2005 (: 35 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-2005

Επεξεργασα δεδομνων

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Ν. Α. Πουλιανο.
01-01-2005

 

Data elaboration of ansient Greek burials by N. A. Poulianos
14-02-2005 Υπμνημα Υπ. Πολιτισμο

στο ΣτΕ κατ της ΑΕΕ για αποβολ απ το Σπ. Πετραλνων,

 
19-02-2005 Παρμβαση Δμου Τργλιας

στο ΣτΕ κατ της ΑΕΕ και υπρ του ΥΠΠΟ.

 
19-02-2005 Παιχνδια συνωμοσας για

τον Αρχνθρωπο στο Σπλαιο Πετραλνων

"Ταχυδρμος των Νεων".
19-02-2005 Conspiracy games at

Petralona Cave. Published (in Greek) at "Tachydromos" journal (curier).

 
17-04-2005 Ε. Βενιζλος μαινμενος

στο Youtube εναντον ΑΕΕ και Πουλιανν σχετ. με το Σπ.

Πετραλνων.
17-04-2005 Σχλια στο ανωτρω βντεο

και απομαγνητοφωνημνα μρη.

 
27-05-2005 Αυτοσια η ανορθγραφη

"καταγγελα" φυλκων Ολνθου κατ της ΑΕΕ κλπ για

Πετρλωνα.
27-05-2005 Η ανωτρω "καταγγελα"

για δθεν λαθρανασκαφς ΑΕΕ κλπ στα Πετρλωνα

σχολιασμνη.
21-06-2005 Αθωση Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο

για δθεν υπεξαρεση, απ το Β Τριμελς Εφετεο Θεσ/νκης.

 
13-07-2005 Απφαση 21118 Πολυμ.

Πρωτοδ. Θεσ. για οικονομικ αποζημωση της ΑΕΕ απ

ΕΟΤ.
16-09-2005 Οι καταστροφς που χει

υποστε στο ΑΠΘ το κρανο του αρχανθρπου των

Πετραλνων.
21-10-2005 Μνυμα Επιμελητηρου

Περιβλλοντος και Βιωσιμτητος για το Σπλαιο

Πετραλνων.
22-10-2005

Διημερδα Πετραλνων:

Μ. Δεκλερς, P. Bosak, I. Horacek, Θ. Ζερμπλης, Ν. Παπαμχος κ..
24-10-2005

Ψφισμα διαμαρτυρας

κατ του οδοφργματος της ντροπς (μπρας)  800 μ. απ το σπλαιο.
27-10-2005

ΑΕΕ 1251 προς ΥΠΠΟ

σχετικ με τη φλλαξη του κρανου των Πετραλνων στο ΑΠΘ.
7-12-2005 Εκδλωση για τα 45χρονα απ την ανερεση του Αρχανθρπου στο Εθνικ Μ. Π. Πατησων 42.
7-12-2005 Φωτογραφα απ την προαναφερμενη εκδλωση στο ΕΜΠ, στο μικρφωνο ο κ. Μ. Δεκλερς.

 

Cregut-Bonnoure E. & E. Tsoukala (2005) - The Pleistocene Caprinae from the Petralona cave (Macedonia, Greece): New interpretation and biogeographical implications. - The Holarctic ungulates of the Pliocene and Pleistocene, 19-22 September 2000, Avignon, France (in press?).

Κργκουτ-Μπονορ Ε. και Ε. Τσουκαλ (2005) - Οι πλειστοκαινικο Καπρνες (Caprinae) απ το σπλαιο των Πετραλνων (Μακεδονα, Ελλδα): Να ερμηνεα και βιογεωγραφικς επιπτσεις. Τα ολαρκτικ οπληφρα του Πλειοκανου και Πλειοκανου, 19-22 Σεπτεμβρου 2000, Αβινιν, Γαλλα (υπ δημοσευση;).

Cregut-Bonnoure E. & E. Tsoukala (2005) - The Pleistocene Bovids from the Petralona cave (Macedonia, Greece): New interpretation and biogeographical implications. Note: This is an article existing on the Internet, being very similar to the previous one, accompanied with the following abstract: Morphometric analysis of the C. ibex macedonica from Petralona (Greece) puts in evidence the archaism of this ibex and permits to include it in the late Middle Pleistocene populations. A new interpretation of the type is given and an emended diagnosis proposed. (I.e. about 500,000 to 800,000 years ago, the same chronology given by both Poulianos in their publications). Besides (?) three cheek teeth belong to a Bovid, which can be assigned to Pliotragus. It is the first occurrence of this genus in Greece. The morphology permits to report it to a new species: Pliotragus macedonicus sp. nov. This discovery focus the problematic on the chronological extension of this genus in Southern Europe, particularly in Greece where it could survive much more lengthily than in the other regions of Europe.

Κργκουτ-Μπονορ Ε. και Ε. Τσουκαλ (2005) - Τα πλειστοκαινικ βοοειδ απ το σπλαιο των Πετραλνων (Μακεδονα, Ελλδα): Να ερμηνεα και βιογεωγραφικς περιπλοκς (επιπτσεις). Σημ: Το ρθρο αυτ απαντται στο Διαδκτυο, ντας πολ παρμοιο με το προηγομενο, και που συνοδεεται απ την ακλουθη περληψη: Η μορφομετρικ ανλυση του C. ibex macedonica απ τα Πετραλννα (Ελλδα) καταδεικνει τον αρχασμ αυτο του ibex (αγαγρου) που του επιτρπει να συμπεριληφθε στους πληθυσμος του τλους του Μσου Πλειστκαινου. Παρχεται τσι μια να ερμηνεα του τπου και μια αναθεωρημνη (διορθωμνη) προτεινμενη διγνωση. (Δηλ. περπου 500.000 ως 800.000 πριν, η χρονολγηση που αμφτεροι οι Πουλιανο υποστηρζουν στις δημοσιεσεις τους). Εξλλου (;) τρα μαγουλδοντα ανκουν σε να βοοειδς, το οποο μπορε να συμπεριλαμβνεται στον Pliotragus. Εναι η πρτη φορ που διαπιστνεται η παρουσα αυτο του γνους στην Ελλδα. Η μορφολογα επιτρπει την αναφορ του σε να νο εδος: Pliotragus macedonicus sp. nov. Αυτ η ανακλυψη επικεντρνει τον προβληματισμ σχετικ με τη χρονολογικ επκταση αυτο του γνους στη Ντια Ευρπη, ιδιατερα στην Ελλδα, που θα μποροσε να επιβισει πολ περισστερο απ τι στις λλες περιοχς της Ευρπης.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Stoulos S., Ioannidou A, & Gerassopoulos A. (2005) - Elevated radon concentrarions in a Pleistocene cave operating as a show cave. Intern. Congress Series 1276: 204-205.

Παπαστεφνου Κ., Μανωλοπολου Μ., Στολος Σ,. Ιωαννδου Α. και Γερασπουλος A. (2005) - Αυξημνη συγκντρωση ραδονου σε να επισκψιμο πλειστοκαινικ σπλαιο. Intern. Congress Series 1276: 204-205.

Pappa S., Tsoukala E., Lazaridis G. & G. Rabeder (2005) - Milk Teeth of Quaternary Carnivores from Northern Greek Caves, (Preliminary Report). Neue Forschungen zum Hohlenbaren in Europa. Abhandlung Band, 45:169-182, Naturhistorische Gesellschaft Í Nurnberg.

Παππ Σ, Τσουκαλ Ε., Λαζαρδης Γ. και Τζ. Ραμπντερ (2005) - Γαλακτερ δντια σαρκοβρων του Τεταρτογεννος απ τα βρεια ελληνικ σπλαια (Προκαταρκτικ ανακονωση). Να ρευνα στην Ευρπη. Abhandlung Band, 45:169-182, Naturhistorische Gesellschaft Í Nurnberg.

Poulianos N. A. (2005a) - Fossil tooth of a second human from Petralona cave. Because of the confusion created in the 2004 references, the finding was next presented along with three black & wite photos to the 14th International Congress of Spelaeology, Kalamos – Attica 21-28 August 2005, Proceedings, v. 2, pp: 574-575. (Due to the interest of many scholars, the fossil tooth alonng with six colour photos and more details was further published in an article at 2009).

Πουλιανς N. A.( 2005a) - Απολιθωμνο δντι ενς δετερου ανθρπου (απ το Μαυσωλεο) του σπηλαου Πετραλνων. Εξ αιτας της σγχισης που δημιουργθηκε στις αναφορς των δεδομνων του 2004, το ερημα παρουσιστηκε στη συνχεια με τρεις μαυρασπρες φωτογραφες στο 14ο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, στον Κλαμο Αττικς 21-28 Αυγοστου 2005. (Λγω του ενδιαφροντος πολλν μελετητν το απολιθωμνο δντι δημοσιυθηκε με παραπρα λεπτομρειες και ξι γχρωμες φωτογραφες σε ρθρο του 2009).

Poulianos N. A. (2005b) - The Absolute Datings of Spelaeothems and Findings from Petralona Cave. Proceedings of the 14th International Congress of Spelaeology, Kalamos, Attica 21-28 August 2005.

Πουλιανς N. A. ( 2005b) - Οι απλυτες χρονολογσεις σπηλαιοθεμτων και ευρημτων απ το σπλαιο Πετραλνων. Ανακοινσεις στο 14ο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, στον Κλαμο Αττικς 21-28 Αυγοστου 2005. (Το ρθρο αυτ εμπλουτισμνο με περισστερα στοιχεα δημοσιεθηκε τον μεθεπμενο επμενο χρνο επσης στα Ελληνικ).

Πουλιανς N. A.( 2005c) - Επεξεργασα δεδομνων αρχαων ελληνικν ταφν. Αρχαιολογα και Τχνες, τ. 94, σελ: 110-118.

Poulianos N. A. (2005c) - Data elaboration of ancient Greek burials (in Greek). Archeology and arts, v. 94, pp: 110-118.

Πουλιανς N. A. (2005d) - Εισαγωγ στην παλαιολιθικ τυπολογα και τεχνολογα. (Εγχειρδιο για φοιτητς του Παν/μου Αιγαου στη Ρδο). Εκδ. Καρδαμτσα, σελ: 150. Αθνα.

Poulianos N. A. (2005d) - Introduction to the Palaeolithic typology and technology (in Greek, textbook for lessons to the Aegean University - Rhodes). Ed. Kardamitsa, pp: 150. Athens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ