2007 (: 76 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2007 Σντομο βιογραφικ συγγραφως Δφνης Πουλιανο εδ / και στο διαδικτυακ "Λεμνι".    
Jan. - 2007 Brief biography of Daphne Poulianou here and / or on the "Lemoni" webpage.    
Ιαν. - 2007 Απ διαδικτυακ "Λεμνι βιβλιοπωλεο - για βιογραφα ρη Πουλιανο και απ την Α.Ε.Ε.    
Jan. - 2007

Online "Lemoni" bookstore on the biography of Aris Poulianos, as well as from the Anthropological Association of Greece.

   
09-01-2007 Πρσκληση Επιμελητριου Βιοσιμτητος και Περιβλλοντος για διαλξεις σχετ. με το ρθρο 24 κλπ.    
09-01-2007

Invitation of the Viability and Environment Chamber for lectures related to the Constitution’s article 24.

   
10-1-2007

Αρχαιολογα & Τχνες

τ. 101. Οι απλυτες χρονολογσεις των ευρημτων απ τα Πετρλωνα.  
10-1-2007

Archeology & Arts v. 101. The absolute chronologies of the findings from Petralona.

   
10-1-2007

Αρχαιολογα & Τχνες τ. 101. Η βιογραφα του γνωστο ανθρωπολγου (απ την Δ. Πουλιανο).

   
10-1-2007

Archeology & Arts v. 101. The biography of the well-known anthropologist (written by D. Poulianou).

   
17-1-2007

Ηλεκτρονικ επιστολ προς τον τ. Υπ. Πολιτισμο κ. Γ. Βουλγρκη για Σπ. Πετρ. (πρβλ. και 28-2).

   
17-1-2007

E-mail to the ex Minister of Culture, Mr. G. Voulgarakis, regarding Petralona Cave (cf. also 28-2-2007).

   
22-1-2007 Πρσκληση σε ομιλα ρη Πουλιανο απ τους «Φλους του Μουσεου Μιχλη Κσση».
22-1-2007

Invitation by the "Friends of the Museum Michael Kassis" for a lecture of Aris Poulianos.

   
01-02-2007 Κριτικ στο Αρχαιολογικ Μουσεο Θεσ/νκης για την παρουσαση της χρονολγησης των δθεν 200.000 ετν του Αρχανθρπου των Πετραλνων.    
01-02-2007

Criticism to Thessalonica Archaeological Museum regarding its position of the allegedly 200,000 chronology concerning Petralona Archanthropus.

   
01-02-2007 Φωτογραφες Αρχ. Μουσεου Θεσ/νκης με πινακδες για δθεν 200.000 τη Αρχανθρπου.    
01-02-2007

Pictures from Thessalonica Archaeological Museum indicating the plates for of the allegedly 200,000 chronology concerning Petralona Archanthropus.

   

09-02-2007

 

Υπαλληλικς Κδικας ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α - διαδικτυακ.

 
09-02-2007

 

Civil Service Code low 3528/2007 - Government Gazette 26 A, on-line.

 
09-02-2007  

Υπαλληλικς Κδικας ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α - pdf.

 
09-02-2007  

Civil Service Code low 3528/2007 - Government Gazette 26 A, pdf.

 
15-2-2007 Παρουσαση βιογραφας ρη Πουλιανο στον ΙΑΝΟ Θεσ/νκης, Αριστοτλους 7, απ Δ. Πουλιανο.  
15-2-2007

Presentation of the Aris Poulianos biography at Thessalonica “IANOS” (bookstore), Aristotelous 7, by D. Poulianou.

   
17-2-2007 Αναφορς στο YouTube για την υπερθρμανση, πως δθεν προκαλεται απ το CO2.  
17-2-2007 Reports on YouTube concerning overheating, as allegedly caused by CO2. The Myth of Man made Global Warming.    
28-2-2007 (Αναπντητη) κκληση για διλογο προς (τ.) Υπουργ Πολιτισμο κ. Γ. Βουλγαρκη σχετικ με το Σπλαιο Πετραλνων.    
28-2-2007

(Never answered) - Call for dialogue to the (ex) Minister of Culture Mr. G. Voulgarakis regarding Petralona Cave.

   
20-3-2007 Αναφορς YouTube για τα λθη σχετικ με κλιματικς αλλαγς λγω δθεν υπερθρμανσης - A.    
20-3-2007 Reports on YouTube concerning the mistakes about the over helming climate changes - A.    
21-3-2007 Αναφορς YouTube για τα λθη σχετικ με κλιματικς αλλαγς λγω δθεν υπερθρμανσης - B.    
21-3-2007 Reports on YouTube concerning the mistakes about the over helming climate changes - B.    
04-04-2007 Ε.Π.Σ.-Β.Ε. (αρ. πρωτ. 610) αναφορικ με την προστασα των αξιοποιημνων σπηλαων.  
04-04-2007 The Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece (prot. No. 610) with regard to the protection of the show (touristic) caves.

 

 
07-04-2007 Ιδιχειρη συγκινητικ αφιρωση του ρη Πουλιανο στη σζυγ του Δφνη.  
07-04-2007

Α moving dedication of Aris Poulianos to his wife Daphne (: My thoughts are with you, same as the drops in a cave that never change position).

   
05-05-2007 Περ καταγγελιν στις ανεξρτητες αρχς και αντστοιχες προτσεις δρσης.  
05-05-2007 Action proposals about complaints towards independent authorities.    
08-06-2007 ξι εκατ. θεσεις στο YouTube σχετ. με τα κολοσσιαα ψεδη για κλιματικς αλλαγς υπερθρμ.  
08-06-2007

You Tube reports related to the colossal lying on overheating climate change - 6 million views.

   
16-06-2007 Αναφορς σε YouTube για τις δθεν κλιματικς αλλαγς υπερθρμανσης - 5 εκατ. θεσεις.    
16-06-2007 Reports on YouTube concerning the allegedly over helming climate changes - 5 million views.    
12-09-2007 Το κανλι “peacearchanthropuses” φιλοξνησε στο YouTub την Άννα Συνοδινού ταν παρουσαζε τις "Ανατροπς" της Δφνης Πουλιανο.    
12-09-2007

"Peacearchanthropuses" YouTub channel hosting Anna Synodinou while presenting the "Anaropes - Reversals" of Daphne Poulianou.

   
05-10-2007 ΕΠΣΒΕ σε ΑΕΕ (2297) για επισκευ δχως "δεια" της αποχτευσης του Μουσεου Πετραλνων.  
05-10-2007

The Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece (prot. No. 2297) towards the Anthropological Association of Greece regarding the repair without "permission" of the drainage at Petralona Museum.

   
08-10-2007 Απντηση Α.Ε.Ε. σε ανωτρω επισκευ δχως "δεια" της αποχτευσης του Σπ. Πετραλνων.    
08-10-2007

Answer of the Anthropological Association of Greece to the above claim of the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece.

   
17-10-2007 Μνυση ΕΠΣΒΕ 2402 κατ Πουλιανν για οικοδομικς δραστηριτητες στο Σπ. Πετραλνων.    
17-10-2007

The Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece’s 2402 court application against both Poulianos for building activities in Petralona Cave.

   
19-10-2007 Ε.Π.Σ.Β.Ε. 3008 - Δεν υπρχει κπου; Πντως αναφρεται στις 17-4-2008.  
19-10-2007

The Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece (prot. No 3008) - Is not there somewhere? However, it is mentioned on 17-4-2008.

   
05-12-2007 Απφαση 2812 Εφετεου Θεσ/νκης για συκοφαντες αρχαιοφυλκων σπηλαου Πετραλνων.  
05-12-2007

Judgment 2812 of Thessalonica Court Appeal concerning the slanders of Petralona cave guards.

   

 

 

Darlas A. (2007 a) – Circular on the protection of the show (touristic) caves (cf. A.A.G.’s Archive of 4th April). Athens.

Ντρλας Α. (2007 a) – Εγκκλιος για την προστασα των αξιοποιημνων σπηλαων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 4 Απριλου). Αθνα.

Darlas A. (2007 b) – Repair without "permission" of the drainage at Petralona Museum (cf. A.A.G.’s Archive of 5th October). Athens.

Ντρλας Α. (2007 b) – Επισκευ δχως "δεια" της αποχτευσης του Μουσεου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5 Οκτωβρου). Αθνα.

Darlas A. (2007 c) – Denunciation against both Poulianos for building activities in Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive 17 October). Athens.

Ντρλας Α. (2007 c) – Μνυση κατ Πουλιανν για οικοδομικς δραστηριτητες στο Σπ. Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17 Οκτωβρου). Αθνα.

Κουφς Γ. και  E. Τσουκαλ Ε. (2007) – Πετρλωνα: να σπλαιο, μια προστορα (σελ. 135). Εκδ. Παν/μου Θεσσαλονκης.

Koufos G. & E. Tsoukala (2007) – Petralona: one cave, one prae...history (pp. 135). Ed. Un. of Thessaloniki.

Poulianos A. (2007 a) – Dedication to wife (cf. A.A.G.’s Archive of 4th July). Athens.

Πουλιανς A. (2007 a) – Aφιρωση στη σζυγο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 4 Ιουλου ). Αθνα.

Poulianos A. (2007 b) – Responce to the groundless claim of repairing the drainage at Petralona Museum (cf. A.A.G.’s Archive of 5th & 8th October). Athens.

Πουλιανς A. (2007 b) – Απντηση στον ανυπστατο ισχυρισμ της επισκευς της αποχτευσης του Μουσεου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5 και 8 Οκτωβρου). Αθνα.

Πουλιανς N. (2007 a) – Κριτικ στο «Πετρλωνα: να σπλαιο, μια προστορα» (στην ανωτρω κδοση των Κουφο Γ. και E. Τσουκαλ 2007). νθρωπος (2008) 14: 65-68. Αθνα.

Poulianos N. (2007 a) – Criticism to "Petralona: one cave, one prae... history" (in the above edition of Koufos G. & E. Tsoukala 2007). Cf. also Anthropos (2008) 14: 55-56. Athens.

Πουλιανς N. (2007 b) – Τα βιβλιογραφικ δικενα στο «Πετρλωνα: να σπλαιο, μια προστορα» (στην ανωτρω κδοση των Κουφο Γ. και E. Τσουκαλ 2007). νθρωπος (2008) 14: 65-68. Αθνα.

Poulianos N. (2007 b) – The bibliographic vacuums in "Petralona: one cave, one prae... history" (in the above edition of Koufos G. & E. Tsoukala 2007). Anthropos (2008) 14: 55-56. Athens.

Poulianos N. (2007 c) – The discovery place of Petralona Archantropus.

Πουλιανς N. (2007 c) – Ο χρος ανερεσης του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων.

Synodinou A. (2007) – The boobk "Reversals" of Daphne Poulianou (cf. A.A.G.’s Archive of 12 September). Athens.

Συνοδινού Α. (2007) – Το βιβλο "Ανατροπς" της Δφνης Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 12 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Tsiotras Vassilios, Acrivos Georgios, Tsakos Nikolaos & Sofia Artopoulou (2007) – Condemnation no. 2812 for the slander of both Pulianosses by Petralona guards (cf. A.A.G.’s Archive of 5th December).Thessalonica.

Τσιτρας Βασλειος, Ακριβς Γεργιος, Τσκος Νικλαος και Σοφα Αρτοπολου (2007) – Καταδκη υπ. αρ. 2812 για συκοφαντα αμφοτρων των Πουλιανν εκ μρους αρχαιοφυλκων στα Πετρλωνα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5 Δεκεμβρου). Θεσσαλονκη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS