2004 (: 32 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

16-01-2004 ΥΠ.ΠΟ - Πρωτκολλο Διοικητικς Αποβολς της Α.Ε.Ε. απ το σπλαιο Πετραλνων.    
16-01-2004 Ministry of Culture - Order to expell AAG from Petralona Cave.    
26-07-2004 ΔΙΠΚΑ προς Δμο Τργλιας για ρση μπρας - οδοφργματος, πριν το σπλαιο Πετραλνων.    
26-07-2004 The (Greek) Department of Classical and Prehistoric Antiquities towards the Municipality of Triglia.    
20-08-2004 ΕΠΣΒΕ 829 προς Δμαρχο κ. Ι. Μτσου αναφορικ με σσκεψη στο ΥΠΠΟ για Σ.Π.    
20-08-2004 Northern Greece’s Ephorate of Paleoanthopology - Speleology towards the Mayor Mr. I. Mitsos regarding a meeting at the Ministry of Culture on Petralona cave.    
14-09-2004 ΑΕΕ 1094 προς ΕΠΣΒΕ, ζητντας διευκρινσεις για το ως νω 829 / 20-8-2004 γγραφο, στο οποο μως και πλι ουδποτε δθηκε απντηση. Πρβλ. σχετ. 2131/ 10-10-2006 της ΕΠΣΒΕ    
14-09-2004

Anthropological Association of Greece / 1094 towards the Northern Greece’sEphorate of Paleoanthopology - Speleology, requesting clarifications on the previously referred 829 / 20-8-2004 document, which however for another time was never answered. Cf. also 2131 / 10-10-2006 document of the Northern Greece’s Ephorate of Paleoanthopology - Speleology.

   
31-10-2004

Επιστολ ενημρωσης της Α.Ε.Ε. προς λα τα μλη της Βουλς και πλεστα ΜΜΕ σχετικ με τη διαχερηση του σπηλαου Πετραλνων.

   
31-10-2004

Informative letter of the Anthropological Association of Greece towards all members of the Parliament and most Media as regards the managment of Petralona Cave..

   
02-11-2004

Διαββαση της ανωτρω

επιστολς στον Υπουργ κ. Θ. Πγκαλο.  
02-11-2004

Transmittal of the above letter to the Minister Th. Pangalos.

   
09-11-2004

Ενθαρρυντικ

απντηση του κ. Θ. Πγκαλου στην επιστολ της Α.Ε.Ε. (κειμενογραφημνη).  
09-11-2004

Mr T. Pangalos’ encouraging response towards the Anthropological Association of Greece (text format).

   
09-11-2004

Ενθαρρυντικ απντηση του κ. Θ. Πγκαλου στην επιστολ της Α.Ε.Ε. (σε μορφ pdf).

   
09-11-2004

Mr T. Pangalos’ encouraging response towards the Anthropological Association of Greece (pdf format).

   

 

 

Kyparissi - Apostolika N. (Director of Antiquities, 2004) – Need of removing the road barier at Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of July the 27th ). Athens.

Κυπαρση - Αποστολκα Ν. (Προσταμνη ΔΙΠΚΑ, 2004) – Ανγκη απομκρυνσης της μπρας - οδοφργματος, στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. της 26ης Ιουλίου). Αθνα.

Pagalos Th. (former Minister of Foreign Afairs, 2004) – Encouraging response towards the Anthropological Association of Greece (cf. A.A.G.’s Archive of November the 2nd & 9th). Athens.

Πγγαλος Θ. (πρην Υπουργς Εξωτερικν, 2004) – Ενθαρρυντικ απντηση στην επιστολ της Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. της 2ας και 9ης Νοεμβρίου). Αθνα.

Pantermali - Poulaki E. (Head of Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, 2004) – Call for a meeting with the Nea Triglia Municipality at the Ministry of Culture regarding Petralona cave (cf. A.A.G.’s Archive of August the 20th). Thessalonica.

Παντερμαλ - Πουλκη Ε. (Προσταμνη ΕΠΣΒΕ, 2004) – Πρσκληση στο Δμο Ν. Τργλιας σε σσκεψη σχετικ με το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 20ης Αυγοστου). Θεσσαλονκη.

Πουλιανς Ν. (2004 a) – Η διαχεριση του σπηλαου Πετραλνων (ενημρωση της Βουλς και πλεστων ΜΜΕ, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. της 31 Οκτωβρου, καθς και 2ας 9ης Νοεμβρίου). Αθνα.

Poulianos N. (2004 a) –The Petralona Cave managment (towards the Parliament & the Minister of Foreign Afairs Mr. Th. Pagalos, cf. A.A.G.’s Archive of 31 October, as well as November the 2nd & 9th). Athens.

Poulianos N. (2004 b) – A tooth of a second human from Petralona "Mausoleum". Abstracts to the 14th Congress of European Anthropological Association, Komotini 1-5 September 2004, organized by prof. N. Xirotiris of the Thracian (Democritus) University. The abstract had being uploaded in http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, link that however does not lead anymore somewhere, referring to the familiar phrase: file not found. This is why, focusing to a more extensive presentation as well, the tooth was presented also more extensively with 3 black & white photos next year to the 14th International Congress of Speleology, at Kalamos of Attica that held its works 21-28 of August 2005 (cf. also entries concerning next year 2005).

Πουλιανς N. (2004 b) – Το δντι ενς 2ου ανθρπου απ το "Μαυσωλεο" των Πετραλνων. Περιλψεις στο 14ο Συνδριο της Ευρωπακς Ανθρωπολογικς νωσης, Κομοτην 1-5 Σεπτεμβρου, διοργανωτς ο καθ. Ν. Ξηροτρης του Δημοκρτειου Παν/μου Θρκης. Η περληψη εχε αναρτηθε στη διεθυνση http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, σνδεση που μως δεν οδηγε πλον πουθεν, παραπμποντας στη γνωστ φρση: file not found. Για αυτ, στοχεοντας σε μια εκτενστερη παρουσαση μετ επιπλον 3 ασπρμαυρων φωτογραφιν, το ερημα παρουσιστηκε εν συνεχεα στο 14ο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, στον Κλαμο Αττικς που πραγματοποησε τις εργασες του 21-28 Αυγοστου 2005 (σχετ. βλ. επσης καταχωρσεις επμενου τους 2005).

Poulianos N. (2004 c) – Information demand regarding the meeting of the Ministry of Culture and the Nea Triglia Municipality (cf. A.A.G.’s Archive of September the 14th).

Πουλιανς Ν. (2004 c) – Ατημα ενημρωσης σχετικ με τη σσκεψη του ΥΠΠΟΑ και του Δμου Νας Τργλιας (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 14ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos N. (2004 d) – Discussion on the basic terminology of paleolithic typology. Archeology and Arts 91: 130-133. Athens.

Πουλιανς Ν. (2004 d) – Συζτηση πνω στη βασικ ορολογα της παλαιολιθικς τυποτεχνολογας. Αρχαιολογα και Τχνες 91: 130-133. Αθνα.

Venizelos E. (former minister of culture, 2004) – Order to expell AAG from Petralona Cave (cf. AAG's. Archive of January the16th). Athens.

Βενιζλος Ε. (τ. υποργς πολιτισμο, 2004) – Πρωτκολλο Διοικητικς Αποβολς της Α.Ε.Ε. απ το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 16ης Ιανουαρου). Αθνα.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS