ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ- ΝΙΚΟΥ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ

SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF Dr NICOS A. POULIANOS

 

Με ντονα γρμματα η αρχικ γλσσα δημοσευσης του κθε ρθρου – In bold the original language of each article

 

 

Poulianos N. (1977) – New data on the stratigraphy of Petralona Cave. Proceedings of the 7th Int. Spel. Congress: 366-367. Sheffield. / Πουλιανός Ν. (1977) – Νέα στοιχεία για τη στρωματογραφία του Σπηλαίου Πετραλώνων. Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Σπηλαιολογίας: 366-367. Σέφιλντ.

Poulianos N. (1978) – A new Archanthropic Inion parietal bone of Petralona Cave. Report to the 10th Inter. Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, New Delhi, Dec. 10-21 (confront A. N. Poulianos 1980d, present). / Πουλιανς N. (1978) – να νο νιο-βρεγματικ αρχαθρωπικ οστ του σπηλαου Πετραλνων. Ανακονωση στο 10ο Διεθνς. Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν, Νο Δελχ, 10-21 Δεκεμβρου (πρβλ. επσης με Α. Πουλιαν 1980d).

Poulianos N. (1980) – Bone tools from the Mausoleum of Archanthropus. Anthropos, 7: 274-278. Athens. / Πουλιανός N. (1980) – Οστέινα εργαλεία από το Μαυσωλείο του Αρχανθρώπου. Άνθρωπος, 7: 274-278. Αθήνα.

Poulianos N. (1981 a) – New Rhino findings from the Crenian Period of Petralona Cave. Anthropos, 8: 84-90. Athens. / Πουλιανός N. (1981 a) – Νέα ευρήματα ρινοκέρων από την Κρήνεια περίοδο του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 8: 84-90. Αθήνα.

Poulianos N. (1981 b) – Ways of selecting microfauna (small vertebrates). Anthropos 8: 91-94. Athens. / Πουλιανός N. (1981 b) – Τρόποι συλλογής (οστών) μικροπανίδας (μικρών σπονδυλωτών). Άνθρωπος 8: 91-94. Αθήνα.

Poulianos N. (1981 c) – The Archanthropinae of Petralona Cave. Proceedings of the 8th Int. Congress of Spelaeology. July 18-24, 1981, Western Kentucky University, Bowling Green: 508-510. Ed: B. F. Beck, Dep. of Geol., Georgia, Kentucky. / Πουλιανός N. (1981 c) – Οι Αρχάνθρωποι του Σπηλαίου Πετραλώνων. Πρακτικά του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας. 18-24 Ιουλίου 1981, Πανεπιστήμιο του δυτικού Κεντάκι, Bowling Green, 508-510. Εκδ. B. F. Beck, Τμήμα Γεωλογίας, Georgia (Πολιτεία Γεωργίας), Κεντάκι.

Poulianos N. (1982) – Dynamics of biostratigraphy of Petralona Cave. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine. Résumes des Communications, 16-21 Oct. 1982. Nice (cf. also N. A. Poulianos 1983a, c). / Πουλιανός N. (1982) – Δυναμικές της βιοστρωματογραφίας του Σπηλαίου Πετραλώνων. Περιλήψεις Ανακοινώσεων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας. Οκτ., 16-21, Νίκαια (πρβλ. επίσης Πουλιανός N. A.1983a, c).

Poulianos N. (1983 a) – Biostratigraphy and tool distribution of Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 74-87. Athens - Petralona. / Πουλιανός N. (1983 a) – Βιοστρωματογραφία και κατανομή εργαλείων του Σπηλαίου Πετραλώνων. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 74-87. Αθήνα - Πετράλωνα. 


Poulianos N. (1983 b) – Bone tools from Petralona Cave. Proceedings of the 3rd European and 1st Panellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 463-482. Athens - Petralona. / Πουλιανός N. (1983 b) – Οστέινα εργαλεία από το Σπήλαιο Πετραλώνων. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 463-482. Αθήνα - Πετράλωνα.

Poulianos N. (1983 c) – Faunal and Tool distribution in the layers of Petralona Cave, with special reference to Microfauna (: small vertebrates - cf. similar article in Poulianos N. 1983a). Journal of Human Evolution, 12: 743-746. / Πουλιανός N. (1983 c) – Κατανομή (των ειδών) της πανίδας και των εργαλείων στα στρώματα του Σπηλαίου Πετρλώνων, με ειδική αναφορά στη Μικροπανίδα (: των μικρών σπονδυλωτών - πρβλ. παρόμοιο άρθρο σε Πουλιανό N. 1983a). Journal of Human Evolution (Περιοδικό της Ανθρώπινης Εξέλιξης), 12: 743-746. 

Poulianos N. (1985) – Anthropological Clashing Rocks (studiousness), pp. 370. Athens. / Πουλιανς N. (1985) – Ανθρωπολογικς Συμπληγδες (επιμλεια), σελ. 370. Αθνα. / Poulianos N. (1985) – Anthropologikes Sympligades (epimeleia). Athina, sel. 370.

Poulianos N. (1986 a) – Letter. (In "our readers write", concerning Miocene paleolithic at Macedonia, N. Greece). Current Anthropology, 27 (2): 150. / Πουλιανός N. (1986 a) – Επιστολή. (Στη στλη οι αναγνστες γρφουν, αναφορικ με τη παλαιολιθικ στη Μεκεδονα, Β. Ελλδα). Σύγχρονη Ανθρωπολογία, 27 (2): 150.

Poulianos N. (1986 b) – OSTEOLOGICAL DATA OF THE LATE-PLEIOCENE ELEPHANT OF PERDIKKAS. Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress. Anthropos, 11: 49-80. Athens. / Πουλιανς N. (1986 b) – ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 49-80. Αθνα.

Poulianos N. (1987 a) – The leaving conditions of Archanthropinae in Khalkidhiki. Proceedings of the 1st Pan-Hellenic Symposium of History and Archaeology of Chalkidiki: 59-64. Polygyros, 7-9 Dec. 1984. / Πουλιανς N. (1987 a) – Συνθκες διαβωσης των Αρχανθρωπνων στη Χαλκιδικ. Τα πρακτικ 1ου Πανελλνιου Συμποσου Ιστορας και Αρχαιολογας Χαλκιδικς: 59-64. 7-9 Δεκεμβρου 1984. Πολγυρος.

Poulianos N. (1987 b) – Petralonian microfauna (small vertebrates) - Status 1987. Announcement to the 2nd International Congress of Palaeoanthropology 28 Sept.-3 Oct. Torino. Published at J. Hum. Ev. 10: 147-160. / Πουλιανός N. (198 7b) – Πετραλώνεια μικροπανίδα (πανίδα μικρών σπονδυλωτών) - Κατάσταση 1987. Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Παλαιοανθρωπολογίας 28 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου, Τορίνο. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό για την Ανθρώπινη Εξέλιξη, 10: 147-160.

Poulianos N. (1988 a) – Dating Petralona Cave finds. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988 (cf. also N. Poulianos, 2005). / Πουλιανς N. (1988 a) – Χρονολγηση ευρημτων απ το σπλαιο Πετραλνων. Περιλψεις του 2ου Πανελλνιου Συνεδρου Ανθρωπολογας. Αθνα 27-29 Μαου 1988 (πρβλ. επσης Ν. Πουλιανς, 2005 b).

Poulianos N. (1988 b) – The fossil Lagurini of Petralona Cave. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988 (in press). / Πουλιανός N. (1988 b) – Τα απολιθωμένα Lagurini (τρωκτικά) της Σπηλιάς των Πετραλώνων. Περιλήψεις του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας. Αθήνα 27-29 Μαΐου 1988 (υπό δημοσίευση).

Poulianos N. (1988 c) – Petralona Cave within Lower - Middle Pleistocene sites. Abstracts, 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. July 25-31, 1988, Zagreb (cf. also N. Poulianos, 1989a & N. Poulianos, 1990). / Πουλιανός N. (1988 c) – Το Σπήλαιο Πετραλώνων ανάμεσα στις (ανασκαφικές) θέσεις του Κάτω - Μέσου Πλειστόκαινου. Περιλήψεις, 12ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογικών και Εθνολογικών Επιστημών. 25-31 Ιουλίου 1988, Ζάγκρεμπ (πρβλ. επίσης N. Πουλιανός, 1989a και N. Πουλιανός, 1990).

Poulianos N. (1988 d) – The Lower- Middle Pleistocene climate of Europe and its significance for Palaeoanthropology. 6th Congress of the European Anthropological Association. September 5-8, 1988. Budapest. / Πουλιανός N. (1988 d) – Το Κάτω - Μέσο Πλειστόκαινο κλίμα στην Ευρώπη και η σημασία του για την Παλαιοανθρωπολογία. 6ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Εταιρείας. 5-8 Σεπτεμβρίου 1988. Βουδαπέστη.

Poulianos N. (1988 e) – Malfunction of the Palaeoanthropology - Speleology Ephorate (protocol No. 504). Athens. / Πουλιανός N. (1988 e) – Δυσλειτουργία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (αρ. πρωτ. 504). Αθήνα.

Πουλιανς N. (1988 f) – Προτσεις για την καλτερη λειτουργικτητα της ΕΠΣ. / Poulianos N. (1990 c) – Proposals for a better functionality of Palaoanthropology - Speleology Ephorate.

Poulianos N. (1989 a) – Petralona Cave within Lower-Middle Pleistocene sites. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 73: 287-294. / Πουλιανός N. (1989 a) – Το Σπήλαιο Πετραλώνων ανάμεσα στις τοποθεσίες του Κάτω-Μέσου Πλειστόκαινου. Παλαιογεωγραφία, Παλαιοκλιματολογία, Παλαιοοικολογία, 73: 287-294.

Poulianos N. (1989 b) – Further data on the Lower-Middle Pleistocene Petralona Cave. Proceedings of the 10th Int. Spelaeological Congress: 785-787. Ed. T. Hazslinsky - Takacsne Bolner, Budapest (cf. also N. Poulianos, 1988c & N. Poulianos, 1990). / Πουλιανός N. (1989 b) – Περαιτέρω δεδομένα σχετικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων του Κάτω-Μέσο Πλειστόκαινου. Πρακτικά του 10ου Παγκοσμίου Σπηλαιολογικού Συνεδρίου: 785-787. Βουδαπέστη (πρβλ. επίσης Πουλιανό N., 1989 c και Πουλιανό N., 1990 ).

Poulianos N. (1989 c) – Il sito di Petralona e la sua rilevanza per il popolamento umano europeo durante il Pleistocene medio-inferiore. Tesi di dottorato di ricerca presso l´Istituto di Antropologia di Firenze. / Πουλιανός N. (1989 c) – Η θέση των Πετραλώνων και η συνάφειά της με τον ευρωπαϊκό ανθρώπινο πληθυσμό κατά τη διάρκεια του μέσου-Κάτω Πλειστόκαινου. Διδακτορική διατριβή στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας της Φλωρεντίας.

Poulianos N. (1990 a) – Petralona: The key to the Eurasian Lower-Middle Pleistocene. Anthropos 12: 65-90. / Πουλιανς N. (1990 a) – Πετρλωνα: Το κλειδ για το Ευρασιατικ Κτω-Μσο Πλειστκαινο. νθρωπος 12: 65-90.

Poulianos N. (1990 b) – The contribution of the Petralona cave excavations to the knowledge of the Eurasian Lower - Middle Pleistocene biostratigraphy (in Greek). Archaeology & Arts, v. 36, pp. 87-91. Athens. Πουλιανς N. (1990 b) – Η συμβολή των ανασκαφών του Σπηλαίου Πετραλώνων στη γνώση για τη βιοστρωματογραφία του Ευρασιατικού Κάτω-Μέσου Πλειστόκαινου. Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 36, σελ. 87-91. Αθνα.

Poulianos N. (1992) – The sex of the Petralona Man. Abstracts of the 1st Pan-Hhellenic Spelaeological Congress. Ed. Ministry of Culture, Ephorate of Palaeoanthropology - Spelaeology. Dic. 1992. Athens. / Πουλιανός N. (1992) – Το φύλο του Ανθρώπου των Πετραλώνων. Περιλήψεις του 1ου Πανελλήνιου Σπηλαιολογικού Συνεδρίου. Εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. Δεκ. 1992. Αθήνα.

Poulianos N. (1993) – The taxonomic problems of the "erectus" group in relation to its morphology and chronology. Abstracts of the Pithecanthropus Centennial, Int. Sc. Cong. on "Human Evolution in its Ecological Context". Leiden 26 June - 1 July 1993. / Πουλιανός N. (1993) – Προβλήματα ταξινόμησης της ομάδας των «erectus» σε σχέση με τη μορφολογία και τη χρονολόγησή τους. Περιλήψεις στην εκατοετηρίδα του Πιθηκάνθρωπου, σχετικά με την «Εξέλιξη του Ανθρώπου στο Οικολογικό του Περιβάλλον». Λέιντεν 26 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 1993.

Poulianos N. (1994) – Petralona-Boxgrove. Letter to “Nature (cf. also the separate present website). / Πουλιανός N. (1994) – Πετράλωνα-Μπόγκσγκροβ. Επιστολή προς το περιοδικό “Nature” (πρβλ. επίσης σχετική ξεχωριστή ιστοσελίδα).

Poulianos N. (1995 a) – La grotta e l'uomo di Petralona. Ed. Istituto di Antropologia - Universita di Firenze (Director Prof. Br. Chiarelli), Via del Proconsolo 12 / 50122 Firenze / International Institute for the study of man - Florence. Editrice Grafica L'Etruria - Cortona, pp. 127. Italia. / Πουλιανός N. (1995 a) – Το σπήλαιο και ο άνθρωπος των Πετραλώνων. Εκδ. Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Φλωρεντίας (υπό την επίβλεψη του διευθυντή του, καθηγητή Μπρουνέτο Κιαρέλλι, στην οδό Proconsolo 12), καθώς και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την μελέτη του Ανθρώπου, Κορτόνα. Σελ. 127. Ιταλία.

Πουλιανός N. (1995 b) – 35 χρόνια από την ανακάλυψη του Αρχανθρώπου Χαλκιδικής. Γνώμη της Χαλκιδικής (22 Νοεμβρίου). / Poulianos N. (1995 b) – 35 years since the discovery of the Chalkidiki’s Archanthropus. GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki - Nov. 22).

Poulianos N. (1996 a) – Petralona provides a new dating to the Boxgrove site excavations. Poster to the 10th Congress of the European Anthropological Assocociation, 19-22 August 1996. Brussels. / Πουλιανός N. (1996 a) – Τα Πετράλωνα παρέχουν μια νέα χρονολόγηση για την ανασκαφική θέση του Μπόξγκρόουβ. Αφίσα στο 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης, 19-22 Αυγούστου 1996. Βρυξέλλες.

Πουλιανός N. (1996 b) – 35 χρόνια από την ανεύρεση του Αρχανθρώπου στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. Αθήνα. / Poulianos N. (1996 b) – 35 years since the discovery of the Chalkidiki’s Archanthropus. Mandragoras. Athens.

Poulianos N. (1997 a) – Petralona provides a new dating to the Boxgrove site excavations. Anthropos, 13: 199-208, Athens. / Πουλιανός N. (1997 a) – Τα Πετράλωνα εφοδιάζουν μια νέα χρονολόγηση τις ανασκαφές στο Μπόξγκρόουβ. Άνθρωπος, 13: 199-208, Αθήνα.

Poulianos N. (1997 b) – The taxonomic problems of the «erectus» group in relation to its morphology and chronology. Anthropos, 13: 209-211. Athens. / Πουλιανός N. (1997 b) – Τα ταξινομικά προβλήματα της ομάδας των «erectus» σε σχέση με τη μορφολογία και τη χρονολόγησή της. Άνθρωπος, 13: 209-211. Αθήνα.

Poulianos N. (1997 c) – Thirty-five years since the discovery of the Petralona man’s skull. Anthropos, 13: 518-522. Athens. Reprint from the journal “Mandragoras” of Jan. 1996. / Πουλιανός N. (1997 c) – Τριάντα πέντε χρόνια από την ανακάλυψη του κρανίου των Πετραλώνων. Άνθρωπος, 13: 518-522. Αθήνα. (Ανατύπωση από το περιοδικό "Μανδραγόρας" -  Ιαν. 1996). /

Poulianos N. (1997 d) – Historical account of the research at Petralona cave. Anthropos, 13: 523-529. Athens. / Πουλιανός N. (1997 d) – Ιστορικός απολογισμός των ερευνών στο σπήλαιο των Πετραλώνων. Άνθρωπος, 13: 523-529. Αθήνα.

Poulianos N. (1997 e) – The achievements of the Anthropological Ass. of Greece in the Petralona cave research. Anthropos, 13: 645-647. Athens. / Πουλιανός N. (1997 e) – Τα επιτεύγματα της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος στην έρευνα του σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 13: 645-647. Αθήνα.

Poulianos N. (1998 a) – Pleistocene mammals of Petralona cave - Chalcidice, N. Greece. PhD thesis on Palaeontolgy, defended at the Geological Institutes of the Check Academy and the Charles' University, Prague. / Πουλιανός N. (1998 a) – Πλειστοκαινικά θηλαστικά του σπηλαίου Πετραλώνων - Χαλκιδική, Β. Ελλάδα. Διδακτορική διατριβή στην Παλαιοντολογία, υπερασπισμένη στο Γεωλογικό Ινστιτούτο της Τσεχικής Ακαδημίας, καθώς και το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, Πράγα.

Poulianos N. (1998 b) THE MIDDLE PLEISTOCENE ROOTS OF ART? XVI Symposium on Prehistoric Art, Valcamonica, 24-29 Sept. 1998. Ed. Prof. E. Anati. / Πουλιανός N. (1998 a) – ΟΙ ΜΕΣΟΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ; XVI Συμπσιο Προστορικς Τχνης στη Valcamonica της Ιταλας, 24-29 Σεπτ. 1998. Εκδ. Prof. E. Anati.

Poulianos N. (1999) – Regarding Afrocentrism and Democracy. Davlos (July issue), Athens. / Πουλιανός N. (1999) – Περί Aφροκεντρισμού και Δημοκρατίας. Δαυλός (τεύχος Ιουλίου), Αθήνα.

Poulianos N. (2000) Anthropological Association of Greece (editing care and original publications in Greek language, concerning afrocentrism, against racism etc, material also available in the present webpage). / Πουλιανς Ν. (2000) – Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (επιμλεια λδοσης και δημοσιεσεις στα Ελληνικ σχετικ με τον αφροκεντρισμ, κατ του ρατσισμο κλπ, λη επσης διαθσιμη απ τον παρντα ιστοχρο).

Poulianos N. (2000) Anthropological Association of Greece (editing care and original publications in Greek language, concerning afrocentrism, against racism etc, material also available in the present webpage).

Poulianos N. (2001 a) – The death of Australopithecuses (in Greek language) Hell. Agogi (Hellenic Education). Athens. / Πουλιανός Ν. (2001 a) Ο θάνατος των Αυστραλοπιθήκων. Ελλ. Αγωγή. Αθήνα.

Poulianos N. (2004 a) – The management of Petralona Cave (in Greek, same to the text of 31-10-2004). / Πουλιανός Ν. (2004 a) – Η διαχείριση του σπηλαίου Πετραλώνων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ίδιο με το κείμενο της 31-10-2004). /

Poulianos N. (2004 b) – A tooth of a second human from Petralona "Mausoleum". Abstracts to the 14th Congress of European Anthropological Association, Komotini 1-5 September 2004, organized by prof. N. Xirotiris of the Thracian (Democritus) University. The abstract had being uploaded in http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, link that however does not lead anymore somewhere, referring to the familiar phrase: file not found. This is why, focusing to a more extenssive presentation as well, the tooth was presented also with other 3 black & white photos next year to the 14th International Congress of Speleology, at Kalamos of Attica that held its works 21-28 of August 2005 (cf. also entries concerning next year 2005). / Πουλιανς N. (2004 b) – Το δντι ενς 2ου ανθρπου απ το "Μαυσωλεο" των Πετραλνων. Περιλψεις στο 14ο Συνδριο της Ευρωπακς Ανθρωπολογικς νωσης, Κομοτην 1-5 Σεπτεμβρου, διοργανωτς ο καθ. Ν. Ξηροτρης του Δημοκρτειου Παν/μου Θρκης. Η περληψη εχε αναρτηθε στη διεθυνση http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, σνδεση που μως δεν οδηγε πλον πουθεν, παραπμποντας στη γνωστ φρση: file not found. Για αυτ, στοχεοντας σε μια εκτενστερη παρουσαση μετ επιπλον 3 ασπρμαυρων φωτογραφιν, το ερημα παρουσιστηκε εν συνεχεα στο 14ο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, στον Κλαμο Αττικς που πραγματοποησε τις εργασες του 21-28 Αυγοστου 2005. (Σχετ. βλ. επσης καταχωρσεις επμενου τους 2005).

Poulianos N. (2005 a) – Fossil tooth of a second human from Petralona cave. Note: Because of the confusion created in the 2004 references, the finding was next presented along with three black & white photos to the 14th International Congress of Spelaeology, Kalamos – Attica 21-28 August 2005, Proceedings, v. 2, pp: 574-575. Due to the interest of many scholars, the fossil tooth along with six colour photos and more details was further published in an article on 2009. / Πουλιανός N. ( 2005 a) – Απολιθωμένο δόντι ενός δεύτερου ανθρώπου (από το Μαυσωλείο) του σπηλαίου Πετραλώνων. Σημ: Εξ αιτίας της σύγχυσης που δημιουργήθηκε στις αναφορές των δεδομένων του 2004, το εύρημα παρουσιάστηκε στη συνέχεια με τρεις μαυρόασπρες φωτογραφίες στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπηλαιολογίας, στον Κάλαμο Αττικής 21-28 Αυγούστου 2005. (Λόγω του ενδιαφέροντος πολλών μελετητών το απολιθωμένο δόντι δημοσιεύθηκε με παραπέρα λεπτομέρειες και έξι έγχρωμες φωτογραφίες σε άρθρο του 2009).

Poulianos N. (2005 b) – The Absolute Datings of Spelaeothems and Findings from Petralona Cave. Proceedings of the 14th International Congress of Spelaeology, Kalamos, Attica 21-28 August 2005. / Πουλιανός N. ( 2005 b) – Οι απόλυτες χρονολογήσεις σπηλαιοθεμάτων και ευρημάτων από το σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοινώσεις στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπηλαιολογίας, στον Κάλαμο Αττικής 21-28 Αυγούστου 2005. (Το άρθρο αυτό εμπλουτισμένο με περισσότερα στοιχεία δημοσιεύθηκε τον μεθεπόμενο επόμενο χρόνο επίσης στα Ελληνικά).

Poulianos N. (2005 c) – Data elaboration of ancient Greek burials (in Greek). Archeology and arts, v. 94, pp: 110-118. / Πουλιανός N. ( 2005 c) – Επεξεργασία δεδομένων αρχαίων ελληνικών ταφών. Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 94, σελ: 110-118.

Poulianos N. (2005 d) – Introduction to the Palaeolithic typology and technology (in Greek, textbook for lessons to the Aegean University - Rhodes). Ed. Kardamitsa, pp: 150. Athens. / Πουλιανός N. (2005 d) – Εισαγωγή στην παλαιολιθική τυπολογία και τεχνολογία. (Εγχειρίδιο για φοιτητές του Παν/μίου Αιγαίου στη Ρόδο). Εκδ. Καρδαμίτσα, σελ: 150. Αθήνα.

Poulianos N. (2006 a) – "Parody of Congress". Announcement – Intervention to the Symposium of the Hellenic Anthropological Association, 5-7 June 2006, Athens, concerning an allegedly round table on Petralona cave. Cf. also Daphne Poulianou, 2006, p. 561-562, as well as Anthropos (2008) 14: 55-56. Athens. / Poulianos N. (2006 a) – «Παρωδία Συνεδρίου». Ανακοίνωση - Παρέμβαση σε Συμπόσιο της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, 5-7 Ιουνίου 2006, που συνήλθε υπό την αιγίδα του Παν/μίου Αθηνών και του Υπουργείου Πολιτισμού αναφορικά με μια δήθεν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων. Πρβλ. επίσης Δάφνη Πουλιανού, 2006. σελ. 561-562, καθώς και Άνθρωπο (2008) 14: 55-56. Αθήνα.

Poulianos N. (2006 b) – The Absolute Datings of Spelaeothems and Findings from Petralona Cave. Archeologia & Technes, 101: 72-84, Athens. (First presented orally in English to the 14th International Congress of Spelaeology, Kalamos, Attica 21-28 August 2005). / Πουλιανός N. (2006 b) – Aπόλυτες Xρονολογήσεις Ιζημάτων και Ευρημάτων από το Σπήλαιο Πετραλώνων. Αρχαιολογία και Τέχνες, 101: 72-84, Αθήνα.

Poulianos N. (2007 a) – Criticism to "Petralona: one cave, one prae... history" (in the above edition of Koufos G. & E. Tsoukala 2007). Anthropos (2008) 14: 55-56. Athens. / Πουλιανός N. (2007 a) – Κριτική στο «Πετράλωνα: ένα σπήλαιο, μια προϊστορία» (στην ανωτέρω έκδοση των Κουφού Γ. και E. Τσουκαλά 2007). Άνθρωπος (2008) 14: 65-68. Αθήνα.

Poulianos N. (2007 b) – The bibliographic vacums in "Petralona: one cave, one prae... history" (in the above edition of Koufos G. & E. Tsoukala 2007). Anthropos (2008) 14: 55-56. Athens. / Πουλιανός N. (2007 b) – Τα βιβλιογραφικά διάκενα στο «Πετράλωνα: ένα σπήλαιο, μια προϊστορία» (στην ανωτέρω έκδοση των Κουφού Γ. και E. Τσουκαλά 2007). Άνθρωπος (2008) 14: 65-68. Αθήνα.

Poulianos N. (2008 a) - Petralonae Palaeolithicum - The eldest technology of modern humans, pp. 340. Athens. / Πουλιανς N. (2008 a) - Petralonae Palaeolithicum - Η αρχαιτερη τεχνολογα των σγχρονων ανθρπων, σελ. 340. Αθνα.

Poulianos N. (2008 b) - Hellenic words used during the Stone Age. Preliminary, extraordinary & unofficial participation to the 1st World congress of New Greek Studies at Athens Opera House, 3-5 July. / Πουλιανς N. (2008 b) - Αναγωγή ελληνικών λέξεων στην εποχή του λίθου. Προκαταρκτικ, κτακτη κι ανεπσημη συμμετοχ στο 1ο Παγκσμιο Συνδριο Νεοελληνικν Σπουδν - Μγαρο Μουσικς Αθηνν, 3-5 Ιουλου 2008.

Poulianos N. (2008 c) - Introductory note. Anthropos, 14: 5-6. Athens. / Πουλιανς N. (2008 c) - Εισαγωγικ Σημεωμα. νθρωπος, 14: 5-6. Αθνα.

Poulianos N. (2009 a) – The distribution of the Petralona stone tool-types. Anthropos, 14:135-136. Athens. / Πουλιανός N. (2009 a) – Η κατανομή των τύπων των λίθινων εργαλείων. Άνθρωπος, 14: 135-136. Αθήνα.

Poulianos N. (2009 b) – The significance of the isolated human premolar from Petralona cave (cf. Poulianos N.A., 2004). Anthropos, 14:181-198. Athens. (Note: Reproduced in the present website as well with even more color photos). / Πουλιανός Ν. (2009 b) Η σημασία του μεμονωμένου ανθρώπινου προγόμφιου από το σπήλαιο Πετραλώνων. "Άνθρωπος", τόμος 14, σελ. 181-198. Αθήνα. (Σημ: άρθρο αναπαραχθέν στον παρόντα επίσης ιστοχώρο με ακόμα περισσότερες έγχρωμες φωτογραφίες).

Poulianos N. (2009 c) – Worldwide first presentation of the petralona_cave.gr web page. To the works of the 15th Int. Congress of Spelaeology. Kerrville, Texas, USA. / Πουλιανός N. (2009 c) – Παγκόσμια πρώτη παρουσίαση της ιστοσελίδας petralona_cave.gr, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 15ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας. Κέρβιλ, Τέξας, ΗΠΑ.

Poulianos N. (2013) - Significant "errors" of some Thessalonica's geologists and archaeologists regarding Petralona Cave. Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, 21-28 August 2013. pp: 88-92. Brno. / Πουλιανς Ν. (2013) - Σημαντικ "λθη" ορισμνων γεωλγων και αρχαιολγων της Θεσσαλονκης σχετικ με το Σπλαιο Πετραλνων. Πρακτικ 16ου Διεθνος Συνεδρου Σπηλαιολογας, 21-28 Αυγοστου 2013. σελ: 88-92. Μπρνο.

Poulianos N. (2018) – The reconstruction of the stalagmitic floor, beneath of which the Petralona Man’s skeleton was laying. Abstracts (p. 41) of the 21st EAA Congress, held on 22-26 of August 2018. Odense, Denmark. / Πουλιανός N. ( 2018) – Ανασύσταση του σταλαγμιτικού δαπέδου, κάτω από το οποίο βρισκόταν ο σκελετός του Ανθρώπου των Πετραλώνων (Ελληνιστί). Περιλήψεις (σελ. 41) του 21ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, που πραγματοποίησε τις εργασίες του 22-26 Αυγούστου 2018 στην Οντένσε Δανίας.

Poulianos N. & D. Poulianou (2016) – Anna Sinodinou (farewell words after the burial of the great dramaturgist). / Πουλιανός N. και Δ. Πουλιανού ( 2016)Άννα Σινοδινού (αποχαιρετιστήρια λόγια μετά την ταφή τής μεγάλης δραματουργού).

Poulianos N. & A. Sampson (2008) - Mesolithic human remains from Kythnos island, Greece. Human Evolution, 23: 187-203.Abstract: A sum of at least seven human Mesolithic burials is presented from cape Maroulas - Loutra site - of Kythnos island (Aegean sea). Prof. A. Sampson excavated them during 1996-7 and the research is steel in progress. The study of the remains gave the following results: The measurements of the human bones indicate that they belonged to Europeoids and probably to the Aegean anthropological type. Hyperplatymeria and eurycnemia are also detected. Although these characteristics are bibliographically known since the Neolithic times, the Kythnos remains suggest reconsideration. These traits are directly connected to the slenderbuild of the bones and are characteristic of the Aegean inhabitants, reconfirming that they are not of Afro-centric but of local origin. The fact that in such a small island were found more than seven burials suggests a considerable demographic development during Mesolithic times. It probably was analogous to today's insular Aegean countryside, considering also the extensive fishing occupation of various other Mesolithic excavations in the territory, such as Franchthi and Youra caves. / Πουλιανς Ν. και Α. Σμψων (2008) - Μεσολιθικ ανθρπινα κατλοιπα απ τη νσο Κθνο, Ελλς. Human Evolution (Ανθρπινη Εξλιξη), 23: 187-203. να σνολο τουλχιστον επτ ανθρπινων μεσολιθικν ταφν παρουσιζεται απ το ακρωτριο Μαρουλ - θση Λουτρ - της νσου Κθνου (Αιγαο). Ο καθηγητς Α. Σμψων τους ανσκαψε τα τη 1996-7 και η ρευνα συνεχζεται. Η μελτη των κατλοιπων δωσε τα εξς αποτελσματα: Οι μετρσεις των ανθρπινων οστν δεχνει τι ανκαν σε Ευρωπαιοειδες και πιθανν στον αιγαιακ ανθρωπολογικ τπο. Εντοπζονται επσης η υπερπλατυμερα και η ευρυκνημα. Παρλο που αυτ τα χαρακτηριστικ εναι βιβλιογραφικ γνωστ απ τη Νεολιθικ εποχ, με βση τα υπολλεματα απ την Κθνο προτενεται αναθερηση. Αυτ τα γνωρσματα συνδονται μεσα με το λεπτοκαμωμνο των οστν και χαρακτηρζουν τους κατοκους του Αιγαου, επιβεβαινοντας το τι δεν εναι αφροκεντρικς, αλλ τοπικς προλευσης. Το γεγονς πως σε να τσο μικρ νησ ανακαλφθηκαν περισστερες απ επτ ταφς υποδηλνεται μια αξιομνημνευτη δημογραφικ ανπτυξη κατ τη διρκεια της Μεσολιθικς εποχς. Πιθανν ταν ανλογη της σημερινς νησιωτικς υπαθρου στο Αιγαο, λαμβνοντας επσης υπψη την εκτεταμνη αλιευτικ δραστηριτητα διαφρων λλων μεσολιθικν ανασκαφν στην περιοχ, πως στα σπλαια Φρνχθης και (του Κκλωπα) Γιορων.

Belluomini G., L. Delitala, A. Poulianos & N. Poulianos (1988) – Epimerization ages of fossil teeth from Petralona Cave (Northern Greece). Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Report published under the title: The Man of Petralona, an estimated age by amino acid racemization dating. Published in Anthropos (1990) 12: 59-64. Athens. / Μπελουόμινι Γ, Λ. Ντελιτάλα, Α. Πουλιανός και N. Πουλιανός (1988) – Ηλικίες με βάση τα ίχνη επιμερισμού των απολιθωμένων δοντιών από το Σπήλαιο Πετραλώνων (Βόρεια Ελλάδα). Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. (Σημ: Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε τελικά με τον τίτλο: Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων, η εκτιμώμενη ηλικία βάσει της ρακεμοποίησης των αμινοξέων. Άνθρωπος (1990) 12: 59-64. Αθήνα.

Fortelius M. & N. Poulianos (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona. Anthropos, 6: 15-43. Athens. / Φορτέλιους Μ. και Ν. Πουλιανός (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechusαπό το Μεσοπλειστοκαινικό Σπήλαιο των Πετραλώνων. Άνθρωπος, 6: 15-43. Αθήνα.

Fortelius M. & N. Poulianos (1980) – Errata of "Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona" (first publised in Anthropos 6: 15-43, 1979). Anthropos, 7: 324-325. Athens. / Φορτέλιους Μ. και Ν. Πουλιανός (1980) – Errata του "Dicerorhinus cf. hemitoechus από το Μέσοπλειστοκαινικό Σπήλαιο των Πετραλώνων" (αρχικά δημοσιευμένο στο Άνθρωπος, 6: 15-43, 1979). Άνθρωπος, 7: 324-32-5. Αθήνα.

Horacek I. & N. Poulianos (1988) – Further data on bats of the Early Pleistocene site, Petralona, Greece. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Published in Anthropos, 12: 50-58. Athens. / Χοράτσεκ I. & N. Πουλιανός (1988) – Περαιτέρω δεδομένα για τις νυχτερίδες πρώιμoυ Πλειστόκαινου, Πετράλωνα, Ελλάδα. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον Άνθρωπο (1990), 12: 50-58. Αθήνα.

Kretzoi M. & N. Poulianos (1981) – Remarks on the Middle and Lower Pleistocene Vertebrate Fauna in Petralona Cave. Anthropos, 8: 57-72. Athens. / Κρετσόι M. & N. Πουλιανός (1981) – Παρατηρήσεις αναφορικά με την πανίδα σπονδυλωτών του Μέσου Κάτω Πλειστόκαινου στο σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 8: 57-72. Αθήνα.

Kretzoi M. & N. Poulianos (1988) – Microtus praeguentheri and its stratigraphic position in the Petralona Cave. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. Athens 1988. May 27-29 (in press). / Κρετσόι M. και N. Πουλιανός (1988) – Microtus praeguentheri και η στρωματογραφική του θέση στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988 (υπό δημοσίευση).

Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) – Les trois cranes d'Homo erectus européens: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications, 16-21 Oct., Nice. / Λαμλέ Μ-Α. Ντε, A. Πουλιανός & N. Πουλιανός (1982) – Τα τρία κρανία ευρωπαϊκών Homo erectus: Πετράλωνα, Τοταβέλ, Σταϊνχάιμ. Περιλήψεις ανακοινώσεων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Οκτ., 16-21, Νίκαια.

Poulianos A. & N. Poulianos (1978) – New Miocene fauna at Micralona - Trillia, Khalkidhiki, Greece. Anthropos, 5: 3 - 41. Athens. / Πουλιανς Α. και Ν. Πουλιανς (1978) – Να μειοκαινικ πανδα στα Μικρλωνα - Τργλιας Χαλκιδικς, Ελλς. νθρωπος, 5: 3 - 41. Αθνα.

Poulianos A. & Poulianos N. (1986) – "Print" of a flower in Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 90-93. Athens. / Πουλιανός A. & Πουλιανός N. (1986) – "Αχνάρι" ενός λουλουδιού στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος,11: 90-93. Αθήνα.

Sifneos A. & N. Poulianos (1974) – The 6th International Congress of Speleology OLOMOUC, September 1973. Anthropos (1974) 1: 107. Athens. / Σιφναος Α. και Ν. Πουλιανς – Το 6ο διεθνς Συνδριο Σπηλαιολογας λομοουτς, Σεπτ. 19,73, νθρωπος (1974) 1: 107. Αθνα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                              RETURN TO THE CONTENTS