2004 (: 19 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

26-07-2004 ΔΙΠΚΑ προς Δμο Τργλιας για ρση μπρας - οδοφργματος, πριν το σπλαιο Πετραλνων.  
26-07-2004 The (Greek) Department of Classical and Prehistoric Antiquities towards the Municipality of Triglia.    
20-08-2004 ΑΕΕ - Σ.Π. (ΑΝΠ χειργρ.) προς Υπουργ Εξωτ. κ. Π. Παυλπουλο για απομκρυνση μπρας.    
20-08-2004 Anthr. Association of Greece to the Minister of Forreign Afairs Mr. P. Pavlopoulos to remove the bar.    
20-08-2004 ΕΠΣΒΕ 829 προς Δμαρχο κ. Ι. Μτσου αναφορικ με σσκεψη στο ΥΠΠΟ για Σ.Π.    
20-08-2004 Northern Greece’s Ephorate of Paleoanthopology - Speleology towards the Mayor Mr. I. Mitsos regarding a meeting at the Ministry of Culture on Petralona cave..    
14-09-2004 ΑΕΕ 1094 προς ΕΠΣΒΕ, ζητντας διευκρινσεις για το ως νω 829 / 20-8-2004 γγραφο, στο οποο μως και πλι ουδποτε δθηκε απντηση. Πρβλ. σχετ. 2131/ 10-10-2006 της ΕΠΣΒΕ    
14-09-2004

Anthropological Association of Greece / 1094 towards the Northern Greece’sEphorate of Paleoanthopology - Speleology, requesting clarifications on the previously referred 829 / 20-8-2004 document, which however for another time was never answered. Cf. also 2131 / 10-10-2006 document of the Northern Greece’s Ephorate of Paleoanthopology - Speleology.

   
31-10-2004

Επιστολ ενημρωσης

της ΑΕΕ προς λα τα μλη της Βουλς και πλεστα ΜΜΕ.
31-10-2004

Informative letter of the Anthropological Association of Greece towards all members of the Parliament and most Media.

   
02-11-2004

Διαββαση της ανωτρω

επιστολς στον Υπουργ κ. Θ. Πγκαλο.  
02-11-2004

Transmittal of the above letter to the Minister Th. Pangalos.

   
09-11-2004

Ενθαρρυντικ

απντηση του κ. Θ. Πγκαλου στην επιστολ της ΑΕΕ (κειμενογραφημνη).  
09-11-2004

Mr T. Pangalos’ encouraging response towards the Anthropological Association of Greece (text format).

   
09-11-2004

Ενθαρρυντικ

απντηση του κ. Θ. Πγκαλου στην επιστολ της ΑΕΕ (σε μορφ pdf).  
09-11-2004

Mr T. Pangalos’ encouraging response towards the Anthropological Association of Greece (pdf format).

   

 

Πουλιανς Ν. (2004 a) – Η διαχεριση του σπηλαου Πετραλνων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ίδιο με το κείμενο της 31-10-2004).

Poulianos N. (2004 a) – The management of Petralona Cave (in Greek, same to the text of 31-10-2004).

Poulianos N. (2004 b) – A tooth of a second human from Petralona "Mausoleum". Abstracts to the 14th Congress of European Anthropological Association, Komotini 1-5 September 2004, organized by prof. N. Xirotiris of the Thracian (Democritus) University. The abstract had being uploaded in http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, link that however does not lead anymore somewhere, referring to the familiar phrase: file not found. This is why, focusing to a more extensive presentation as well, the tooth was presented also more extensively with 3 black & white photos next year to the 14th International Congress of Speleology, at Kalamos of Attica that held its works 21-28 of August 2005. (Cf. also entries concerning next year 2005).

Πουλιανς N. (2004 b) – Το δντι ενς 2ου ανθρπου απ το "Μαυσωλεο" των Πετραλνων. Περιλψεις στο 14ο Συνδριο της Ευρωπακς Ανθρωπολογικς νωσης, Κομοτην 1-5 Σεπτεμβρου, διοργανωτς ο καθ. Ν. Ξηροτρης του Δημοκρτειου Παν/μου Θρκης. Η περληψη εχε αναρτηθε στη διεθυνση http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, σνδεση που μως δεν οδηγε πλον πουθεν, παραπμποντας στη γνωστ φρση: file not found. Για αυτ, στοχεοντας σε μια εκτενστερη παρουσαση μετ επιπλον 3 ασπρμαυρων φωτογραφιν, το ερημα παρουσιστηκε εν συνεχεα στο 14ο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, στον Κλαμο Αττικς που πραγματοποησε τις εργασες του 21-28 Αυγοστου 2005. (Σχετ. βλ. επσης καταχωρσεις επμενου τους 2005).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ