισμό απολογισμό Εσόδων Εξόδων.

Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει ούτε από την σύμβαση ούτε από το νόμο δικαίωμα να αναμειγνύεται σε ζητήματα οικονομικού και διαχειριστικού έλεγχου, όπως είναι ο διορισμός υπόλογου διαχειριστού και η υποχρέωση της Α.Ε.Ε. να καταβάλει σ αυτόν κάθε ημέρα τα ημερήσια έσοδα.

Με απλά λόγια η Α.Ε.Ε. έχει δικαίωμα να παρακρατεί τα έσοδα και με αυτά να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, και εφόσον προκύψει από τη διαχείριση αυτή θετικό, να καταβάλλει αυτό στον υπόλογο διαχειριστή, εάν όμως προκύψει αρνητικό, να το καλύψει άμεσα ο Ε.Ο.Τ. (Α.Ε.Ε.Τ.Α.).

Τους βασικούς αυτούς ισχυρισμούς μου, που αφορούν την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της πιο πάνω σύμβασης την αποδέχτηκαν και οι δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα (ίδετε υπ αριθμ. 21118/2005) απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπ αριθμ. 2428/05 απόφαση του Ποινικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, υπ αριθμ. 38729/06 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, υπ αριθμ. 17/2003 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, τον από 15/10/2002 με αριθμ. πρωτ. 6948 οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο που ενήργησε, με διαταγή Εφέτου Ανακριτού Αθηνών, στον αρχαιολογικό χώρο το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, την υπ αριθμόν 23531/2003 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κ.α.

Αυτονόητο συμπέρασμα, το οποίο, όφειλε η προϊστάμενη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, κ. Π. Αδάμ Βελένη να το γνωρίζει, είναι ότι τον υπόλογο διαχειριστή στον αρχαιολογικό χώρο, δεν τον διορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά η Ανώνυμη Εταιρία Ελληνικών Τουριστικών Ακίνητων (Α.Ε.Ε.Τ.Α.), καθώς και ότι η Α.Ε.Ε. έχει συμβατική υποχρέωση έναντι της εταιρίας αυτής, να καταβάλει κάθε μέρα στον υπόλογο διαχειριστή τον οποίο η ίδια θα διορίσει τα ημερήσια έσοδα, εφόσον από τη διαχείριση των εσόδων προκύπτει ενεργητικό και σε αντίθετη περίπτωση να καλύψει με πιστώσεις το τυχόν αρνητικό.

Όμως, επειδή, χωρίς αιτία, αλλά μόνο με αφορμές, ο αρχαιολογικός χώρος έχει δυσφημισθεί από ενέργειες τοπικών διοικητικών παραγόντων, δυστυχώς, το οικονομικό διαχειριστικό αποτέλεσμα έχει σήμερα παθητικό περίπου 150.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, το πόσο των 170.000 ευρώ περίπου (κεφάλαιο, τόκοι, δαπάνες) που έχει υποχρέωση να καταβάλλει ο Ε.Ο.Τ. (Α.Ε.Ε.Τ.Α.) προς την Ανθρωπολογική Εταιρία Ελλάδος με την υπ αριθμόν 21118/2005 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ποσό που προέκυψε ως αρνητικό από οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο προηγουμένων ετών.

Με ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μου, δηλώνω, ότι στην υπόλογο διαχειριστή Άννα Μπακρατσά και τις δυο βοηθούς της, τις οποίες διορίσατε παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων, αλλά και ανεξάρτητα από τον παράνομο τους διορισμό, δεν προτίθεμαι να καταβάλλω κανένα έσοδο ημερήσιο που πραγματοποιείται στο χώρο αυτό (εισιτήρια, κυλικείο, κάρτες κ.λ.π.) μέχρι που η Α.Ε.Ε.Τ.Α. καλύψει και εξοφλήσει το παθητικό που υπάρχει σήμερα, το οποίο ανέρχεται στο πόσο των 320.000 εύρο περίπου (170.000 + 150.000).

1. Η Α.Ε.Ε. και ο εκπρόσωπός της Αριστείδης Πουλιανός, ασκεί στον αρχαιολογικό χώρο με υπευθυνότητα το έργο της συντήρησης και της φύλαξής του, ώστε μέχρι σήμερα παρ όλες της δυσκολίες που αντιμετωπίζει, κυρίως από τους τοπικούς διοικητικούς παράγοντες, να μη έχει προκύψει κανένα σοβαρό και ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ ασκεί με πλήρη διαφάνεια και κάτω από τον οποιονδήποτε έλεγχο, για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. και ήδη (Α.Ε.Ε.Τ.Α.) το οικονομικό - διαχειριστικό συμβατικό έργο του.

Άλλωστε η διαφάνεια αυτή προκύπτει και από τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, τους οποίους επιχειρούν κατά καιρούς τα διάφορα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα.

Συνεπώς όταν στις 19-7-2006 ημέρα Τετάρτη, κατά τις πρωινές ώρες εμφανίσθηκε στον χώρο του Ανθρωπολογικού Μουσείου η κ. Π. Αδάμ Βελένη, συνοδευόμενη και από άλλους υπάλληλους, μπροστά μάλιστα σε τρίτα πρόσωπα και επισκέπτες του χώρου ξεδιάνδροπα και με συμπεριφορά που δεν τιμά την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, κατασυκοφάντησε με λόγια και με φράσεις χωρίς καμία ηθική αναστολή τον Αριστείδη Πουλιανό, λέγοντάς του κατάμουτρα και παρουσία του, ότι ο Άρης Πουλιανός κλέβει τα χρήματα από το Σπήλαιο και κάνει βίλες και άλλα απρεπή, που δεν αρμόζουν σε προϊσταμένη δημόσιας υπηρεσίας.

Με την συμπεριφορά της αυτή διέπραξε πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, και δια μεν το ποινικό, θα μηνυθεί αρμόδια από τον Αριστείδη Πουλιανό, δια δε το πειθαρχικό, επιβάλλεται να κινηθεί σε βάρος της από την υπηρεσία της πειθαρχική δίωξη, διότι η συμπεριφορά της εκείνη την ημέρα ήταν κοινωνικά, υπηρεσιακά, πειθαρχικά και ποινικά απαράδεκτη.

2. Προσλήφθηκαν και διορίσθηκαν, έστω και με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τρεις υπάλληλοι (Άννα Μπακρατσά, Μαρία Κακαρίκα και Ιωάννα Γκουτζιάρη - Μερσιά) στον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου με αποκλειστικό έργο να παραλαμβάνουν τις καθημερινές εισπράξεις του χώρου από τους ταμίες της Α.Ε.Ε., έργο το οποίο όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν μπορούν νομικά και συμβατικά να το εκτελέσουν.

Συνεπώς δημιουργήθηκαν για τις συγκεκριμένες τρεις υπηρεσιακές θέσεις και κατά παράνομο τρόπο αργόσχολοι υπάλληλοι. Η σπατάλη του δημοσίου χρήματος για τις τρεις αυτές θέσεις συνιστά δημόσιο έγκλημα.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την προϊσταμένη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας κ. Π. Αδάμ-Βελένη προς γνώση της και για τις νόμιμες ενέργειες και να αντιγράψει αυτή στη έκθεση επιδόσεως.

Θεσσαλονίκη 26 Ιουλίου 2006, για λογαριασμό της Α.Ε.Ε., ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ