Οι αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές λόγω κοσμικών ηλεκτρικών υπερκαταιγίδων, καθώς και η έλλειψη πραγματικής - δημοκρατικής αλληλοβοήθειας, μαζί με τον υπερπληθυσμό, αποτελούν σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα που εμπεριέχει τις βασικότερες απειλές κατά της ανθρωπότητας (Ιανουάριος 2015)

Τις πρωτοχρονιές του 2008, 2009, 2010, Μάρτιο του 2010, καθώς και τον Φεβρουάριο του 2014 από τον παρόντα ιστοχώρο είχαν αναρτηθεί κείμενα (στα Ελληνικά, όπως εν πολλοίς και Αγγλικά) πάνω στα προβλήματα που αναφέρονται στον τίτλο (συμπεριλαμβάνοντας προτάσεις για ήπια και βαθμιαία απομείωση του πληθυσμού μέσα από πολιτισμικές δημοσιοποιήσεις στα ΜΜΕ). Σε μια προσπάθεια αφύπνισης της ανθρωπολογικής και γενικότερα της διεθνούς κοινότητας είχε επισημανθεί αυτό που μια εξαιρετική μειονότητα επιστημόνων είχε αρχίσει να θίγει ήδη από το 2002, υποστηρίζοντας ότι ο βασικότερος κλιματικός κίνδυνος δεν είναι κάποια υποτιθέμενη υπερθέρμανση, αλλά η ψύξη του πλανήτη. Η συμβολή της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος ήταν η σύνθεση των προαναφερόμενων απειλών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον συνεχώς αυξανόμενο κίνδυνο για τη μη αντιμετώπισή τους.

Δυστυχώς, διάφορα στοιχεία επιβεβαιώνουν έκτοτε ολοένα και πιο πολύ τις παραπάνω απόψεις, μεταξύ άλλων το 2007. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν η Ουάσινγκτον Ποστ (31-7-2014), καθώς και 18-12-2014 στο YouTube και 23-12-2014 σε ένα blog ο επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Δ-ρ Τζον Χόλντρεν, αναγνωρίζοντας ότι ο κύριος παράγοντας των κλιματικών αλλαγών είναι διάφορα αστροφυσικά φαινόμενα. Πιθανόν για να μην αποποιηθεί εντελώς αυτά που χρόνια τώρα υποστηρίζουν (επίτηδες ή μη) οι θιασώτες της "υπερθέρμανσης", ο Δρ Χόλντεν λέει ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται επίσης στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά επειδή αναμένονται παγετώδεις περίοδοι, αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να αποβεί υπέρ της διατήρησης πιο θερμού και συνεπώς πιο ευεργετικού κλίματος.

            Από την άλλη πλευρά, υφίσταται ο κίνδυνος των ηλεκτρικών υπέρ-καταιγίδων, παρόμοια με εκείνη που συνέβη το 1989 στον Καναδά, όπου το αποτέλεσμα ήταν να βυθιστεί το Κεμπέκ στο σκοτάδι για ένα 12ωρο. H NASA έχει επίσης επισημάνει ότι τον Ιούλιο του 2012 η Γη γλίτωσε παρά "τρίχα" μια τρομακτική υπερκαταιγίδα (πολύ πιο δυνατή από εκείνη του Καναδά). Αυτή η υπερκαταιγίδα είναι πολύ πιθανό να οδηγούσε σε πολλαπλές εκρήξεις πυρηνικών αντιδραστήρων, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον πλανήτη μας. Παρόμοιες υπερκαταιγίδες μπορεί να προέρχονται είτε από τον ήλιο, είτε από το κέντρο του γαλαξία, ενώ κατά κανόνα είναι απρόβλεπτης χρονικά στιγμής, διάρκειας και έντασης, με επιπλέον ενδεχόμενο πολυετείς νεφοσκεπείς χειμώνες σε όλο τον πλανήτη, με προφανές συνεπακόλουθο έντονα φαινόμενα παγετού. Σε τέτοιου είδους παράγοντες μπορεί εξάλλου να οφείλεται και η εξαφάνιση των δεινοσαύρων (βλ. σχετικό άρθρο του Σ. Παπαμαρινόπουλου που φιλοξένησε η επετηρίδα μας «Άνθρωπος» το 1976, τ. 3, σελ. 78, με τίτλο: "Ο Θάνατος των δεινοσαύρων από υπεριώδεις ακτινοβολίες κατά την περίοδο των γεωμαγνητικών αναστροφών του πλανήτη").

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων απειλών, δύο Έλληνες επιστήμονες, οι Θ. Στάβερης (σήμερα - 2021 - γενικός γραμματέας σε υπουργείο της ελληνικής κυβέρνησης) και Ν. Γουλόπουλος, έχουν προτείνει στον ΟΗΕ (ως παράλληλες ενέργειες) τρεις λύσεις, τις οποίες θα αναπτύξουν σε ανοιχτή επίσης δημόσια συζήτηση 5 Ιανουαρίου 2015, ώρα 19:30 στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Οι λύσεις αυτές είναι: Α) Αναδάσωση όλων των αποψιλωμένων εκτάσεων της Γης, τόσο για άμεση αντιμετώπιση πλημμυρών - ξηρασιών - λιμών, όσο και για επάρκεια ενέργειας σε περίπτωση που προκύψει ένας ηφαιστειακός χειμώνας ή μια πολυετής καταστροφή των ηλεκτρικών δικτύων από γεωμαγνητική υπερκαταιγίδα. Β1) Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών πλεγμάτων πάνω από ενεργούς κρατήρες, ώστε να εμποδίζονται μεγάλες εκρήξεις, εκτρέποντας τα μιόνια των κοσμικών ακτινών που τις προκαλούν ή επίσης σε πιο πρόσφατη 7-11-2015 εκδοχή: (Β2) Εκπομπή συγκρουόμενων ισχυρών ακτίνων λέιζερ, ψηλά πάνω από τους ενεργούς κρατήρες, οι οποίες μπορούν να δημιουργούν σφαίρα πλάσματος για την απόκρουση των διαστημικών μιονίων που διεγείρουν το μάγμα. Έτσι θα αποτρέπονται καταστροφικές ηφαιστειακές εκρήξεις και ηφαιστειογενείς παγετώδεις περίοδοι, εκτρέποντας τα μιόνια των κοσμικών ακτινών που τις προκαλούν (σχετ. πρβλ. "Ηφαιστειακές εκρήξεις οφειλόμενες σε κοσμικές ακτίνες: Το ηφαίστειο ως θάλαμος αερίων", Ebisuzaki et al, 2011  ή 2012 και Γ1) Τροχιοδρόμηση πάνω από τη Γη δορυφόρων κυψελοειδούς διάταξης, εφοδιασμένων με ένα σύστημα από ηλεκτρομαγνητικά πλέγματα, η κύρια αποστολή των οποίων θα μπορούσε να είναι η απόκρουση των ηλεκτρικών καταιγίδων (όποτε αυτές τύχουν), ώστε οι δορυφόροι αυτοί να είναι πάντα σε ετοιμότητα για την εκτροπή των υπερκαταιγίδων ή σε πιο πρόσφατη 7-11-2015 εκδοχή Γ2): Δορυφόροι με δυνατότητα εκπομπής ακτίνων λέιζερ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, προς την κατεύθυνση ισχυρών διαστημικών καταιγίδων που έρχονται προς τη Γη, ώστε οι παραγόμενες σφαίρες πλάσματος να αποκρούουν τον υπερβάλλοντα διαστημικό ηλεκτρισμό, με στόχο την αποτροπή μπλακάουτ, των σεισμών, της ανατίναξης των πυρηνικών σταθμών και συνεπώς του αφανισμού τής ζωής στη Γη. 

 

The expected glacial climatic changes due to cosmic electric super-storms, as well as the absence of an essential - democratic mutual aid, along with the overpopulation, represent today an explosive mixture comprising the main threats against humanity  

 

In the New Year days of 2008, 2009, 2010, March 2010, as well as during February 2014 on the present website the texts (in Greek, often translated also in English) as regards the problems mentioned in the title have been uploaded (including proposals for mild and gradual impairment of the population through cultural disclosure by media). In an effort to awake the anthropological and in general the international community, it was pointed out what an exceptional minority of scientists had started to pose already since 2002, by supporting that the fundamental climate risk is not a supposedly warming, but the cooling of the planet. The contribution of the Anthropological Association of Greece was the composition of the aforementioned threats, labeling at the same time the increasing danger of their confrontation scarcity.

Unfortunately, various data ever since are confirming more and more the above views - among others in 2007. To similar clues were recently led Washington Post (31st July 2014), as well as 18 Dec. 2014 on YouTube and 23 Dec. 2014 on a blog the White House scientific advisor Dr. John Holdren, recognizing that the main factor of climate change are various astrophysical phenomena. Probably not to completely renounce the opinions that for years are supported (intentionally or not) by the devotees of  “global warming”, Dr. Holdren says that the climatic change is also due to human factors, but since glacial periods are expected, this human activity could be proven in favor of keeping the climate warmer and therefore more beneficial.  

On the other hand, there is a danger of electrical super-storms, similar to that occurred during 1989 in Canada, where the result was to keep Quebec in darkness for 12 hrs. NASA also has noted that in July 2012 the Earth was very close (few hours) to a frightening super storm (much stronger than that of Canada). The result of a similar super storm most likely would lead to multiple explosions of nuclear reactors, whatever this may imply for our planet. Such super-storms may derive either from the sun or the center of the galaxy, while their occurrence, duration and intensity are generally unpredictable, which eventually may be accompanied by multi-year overcast winters across the globe, with obvious consequent intense frost phenomena. The disappearance of the dinosaurs may also be due to such factors (see an article on the topic of S. Papamarinopoulos hosted by our magazine "Anthropos" in 1976, vol. 3, p. 78, entitled: "The death of the dinosaurs by ultra-violet radiation of the planet during the geomagnetic reversals period").  

In order to encounter the above mentioned threats, two Greek scientists, Th. Staveris (today - 2021 - general secretary in Greek Goverment) and N. Goulopoulos, have proposed to the UN (as parallel actions) three solutions, which they will also present to an open public discussion on January 5th, 2015, at 19:30 in the Municipal Gallery of Piraeus. These solutions are: A) Reforestation of all the cleared lands, to face both: floods - droughts - famines, as well as energy efficiency in case of a volcanic winter arises or an over-the-years destruction of electric networks by a geomagnetic super-storm. B1) Electromagnetic grids over active craters in order to prevent large explosions, diverting cosmic rays’ muons that cause them - or according to 7 Nov. 2015 version B2) Laser plasma shields over active craters in order to prevent large explosions, by repelling cosmic rays’ muons that cause them (cf. "Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber", Ebisuzaki et al, 2011 or 2012 and C1) Satellites put in orbit over the Earth in a cellular assembly, provided with a system of electro-magnetic meshes, the basic mission of which is meant to repel the electrical storms (whenever they might occur), so these satellites could always be ready for the protection of humanity and in general of life on the Earth - or according to 7 Nov. 2015 version C2) Satellites put in orbit over the Earth in a cellular assembly, provided with a system of laser plasma beams, the basic mission of which is meant to repel the excessive electricity of space storms (whenever they might occur), so these satellites could always be ready for the protection of humanity and in general of life on Earth, through averting black-outs, quakes, nuclear domino explosions and human extinction event.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ----------------- RETURN TO THE CONTENTS