Κι αν η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανθρωπογενής;

 

  Κατά πόσο άραγε το κλίμα της Γης είναι αλληλένδετο με τη μόλυνση του περιβάλλοντος; Μήπως αυτά δεν είναι παρά δύο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα; Τότε όμως, η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που μπορεί ν αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο της επαναλήψεως του θέματος από τα ΜΜΕ. Προφανώς και πρέπει ν αποτρέπουμε όσο μπορούμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, ειδάλλως προδιαγράφονται ολοένα πιο δυσοίωνες οι αντίστοιχες προοπτικές τόσο για μας και τους απογόνους του ανθρώπινου είδους, όσο και τους συγκατοίκους μας σ' αυτό τον πλανήτη - μια κι εν κατακλείδι ανήκουμε όλοι στο ίδιο ζωικό βασίλειο.

Έτσι η έλλειψη μιας παγκόσμια συντονισμένης δράσης είναι αυτή που δυσκολεύει την αντιμετώπιση των αντίστοιχων ζητημάτων. Εφόσον η κλιματική αλλαγή θα συνέβαινε τελικά ούτως ή άλλως και δεν είναι ανθρωπογενής, τότε ποίος ο λόγος που καλούνται οι πολίτες του κόσμου να μη μετακινούνται π.χ. με αεροπλάνα;

Αναγκαία διαφαίνεται συνεπώς να γίνει μια ολόπλευρη συζήτηση - βάζοντας στο τραπέζι τις διάφορες παραμέτρους - ο συντονισμός της οποίας (συζήτησης) ευκταίο θα 'ταν ν αναληφθεί από έναν διεθνή φορέα όπως είναι η UNESCO.

Ενδεχομένως λοιπόν μόνο ύστερα από την ψηφοφορία εκ μέρους όλων των ανθρώπων, μπορεί να προκύψει μια πιο εύστοχη σχετικά προσέγγιση. Διαφορετικά το πιθανότερο είναι να μην εντοπίζονται οι πιο κατάλληλες αντίστοιχα λύσεις, την ώρα μάλιστα που το ζήτημα επείγει - προτού είναι αργά, όπου δηλ. αντί να ψαχνόμαστε για τις πιο αρμόζουσες από αυτές (τις λύσεις), ατέρμονα αναλωνόμαστε οικονομικά κι επιστημονικά στις όποιες δήθεν ανθρωπογενείς αιτιάσεις.

 

A "direct" translation:

 

 What if the climatic change is not due to human activity?

 

To what extent is Earth's climate interconnected with environmental pollution? Are not these just representing two different things? But then the climate change is not something that can be treated by the method of repeating the issue on the Media. Obviously we must prevent the environmental pollution as much as we can, otherwise the prospective for us and the mankind's offsprings, as well as our fellow housemates on this planet are becoming increasingly detrimental - since we all belong to the same animal kingdom.

So it is the lack of globally coordinated action that makes it difficult to address the issues at hand. If climate change would happen anyway and it is not due to anthropogenic factors, then why the world's citizens are urged not to move, for example by planes?

Therefore it is eventually necessary to have an all-round discussion - putting the various parameters on the table - the coordination of which would be desirable (whishable) to be undertaken by an international forum such as UNESCO.

Thus perhaps only after all people have voted can a more apt approach be taken. Otherwise it is most likely that appropriate solutions cannot be identified, although the matter is urgent - before it is too late, where i.e. instead of looking for the most appropriate of those solutions, we are endlessly exhausted economically and scientifically on... allegedly anthropogenic causes.

 

 

An offered "free" translation:

 

What if the climatic change has not been caused by anthropogenetic factors?

 

The argument that climate change was to happen anyway, has not received enough attention. An increasing number of scientists reject the case that the climate has been altered by man-made pollution, despite most media systematically propagate the opposite.

Although mankind has not heard of all scientific views as to what exactly causes climate change, the media systematically instruct us to follow a single therapy: that of reducing our carbon dioxide footprint by taking a series of desperate actions, such as avoiding the use of airplanes.

Obviously, we must prevent environmental pollution as much as possible; otherwise we jeopardize the future of the entire animal kingdom, mankind included. However, the lack of internationally coordinated action makes it difficult to address the issues at hand.

If the matter is so urgent and we really want to learn how to live with our planet, we better engage in all-round discussion - putting all parameters and different schools of thought on the table. This can happen by the coordination of an internationally accepted forum such as UNESCO. Only after the peoples of the world would get well-informed and cast their vote, we may be able to find the appropriate ways to decide what to do with the climate change.  Otherwise it is likely that we will continue wasting economic and scientific resources in a futile circle, focusing solely on the allegedly anthropogenic causes.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS