ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 2019 - LAST UPDATED

PANORAMIC BIBLIOGRAPHY REGARDING PETRALONA CAVE

Με έντονα γράμματα η αρχική γλώσσα δημοσίευσης του κάθε άρθρου – In bold the original language of each article

(Η χρονολογική τους σειρά απαντάται εξάλλου στα επιμέρους έτη του Αρχείου - Their chronological order may also be found while tracking each year of the Achieve)

 

Alevras N. (former Minister of Culture, 2005) – Question about the damages Petralona skull suffered (cf. AAG’s Archive of 27 September). Athens. / Αλευράς Ν. (πρώην Υπουργός Πολιτισμού, 2005) – Ερώτηση στη Βουλή για τις καταστροφές που έχει υποστεί το κρανίο του Πετραλώνειου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 27 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Alifieris Olympios (Court President), Kritikos Athanassios & Ioannis Georgantas (1997) – Appeal Court of Athens, Decision 3798 for the resettlement of the Anthropological Association of Greece in Petralona Cave. (cf. AAG’s Archive of 5th May). Athens. / Αλιφιέρης Ολύμπιος (Πρόεδρος Εφετών), Κρητικός Αθανάσιος και Ιωάννης Γεωργαντάς (1997) – Απόφαση 3798 Εφετείου Αθηνών για επανεγκατάσταση της ΑΕΕ στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5 Μαΐου). Αθήνα.

Anastassaki Α. (1984) – Great dispute between National - Greek - Tourist Organization and Poulianos (cf. press 25 of August). Athens. / Αναστασάκη Α. (1984) – Μεγάλη  διαμάχη Ε.Ο.Τ.  και Πουλιανού (πρβλ. Τύπο 25 Αυγούστου). Αθήνα.

Andri V. (2018) – Zionists behind the persecution of Aris Poulianos (cf. AAG’s Archive of 10th July). Athens. / Ανδρή B. (2018) – Σιωνιστικός δάκτυλος πίσω από τον διωγμό Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 10 Ιουλίου). Αθήνα.

Athanassiadis P. (1972) – Petralona cave will be fully explored (cf. press 22 of June). Thessalonica. / Αθανασιάδης Π. (1972) – Θα εξερευνηθεί πλήρως το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 22 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Antonakos A. (2012) – When unworthy and envious people manage issues concerning Science (as p. ex. at Petralona Cave, cf. AAG’s Archive of December the 22nd). Athens. / Αντωνάκος Α. (2012) – Όταν ανάξιοι και φθονεροί διαχειρίζονται τα θέματα της Επιστήμης (όπως π.χ. στο σπήλαιο Πετραλώνων, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22ας Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Avlonitis A. (2009) – The Anthropological Association of Greece once again takes Petralona cave with a Supreme Court decision (cf. Press of October the 2nd). Athens. / Αυλωνίτης Α. (2009) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος παίρνει ξανά το σπήλαιο Πετραλώνων με απόφαση ΣτΕ (πρβλ. Τύπο 2ας Οκτωβρίου). Αθήνα.

Bali A.(1981) – A paleontological scandal (cf. press 18th of January). / Μπαλλή Α. (1981) – Ένα σκάνδαλο παλαιοντολογικό (πρβλ. Τύπο 18 Ιανουαρίου).

Baltas Th.  (former Minister of Culture, 2015) – End of dismissal of the (only) paleoanthropologist Dr N. A. Poulianos serving to the Palaeonthropology - Spelaeology Departement in the Greek Ministry of Culture (cf. AAG’s Archive of 3rd March). Athens. / Μπαλτάς Θ. (πρώην Υπουργός Πολιτισμού, 2015) – Λήξη της ΑΡΓΙΑΣ του (μόνου) Δ-ρα παλαιοανθρωπολογίας Ν. Α. Πουλιανού που υπηρετεί στην "ΕφορείαΠαλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΑΙΘΠΑ" (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Μαρτίου). Αθήνα.

Batzalexis G. (President of the Incipience for Personal Data), Vlachopoulos S. (rapporteur), Anthopoulos Ch. (member), Lazarakos G. (member), Κarveli Κ. (legal scientist), Limniotis Κ. (computer science) and E. Papageorgopoulou (secretary, 2015) – Decision 34 (as concerns Dr Nickos A. Poulianos infringment of personal data by the Ministry of Culture, cf. AAG’s Archive of 13th March). Athens. / Μπατζαλέξης Γ. (πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ), Βλαχόπουλος Σ. (εισηγητής), Ανθόπουλος X. (μέλος), Λαζαράκος Γ.  (μέλος), Καρβέλη Κ. (νομικός επιστήμων), Λιμνιώτης Κ. (πληροφορικός επιστήμων) και Ε. Παπαγεωργοπούλου (γραμματέας, 2015) – Απόφαση 34 (αναφορικά με καταπάτηση προσωπικών δεδομένων του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 13 Μαρτίου). Αθήνα.

Beikos G. (1965) – The Petralona skull will be presented by A. Poulianos at Brno (cf. media 26 July). Athens. / Μπέικος Γ. (1965) – Ο A. Πουλιανός θα παρουσιάσει στο Μπρνο το κρανίο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 26 Ιουλίου). Αθήνα.

Belluomini G., L. Delitala, A. Poulianos & N. Poulianos (1988) – Epimerization ages of fossil teeth from Petralona Cave (Northern Greece). Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Report published under the title: The Man of Petralona, an estimated age by amino acid racemization dating. Published in Anthropos (1990) 12: 59-64. Athens. / Μπελουόμινι Γ, Λ. Ντελιτάλα, Α. Πουλιανός και N. Πουλιανός (1988) – Ηλικίες με βάση τα ίχνη επιμερισμού των απολιθωμένων δοντιών από το Σπήλαιο Πετραλώνων (Βόρεια Ελλάδα). Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. (Σημ: Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε τελικά με τον τίτλο: Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων, η εκτιμώμενη ηλικία βάσει της ρακεμοποίησης των αμινοξέων. Άνθρωπος (1990) 12: 59-64. Αθήνα.

Bezouglof A. – Documentary about the life and the deed of Aris Poulianos (cf. AAG's Archive 17th of March). Athens. / Μπεζούγλωφ Α. (2019) – Ντοκυμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17ης Μαρτίου). Αθήνα.

Bonis L. de & J. Melentis (1982) – Petralona Man, comparisons with Man of Tautavel. 1st International Congress of Human Paleontology - Abstracts of Communications: 847-869. Nice. / Bonis L. de & J. Melentis (1982) – L'homme de Petralona, comparaisons avec l'homme de Tautavel. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine - Résumes des Communications: 847-869. Nice. / Μπονίς Λ. & Ι. Μελέντης (1982) – Ο άνθρωπος των Πετραλώνων, συγκρίσεις με τον άνθρωπο του Τοταβέλ. 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Περιλήψεις Ανακοινώσεων: 847-869. Νίκαια.

Bonis L. de & J. Melentis (1982) – The age and the racial (phyletic) position of the Petralona skull (Greece). / Bonis L. de & J. Melentis. (1991) – Âge et position phylétique du crâne de Petralona (Grèce). Proc. 114. Congres National des Sociétés Savantes, 3-9 Apri11989: 283-289. Paris. / Μπονίς Λ. ντε και Ι. Μελέντης (1991) – Ηλικία και φυλετική θέση του κρανίου των Πετραλώνων (Ελλάδα). "Εθνικό Συνέδριο Σωματείων, 3-9 Απριλίου 1989: 283-289. Παρίσι.

Bostanci E. (1964) – An examination of a Neanderthal type fossil skull in the Khalkidhiki Peninsula. Belleten, 28: 377-381. Ankara. / Μποστάντσι Ε. (1964) – Εξέταση ενός απολιθωμένου κρανίου τύπου Νεάντερταλ στη Χαλκιδική Χερσόνησο. Δελτίο, 28: 377-381. Άγκυρα.

Breitinger E. (1964) – The Petralona Neanderthal man. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Enthnological Sciences, August 1964. Moscow. / Breitinger E. (1964) Der Neanderthaler von Petralona. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, August 1964. Moscow.

Brussalis C. (1977) – A 700,000 years old Greek reveals (cf. press 5th of June). Athens. / Μπρούσαλης Κ. (1977) – Ένας Έλληνας 700.000 ετών αποκαλύπτει (πρβλ. Τύπο 5 Ιουνίου). Αθήνα.

Brussalis C. (1979) – Our (Hellenic) history is released from foreign criteria (cf. Press 14th of January & 16 of September). Athens. / Μπρούσαλης Κ. (1979) – Η ιστορία μας αποδεσμεύεται από τα ξένα κριτήρια (πρβλ. Τύπο 14 Ιανουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Budil I. (1990) – Comparative analysis of the basicranial line of the fossil hominids. Med. Sch. Charles Un., Prague. / Μπούντιλ Ι. (1990) – Συγκριτική ανάλυση της βασικρανιακής γραμμής των απολιθωμένων ανθρωπιδών. Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Καρόλου, Πράγα.

Budil I. (1997) – Functional reconstruction of supralaryngeal vocal tract of fossil humans and Petralona. Anthropos, 13: 70 - 91. Athens. / Μπούντιλ I. (1997) – Λειτουργική ανασυγκρότηση (ανασχηματισμός) της υπερλαρυγγικής φωνητικής οδού των απολιθωμένων ανθρώπων και των Πετραλώνων. Άνθρωπος, 13: 70-91. Αθήνα.

Chartoulari Mikaela & Doulgeridis Dimitris (2005) – Conspiracy games about Archanthropus at Petralona Cave(cf. Press of 19 February). Athens. / Χαρτουλάρη Μικαέλα και Δουλγερίδης Δημήτρης (2005) – Παιχνίδια συνωμοσίας για τον Αρχάνθρωπο στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 19 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Chiarelli B. (1981) – Letter regarding the next European anthropological Congress at Petralona. Anthropos, 8: 6-7. Athens. / Κιαρέλλι Μπρουνέττο (1981) – Επιστολή σχετική με το επόμενο πανευρωπαϊκο συνέδριο ανθρωπολογίας στα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 8: 6-7. Αθήνα.

Chiarelli B. (1989) – Presentation of N. A. Poulianos PhD - "La grotta e l'uomo di Petralona" (The cave and Petralona Man). Institute of Anthropology - Ed. Grafica l’Etruria (p. 4). Florence. / Chiarelli B. (1989) – Presentazione del dottorato di ricerca di N. A. Poulianos "La grotta e l'uomo di Petralona" (p. 4). Inst. di Antropologia - Ed. Grafica l’Etruria. (p. 4). Florence. / Κιαρέλλι Μπ. (1989) – Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του Ν. Α. Πουλιανού - "La grotta e l'uomo di Petralona" (Το σπήλαιο και ο άνθρωπος των Πετραλώνων. Ινστ. Ανθρωπολoγίας - Εκδ. Grafica l’Etruria (σελ. 4). Φλωρεντία.

Christaras V. (1984) – The geology of the Katsika mountain (Khalkidhiki) bauxite deposits. PhD thesis Un. of Thessaloniki / Χριστάρας Β. (1984) – Η γεωλογία των κοιτασμάτων βωξίτη της οροσειράς Κατσίκα (Χαλκιδικής). Διδακτορική Διατριβή Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

Christaras V. (1988) – On the determination of lithostratigraphic boundaries in bauxite-bearing using the example of Katsika Mountain (Khalkidhiki, Northern Greece). Salzburger Geographische Arbeiten, Band 16:1-6, Abb 2. Saltzburg. / Christaras V. (1988) – Zur Bestimmung lithostratigraphisher Grenzen in bauxitfuhrenden kalken mit Hilte der Bor-Gehaltes am Beispiel des Katsikaberges (Chalkidiki, Nord-Griechenland). Beitrage zur Landes kunde von Griechenland III. Salzburger Geographische Arbeiten, Band 16:1-6, Abb 2. Saltzburg. / Χρηστάρας Β. (1988) – Για τον προσδιορισμό των λιθοστρωματογραφικών ορίων σε ασβέστιο με βωξίτη και περιεκτικότητα σε βόριο, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του όρους Κατσίκα (Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα). Συνεισφορά στα ελληνικά εδάφη. Γεωγραφικές Εργασίες, τόμος 16: 1-6, Σάλτσμπουργκ.

Cook J., C. Stringer, A. Currant, H. Schwarcz & A. Wintle (1982) – A review on the Chronology of the European Middle Pleistocene Hominid Record. Yearbook Phys. Anthropology, 25: 19-65. / Κουκ Τζ., Χρ. Στρίνγκερ, Α. Κιουρράντ, Χ. Σβαρτς και Α. Γουίντλ (1982) – Μια ανασκόπηση της χρονολόγησης των Ανθρωπιδών του  ευρωπαϊκού Μέσου Πλειστόκαινου. Επετηρίδα Φυσικής Ανθρωπολογίας, 25: 19-65.

Corruccini R. (1974) – Calvarial shape relationships between fossil hominids. Yearbook of Physical Anthropology, 18: 89-109. / Κορουτσίνι Ρ. (1974) – Η σχέση μεταξύ των κρανιακών θόλων ανάμεσα στους απολιθωμένους ανθρωπίδες. Yearbook of Physical Anthropology (Επετηρίδα Φυσικής Ανθρωπολογίας), 18: 89-109.

Constantea M. (1980) – Duel at the "root" of the humans (cf. Press 27 February). Athens. / Κωνσταντέα Μ. (1980) – Μονομαχία στη "ρίζα" των ανθρώπινων (πρβλ. τύπο 27 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Cregut-Bonnoure E. & E. Tsoukala (2005) – The Pleistocene Caprinae from the Petralona cave (Macedonia, Greece): New interpretation and biogeographical implications. The Holarctic ungulates of the Pliocene and Pleistocene. 19-22 September 2000, Avignon, France (in press?). / Κρέγκουτ-Μπονούρ Ε. και Ε. Τσουκαλά (2005) – Τα πλειστοκαινικά Αιγοειδή (Caprinae) από το σπήλαιο των Πετραλώνων (Μακεδονία, Ελλάδα): Νέα ερμηνεία και βιογεωγραφικές επιπτώσεις. Τα ολαρκτικά οπληφόρα του Πλειόκαινου και Πλειστόκαινου. 19-22 Σεπτεμβρίου 2000, Αβινιόν, Γαλλία (υπό δημοσίευση;).

Cregut-Bonnoure E. & E. Tsoukala (2005 b) – The Pleistocene Bovids from the Petralona cave (Macedonia, Greece): New interpretation and biogeographical implications. Note: This is an article existing on the Internet, being very similar to the previous one, accompanied with the following abstract: Morphometric analysis of the C. ibex macedonica from Petralona (Greece) puts in evidence the archaism of this ibex and permits to include it in the late Middle Pleistocene populations. A new interpretation of the type is given and an emended diagnosis proposed. (I.e. about 500,000 to 800,000 years ago, the same chronology given by both Poulianos in their publications). Besides (?) three cheek teeth belong to a Bovid, which can be assigned to Pliotragus. It is the first occurrence of this genus in Greece. The morphology permits to report it to a new species: Pliotragus macedonicus sp. nov. This discovery focus the problematic on the chronological extension of this genus in Southern Europe, particularly in Greece where it could survive much more lengthily than in the other regions of Europe. / Κρέγκουτ-Μπονούρ Ε. και Ε. Τσουκαλά (2005 b) – Τα πλειστοκαινικά βοοειδή από το σπήλαιο των Πετραλώνων (Μακεδονία, Ελλάδα): Νέα ερμηνεία και βιογεωγραφικές επιπτώσεις. Σημ: Το άρθρο αυτό απαντάται στο Διαδίκτυο, όντας πολύ παρόμοιο με το προηγούμενο, και που συνοδεύεται από την ακόλουθη περίληψη: Η μορφομετρική ανάλυση του C. ibex macedonica από τα Πετραλώννα (Ελλάδα) καταδεικνύει τον αρχαϊσμό αυτού του ibex (αίγαγρου) που του επιτρέπει να συμπεριληφθεί στους πληθυσμούς του τέλους του Μέσου Πλειστόκαινου. Παρέχεται έτσι μια νέα ερμηνεία του τύπου και μια αναθεωρημένη (διορθωμένη) προτεινόμενη διάγνωση. (Δηλ. περίπου 500.000 έως 800.000 πριν, η χρονολόγηση που αμφότεροι οι Πουλιανοί υποστηρίζουν στις δημοσιεύσεις τους). Εξάλλου (;) τρία μαγουλόδοντα ανήκουν σε ένα βοοειδές, το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στον Pliotragus. Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται η παρουσία αυτού του γένους στην Ελλάδα. Η μορφολογία επιτρέπει την αναφορά του σε ένα νέο είδος: Pliotragus macedonicus sp. nov. Αυτή η ανακάλυψη επικεντρώνει τον προβληματισμό σχετικά με τη χρονολογική επέκταση αυτού του γένους στη Νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσε να επιβιώσει πολύ περισσότερο από ότι στις άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Danopoulou I. (2016) – Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of August 24). Athens. / Δανοπούλου Ι. (2016) – Τα χάλια και οι αυθαιρεσίες στο επικίνδυνο πια Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 24 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (2006) – "Response" to the congratulatory letter of September 25th (cf. AAG’s Archive of 25 October). Athens. / Ντάρλας Α. (2006) – "Απάντηση" στην από 25-9 συγχαρητήρια επιστολή της ΑΕΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 25 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Darlas A. (2012 a) – The (supposedly) same "chronological value" of Petralona & Apidima hominids (cf. AAG’s Archive of 10 & 13 January). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2012 a) – Η (δήθεν) ίδια "χρονολογική αξία" των ανθρωπιδών από τα Πετράλωνα και τ' Απήδημα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 10 και 13 Ιανουαρίου. Σημ: Αξιοκατάκριτο είναι το ότι ο κ. Ντάρλας αυτοπαρουσιάζεται μ' ένα τάχα ξεχωριστό και ταυτόχρονα διπλό ρόλο, δηλ. αυτό του προϊστάμενου κι εκείνο του υπογράφοντος, παρόλο που είναι το ένα και το αυτό πρόσωπο). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2012 b) – "These are also Antiquities"! The issue of research, protection and giving prominence of Paleolithic remains in Greece (cf. AAG’s Archive of March the 9th). Athens. Comment: These incredible statements were made on the year 2012... reminding the saying of the one-eye that reigns to the blinds. / Ντάρλας Α. (2012 b) – «Κι αυτά Αρχαία είναι»! Το ζήτημα της έρευνας, προστασίας και ανάδειξης των παλαιολιθικών κατάλοιπων στη χώρα μας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9 Μαρτίου). Αθήνα. Σχόλιο: Αυτές οι απίστευτες δηλώσεις γίνονται το 2012..., κάτι που θυμίζει το ρητό με τον μονόφθαλμο που βασιλεύει στους τυφλούς.

Darlas A. (2012 c) – Response (note: alegedly) of the Ministry of Culture to the AAG's 1838 / 9-4-2012 denunciation (cf. AAG’s Archive of May the 5th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2012 c) –  Aπάντηση της ΕΠΣΒΕ στην 1838 / 9-4-2012 καταγγελία της ΑΕΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5 Μαΐου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2012 c) – An AAG protest of indecent behavior by an employee of the Ministry of Culture (cf. AAG’s Archive of September the 11th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2012 c) – Διαμαρτυρία της ΑΕΕ για απρεπή συμπεριφορά υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 11 Σεπτεμβρίου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2014 a) – Transmission by the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate towards the Thessaloniki University of the AAG question regarding other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of April 25th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2014 a) – Διαβίβαση ΕΠΣΒΕ σε ΑΠΘ του ερωτήματος της ΑΕΕ για άλλα αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 25 Απριλίου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2014 b) – "Answer" (disorientating) of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate as regards other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 22, 25th - April & May 25, 26). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2014 b) – "Απάντηση" (πάντως ξανά παρελκυστική) της ΕΠΣΒΕ για άλλα αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22, 25 - Απριλίου και 25, 26 - Μαΐου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2014 c) – A further (however again disorientating) "answer" of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate as regards other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 22, 25th - April, May - 25, 26 & June - 17th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2014 c) – Μια παραπέρα (παρελκυστική) "απάντηση" της ΕΠΣΒΕ για άλλα αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22, 25 - Απριλίου, 25, 26 - Μαΐου και 17 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2015) – Calling on apology (of Dr. N. A. Poulianos, the only paleoanthropologist of the Greek Ministry Culture (cf. AAG’s Archive of July 6th). Athens. / Ντάρλας Α. (2015) – Κλήση σε απολογία (του μόνου παλαιοανθρωπολόγου του Υπ. Πολιτισμού Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 6 Ιουλίου). Αθήνα.

Darlas A. (2016 a) – The objections to the exploitation of the Zoniana Cave (supposedly a response to the 24-6-2016 question, cf. AAG’s Archive of August 3). Athens. / Ντάρλας Α. (2016 a) – ατιάσεις για την αξιοποίηση του σπηλαίου Ζωνιανών (δήθεν απάντηση στο από 24-6-2016 ερώτημα, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (2016 b) – The objections for the website of the Hellenic Ministry of Culture about Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of August 3). Athens. / Ντάρλας Α. (2016 b) – ατιάσεις για την ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (2016 c) – Calling on apology (of Dr. N. A. Poulianos, the only paleoanthropologist of the Greek Ministry Culture, regarding an announcement on Petralona Cave to the 13th International Congress of Speleology in 2013, cf. AAG’s Archive of August 12th). Athens. / Ντάρλας Α. (2016 c) – Κλήση σε απολογία (του μόνου παλαιοανθρωπολόγου του Υπ. Πολιτισμού Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, αναφορικά με κριτική σε ανακοίνωση για το Σπήλαιο Πετραλώνων στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Σπηλαιολογίας του 2013 πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ12 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (2017) – The objections about information provided to the visitors of Petralona Cave (supposedly a response to the 15-12-2016 question, cf. AAG’s Archive of January 23 & February). Athens. / Ντάρλας Α. (2017) – Oι ατιάσεις για πληροφορίες που παρέχονται  στους επισκέπτες του σπηλαίου Πετραλώνων (δήθεν απάντηση στο από 15-12-2016 ερώτημα, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 23 και Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Darlas A. (2019 a) – Answer to AAG regarding the Petralona skull scholars (cf. AAG's Archive 8th of March). Athens. / Ντάρλας Α. (2019 a) – Απάντηση της ΕΠΣ στην ΑΕΕ για μελετητές του κρανίου του Πτραλώνειου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 8ης Μαρτίου). Αθήνα.

Darlas A. (2019 b) – Again an answer of EPS regarding the scholars studing Petralona skull (cf. AAG's Archive 4th of April). Athens. / Ντάρλας Α. (2019 b) – Νέα απάντηση της ΕΠΣ στην ΑΕΕ για μελετητές του κρανίου του Πτραλώνειου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 4ης Απριλίου). Αθήνα.

Day M. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 300. / Νταίη Μ. (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (Φύση), τ. 300.

Day M. (1986) – Guide to fossil man. London. / Νταίη Μ. (1986) – Οδηγός για τον απολιθωμένο άνθρωπο. Λονδίνο.

Deilaki E. (1987) – Telephone signal of the Paleoanthropology – Speleology Ephorate to the National Tourist Organization Petralona Service to stop all works (cf. Archive 23 November). Athens. / Δεϊλάκη Ε. (1987) – Τηλεφωνικό σήμα (ΕΠΣ) προς την Υπηρεσία Αυτεπιστασίας (ΥΑ) Πετραλώνων να σταματήσουν όλες οι εργασίες (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ 23 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Dekleris M. (2005) – The Environment and Sustainability Chamber fully supports Aris Poulianos and his investigations at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 21 October). Athens. / Δεκλερής Μ. (2005) – Το Επιμελητηρίο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος  αμέριστα στηρίζει τον Άρη Πουλιανό και τις έρευνές του στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Dekleris M. (2006) – Invitation to the Anthropological Association of Greece for an event organized by the Sustainability and Environment Chamber (cf. AAG’s Archive of 28 December). Athens. / Δεκλερής Μ. (2006) – Πρόσκληση στην ΑΕΕ για εκδήλωση στο Επιμελητήριο Βιωσιμότητος και Περιβάλλοντος (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 28 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Dekleris Michael, Sakelariou G. & Ioannis Kapelousos (1997) Judgment 276 of the Supreme Administrative State Court in favor of the Anthropological Association of Greece (cf. AAG’s Archive of 3 June). / Δεκλερής Μιχαήλ, Σακελαρίου Γ. και Ιωάννης Καπελούζους (1997) – Απόφαση 276 ΣτΕ υπέρ της ΑΕΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 23 Ιουνίου).

Delibassis I., Papadopoulos G. & E. Patiniotis (1983) – Resolution of the 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress held at Petralona, October 1-3, 1982. Anthropos, 10: 5-6. Athens - Petralona. / Δελήμπασης I., Παπαδόπουλος Γ. & E. Πατινιώτης (1983) – Ψήφισμα του 1ου Πανελλήνιου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα Πετράλωνα, Οκτ. 1-3, 1982. Άνθρωπος, 10: 5-6. Αθήνα.

Delipetros Μ. (1994) – Who took Archanthropus' teeth away? (cf. Press of  6th October). Athens. / Δεληπέτρος Μ. (1994 b) – Ποίοι ξεδόντιασαν τον Αρχάνθρωπο; (πρβλ. Τύπο 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Delipetros Μ. (1998) – The (Petralona) museum was degenerated to a porcine (cf. Press of 23 April). Athens. / Δεληπέτρος Μ. (1998) – Κατάντησαν το μουσείο (Πετραλώνων) χοιροστάσιο (πρβλ. Τύπο 23Απριλίου και Αρχείο ΑΕΕ 12-3-2003). Αθήνα.

Delvinioti E. (1981) – Does the Petralona cave in Khalkidhiki hide scandals? (cf. Press 29th of April). Athens. / Δελβινιώτη Ε. (1981) – Κρύβει σκάνδαλα το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής; (πρβλ. Τύπο 29 Απριλίου). Αθήνα.

Diamantis G. (1999 a) – New announcement of the Anthropological Association of Greece against EOT (the Hellenic Organization for Tourism) for opposing court decisions (cf. AAG’s Archive of 19 January). Athens. / Διαμάντης Γ. (1999 a) – Νέα ανακοίνωση της ΑΕΕ κατά του ΕΟΤ επειδή αντιστρατεύεται δικαστικές αποφάσεις (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Diamantis G. (1999 b) – Letter of the Anthropological Association of Greece as regards Petralona Cave (cf. Press 14th of February) Athens. / Διαμάντης Γ. (1999 b) – Επιστολή της ΑΕΕ σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 14 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Diamantis G. (2000 a) – Anti-scientific and anti-educational edition of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate. / Διαμάντης Γ. (2000 a) – Αντιεπιστημονική κι αντιεκπαιδευτική έκδοση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολ. - Σπηλαιολογίας.

Diamantis G. (2002 a) – Regarding the gender of Petralona man (cf. AAG’s Archive of 15 March). Athens. / Διαμάντης Γ. (2002 a) – Αναφορικά με το φύλο του ανθρώπου των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Μαρτίου). Αθήνα.

Diamantis G. (2002 b) – The rearing of pigs by employees of the Greek National Tourism Organization and today of the Ministry of Culture (cf. AAG’s Archive of 1st April). Athens. / Διαμάντης Γ. (2002 b) – Η εκτροφή χοίρων από τ. υπαλλήλους του ΕΟΤ και νυν του ΥΠΠΟ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Απριλίου). Αθήνα.

Diamantis G. (2002 c) – Comments on the (alegedely) answer of the Directorship of Antiquities of 25 April (cf. AAG’s Archive of 3 July). Athens. / Διαμάντης Γ. (2002 c) – Σχόλια στη δήθεν απάντηση της ΔΙΠΚΑ της 25 Απριλίου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Ιουλίου). Αθήνα.

Dimitrakopoulos R. & Changkakoti Amarendra (1986) – Α stable isotope study of Petralona cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 174 – 185. Athens. / Δημητρακόπουλος Ρούσος  - Τσιανγκακοτι Α. (1986) – Μελέτη σταθερών ισότοπων για τον υπολογισμό παλαιοθερμοκρασιών στο σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 174 - 185. Αθήνα.

Dimitropoulos Κ. (1979) – The Petralona skull (cf. press of 27 June & 12 July). Athens. / Δημητρόπουλος Κ. (1979) – Το κρανίο των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο της 27 Ιουνίου και 12 Ιουλίου). Αθήνα.

Dimitropoulos Κ. (1981 a) – Another point of view about Mr. Poulianos (cf. media 29th of April). Athens. / Δημητρόπουλος Κ. (1981 a) – Μία άλλη άποψη για τον κ. Πουλιανό (πρβλ. Τύπο 29 Απριλίου). Αθήνα.

DimitropoulosΚ. (1981 b) – The Anthropological Association of Greece (cf. media 19 June). Athens. / Δημητρόπουλος Κ. (1981 b) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 19 Ιουνίου). Αθήνα.

Dimopoulos M. (2017) – The Origins and Evolution of Humans (cf. AAG’s Archive 29th of July). Athens. / Δημόπουλος Μ. (2017) – Η καταγωγή κι εξέλιξη των ανθρώπων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 29 Ιουλίου). Αθήνα.

Dimopoulos M. (2019) – Answer (to a question of Mr A. Papademos, cf. AAG's Archive 17th of March). Internet. / Δημόπουλος Μ. (2019) – Απάντηση (σ' ερώτημα του κ. Α. Παπαδήμου, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17ης Μαρτίου). Διαδίκτυο.

Dontas G. (1976) – Question towards the AAG in oder to grant copies about Petralona cave (cf. AAG's Archive 29th of November). Athens. / Δοντάς Γ. (1976) – Ερώτηση προς ΑΕΕ σχετικά με ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ για το ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 29 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Evaggelatos N. (1983) – The transfer of the surface sediments from the central cone to the lower branch of Petralona cave. Bulletin of Hellenic Speleological Association: 199-215. Athens. / Evaggelatos N. (1983) – Metafora ton epifaniakon isimaton tou kentrikou konou trofodosias pros to katotero klado tou spileou Petralonon. Deltion Ellinikis Spileologikis Eterias: 199-215. Athina. / Ευαγγελάτος N. (1983) – Μεταφορά των επιφανειακών ιζημάτων του κεντρικού κώνου τροφοδοσίας προς το κατώτερο κλάδο του σπηλαίου Πετραλώνων. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας: 199-215. Αθήνα.

Fortelius M. & N. Poulianos (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona. Anthropos, 6: 15-43. Athens. / Φορτέλιους Μ. και Ν. Πουλιανός (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechusαπό το Μεσοπλειστοκαινικό Σπήλαιο των Πετραλώνων. Άνθρωπος, 6: 15-43. Αθήνα.

Fortelius M. & N. Poulianos (1980) – Errata of "Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona" (first publised in Anthropos 6: 15-43, 1979). Anthropos, 7: 324-325. Athens. / Φορτέλιους Μ. και Ν. Πουλιανός (1980) – Errata του "Dicerorhinus cf. hemitoechus από το Μεσοπλειστοκαινικό Σπήλαιο των Πετραλώνων" (αρχικά δημοσιευμένο στο Άνθρωπος, 6: 15-43, 1979). Άνθρωπος, 7: 324-32-5. Αθήνα.

Fortelius M., Mazza P. & B. Sala (1993) – Stephanorhinus (Mammalia: Rhinocerotidae) of the Western European Pleistocene, with a revision of S. etruscus (Falconer 1868). Palaeontografia Italica, 80: 63-155. / Φορτέλιους Μ., Μάτσα Π. και Μπ. Σάλα (1983) – Stephanorhinus (Θηλαστικά: Ρινοκεροτίδες) του δυτικοευρωπαϊκού πλειστοκαίνου, με αναθεώρηση του S. etruscus (Falconer 1868). Ιταλική Παλαιοντογραφία, 80: 63-155.

Fourlanos Gerassimos (Vice President of the Supreme Court), Peppas Bassilios, Lekkas Georgios, Zontanou Pinelopi, Κagganis Athanassios ( Supreme Court Members) & Georgios Fistouris (Secretary, 2017) – Supreme Court 743 Decision (rejecting the AAG's application for the appeal & rejudgment of the Administrative Supreme Court 88 / 2011 decision for the expelling it from Petralona Cave, cf. AAG’s Archive of 8th May). Athens. / Φουρλάνος Γεράσιμος (Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου), Πέππας Βασίλειος, Λέκκας Γεώργιος, Ζωντανού Πηνελόπη, Αθανάσιος Καγκάνης (Αρεοπαγίτες) και Γεώργιος Φιστούρης (Γραμματέας, 2017) – Απόφαση 743 Αρείου Πάγου (σχετικά με απόρριψη της αίτησης της ΑΕΕ για αναίρεση της απόφασης 88 / 2011 του ΣτΕ αναφορικά με την αποβολή της από το Σπήλαιο Πετραλώνων, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 8 Μαΐου). Αθήνα.

Gabranis P. (1994) Poulianos' “shots” concerning Archanthropus (cf. Press of 22 June). Athens. / Γκαμπράνης Π. (1994) – “Βολές” Πουλιανού για τον Αρχάνθρωπο (πρβλ. Τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Gatos G. (1977) – The Helladic man. Humans exist in Greece since they appeared on earth and have continued to exist without interruption until now (cf. press 11th of November). Athens. / Γάτος Γ. (1977) – Ο Ελλαδικός άνθρωπος. Το  ανθρώπινο γένος υπάρχει  στην Ελλάδα από τότε που παρουσιάστηκε στη γη και  εξακολούθησε να  υπάρχει  χωρίς  διακοπή   μέχρι τώρα (πρβλ. Τύπο 11 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Gantt D., Xirotiris N., Kurtén B. & Melentis J. (1980) – The Petralona dentition - Hominid or Cave Bear? - Journal of Human Evolution, London, 9: 483-487. Note: A letter has being sent to the Anthropological Association of Greece by Bjorn Kurten with regard to the fake intrusion of his name in the specific article. / Γκαντ Ντ., Ξηροτύρης Ν., Κουρτέν Μπ. και Ι. Μελέντης (1980) – Η οδοντοφυΐα των Πετραλώνων - Ανθρωπίδης ή Σπηλαία Άρκτος; Περιοδικό Ανθρώπινης Εξέλιξης, 9: 483-487. Λονδίνο. Σημείωση: Σύμφωνα με επιστολή στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος του Μπ. Κουρτέν, υποστηρίζεται ως ανακριβής η αναφορά του ονόματός του στο συγκεκριμένο άρθρο.

Gardikas Ch. (1939) – Bauxite deposits of Macedonia. The bauxite from Creni - Chalkidiki. Ed. Phys. & Math. Sch: 1-12. Un. of Thessaloniki. / Γαρδίκας Χρ. (1939) – Βωξιτικές αποθέσεις της Μακεδονίας. Ο βωξίτης Κρήνης - Χαλκιδικής. Εκδ. Φυσικομαθηματικής Σχολής, σελ. 1-12, Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

Gatsias A. (1996) – Reply by the "Friends" of the Petralona Anthropological Museum (cf. Press 10 of June). Nea Moudania. / Γάτσιας A. (1996) – Απάντηση "Συλλόγου Φίλων" Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 10 Ιουνίου). Νέα Μουδανιά.

Gerakis M. (1978) – Important findings prove that the Greek region must be included within the areas of human evolution (cf. Press 2nd of December). Athens. / Γεράκης Μ. (1978) – Σημαντικά ευρήματα. Αποδεικνύουν ότι ο ελλαδικός χώρος υπήρξε περιοχή εξελίξεως του ανθρώπινου γένους (πρβλ. Τύπο 2 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Gerassimova M., Lebedinskaja G. & G. Heet (1983) – Report to the 3rd European Anthropological Congress. Sov. Ethnographia, 6: 111-114. / Γκεράσιμοβα M., Λεμπεντίνσκαγια Γ. και Γ. Χητ (1983) – Αναφορά για το 3ο Πανευρωπαϊκό Ανθρωπολογικό Συνέδριο. Σοβιετική Εθνογραφία, 6: 111-114.

Giannakis T. (1981) – Aris Poulianos: The university establishment is chasing me (cf. Press 6 of May). Athens. / Γιαννάκης Τ. (1981) – Άρης Πουλιανός: Με κυνηγάει το καθηγητικό κατεστημένο (πρβλ. Τύπο 6 Μαΐου). Αθήνα.

Georgiou P. (2017) – Comment on Poulianos as an allegedly "junta-fellow" in the video of Kourkoulakou (cf. AAG’s Archive of December). Athens. / Γεωργίου Π. (2017) – Σχόλιο περί δήθεν "χουντικού" Πουλιανού στο βίντεο της Κουρκουλάκου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Giannakopoulos S. (1979) – Petralona. 7,000,000 BC the anthropomorphic ape appeared (cf. Press 1st of January). Athens. / Γιαννακόπουλος Σ. (1979) – Πετράλωνα. 7.000.000 π.Χ. εμφανίστηκε ο ανθρωπόμορφος πίθηκος (πρβλ. Τύπο 1ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Giapitzakis T. (1979) – The Petralona Archanthropus (cf. Press of October). Athens. / Γιαπιτζάκης Θ. (1979) – Ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο Οκτωβρίου). Αθήνα.

Goliou R. (1980) – The Anthropological Association - Panos Polydoropoulos (cf. media August the 6th). Thessalonica. / Γκόλιου Ρ. (1980) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος - Πάνος Πολυδωρόπουλος (πρβλ. τύπο 6 Αυγούστου). Θεσσαλονίκη.

Goussidis Δ. (1971) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man" (cf. media of 9 January). Athens. / Γουσίδης Δ. (1971) – Πρόγονος των βαλκανικών λαών υπήρξε ο "Πετραλώνιος άνθρωπος" (πρβλ. Τύπο 9 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Grammatikakis Y. (1982) – Why such warfare is practiced against the well-known anthropologist Aris Poulianos? (cf. press 30 of April) Athens. / Γραμματικάκης Γ. (1982) – Γιατί ασκείται τέτοια πολεμική στον διαπρεπή ανθρωπολόγο Άρη Πουλιανό; (πρβλ. Τύπο 30 Απριλίου). Αθήνα.

Gray G. K. (1980) – Humanisation and the origin of Political Economy. Anthropos, 7: 296-309. Athens. / Γκραίυ Γ. Κ. (1980) – Η ανθρωποποίηση και η προέλευση της πολιτικής οικονομίας. Άνθρωπος, 7: 324-325. Αθήνα.

Gray G. (1983) – Behaviour during humanisation. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 205-216. Athens - Petralona. / Γκρέη Γ. (1983) – Η Συμπεριφορά κατά την ανθρωποποίηση. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 205-216. Αθήνα - Πετράλωνα.

Gray G., Hennemberg M., Kurtén B. & M. Tellalian-Kyrkostas (1988) – Resolution of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology, May 1988. Athens. Published in Anthropos (1990), v. 12: 5-8. Athens. / Γραίη Γ., Χένενμπεργκ Μ., Κουρτέν Μπ. και Μ. Κυρκώστα (1988) – Ψήφισμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Αθήνα Μάιος 1988. Δημοσιεύθηκε στο "Άνθρωπος" (1990), τ. 12: 5-8. Αθήνα.

Grombanopoulou E. (2016) The local cultural capital and development. The case of natural paleontological culture (and its richness) in Northern Greece: The Public Natural History Museums of Axioupolis - Kilkis and Petralona - Khalkidhiki. (In Greek language). Hellenic Open University. Thessaloniki. / Γκρομπανοπουλου Ε. (2016) - Τοπικό πολιτιστικό κεφάλαιο και ανάπτυξη. Η περίπτωση του φυσικού παλαιοντολογικού πολιτισμού (και πλούτου) στη Βόρειο Ελλάδα: Τα Δημόσια Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης, Κιλκίς και Πετραλώνων, Χαλκιδικής. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκη.

Grunn R. (1996) – A re-analysis of electron spin resonance dating results associated with the Petralona hominid. Journal of Human Evolution, 30: 227-241. / Γκρουν Ρ. (1996) – Μια επανεξέταση των αποτελεσμάτων χρονολόγησης συντονισμού στροφορμής ηλεκτρονίων που σχετίζονται με τον ανθρωπίδη των Πετραλώνων. Journal of Human Evolution (Περιοδικό της Ανθρώπινης Εξέλιξης), 30: 227-241.

Goussidis Δ. (1971) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man" (cf. media of 9 January). Athens. Γουσίδης Δ. (1971) – Πρόγονος των βαλκανικών λαών υπήρξε ο "Πετραλώνιος άνθρωπος" (πρβλ. Τύπο 9 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Harvati K. (2006) – Comparative 3D geometric-morphometric study of Petralona and Kobwe facial bones. Symposium of the Hellenic Anthropological Association, 5-7 June 2006, Athens. / Χαρβάτη K. (2006) – Συγκριτική 3D γεωμετρική-μορφομετρική μελέτη των οστών του προσώπου από τα Πετράλωνα και το Κόμπβε. Συμπόσιο της Ελληνικής  Ανθρωπολογικής Εταιρείας, 5-7 Ιουνίου 2006, Αθήνα.

Harvati K. (2009) – Petralona: link between Africa and Europe? "Hesperia" supplement 43: 31-48. (In Schepartz L., ‎Fox S. & ‎C. Bourbou - 2009 - New Directions in the Skeletal Biology of Greece). American School of Classical Studies at Athens. / Χαρβάτη Κ. (2009) – Πετράλωνα: ένας σύνδεσμος μεταξύ Αφρικής κι Ευρώπης; “Εσπερία” συμπλήρωμα 43: 31-48. (Στην έκδοση: "Νέες Κατευθύνσεις της Σκελετικής Βιολογίας στην Ελλάδα" των Σέπαρτζ Λ., ‎Φοξ Σ. και ‎Χ. Μπούρμπου - 2009). Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Hemmer H. (1972) – Notes on the phyletic position of Petralona Man. Anthropologie, 76: 155-162. / Hemmer H. (1972) – Notes sur la position phylétique de l'homme de Petralona. Anthropologie, 76: 155-162. / Xέμμερ Χ. (1972) Επισημάνσεις για τη φυλετική θέση του ανθρώπου των Πετραλώνων. Ανθρωπολογία, 76: 155-162.

Hemmer H. (1974) – Studies on the phylogeny of the Panter katzen (Pantherinae). Part III, in relation to the (today)  Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. State Saml., 17: 167-280. / Hemmer H. (1974) – Untersuchungen zur Stammesgeschichte der PanterKatzen (Pantherinae). Teil III. Zur Aztgescichte des Lowen Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. Staatssamlg., 17: 167-280. / Χέμμερ Χ. (1974) – Μελέτες σχετικά με τη φυλογένεση του Panter katzen (Πανθερίνες). Μέρος ΙΙΙ, συγκριτικά με το (σημερινό) Panthera panthera leo (Λιναίος 1758). Verof. Zool. State Staatssamlg., 17: 167-280.

Hemmer H. (1975) – Notes on the phylogenetic position of the Petralona man. J. Human Evolution, 4: 457-459. / Χέμμερ Χ. (1975) – Επισημάνσεις αναφορικά με τη φυλογενετική θέση του ανθρώπου των Πετραλώνων. J. Human Evolution (Περιοδικό της Ανθρώπινης Εξέλιξης), 4: 457-459.

Henemberg M. (1988) – Letter. To Current Anthropology (concerning the dismay on the A. Poulianos stoppage of work at Petralona), 29 (5): 738. / Χένεμπεργκ Μ. (1988) – Επιστολή. Στο Current Anthropology (Σύγχρονη Ανθρωπολογία σχετικά με το διωγμό Α. Πουλιανού στα Πετράλωνα - ελληνική μετάφραση), 29 (5): 738.

Hennig G., Bangert U., Herr W. & A. Poulianos (1980) – Uranium series dating and T L Ages of Spelaeothems from Petralona Cave. Anthropos, 7: 174-214. Athens. / Χέννινγκ Γκ., Μπάντζερτ Ου., Χερρ Γ. και Α. Πουλιανός (1980) – Χρονολόγηση με τη σειρά ουρανίου και με θερμοφωταύγεια των σπηλαιοαποθέσεων του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 174-214. Αθήνα.

Hennig G., Bangert U., Herr W. & A. Poulianos (1981a) – Errata of "Uranium Series dating and T L Ages of Spelaeothems from Petralona Cave" (first published in Anthropos 1980, 7: 174-214). Anthropos, 8: 235. Athens. / Χέννινγκ Γκ., Μπάντζερτ Ου., Χερρ Γ. και Α. Πουλιανός (1980) – Errata (ανακοινοποίηση στο ορθό του άρθρου): "Χρονολόγηση με σειρά ουρανίου και θερμοφωταύγεια από τις σπηλαιοαποθέσεις του Σπηλαίου Πετραλώνων" (το οποίο είχε πρωτοδημοσιευθεί στο Άνθρωπος 1980, 7: 174-214. Αθήνα). Άνθρωπος, 8: 235. Αθήνα.

Hennig G., W. Herr, E. Weber & N. Xirotiris (1981) ESR dating of the fossil hominid cranium from Petralona Cave. Nature, 292: 533-536. / Χέννινγκ Τζ., Β. Χερ, Ε. Βέπμερ και Ν. Χηροτύρης (1982) – Χρονολόγηση με ESR του απολιθωμένου κρανίου ανθρωπίδη από το Σπήλαιο Πετραλώνων. (επιστημονικό περιοδικό) Nature (: Φύση), τ. 292: 281-282.

Hennig G., W. Herr, E. Weber & N. Xirotiris (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 281-282. / Χέννινγκ Τζ., Β. Χερ, Ε. Βέπμερ και Ν. Χηροτύρης (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (: Φύση), τ. 299: 281-282.

Horacek I. & N. Poulianos (1988) – Further data on bats of the Early Pleistocene site, Petralona, Greece. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Published in Anthropos, 12: 50-58. Athens. / Χοράτσεκ I. & N. Πουλιανός (1988) – Περαιτέρω δεδομένα για τις νυχτερίδες πρώιμoυ Πλειστόκαινου, Πετράλωνα, Ελλάδα. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον Άνθρωπο (1990), 12: 50-58. Αθήνα.

Iglessi M. (1978) – Poulianos - I'm looking to find the archanthropus’ ancestor (cf. Press 21 September). Athens. / Ιγγλέση Μ. (1978) – Πουλιανός. Ψάχνω   να  βρω  τον  πρόγονο  του αρχανθρώπου (πρβλ. Τύπο 21 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Ikeya M. (1977) – Electron Spin Resonance dating and Fission Track Detection of Petralona stalagmite. Anthropos, 4: 152-168. Athens. / Ικέγια M. (1977) – Χρονολόγηση με τον συντονισμό της περιστροφής ηλεκτρονίων και τον εντοπισμό με την ανίχνευση ιχνών σχάσης σταλαγμίτη από τα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 4: 152-168. Αθήνα.

Ikeya M. (1978 a) – Electron Spin Resonance as a Method of Dating. Archaeomety, 20: 147-158. / Ικέγια M. (1978 a) – Ηλεκτρονικός συντονισμός στροφορμής ως μέθοδος χρονολόγησης. Αρχαιομετρία, 20: 147-158.

Ikeya M. (1978 b) – Natural radiation at Petralona Cave. Anthropos 5: 54-59. Athens. / Ικέγια M. (1978 b) – Φυσική ακτινοβολία στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος 5: 54-59. Αθήνα.

Ikeya M. (1980) – ESR (Electron Spin Resonance) dating of Carbonates at Petralona Cave. Anthropos, 7: 143-151. Athens. / Ικέγια M. (1980) – Χρονολόγηση με ESR (Αντήχηση Ηλεκτρονικής Στροφορμής) των ανθρακικών αλάτων στο σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 143-151. Αθήνα.

Ikeya M. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 280 -281. / Ικέγια M. (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (Φύση), τ. 299: 280-281.

Ikeya M. (1988 a) – E.S.R. Age of Petralona materials. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Published in Anthropos (1990) 12: 19-28. Athens. / Ικέγια M. (1988 a) – E.S.R. Ηλικία υλικών από τα Πετράλωνα. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον Άνθρωπο (1990), 12: 19-28. Αθήνα.

Ikeya M. (1988 b) – E.S.R. Age of Petralona cranium and carbonates. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Published in Anthropos (1990) 12: 29-35. Athens. / Ικέγια M. (1988 b) – E.S.R. Ηλικία του κρανίου των Πετραλώνων και ανθρακικών αλάτων. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον Άνθρωπο (1990), 12: 19-28. Αθήνα.

Ikeya M. (1993) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) applications. Ed. Kyoto Un., pp 440. Japan. / Ικέγια Μ. (1993) – Εφαρμογές E.S.R. (αντήχηση ηλεκτρονικής στροφορμής). Παν/μιο Κυότο, σελ. 440. Ιαπωνία.

Ikeya M. & T. Miki (1981) – ESR (Electron Spin Resonance) Archaeological Dose of Petralona and Choukoutien bones. Anthropos, 8: 95-106. Athens. / Ικέγια M. & T. Μίκι (1981) – ESR (ηλεκτρονικός συντονισμός στροφορμής) Αρχαιολογική Δόση των οστών από τα Πετράλωνα και το Τσουκουτιέν. Άνθρωπος, 8: 95-106. Αθήνα.

Ikeya M. & A. Poulianos (1979) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) age of the traces of fire at Petralona. Anthropos, 6: 44-47. Athens. / Ικέγια Μ. & Α. Πουλιανός (1979) – Ηλικία ιχνών φωτιάς στα Πετράλωνα με τη μέθοδο E.S.R. (ηλεκτρονικού συντονισμού στροφορμής). Άνθρωπος, 6: 44-47. Αθήνα.

Jelinek J. (1982) – The position of the Anteneanderthals amongst the hominids. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications: 937-948. Oct. 16-21, Nice. / Γιέλινεκ Τζ. (1982) – Η θέση των προ-Νεανντερτάλ ανάμεσα στους ανθρωπίδες. 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Περιλήψεις Ανακοινώσεων: 937-948. Οκτ. 16-21, Νίκαια.

Jelinek J, Huizinga J. & T. Bielitcki (1982) – Resolution of the 3rd European Anthropological Congress. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 3-4. Athens - Petralona. / Γιέλινεκ Τζ., Χουίζινγκα Τζ. &. Τ. Μπιελίτσκι (1982) – Ψήφισμα του 3ου Πανευρωπαϊκού Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 3-4. Αθήνα - Πετράλωνα.

Jovanudas V. (former PM, 1996) – Why does the Petralona Cave remain closed? (cf. Press 22 of December). Nea Moudania. / Γιοβανούδας Β. (πρώην Βουλευτής, 1996) – Γιατί παραμένει κλειστό το Σπήλαιο Πετραλώνων; (πρβλ. Τύπο 22 Δεκεμβρίου). Νέα Μουδανιά.

Kabouroglou E. (2003) – Sworn Administrative Examination, about pig farming in the unfinished buildings of Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 12 March). Athens. / Καμπούρογλου Ε. (2003) – Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτ. σχετικά με χοιροστάσιο στα ημιτελή κτίρια του Σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 12 Μαρτίου). Αθήνα.

Kalaitzoglou A. (1983) –That is how the Arhanthropusses lived (cf. Press of 28 September) Athens. / Καλαϊτζόγλου A. (1983) – Έτσι ζούσαν οι Αρχάνθρωποι (πρβλ. Τύπο 28 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Kanellis A. (1962) – The Petralona cave. "To Vouno", 227: 91-102. Thessaloniki. / Κανέλλης Α. (1962) – Το σπήλαιο των Πετραλώνων. «Το Βουνό», 227: 91-102. Θεσσαλονίκη. / Kanellis A. (1962) – To spileo ton Petralonon. "To Vouno", 227: 91-102. Thessaloniki.

Kanellis A. (1964) – The cave and the Paleolithic man of Petralona. "To Vouno", 238: 97-106. / Κανέλλης Α. (1964) – Το σπήλαιο και ο παλαιολιθικός άνθρωπος των Πετραλώνων. «Το Βουνό», 238: 97-106. Kanellis A. (1964) – To spileo ke o Paleolithikos Anthropos ton Petralonon. "To Vouno", 238: 97-106.

Kanellis A. & A. Savvas (1965) Craniological study of Homo neanderthalensis of Petralona. Epist. Epetiris of the Physic - Matem. School, v. 9: 65-92. University of Thessaloniki. / Κανέλλης Α. & Α. Σάββας (1965) – Κρανιολογική μελέτη του Homo neanderthalensis των Πετραλώνων. Επιστημονική Επιτηρίς της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τ. 9: 65-92. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Kanellis A. & G. Marinos (1969) – The Petralona cave. Proceedings of the 4th International Congress of Spelaeology. Yugoslavia (12-26 Sept. 1965), Ljubljana. / Kanellis A. & G. Marinos (1969) – Die Hohle von Petralona. Proceedings of the 4th International Congress of Spelaeology. Yugoslavia (12-26 Sept. 1965), Ljubljana. / Κανέλλης Α. & Γ. Μαρίνος (1969) – Το σπήλαιο Πετραλώνων. Πρακτικά ανακοινώσεων του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας. Γιουγκοσλαβία (12-26 Σεπτ. 1965), Λουμπλιάνα.

Κanelopoulos N. (2018) – Dr. Aris Poulianos studying Sarakatsani in 1967/8 (cf. AAG’s Archive of February the 3rd). Internet. / Κανελόπουλος Ν. (2018) – Ο Άρης Πουλιανός μελετώντας το 1967/8 τους Σαρακατσάνους (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3Φεβρουαρίου). Διαδίκτυο.

Kantzia V. (2019) – Denunciation to the Supreme Court regarding illegal Petralona cave subsidy by EU (cf. AAG's Archive 15th of March). Athens. / Κάντζια Β. (2019) – Μυνητήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο για παράνομη επιδότηση του σπηλαίου Πετραλώνων από την ΕΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15ης Μαρτίου). Αθήνα.

Karamanlis K. (1981) – Petralona Cave has amazed me (Statement of the President of the Hellenic Democracy, cf. press of August 4th & 6th, Athens’ & Thessalonica’s). / Καραμανλής Κ. (1981) – Με  κατέπληξε  το  Σπήλαιο Πετραλώνων (Δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, πρβλ. Τύπο 4 και 6 Αυγούστου, Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Karametos F. (2012) – The cave, legal disputes and shootings (cf. AAG’s Archive of April the 27th). Athens. / Καραμέτος Φ. (2012) – Το σπήλαιο, οι δικαστικές διαμάχες και οι πυροβολισμοί…. (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 22 Απριλίου). Αθήνα.

Karakostanoglou I. (1981a) – Archaeologists, dating and their role in Archaeology. Anthropos, 8: 107-120. Athens. / Καρακωστάνογλου I. (1981a) – Αρχαιολόγοι, χρονολόγηση και ο ρόλος τους στην Αρχαιολογία. Άνθρωπος, 8: 107-120. Αθήνα.

Karakostanoglou I. (1981b) – Allegation and truth. Anthropos, 8: 121-141. Athens. / Καρακωστάνογλου I. (1981b) – Ισχυρισμός και αλήθεια. Άνθρωπος, 8: 121-141. Αθήνα.

Karatza E. (2014) – (brief quote:) Petralona Archanthropus (cf. AAG’s Archive of 17th March ). Athens.

Καρατζά Ε. (2014) – (συνοπτική αναφορά:) Ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17 Μαρτίου). Αθήνα.

Kargakos S. (1994) – Comment to Tsaousoglou letter (cf. Press of 10 March). Athens. / Καργάκος Σ. (1994) – Σχόλιο στην επιστολή Τσαούσογλου (πρβλ. Τύπο 10 Μαρτίου). Αθήνα.

Karouta Th.  (2014) – The dispute over Petralona Archanthropus (cf. AAG’s Archive of 8th March ). Athens. / Καρούτα Θ. (2014) – H διαμάχη για τον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 8 Μαρτίου). Αθήνα.

Katsimis S. (1981) – The Petralona sample is the most important of Europe (cf. Press 3 of May). Athens. / Κατσίμης Σ. (1981) – Το δείγμα των Πετραλώνων το σημαντικότερο της Ευρώπης (πρβλ. Τύπο 3 Μαΐου). Αθήνα.

Kelaidis P. (1983) – Investigation for "tricks" of millions - drachmas (cf. press of 6 & 22 September) Athens. / Κελαΐδης Π. (1983) – Έρευνα για "κομπίνες" εκατομμυρίων - δραχμών (πρβλ. Τύπο 6 και 22 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Keramidas A. (1997) Conclusion of the sworn administrative inquiry, regarding the scandalous dysfunction of the Ephorate Palaeoanthropology - Speleology (cf. AAG’s Archive of 30 June). / Κεραμίδας Α. (1997) – Πόρισμα ΕΔΕ αναφορικά με τη σκανδαλώδη δυσλειτουργία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 30 Ιουνίου).

Κilias Ad. (2014) – "Feedback" (allegedely answer) of the Thessaloniki University Geological Dep. on the demand regarding other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 22, 25th - April & May 25, 26).Thessalonica. / Κίλιας Αδ. (2014) – "Απόψεις" (δήθεν απάντηση) του ΑΠΘ αναφορικά με το ερώτημα  για άλλα αρχανθρωπικά οστά που βρέθηκαν το 1960 στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22, 25 - Απριλίου και 25, 26 - Μαΐου). Θεσσαλονίκη.

Kladias A. (state legal advisor, 2005) – Memorandum of the Greek Ministry Culture to the Administrative Supreme Court against the Anthropological Association of Greece for its expulsion from Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 11 February). Athens. / Κλαδιάς Α. (νομικός σύμβουλος κράτους, 2005) – Υπόμνημα Υπ. Πολιτισμού ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΑΕΕ (για αποβολή της από το Σπ. Πετραλώνων, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 11 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Kokkalas Th. (1976) – Decision for aid of the National Tourist Organization regarding the exploitation of Petralona Cave (cf. AAG's Archive of January 17). Athens. / Κοκκάλας Θ. (1976) – Απόφαση για αρωγή του ΕΟΤ στην αξιοποίηση του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Kokkinakis Kr. (2017) – Opinion of the Legal Department (regarding the co-respective question sent a day before, 9th of March, by the Greek Antiquities as concerns the persecution of Dr. N. A. Poulianos cf. AAG’s Archive of 9, 10 & 28 March). Athens. / Κοκκινάκης Κρ. (2017) – Γνωμοδότηση του τμήματος νομικού ελέγχου (σχετικά με αίτημα αναστολής διωξης του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, το οποίο είχε διαβιβαστεί την προηγούμενη, 9 Μαρτίου, εκ μέρους της ΓΔΑΠΚ, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9, 10 και 28 Μαρτίου). Αθήνα.

Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Discovery of a skull of Palaeolithic Man in Khalkidhiki Peninsula. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448. / Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Découverte d'un crane d'Homme Paléolithique dans la Péninsule Chalcidique. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448. / Κόκκορος Π. και Α. Κανέλλης (1960 - αλλά κατά πάσα πιθανότητα το 1961) – Ανακάλυψη ενός κρανίου παλαιολιθικού ανθρώπου στην χερσόνησο της Χαλκιδικής. L´Anthropologie (Η Ανθρωπολογία), 64 (5-6): 438-448.

Kontrarou J. (1983) – Is the "archanthropus" 700,000 years old or not? (cf. press of 29th January) Athens. / ΚοντράρουΤζ. (1983) – Ο "αρχάνθρωπος" είναι ή δεν είναι 700.000 χρόνων;(πρβλ. Τύπο 29 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Kordos L. (1978) – Sedimentological study of the Middle Pleistocene fill of Petralona Cave. Anthropos, 5: 60-73. Athens. / Κόρντος Λ. (1978) – Μελέτη της ιζηματολογίας των μεσοπλειστοκαινικών αποθέσεων του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 5: 60-73. Αθήνα.

Kordos L. (1988) – The appearance in Europe of the genus Spalax (Rodentia) and the problem of the Plio-Pleistocene boundary. M. All. Fold. Int. Evi Jelentese : 469-491. / Κόρντος Λ. (1988) – Η εμφάνιση του γένους Spalax (Τρωκτικών) στην Ευρώπη και το πρόβλημα του Πλειο-πλειστοκαινικού συνόρου. M. All. Fold. Int. Evi Jelentese : 469-491.

Kormalis Ath. (1994) – The archanthropus’ vindication (cf. Press of 1st November). Athens. / Κόρμαλης Αθ. (1994) – Η δικαίωση του αρχανθρώπου (πρβλ. Τύπο 1ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

Korka E. (General Director of Antiquities, 2016) – Admin. assignment investigation of Dr Nickos A. Poulianos to the archaeologist director of Ioannina Arch. Museum K. Souerev (cf. AAG’s Archive of 16 November). Athens. / Kόρκα Ε. (2016) – Ανάθεση Ε.Δ.Ε. κατά του Δ-ρα Νίκου Α. Πουλιανού στον προϊστάμενο της ΕΦΑ Ιωαννίνων κ. Κ. Σουέρεφ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 16 Nοεμβρίου). Αθήνα.

Korka E. (General Director of Antiquities, 2017) – Question to the Ministry's of Culture Legal Department (regarding a request for suspension of prosecution submitted by Dr. N. Poulianos, cf. AAG’s Archive of 9, 10 & 28 March). Athens. / Kόρκα Ε. (Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, 2017) – Ερώτημα ΓΔΑΠΚ προς το τμήμα νομικού ελέγχου (σχετικά με αίτημα αναστολής διωξης που είχε υποβληθεί από τον Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανό, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9, 10 και 28 Μαρτίου). Αθήνα.

Korka E. (General Director of Antiquities, 2017) – Disapproval of Prosecution Suspension of Dr. N. A. Poulianos (cf. AAG’s Archive of 9, 10 & 28 March). Athens. / Kόρκα Ε. (Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, 2017) – Απόρριψη αναστολής διωξης Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9, 10 και 28 Μαρτίου). Αθήνα.

Kosmas K. (: President of TEDK - local union of Chalcidice municipalities & Major of Polygyros, 1980) – Tasks of the TEDK regarding Petralona Cave (cf. AAG Archiev 30 June). Polygyros. / Κοσμάς Κ. (: Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Πολύγυρου, 1980) – Πεπραγμένα Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΔΚ Χλακιδικής σχετικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 30 Ιουνίου). Πολύγυρος.

Koufos G. & E. Tsoukala (2007) – Petralona: one cave, one prae...history (pp. 135). Ed. Un. of Thessaloniki. / Κουφός Γ. και  E. Τσουκαλά Ε. (2007) – Πετράλωνα: ένα σπήλαιο, μια προϊστορία (σελ. 135). Εκδ. Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

Kouimtzidis P. (2017) – Does the Greek Archaeological Service act in an anti-Hellenic way by interceding the country in the eyes of local and foreign tourists? (cf. AAG’s Archive of 27 March). Internet - Κaterini. / Κουϊμτζίδης Π. (2017) – Η Αρχαιολογική Υπηρεσία δρα ανθελληνικά διαπομπεύοντας τη χώρα μας στα μάτια των Ελλήνων και Ξένων τουριστών; (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 27 Μαρτίου). Διαδίκτυο - Κατερίνη.

Κouimtzidis P. (2018) – One year the Anthropological Association of Greece on the facebook (cf. AAG’s Archive of 1st November). Κaterini. / Κουϊμτζίδης Π. (2018) – Ένα χρόνο η ΑΕΕ στο facebook (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Νοεμβρίου). Κατερίνη.

Kountouri E. (2018) – Call to apology of Dr N. Poulianos (cf. AAG’s Archive 10 & 21 of September). Athens. / Kουντούρη Ε. (2018) – Κλήση για Ε.Δ.Ε. κατά Δ-ρα Ν. Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 10 και 21 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Kousinopoulos S. (1982) – 300 scientists handed a "certificate" to Petralona Arhanthropus (cf. Press 27 of September & Jelinek et. al. -1982). / Κουζινόπουλος Σ. (1982) – 300 επιστήμονες έδωσαν "πιστοποιητικό" στον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 27 Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης Γιέλινεκ και λοιπούς - 1982).

Koutsogiorgas M. (former vice president of the Greek government, 1983) – Denunciation of the agreement between the National (Hellenic) Organization of Tourism and the Anthropological Association of Greece, as regards the 2nd expulsion of the latter from Petralona cave(cf. Achieve of 22nd February) Athens. / Κουτσόγιωργας Μ. (πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης, 1983) – Καταγγελία σύμβασης ΕΟΤ - ΑΕΕ για τη 2η αποβολή της από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Kourtovik D. (1981) – Views about Mr. Aris Poulianos (cf. press 4th of January). / Κούρτοβικ Δ. (1981) – Απόψεις για τον κ. Άρη Πουλιανό (πρβλ. Τύπο 4 Ιανουαρίου).

Kourtovik D. (1982) – Petralona man had a permanent erotic interest (cf. press 23-25 of September). / Κούρτοβικ Δ. (1982) – Μόνιμο ερωτικό ενδιαφέρον είχε ο "Πετραλώνιος" (πρβλ. Τύπο 23-25 Σεπτεμβρίου).

Kourtovik D. (1983) – The Loch Ness monster and the embarrassment of naive fishermen. Some questions about Petralona (cf. press 23-of December). / Κούρτοβικ Δ. (1983) – Το τέρας του Λοχ Νες και η αμηχανία των αγαθών ψαράδων. Μερικά ερωτηματικά για την υπόθεση των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 23 Δεκεμβρίου).

Koussoulas V. (AAG’s Legal Advisor, 1997) – Reminding to the Ministry of Culture the execution inevitability of court decisions (cf. AAG’s Archive of 19th May). Athens. / Κούσουλας Β. (Νομικός Σύμβουλος ΑΕΕ, 1997) – Υπενθύμιση προς ΥΠΠΟ για αναπότρεπτο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19 Μαΐου). Αθήνα.

Koussoulas V. (AAG’s Legal Advisor, 1998) How does the state disregard Court decisions (cf. AAG’s Archive of 1st March). Athens. / Κούσουλας Β. (Νομικός Σύμβουλος ΑΕΕ, 1998) – Πώς το κράτος περιφρονεί τις δικαστικές αποφάσεις(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Μαρτίου). Αθήνα.

Κoussoulas V. & N. Κabas (2013 a) – Application of extra juridical to the Minister of Culture, regarding the excavations at Petralona (cf. AAG’s Archive of 14th June). / Κούσουλας Β. και Ν. Καμπάς (2013 a) – Επίδοση εξωδίκου προς τον Υπ. Πολιτισμού για τις ανασκαφές στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14 Ιουνίου). Αθήνα.

Κoussoulas V. & N. Κabas (2013 b) – Application of extra juridical to the Central Archeological Council, regarding Petralona excavations (cf. AAG’s Archive of 14th June). / Κούσουλας Β. και Ν. Καμπάς (2013 b) – Επίδοση εξωδίκου προς το ΚΑΣ για τις ανασκαφές στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14 Ιουνίου). Αθήνα.

Kremmydas G. (1983) – Sunk the reconciliation effort of Mr. Poulianos (cf. Press 28 January). Athens. / Κρεμμύδας Γ. (1983) – Ναυάγησε προσπάθεια συμβιβασμού του κ.  Πουλιανού (πρβλ. Τύπο 28 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Kretzoi M. (1977) – The Fauna of Small Vertebrates of the Middle Pleistocene at Petralona. Anthropos, 4: 131-143. Athens. / Κρετσόι M. (1977) – Η πανίδα των μικρών σπονδυλωτών του Μέσου Πλειστόκαινου από τα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 4: 131-143. Αθήνα.

Kretzοi M. (1980) – Telegram (cf. AAG's Archive January). Budapest. / Κρετσόι Μ. (1980) – Τηλεγράφημα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιανουαρίου). Βουδαπέστη.

Kretzoi M. (1995) – On the Petralona cave fauna (in press). / Κρετσόι Μ. (1995) – Αναφορικά με την πανίδα του σπηλαίου Πετραλώνων (υπό δημοσίευση).

Kretzoi M. & N. Poulianos (1981) – Remarks on the Middle and Lower Pleistocene Vertebrate Fauna in Petralona Cave. Anthropos, 8: 57-72. Athens. / Κρετσόι M. & N. Πουλιανός (1981) – Παρατηρήσεις αναφορικά με την πανίδα σπονδυλωτών του Μέσου Κάτω Πλειστόκαινου στο σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 8: 57-72. Αθήνα.

Kretzoi M. & N. Poulianos (1988) – Microtus praeguentheri and its stratigraphic position in Petralona Cave. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. Athens 1988. May 27-29 (in press). / Κρετσόι M. και N. Πουλιανός (1988) – Microtus praeguentheri και η στρωματογραφική του θέση στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988 (υπό δημοσίευση).

Kribas K. (1981) – Answer to Mr. Dimotropoulos (cf. press 22 of May). Athens. / Κριμπάς Κ. (1981) – Απάντηση στον κ. Δημητρόπουλο (πρβλ. Τύπο 22 Μαΐου). Αθήνα.

Kurtén B. (1982) - Unpublished letter, towards the scientific journal “Nature” (communicated to the AnthropologicalAssociationof Greece as well). / Κουρτέν Μπ. (1982) – Ανέκδοτη επιστολή προς το επιστημονικό περιοδικό “Nature” - Φύση (κοινοποιημένη επίσης στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος).

Kurtén B. (1983 a) – The age of Petralona Man.The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 16-17. Athens - Petralona. / Κουρτέν Μπ. (1983) – Η ηλικία του Ανθρώπου των Πετραλώνων. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 16-17. Αθήνα - Πετράλωνα.

Kurtén B. (1983 b) – Faunal sequence in Petralona Cave. Anthropos, 10: 53-59. Athens - Petralona. / Κουρτέν Μπ. (1983) – Η πανιδική αλληλουχία (των ειδών της πανίδας) στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 10: 53-59. Αθήνα - Πετράλωνα.

Kurtén B. (1988) – Faunal sequence of the Pleistocene and the dating of the Petralonian Archanthropus. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. Athens 27-29 of May 1988. Finally published under the title: Hyenas and the Age of the Petralona fauna. Anthropos 12: 15-18. Athens, 1990. / Κουρτέν Μπ. (1988) – Η αλληλουχία των ειδών της πανίδας του Πλειστοκαίνου και η χρονολόγηση του Πετραλώνιου Αρχανθρώπου. Περιλήψεις του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας. Αθήνα 27-29 Μαΐου 1988. Δημοσιεύθηκε τελικά με τον τίτλο: Hyenas και την εποχή της πανίδας Petralona. Άνθρωπος 12: 15-18. Αθήνα, 1990.

Kurtén B. & A. Poulianos (1977) – New Stratigraphic and Faunal material from Petralona Cave - with special reference to the Carnivora. Anthropos, 4: 47-130. Athens. / Κουρτέν Μπ. & Α. Πουλιανός (1977) – Νέο στρωματογραφικό και «πανιδικό» υλικό από το σπήλαιο Πετραλώνων - με ιδιαίτερη αναφορά στα Σαρκοφάγα. Άνθρωπος, 4: 47-130. Αθήνα.

Kurtén B. & A. Poulianos (1981) – Fossil Carnivora of Petralona Cave: Status 1980. Athens. Anthropos, 8: 9-56. / Κουρτέν Μπ. & A. Πουλιανός (1981) – Απολιθώματα Σαρκοβόρων από το Σπήλαιο Πετραλώνων: Κατάσταση 1980. Άνθρωπος, 8: 9-56. Αθήνα.

Kyparissi - Apostolika N. (Director of Antiquities, 2004) – Need of removing the road barier at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 27 July). Athens. / Κυπαρίση - Αποστολίκα Ν. (Προϊσταμένη ΔΙΠΚΑ, 2004) – Ανάγκη απομάκρυνσης της μπάρας - οδοφράγματος, στο σπήλαιο Πετραλώνων(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 26 Ιουλίου). Αθήνα.

Kyritsis C. (1998 a) – Justification  concerning Petralona cave (cf. of 21 May). Athens. / Κυρίτσης Χ. (1998 a) – Δικαίωση για το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 21 Μαΐου). Αθήνα.

Kyritsis C. (1998 b) – And the dispute continues (cf. of 23 August). Athens. / Κυρίτσης Χ. (1998 b) – Και η διαμάχη συνεχίζεται (πρβλ. Τύπο 23 Αυγούστου). Αθήνα.

Kyung Sik Woo (President of UIS, 2013) – (protesting and never answered) Letter towards the Greek Ministry of Culture concerning Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of August 13th & October 31st). Athens. / Kιούνγκ Σικ Γου (Πρόεδρος της UIS, 2013) – Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων (στην οποία ουδέποτε δόθηκε απάντηση, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 13 Αυγούστου και 31 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Labropoulos A. (2002) – The Νο 6948 financial and managerial control (check) of the Anthropological Association of Greece proceeded by the Ministry of Economy (cf. AAG’s Archive of 15 October). Athens. / Λαμπρόπουλος Α. (2002) – Ο Υπ. αρ. πρωτ. 6948 οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της ΑΕΕ από το Υπουργείο Οικονομικών (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Οκτωμβρίου). Αθήνα.

Lagos J. (PM of Golden Done, 2018) – Question on Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 5th July). Athens. / Λαγός Ι. (Βουλευτής Χρυσής Αυγής, 2018) – Ερώτηση σχετικά με τον αρχάνθρωπο του σπηλαίου των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5 Ιουλίου). Αθήνα.

Lalos D., Chatzatoglou G. & P. Georgalis (2012) – The 8th Maroussi Lyceum to the Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology (cf. AAG’s Archive of May the 2nd, June the 7th, August the 17th, August 24th, 11th September and September the 28th). Athens. / Λάλος Δ., Χατζάτογλου Γ. και Π. Γεωργαλής (2012) – Το 8ο Λύκειο Αμαρουσίου προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2 Μαΐου, 7 Ιουνίου και 17 Αυγούστου). Αθήνα.

Latham, H. & H. Schwarcz (1992) – The Petralona hominid site: Uranium-series re-analysis of "layer 10" calcite and associated palaeomagnetic analyses. Archaeometry, 34: 135-140 (see also here) / Λάθαμ, Χ. και Χ. Σβαρτς (1992) – Η τοποθεσία του ανθρωπίδη από τα Πετράλωνα: Επανεξέταση της σειράς ουρανίου του ασβεστιτικού "στρώματος 10" και συναφείς παλαιομαγνητικές αναλύσεις. Αρχαιομετρία, 34: 135-140.

Lazaridis (1976) – Clarifications request regarding the excavations (cf. AAG's Archive of June 25). Athens. / Λαζαρίδης Δ. (1976) – Διευκρινήσεις σχετικά με τις ανασκαφές(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 25 Ιουνίου). Αθήνα.

Lekakis G. (2006) – The biography of Aris Poulianos has being released (cf. AAG’s Archive of 9th November). London. / Λεκάκης Γ. (2006) – Κυκλοφόρησε η βιογραφία του Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9 Νοεμβρίου). Λονδίνο.

Le Floch-Prigent N. (1989) – Scannographie du crâne de Petralona: coupes systématiques dans les trois plans. Première partie: résultats morphologiques. C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Paris. / Λε Φλοκ – Πριζέν Ν. (1989) – Σκανογραφία του κρανίου των Πετραλώνων: συστηματικές τομές σε τρία επίπεδα. Μέρος πρώτο: μορφολογικά αποτελέσματα. C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Παρίσι.

Le Floch-Prigent N. & A. Moschidou-Polizois (1991) – The Petralona cranium: C.T. Scanfindings. Bull. Geol. Soc. Greece, 25 (2): 437-452. / Λε Φλος-Πριγκέν N. και A. Μοσχίδου-Πολυζώη (1991) - Το κρανίο των Πετραλώνων: Ευρήματα σάρωσης. Δελτίο Γεωλογικής Εταιρείας Ελλάδος: 25 (2): 437-452.

Leikola A. (1982) – Euro ... balances (cf. Press 19 September). Helsinki. / Leikola A. (1982) – Miljoonavuotinen eurooppalainen (se Press 19 september). Helsingen. / Λέικολα Α. (1982) – Eυρώ... ισορροπίες (πρβλ. Τύπο 19 Σεπτεμβρίου). Ελσίνκι.

Lippiotis St. (1971) – The top anthropologist, Mr. Ar. Poulianos opens new paths to science (cf. media of 16 March). Piraeus. / Λιππιώτης Στ. (1971) – Ο κορυφαίος ανθρωπολόγος κ. Άρ. Πουλιανός ανοίγει νέους δρόμους εις την επιστήμην (πρβλ. Τύπο 29 Μαρτίου). Πειραιάς.

Liritzis Y. (1979) – Thermoluminoscence and U234/Th230 dating Investigation of Hellenic Artefacts. Ph. D. Thesis. University Edinburgh. / Λυριτζής Ι. (1979) – Χρονολόγηση ελληνικών τέχνεργων με θερμοφωταύγεια και U234 / Th230. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου.

Liritzis Y. (1980) – U/230 - Th/234 dating of Spelaeothems in Petralona. Anthropos, 7: 215-241. Athens. / Λυριτζής Ι. (1980) – Χρονολόγηση με Ουράνιο 230 / Θόριο 234 των σπηλαιοαποθέσεων στα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 7: 215-241. Αθήνα.

Liritzis Y. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, 299: 280 - 281. / Λυριτζής Ι. (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (: Φύση), 299: 280 - 281.

Liritzis Y. & A. Poulianos (1980) – A radiation survey of Petralona Cave. Anthropos, 7: 252-259. Athens. / Λυριτζής Ι. και A. Πουλιανός (1980) – Έρευνα αναφορικά με την ακτινοβολία του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 252-259. Αθήνα.

Loukakis Κ. (1994 a) – The Petralona Cave Museum re-operates (cf. Press of 10th February). Thessalonica. / Λουκάκης Κ. (1994 a) – Επαναλειτουργεί το Μουσείο του Σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 10 Φεβρουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Loukakis Κ. (1994 b) – Poulianos' "come back" (cf. Press of 2nd June). Thessalonica. / Λουκάκης Κ. (1994 b) – "Επάνοδος" Πουλιανού  (πρβλ. Τύπο 2 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Loverdos Dimitrios, Polyzogopoulos Athanssios, Tsalaganidis Josef, Athanassopoulos Nikolaos & Ilias Giortzis (2003) – Ordinance 17 of Athens Appeal Court (regarding the acquittal of Dr Aris Poulianos as for... embezzlement, cf. AAG’s Archive of 16 January). Athens. / Λοβέρδος Δημήτριος, Πολυζωγόπουλος Αθανάσιος, Τσαλαγανίδης Ιωσήφ, Αθανασόπουλος Νικόλαος και Ηλίας Τζώρτζης (2003) – Απαλακτικό βούλευμα υπ. αρ. 17 του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας (σχετικά με την αθώωση του Δ-ρα Άρη Πουλιανού που κατηγορήθηκε... για υπεξαίρεση, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 16 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Lumley H. De (1982) – The archanthropus of Chalcidice is more intelligent than its relatives (cf. press 5th of January). Athens. / Λαμλέ A. Ντε (1982) – Ο αρχάνθρωπος της Χαλκιδικής πιο  έξυπνος από τους ομοίους του (πρβλ. Τύπο 5 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) The three skulls of European Homo erectus: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1st International Congress of Human Paleontology , 16-21 Oct., Proceedings. Nice. / Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) – Les trois cranes d'Homo erectus européens: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications, 16-21 Oct., Nice. / Λαμλέ Μ-Α. Ντε, A. Πουλιανός & N. Πουλιανός (1982) – Τα τρία κρανία ευρωπαϊκών Homo erectus: Πετράλωνα, Τοταβέλ, Σταϊνχάιμ. Περιλήψεις ανακοινώσεων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Οκτ., 16-21, Νίκαια.

Machairas E. & Panagopoulos K. (1997) – Performance report by a court bailiff to the Greek State of the above mentioned 3798 decision of the Athens Court of Appeal (cf. AAG’s Archive of 13th May). Athens. Μαχαίρας Ε. και Παναγόπουλος Κ. (1997) – Έκθεση επίδοσης με δικαστικό επιμελητή στο Ελληνικό Δημόσιο της 3798 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 13 Μαΐου). Αθήνα.

Maltezaki M. (2019) – An amazing documentary about another important but forgotten Greek! (cf. AAG's Archive 17th of March). Internet. / Μαλτεζάκη Μ. (2019) – Ένα εκπληκτικό ντοκυμαντέρ για άλλον έναν σημαντικό μα ξεχασμένο Έλληνα! (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17ης Μαρτίου). Διαδίκτυο.

Mamaneas M. (1997) – Humans appeared in the land of Macedonia (cf. Press of January). Athens. / Μαμανέας Μ. (1997) – Στη γη της Μακεδονίας εμφανίσθηκε ο άνθρωπος (πρβλ. Τύπο Ιανουαρίου). Αθήνα.

Mandamadiotis F. (1980) – Economic report about Petralona Cave (cf. AAG's Archive 12 December). Thessaloniki. / Μανδαμαδιώτης Φ. (1980) – Οικονομικός απολογισμός για το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 12 Δεκεμβρίου). Θεσσαλονίκη.

Mandras L. (2006) – Presentation of the Daphne Poulianou book regarding Aris Poulianos biography (cf. AAG’s Archive of 3rd November). Athens. / Μάνδρας Λ. (2006) – Παρουσίαση του βιβλίου της Δάφνης Πουλιανού για τη βιογραφία του Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Maniatis J., Katsanos A. & A. Poulianos (1981) – A piece of iron ore in Petralona Cave. Athens. Anthropos 8: 152-154. / Μανιάτης Ι., Κατσάνος Α. και A. Πουλιανός (1981) – Ένα τεμάχιο σιδηρομεταλλεύματος στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος 8: 152-154. Αθήνα.

Manolis S. (1981) – Α letter regarding Petralona skull (cf. press 12th of March). / Μανώλης Σ. (1981) – Μια επιστολή για το κρανίο Πετραλώνων(πρβλ. Τύπο 12 Μαρτίου).

Makarezos N. (colonel, ex. junta minister, 1967) – The dismissal from the Ministry of Coordination of Dr. Aris N. Poulianos (cf. Press of May the 4th). Athens. / Μακαρέζος Ν. (συνταγματάρχης, τ. υπουργός της χούντας, 1967) – Η απόλυση από το Υπουργείο Συντονισμού του Δ-ρα Άρη Ν. Πουλιανού (πρβλ. επίσης Τύπο 2-8). Αθήνα.

Marinatos S. (1972 a) – Antiquities are not at risk (cf. press June 22). Athens. / Μαρινάτος Σ. (1972 a) – Δεν κινδυνεύουν οι αρχαιότητες (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Marinatos S. (1972 b)ANNOUNCEMENTS of the (Greek) Archaeological Service (cf. press August the 6th). Athens. / Μαρινάτος Σ. (1972 b) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων (πρβλ. τύπο 6 Αυγούστου). Αθήνα.

Marinatos S. (1972 c) – Answer to Mr. Poulianos (cf. press 29 of June, July the 2nd & 3rd, August the 6th & Sept. 29). Athens. / Μαρινάτος Σ. (1972 c) – Ανταπάντησις εις τον κ. Πουλιανόν (πρβλ. Τύπο 29 Ιουνίου, 2 και 3 Ιουλίου, 6 Αυγούστου και 29 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Marinos G., P. Giannoulis & L. Sotiriadis (1965) Palaeoanthropological research at the Petralona Cave Khalkidhiki. Epist. Epetiris of the Phyisic - Matem. Fac., v. 9: 140-204. University of Thessaloniki. / Μαρίνος Γ., Γιαννούλης Π. και Λ. Σωτηριάδης (1965) – Παλαιοανθρωπολικαί έρευναι εις το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Επιστημονική Επιτηρίς της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τ. 9: 140-204. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Mari I., Picramenos P., Rantos Ath., Kostantinidou M., Aravanis Th., & V. Matzouranis (2002) – Decision 3576 of the Supreme Constitutional Court for non expelling the Anthropological Association of Greece from Petralona cave, as it was asked instead by the former Minister of Culture, Vise - President of the Greek Government and Professor of Thessalonica University in constitutional low Mr. E. Venizelos (cf. AAG’s Archive of 22 February). Athens. / Μαρή Ι., Πικραμμένος Π. , Ράντος Αθ., Κωνσταντινίδου Μ. , Αραβάνης Θ. και Β. Μαντζουράνης (2002) – Απόφαση ΣτΕ 3576 για μη αποβολή της ΑΕΕ από το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Mari I., Picramenos P., Rantos Ath., Papadopoulou Ol. & Er. Voidani (2003) – Decision 3739 of the Supreme Constitutional Court for canceling a ban against Aris Poulianos on excavations permission at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 12 December). Athens. / Μαρή Ι., Πικραμμένος Π. , Ράντος Αθ., Αραβαντινός Β., Παπαδοπούλου και Ολ. Ειρ. Βαϊδάνη (2003) – Απόφαση ΣτΕ 3739 για ακύρωση απαγόρευσης ανασκαφών στον Άρη Πουλιανό για το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 12 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Marmarinos St. (1971) – Humans lived in Greece 500,000 years ago (cf. media of 16 March). Athens. / Μαρμαρινός Στ. (1971) – Ο άνθρωπος ζούσε στην Ελλάδα προ 500.000 ετών (πρβλ. Τύπο 16 Μαρτίου). Αθήνα.

Markis Th. (1983) – The economic and management control (investigation) of the Anthropological Association of Greece (cf. AAG Archive 11 January). Athens. / Μαρκής Θ. (1983) – Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος. (Σημ: επιγραμματικά - εν περιλήψει - τα αντίστοιχα συμπεράσματα υπέρ της ΑΕΕ, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ, 11 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Martis N. (1975) - The scientific and tourist development of Petralona cave (cf. "Mecedonia", 26 September). / Μάρτης Ν. (1975) – Η επιστημονική και τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. "Μακεδονία", 26 Σεπτεμβρίου).

Mascie-Taylor N. (President of EAA, 2012) – Letter (however still unanswered) of the European Anthrop. Association to the (Greek) Ministry of Culture regarding the Petralona skull and cave (cf. AAG’s Archive of September the 5th & Octoberthe 3rd). Cambridge. / Μά(σ)σι - Τέηλορ Ν. (Πρόεδρος της ΕΑΑ, 2012) – Επιστολή (συγκλονιστική κι αναπάντητη) της Ευρωπαϊκής  Ανθρωπολογικής Ένωσης στο Υπ. Πολιτισμού για το κρανίο και σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5ης Σεπτεμβρίου και 3ης Οκτωβρίου). Κέιμπριτζ.

Mavros G. (1983) – The life and the state of an allegedy professor (cf. press of 24th January - one of the most brutal attacks on Aris Poulianos). Athens. / Μαύρος Γ. (1983) – Ο βίος και η πολιτεία ενός δήθεν καθηγητή (πρβλ. Τύπο 24 Ιανουαρίου - μια από τις πιο βάρβαρες επιθέσεις εναντίον του Άρη Πουλιανού). Αθήνα.

Marovouniotis N. (Community President, 1974) ) Since 1968 they have not proceeded any investigations in Petralona cave (cf. AAG's Archive, February 20th). / Μαροβουνιώτης Ν. (Προέδρος Κοινότητας, 1974) Από το 1968 δεν προχώρησαν οιεσδήποτε έρευνες στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΕΕ, 20 Φεβρουαρίου).

Melentis J. (1971) – Petralona Cave. (In the "History of the Greek Nation", p. 25). Academy of Sciences Edition. Athens. / Μελέντης Γ. (1971) – Το σπήλαιο Πετραλώνων. (Στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», σελ. 25). Έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών.

Melentis J. (1972) – The unknown palaeontological treasures of Northern Greece (cf. press February the 6th). Thessalonica. / Μελέντης I. (1972) – Οι άγνωστοι παλαιοντολογικοί θησαυροί της Β. Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 2 Φεβρουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Melentis J. (1979 a) The species and age determination of the man from Khalkidhiki Petralona cave (in Greek). Mem. Soc. Hell. Antbrop., 48: 63-66. Athens. / Μελέντης Ι. (1979 a) – Ο προσδιορισμός του είδους και της ηλικίας του ανθρώπου από το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Δελτίο Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, 48: 63-66.

Melentis J. (1979 b) – The country's first Anthropological Museum is not that of Petralona (cf. press 2nd of June). Thessalonica. / Μελέντης Ι. (1979 b) – Το  πρώτο Ανθρωπολογικό  Μουσείο  της χώρας δεν είναι  αυτό  των Πετραλώνων (πρβλ. τύπο 2 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Melentis J. (1979 c) – Petralona man is not 800,000 years old (cf. press 30 of June). Thessalonica. / Μελέντης Ι. (1979 c) – Ο άνθρωπος των Πετραλώνων δεν είναι 800.000 ετών (πρβλ. τύπο 30 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Melentis J. (1979 d) – Which is the age of the Petralona man's skull? (cf. press 25 of September). Thessalonica. / Μελέντης Ι. (1979 d) – Ποια είναι η ηλικία του κρανίου του ανθρώπου των Πετραλώνων;(πρβλ. τύπο 25 Σεπτεμβρίου). Θεσσαλονίκη.

Mercuri M. (ex minister of culture, 1983) Proclaiming Petralona cave as an "archaeological" (?!) site (cf. Gov. Newspaper 290 of May30). / Μερκούρη Μ. (πρώην υπουργός πολιτισμού, 1983) – Κήρυξη σπηλαίου  Πετραλώνων ως "αρχαιολογικό" (;!) χώρο (ΦΕΚ 290, 30 Μαΐου).

Merkuri M. & D. Papapetropoulos (1985) – Opinion of the Legal Service of the Ministry of Culture regarding the Law 1125 on caves (cf. AAG's Archive 8th of July). Athens. / Μερκούρη Μ. και Δ. Παπαπετρόπουλος (1985) – Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας ΥΠΠΟ για Νόμο 1125 περί σπηλαίων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 8 Ιουλίου). Αθήνα.

Meteorological National Service (1986) – Temperature's measurements. Dep. of Climatology and Statistics (years 1961-1986). Airports of Athens & Thessaloniki. / Μετεωρολογική Εθνική Υπηρεσία (1986) – Μετρήσεις θερμοκρασιών. Τμήμα Κλιματολογίας και Στατιστικής (ετών 1961-1986). Αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Microutsikos Th. (Former Minister of Culture, 1995) – Suspension of the Illegal detachment of Dr N. Α. Poulianos from the Eforate of Palaeoanthropology – Speleology to that of the Underwater Antiquities (cf. ΑΑG’s Archive of 3rd July). Athens. / Μικρούτσικος Θ. (πρώην Υπουργός Πολιτισμού, 1995) – Ανάκληση απόσπασης Δ-ρα Ν. Πουλιανού από την Υπηρεσία Παλαιοανθρωπολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Ιουλίου). Αθήνα.

Miliaresis Gr. (1999) – The digital address of the week. The caverns of the Network. (I.e. the present website, cf. Press 28 of November). Athens. Μηλιαρέσης Γρ. (1999) – Η ψηφιακή διεύθυνση της εβδομάδας. Τα σπήλαια του Δικτύου. (Δηλ. του παρόντος ιστοχώρου, πρβλ. Τύπο 28 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Mischou N. & E. Grammaticopolulou (1982) – Judgment 1258 of the Thessaloniki County Court for the return of the Arhanthropus skull to Petralona (cf. AAG's Archive of 14th October) Athens. / Μίσχου Ν. και Ε. Γραμματικοπούλου (1982) – Απόφαση 1258 του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης για επιστροφή του κρανίου του Αρχανθρώπου στα Πετράλωνα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Mitsaka M. (1978) – Aris Poulianos - “Petralonitis” (cf. Press 1st of September). Polygyros. / Μητσάκα Μ. (1978) – Άρης Πουλιανός - Πετραλωνίτιδα (πρβλ. τύπο 1 Σεπτεμβρίου). Πολυγυρος.

Modiano M. (1977) – Million year old link with man found  in Greece (cf. press of 21 January). London? / Μοντιάνο Μ. (1977) – Παλαιός κρίκος ενός εκατομμυρίου ετών με άνθρωπο που βρέθηκε στην Ελλάδα (πρβλ. Τύπο 21 Ιανουαρίου). Λονδίνο;

Moigne A-M. (1983) – Macrofauna of la Caune de l'Arago Tautavel France. Anthropos, 10: 257-260. Athens - Petralona. / Μουάν(ι) A-M. (1983) – Η μακροπανίδα από la Caune de l'Arago (Κώνος του Αραγκό), Τουταβέλ Γαλλία. Άνθρωπος, 10: 257-260. Αθήνα - Πετράλωνα.

Moltsidis Κ. (2016) – Epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (cf. AAG’s Archive of 17 August). Athens. / Μολτσίδης Κ. (2016) – Επιστολή σχετικά με ισχυρισμούς υπαλλήλων για δήθεν "κεραυνούς" στο Σπ. Πετραλώνων αντί για στάχτες - προϊστ. ίχνη φωτιάς όπως είχε διαπιστώσει ο ανασκαφέας Δ-ρ Άρης Πουλιανός (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17 Αυγούστου). Αθήνα.

Moraitidis K. (1983) – Controversy around Poulianos (cf. Press of 30 September) Athens. / Μωραΐτης K. (1983) – Διαμάχη γύρω στον Πουλιανό (πρβλ. Τύπο 30 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Moysis V. (1997 ) – Fight over debris... (cf. Press of 10 April). Athens. / Μωυσής Γ. (1997 b) – Καβγάς πάνω από τα συντρίμμια.... (πρβλ. Τύπο 10 Απριλίου). Αθήνα.

Moysis V. (1999) – Petralona Cave - A 30-year-old serial (cf. Press of 31 January). Athens. / Μωυσής V. (1999) – Σπήλαιο Πετραλώνων - Ένα σήριαλ 30 ετών (πρβλ. Τύπο 31 Ιανουαρίου). Αθήνα. (Σημ. Ένα εμπαθές αντιπουλιανικό δημοσίευμα).

Murrill R. (1975) – A comparison of the Rhodesian and Petralona upper jaws in relation to other Pleistocene hominids. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Stuttgart. / Μιούριλ Ρ. (1975) – Σύγκριση των άνω γνάθων της Ροδεσίας και των Πετραλώνων σε σχέση με άλλους πλειστοκαινικούς ανθρωπίδες. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Στουτγάρδη.

Murrill R. (1980) – New measurements on the face of the Petralona fossil hominid skull. Anthropos, 7: 40-41. Athens. / Μιούριλ Ρ. (1980) – Νέες μετρήσεις στο πρόσωπο του απολιθωμένου κρανίου του ανθρωπίδη από τα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 7: 40-41. Αθήνα.

Murrill R. (1981) – Petralona Man. Ed. Charles C. Thomas. Illinois, pp. 284. / Μιούριλ Ρ. (1981) – Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων. Εκδ. Charles C. Thomas. Ιλλινόι, pp. 284.

Murrill R. (1983) – On the dating of the fossil hominid Petralona Skull. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 12-15. Athens - Petralona. / Μιούριλ Ρ. (1983) – Για τη χρονολόγηση του απολιθωμένου κρανίου ανθρωπίδη από τα Πετράλωνα. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 12-15. Αθήνα - Πετράλωνα.

Mylona D. (1994) – Germans lured the glory of Elgin. They have stolen the Petralona Archanthropus and other 1,500 fossils! IN DACHAU the most ancient Greek (cf. Press of 1st July, as well as 23, 24, 25, 26, 28 and 29 September). Athens. / Μυλωνά Δ. (1994) – Ζήλεψαν τη δόξα του Έλγιν οι Γερμανοί. Κλέψαν τον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων και άλλα 1.500 απολιθώματα! ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ ο πιο αρχαίος Έλληνας (πρβλ. Τύπο 1ης Ιουλίου, όπως επίσης 23, 24, 25, 26, 28 και 29 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Nisiotis M. (1983) – Poulianos refuses to consign the cave (cf. Press of 19th August) Athens. / Νησιώτης Μ. (1983) – Ο Πουλιανός αρνείται να παραδώσει το σπήλαιο (πρβλ. Τύπο 19 Αυγούστου). Αθήνα.

Nonikas S. (1979) – Improper attack (cf. press 1 of August). Athens. / Νόνικας Σ. (1979) – Άστοχη επίθεση (πρβλ. τύπο 1 Αυγούστου). Αθήνα.

Pagalos Th. (Minister of Foreign Afairs, 2004) – Encouraging response towards the Anthropological Association of Greece (cf. AAG’s Archive of 2 & 9 November). Athens. / Πάγγαλος Θ. (Υπουργός Εξωτερικών, 2004) – Ενθαρρυντική απάντηση στην επιστολή της ΑΕΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2 και 9 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Pantarotas D. (2005) – Intervention of Triglia Municipality towards the Administrative Supreme Court) against the Anthropological Association of Greece and in favour of the Ministry of Culture (for its expulsion from Petralona cave, cf. AAG’s Archive of 19 February). Athens. / Πανταρώτας Δ. (2005) – Παρέμβαση Δήμου Τρίγλιας στο ΣτΕ κατά της ΑΕΕ και υπέρ του ΥΠΠΟ για αποβολή της από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Pantermali - Poulaki E. (Head of Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, 2004) – Call for a meeting with the Nea Triglia Municipality at the Ministry of Culture regarding Petralona cave(cf. AAG’s Archive of 20 August). Thessalonica. / Παντερμαλή - Πουλάκη Ε. (Προϊσταμένη ΕΠΣΒΕ, 2004) – Πρόσκληση στο Δήμο Ν. Τρίγλιας σε σύσκεψη σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 20 Αυγούστου). Θεσσαλονίκη.

Pantermali - Poulaki E. (Head of Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, 2006) – For any eventual impact of the Kythira earthquake on Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 9th January). Thessalonica. / Παντερμαλή - Πουλάκη Ε. (Προϊσταμένη ΕΠΣΒΕ, 2006) – Για τυχόν επιπτώσεις σεισμού Κυθήρων στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9 Ιανουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Papadakis V. (1986) – The Petralona cave of Khalkidhiki has being desecrated (cf. Press  23 of September). Athens. / Παπαδάκης Β. (1986) – Βεβήλωσαν το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο 23 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Papadakis G., Kontou M. & A. Poulianos (1994) – Regarding the fugitive of findings from Petralona to Germany (cf. media of  28th September). Athens. / Παπαδάκης Γ., Κοντού Μ. και Α. Πουλιανός (1994) – Αναφορικά με τη φυγάδευση ευρημάτων Σπηλαίου Πετραλώνων στη Γερμανία (πρβλ. ΜΜΕ 28 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Papadopoulos G. (1994) – It is refused to hand over the Cave... and the Petralona Museum to Poulianos (cf. Press of 15 June). Nea Moudania. / Παπαδόπουλος Γ. (1994) – Αρνούνται να δώσουν στον Πουλιανό το Σπήλαιο... και το Μουσείο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 15 Ιουνίου). Νέα Μουδανιά.

Papamarinopoulos St. (1977) – The first known European? Bulletin, University of Edinburgh, 13 (10): 1-3. April 27. / Παπαμαρινόπουλος Στ. (1977) – Ο πρώτος γνωστός Ευρωπαίος; Δελτίο, Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου, 13 (10): 1-3. 27 Απριλίου.

Papamarinopoulos St. (1978) – Limnomagnetic studies on Greek sediments. Ph.D. thesis, University of Edinburgh. / Παπαμαρινόπουλος Στ. (1978) – Λιμνομαγνητικές μελέτες σε ελληνικά ιζήματα. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου.

Papamarinopoulos S., Readman P., Maniatis Y. & Simopoulos (1987) – Paleomagnetic and mineral magnetic studies of sediments from Petralona Cave, Greece. Archaeometry, 29 (1):50-59. / Παπαμαρινόπουλος Σ., Ρήντμαν Π., Μανιάτης Γ. και Α. Σιμοπουλος (1987) – Παλαιομαγνητικές και ορυκτο-μαγνητικές μελέτες ιζημάτων από το Σπήλαιο Πετραλώνων, Ελλάδα. Αρχαιομετρία, 29 (1): 50-59.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & S. Charalambous (1986 a) – Dose rate measurements in Petralona Cave forArchanthropus dating. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 41-48. Athina. / Παπαστεφάνου Κ., Μανωλοπούλου Μ., Σαββίδης Ε. και Σ. Χαραλάμπους (1986a) – Μετρήσεις ποσοστού δόσης στο Σπήλαιο Πετραλώνων σχετικά με τη χρονολόγηση του Αρχανθρώπου. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 41-48. Αθήνα.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & Charalambous S. (1986 b) – Natural radiation dose in Petralona Cave. Health Phys., 50: 281-286. / Παπαστεφάνου Κ., Μανωλοπούλου Μ., Σαββίδης Ε. και Σ. Χαραλάμπους (1986 b) – Φυσική δόση ακτινοβολίας στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Health Phys., 50: 281-286.

Papastefanou C. & S. Charalambous (1989) – Dating of spelaeothems by radiological methods. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A 281: 406-409. / Παπαστεφάνου Κ. και Σ. Χαραλάμπους (1989) – Χρονολόγηση σπηλαιοθεμάτων με ακτινολογικές μεθόδους. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. Α 281: 406-409.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Stoulos S., Ioannidou A, & Gerassopoulos A. (2005) – Elevated radon concentrations in a Pleistocene cave operating as a show cave. Intern. Congress Series 1276: 204-205. / Παπαστεφάνου Κ., Μανωλοπούλου Μ., Στούλος Σ,. Ιωαννίδου Α. και Γερασόπουλος A. (2005) – Αυξημένη συγκέντρωση ραδονίου σε ένα επισκέψιμο πλειστοκαινικό σπήλαιο. Intern. Congress Series 1276: 204-205.

Papathanassiou N., Passa E., Maniatea T., Papathanassiou G. & Pr. Bournazos (2005) – Hourly broadcast regarding the life and the deed of Dr. Aris N. Poulianos (cf. AAG’s Archive of 9 September). Athens. / Παπαθανασίου Ν., Πασά Ε., Μανιατέα Τ., Λουκάς Η., Παπαθανασίου Γ. και Πρ. Μπουρνάζος 2005) – Ωριαία εκπομπή, αναφορικά με τη ζωή και του έργο του Δ-ρα Άρη Ν. Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Papathimelis S. (MP 1980) – Question regarding the operation of Petralona cave in Halkidiki (cf. AAG's Archive February the 15th & 28th). Athens. / Παπαθεμελής Σ. (Βουλευτής, 1980) Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2 και 28 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Papazachos V. (Professor of seismology Thessalonica University, 1983) – Undocumented the Poulianos’ theories (cf. press of 29th January) Athens. / Παπαζάχος Β. (Καθηγητής 1983 σεισμολογίας του Παν/μίου Θεσσαλονίκης) – Ατεκμηρίωτες οι Θεωρίες  του Πουλιανού(πρβλ. Τύπο 29 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Pappa S., Tsoukala E., Lazaridis G. & G. Rabeder (2005) – Milk Teeth of Quaternary Carnivores from Northern Greek Caves, (Preliminary Report). Neue Forschungen zum Hohlenbaren in Europa. Abhandlung Band, 45:169-182, Naturhistorische Gesellschaft. Nurnberg. / Παππά Σ, Τσουκαλά Ε., Λαζαρίδης Γ. και Τζ. Ραμπέντερ (2005) – Γαλακτερά δόντια σαρκοβόρων του Τεταρτογεννούς από τα βόρεια ελληνικά σπήλαια (Προκαταρκτική ανακοίνωση). Νέα έρευνα στην Ευρώπη. Abhandlung Band, 45:169-182, Naturhistorische Gesellschaft. Nurnberg.

Paraskevaidis M. (1965 a) – After the abolition of anthropological studies in Greece and while the Greeks were found to be indigenous, Prof. Braitinger describes as African the Petralona cranium (cf. media 14 Marchl). Athens. / Παρασκευαΐδης Μ. (1965 a) – Μετά την κατάργησιν των ανθρωπολογικών σπουδών στην Ελλάδα και ενώ διαπιστούται ότι οι Έλληνες είναι αυτόχθονες, ο καθ. Μπράιτινγκερ χαρακτηρίζει το κρανίον των Πετραλώνων αφρικανικόν (πρβλ. Τύπο 14 Μαρτίου). Αθήνα.

Paraskevaidis M. (1965 b) – Newer conclusions from the survey of the Chalcidice prehistoric cave (cf. media 25 April). Athens. / Παρασκευαΐδης Μ. (1965 b) – Νεώτεραι διαπιστώσεις από την έρευναν του προϊστορικού σπηλαίου της Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο 25 Απριλίου). Αθήνα.

Paraskevaidis Μ. (1973) – The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki (cf. media of 8 April). Athens. / Παρασκευαΐδης Μ. (1973) – Ο Πιθηκάνθρωπος του Πεκίνου ήταν σύγχρονος του Αρχανθρώπου της Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο 8 Απριλίου). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1959 a) Similar to the famous "Cane" Cave of Italy -The Petralona Cave at Khalkidhiki. Newsp. "Ethnos" (22nd June 1959). Athens. / Πετρόχειλος Ι. (1959 a) – Όμοιο  με  το περίφημο "σπήλαιο  του  κυνός"  της Ιταλίας, το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. (Εφημ. "Έθνος" της 22-6-1959). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1959 b) – Observations on the Petralona Caves (preliminary report, on the basis of exploration proceeded on June 1959 and the order Νο 669 edited 26th May 1959 by the Inst. of Geology and Subsurface Research - IGSR). The above mentioned report took the archive No 748 in IGSR (Ministry of Co-ordination). Athens. / Πετρόχειλος Ι. (1959 b) – Παρατηρήσεις σχετικά με τα σπήλαια των Πετραλώνων (προκαταρκτική αναφορά, βάσει αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1959 και της υπ. αρ. 669/26-5-1959 εντολής του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών - ΙΓΜΕ). Η ως άνω αναφορά έλαβε τον αριθμό 748 στο αρχείο του ΙΓΜΕ (του Υπουργείου Συντονισμού). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1960 a) – Observations on the Petralona Caves (report, on the basis of exploration proceeded on October 1960 and the order No 669, edited 26th May 1959 by the Inst. of Geology and Subsurface Research - IGSR). The co-respective report took the archive No 784 in IGSR (Ministry of Co-ordination). Athens. / Πετρόχειλος Ι. (1960a) – Παρατηρήσεις σχετικά με το σπήλαιο των Πετραλώνων (βάσει αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1960 και της υπ. αρ. 1443/5-10-1960 εντολής του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών - ΙΓΜΕ). Η αντίστοιχη αναφορά έλαβε τον αριθμό 784 στο αρχείο του ΙΓΜΕ (Υπουργείο Συντονισμού). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1960 b) – Report regarding the observations on Petralona Caves. Buletin of the Hellenic Speleological Association, V (5-6): 140-148. Athens. (Note: J. Petrocheilos passed away in January 1960 and therefore most probably the co-respective publication was done by his wife Anna). / Πετρόχειλος Ι. (1960 b) – Αναφορά επί των παρατηρήσεων στα σπήλαια των Πετραλώνων. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τ. (5-6): 140-148. Αθήνα. (Σημ: Ο Ι. Πετρόχειλος απεβίωσε τον Ιανουάριο του 1960 και συνεπώς πιθανότατα η αντίστοιχη δημοσίευση να έγινε από τη σύζυγό του Άννα).

Petrocheilos J. (1965) – Discovery of Middle Quaternary mammal remains in the Petralona region of Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note: This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou honoring this way her husband J. Petrocheilos, who passed away in January 1960). / Petrocheilos J. (1965) – Découverte de restes de mammifères du Quaternaire Moyen dans la région de Petralona en Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note: This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou, who probably was "honoring" this way her husband d J. Petrocheilos, who died in January 1960). / Πετρόχειλος Ι. (1965) – Ανακάλυψη κατάλοιπων θηλαστικών του Μέσου Τεταρτογεννούς στην περιοχή των Πετραλώνων της Χαλκιδικής. Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπηλαιολογίας, Τμήμα ΙΙΙ: 37-38. Σεπτ. 1961. Γκρατς. (Σημ: Το άρθρο αυτό το πιθανότερο απέστελλε στη γραμματεία του Συνεδρίου η Α. Πετροχείλου "τιμώντας" κατ' αυτό τον τρόπο τη μνήμη του συζύγους της Ι. Περόχειλολου, ο οποίος είχε αποβιώσει τον Ιανουάριο του 1960).

Petrocheilou A. (1961) The Khalkidhiki red rocks cave. Journal IOS, v. 45. April. / Το σπήλαιο  Κόκκινων Πετρών Χαλκιδικής. ΗΩΣ τεύχος αρ.45.

Petrocheilou A. (1962) – The Cave of the "Red Rocks" (Khalkidhiki's Petralona, No 1044). Bulletin de la Société Spéléologique de Grèce, v. VI (7-8): 1-9. Athens. / Petrocheilou A. (1962) – To spiileo ton “Kokkinon Petron” (Petralona Khalkidhikis, ar. 1044). Deltion Ellinikis Spileologikis Eterias, t. VI (7-8): 1-9. Athina. / Πετροχείλου Α. (1962) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών» (Πετράλωνα Χαλκιδικής, αρ. 1044 ). Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τ. VI (7-8): 1-9. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1963) – The Cave of the "Red Rocks". Journal "Ellada" (Greece): v. 5-6. Athens. / Πετροχείλου Α. (1963) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών». Περιοδικό "Ελλάδα": τ. 5-6. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1964) The Cave of the "Red Rocks" (Petralona Khalkidhiki). No 1044. «Deltion» (Bulletin) de la Société Spéléologique de Grèce, VI (6): 160-166. Athens. / Πετροχείλου Α. (1964) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών». Δελτίο Σπηλαιολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. VI (6): 160-166. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1972) The Cave of the "Red Rocks" (Petralona, Khalkidhiki). No 1044. «Deltion» (Bulletin) de la Société Spéléologique de Grèce, XI (7): 160-164. Athens. / Πετροχείλου Α. (1972) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών» (Πετράλωνα, Χαλκιδική). Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τ. ΧΙ (7): 160-164. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1984) – The Greek Caves. Ed. Athinon, pp. 160. / Πετροχείλου A. (1984) – Τα Σπήλαια της Ελλάδας. Εκδ. Αθηνών, σελ. 160.

Placa R. (1982) – The Chalcidice archanthropus is more intelligent than its relatives (cf. Press 5th of January). Athens. / Πλάκα Ρ. (1982) – Ο αρχάνθρωπος της Χαλκιδικής πιο  έξυπνος από τους ομοίους του (πρβλ. Τύπο 5 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulimenos M. (2019) – Unfortunately, we all are far from the light (cf. AAG's Archive 17th of March). Internet. / Πουλημένος Μ. (2019) – Δυστυχώς απέχουμε όλοι πολύ από το φως (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17ης Μαρτίου). Διαδίκτυο.

Poulianos A. (1961 a) Discovery of a skull of Palaeolithic Man in Greece. Voprossi Anthropologhii, 8: 162. / Πουλιανός Α. (1961) Ανακάλυψη κρανίου Παλαιολιθικού Ανθρώπου στην Ελλάδα. Voprossi Anthropologhii - Ζητήματα Ανθρωπολογίας, 8: 162. (Ιστορικά η πρώτη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σχετικά με την ανεύρεση του κρανίου του Ανθρώπου των Πετραλώνων).

Poulianos A. (1961 b) – The "Origins of the Greeks". Ph.D thesis at Moscow Institute of Anthropology. (Again edited in Athens on 1962, 1965, 1968, 1988, 2004). / Poulianos A. (1961) – Proishozdenje Grekov. Disertatsia Aspiranturi v Institute Anthropologii Maskvi. / Πουλιανός Α. (1961) – Η προέλευση των Ελλήνων. Διδακτορική διατριβή στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας της Μόσχας. (Εκδόθηκε ξανά στην Αθήνα τα έτη 1962, 1965, 1968, 1988, 2004).

Poulianos A. (1963) – New Palaeolithic finds of Greece. Sov. Arheologhia, 2: 227-229. / Poulianos A. (1963) – Novie paleolititseskije nahodki v Gretsii. Sov. Arheologhia, 2: 227-229. / Πουλιανός Α. (1963) – Νέα παλαιολιθικά ευρήματα της Ελλάδας. Sov. Arheologhia - Σοβιετική Αρχαιολογία, 2: 227-229.

Poulianos A. (1965) On the position of the Petralona Man within Palaeoanthropi. Sov. Ethnografija, 2: 91-99. / Poulianos A. (1965) O pozitsii Petralontsa sredi Paleantropof. Sov. Ethnografija, 2: 91-99. / Πουλιανός Α. Ν. (1965) – Αναφορικά με τη θέση του ανθρώπου των Πετραλώνων ανάμεσα στους Παλαιοανθρώπους. Σοβιετική Εθνογραφία, τ. 2: 91-99.

Poulianos A. (1967) – The Place of the Petralonian man among Palaeoanthropi. Anthropos C 19, (N.S.11): 216-221. Akten Anthropologischen Kongresses - Brno. / Πουλιανός Α. (1967) – Η θέση του Πετραλώνειου ανθρώπου μεταξύ των Παλαιοανθρώπων. «Anthropos» 19, (N.S.11): 216-221. Πρακτικά Ανθρωπολογικού Συνεδρίου - Μπρνο.

Poulianos A. (1968)Finds of 500-900.000 years in Petralona cave. Press, 18-4-1968 / Thessaloniki, 19-4-1968 / Athens. / Πουλιανός Α. (1968 a) – Ευρήματα 500.000-900.000 ετών στο σπήλαιο. Πετραλώνων. Τύπος, Θεσσαλονίκης 18-4, Αθηνών 19-4-1968.

Poulianos A. (1969 a) – Climatic fluctuations of the Middle Pleistocene as indicated in a trial cross-section of the Petralona Cave (cf. also ELEUTHEROS KOSMOS of Sept. 20). Report to the VIIth International Congress of Quaternary. Résumés des Communications: Section 5: 141. Paris. / Πουλιανός Α. (1969 a) – Κλιματικές διακυμάνσεις του Μέσου Πλειστοκαίνου όπως φανερώνονται από δοκιμαστική τομή του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. επίσης"Ελεύθερο Κόσμο" της 20-9). Ανακοίνωση στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Τεταρτογενούς. Περιλήψεις Ανακοινώσεων: Τμήμα 5: 141. Παρίσι.

Poulianos A. (1969 b) – The first fire lit up in Greece 450,000 years ago (cf. media 10 May). Athens. / Πουλιανός Α. (1969 b) – Η πρώτη φωτιά άναψε στην Ελλάδα πριν από 450.000 χρόνια (πρβλ.Τύπο 10 Μαίου). Αθήνα.

Poulianos N. (1971 a) – Petralona: A middle Pleistocene Cave in Greece. Archaeology, 24: 6-11. / Πουλιανός Ν. (1971 a) – Πετράλωνα: Ένα Μεσοπλειστοκαινικό Σπήλαιο στην Ελλάδα. Archaeology (Αρχαιολογία), 24: 6-11.

Poulianos A. (1971 b) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man (cf. media of Jan.). Athens. / Πουλιανός Α. (1971 b) – Πρόγονος των βαλκανικών λαών υπήρξε ο "Πετραλώνιος άνθρωπος" (πρβλ. επίσης τύπο Ιαν.). Αθήνα.

Poulianos A. (1971 c) – Lecture in the Association of Macedonian Studies on Petralona Cave (cf. media of March 24th). Thessaloniki. / Πουλιανός Α. (1971 c) – Διάλεξις εις Εταιρείαν ΜακεδονικώνΣπουδών για Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. επίσης τύπο 24 Μαρτίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1971 d) – In Macedonia existed people 500,000 years ago (cf. media of March 24th). Thessaloniki. / Πουλιανός Α. (1971 d) – Στη Μακεδονία υπήρχαν άνθρωποι πριν 500.000 χρόνια (πρβλ. επίσης τύπο 24 Μαρτίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1971 e) – The... descent of the Indo-European tribes, while the Greek territory was peopled since 500,000 years ago (cf. media of April the 2nd). Athens. / Πουλιανός Α. (1971 e) – Η… κάθοδος των Ινδοευρωπαϊκών φυλών, ενώ ο ελλαδικός χώρος κατοικείτο 500.000 έτη(πρβλ. επίσης τύπο 2 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1971 f) – The most ancient inhabitants of the Aegean(cf. media of May 11th). Athens. / Πουλιανός Α. (1971 f) – Οι αρχαιότεροι κάτοικοι του Αιγαίου (πρβλ. επίσης τύπο 11 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1971 g) – In Greece the traces of the earliest man of Europe. Sarakatsani among the eldest peoples (cf. media of August the 1st). Athens. Πουλιανός Α. (1971 g) – Στην Ελλάδα τα ίχνη του αρχαιοτέρου ανθρώπου της Ευρώπης. Οι Σαρακατσάνοι απ' τους πιο παλαιούς λαούς (πρβλ. επίσης τύπο 1 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 a) – The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed (cf. press June 22). Athens. / Πουλιανός A. (1972 a) – Κατεστράφη ο  σκελετός του Νεάντερνταλ της Χαλκιδικής (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 b) – Invaluable archaeological treasures are destroyed (cf. press June 22). Athens. / Πουλιανός A. (1972 b) – Καταστρέφονται   ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 c) – The Anthropological research has been banned (cf. press June 22). Athens. / Πουλιανός A. (1972 c) – Σε απαγόρευση ετέθη η ανθρωπολογική  έρευνα (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 e) – The Anthropological Association and its problems (cf. press June 22). Athens. / Πουλιανός A. (1972 e) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία και τα προβλήματά της (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 f) – Every research effort of the Anthropological Association is in a state of prohibition (cf. press June 22). Athens. / Πουλιανός A. (1972 f) – Σε κατάσταση απαγόρευσης κάθε προσπάθεια έρευνας της Ανθρωπολογικής Εταιρείας (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 g) – Greek anthropologists are ignored (cf. press June 22). Athens. / Πουλιανός A. (1972 g) – Αγνοούνται οι Έλληνες  ανθρωπολόγοι (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 h) – The Archaeological Service does not allow investigations at Petralona (cf. press June 22). Thessalonica. / Πουλιανός A. (1972 h) – Η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επιτρέπει έρευνες στα Πετράλωνα (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1972 j) – The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed (cf. press June 22). Athens. / Πουλιανός A. (1972 j) – Κατεστράφη ο  σκελετός του Νεάντερνταλ της Χαλκιδικής (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 k) – The answer (cf. press July the 3rd). Athens. / Πουλιανός A. (1972 k) – Η απάντηση (πρβλ. τύπο 3 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 l) – Cave closed (cf. press August the 18th). Athens. / Πουλιανός A. (1972 l) – Σπήλαιο κλειστό (πρβλ. τύπο 18 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (1972 m) – Some "sapiens" features of the Petralona skull. Abstracts in: F. Bordes (Ed) The Origin of Homo sapiens. Proc. Symposium, Sept. 1969, organized by UNESCO with INQUA. Paris. / Πουλιανός A. (1972 m) – Ορισμένα "sapiens" χαρακτηριστικά του κρανίου  Πετραλώνων. Περίληψη στην έκδοση του Φ. Μπορντ: Η καταγωγή των Homo sapiens. Πρακτικά Συμποσίου, Σεπτ. 1969, υπό την αιγίδα UNESCO και INQUA. Παρίσι.

Πουλιανός A. (1973 a) – Ο Πιθηκάνθρωπος του Πεκίνου ήταν σύγχρονος του Αρχανθρώπου της Χαλκιδικής(πρβλ. τύπο 8 Απριλίου). Αθήνα. / Poulianos A. (1973 b) – The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki (cf. press April the 8th). Athens.

Poulianos A. (1973 b) – Sarakatsani the most ancient people of Europe. Proceedigs of the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. (cf. also next, Poulianos A. N., 1974). Chicago. / Πουλιανός A. (1973 c) – Σαρακατσάνοι ο πιο αρχαίος λαός της Ευρώπης. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπολογικών και Εθνολογικών Επιστημών. Σικάγο.

Poulianos A. (1974 a) – The 9th International Congress of Anthropology (in Greek). Anthropos, 1: 105 - 106. / Πουλιανός A. (1974 a) – To 9o Παγκόσμιο Συνέδριο Ανθρωπολογίας. «Άνθρωπος» 1: 105 - 106. Αθήνα.

Poulianos A. (1974 b) – Petralona (cf. press 5th of June, 6th of July & 16th of October). Beograd. / Πουλιανός A. (1974 b) – Πετράλωνα (πρβλ. Τύπο 5 Ιουνίου, 6 Ιουλίου και 16 Οκτωβρίου). Βελιγράδι.

Poulianos A. (1975) Palaeoanthropological excavations at Petralona. Prakt. Archaeol. Et.: 131-136. Athens. / Πουλιανός Α. (1975) – Παλαιοανθρωπολογικές ανασκαφές στα Πετράλωνα. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 131-136. Αθήνα.

Poulianos A. (1976 a) – Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice. / Πουλιανός A. (1976 a) – Στρωματογραφία και πολιτισμική ακολουθία στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Προϊστορίας. Σεπτέμβριος 1976. Νίκαια.

Poulianos A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Colloque de Taxonomie Anthropologique. Université de Bordeaux I. Talence - Laboratoire d' Anthropologie. Sept. 10-11, 1976. Bordeaux. / Πουλιανός A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Συμπόσιο ΑνθρωπολογικήςΤαξινόμησης. Πανεπιστήμιο του Μπορντό Ι. Ταλέν - Εργαστήριο Ανθρωπολογίας 10-11 Σεπτεμβρίου 1976. Μπορντό.

Poulianos A. (1976 c) – A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki (cf. press of June 5 & 26, July 6, August 3 and October). Athens. / Πουλιανός A. (1976 c)   Βρέθηκε στη Χαλκιδική σκελετός 400.000 ετών (πρβλ. εφημερίδες 5 και 26 Ιουνίου, 6 Ιουλίου, 3 Αυγούστου και 23 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1976 d) – Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice. / Πουλιανός A. (1976 d) – Στρωματογραφία και πολιτισμική ακολουθία στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Προϊστορίας. Σεπτέμβριος 1976. Νίκαια.

Poulianos A. (1976 g) Macedonia in the centre of European prehistory (cf. press of September). / Πουλιανός A. (1976 g)   Η  Μακεδονία  στο  κέντρο  της  ευρωπαϊκής προϊστορίας (πρβλ. τύπο Σεπτεμβρίου).

Poulianos A. (1977 a) – Stratigraphy and age of the Petralonian Archanthropus. Anthropos, 4: 37-46. Athens. / Πουλιανός Α. (1977 a) – Στρωματογραφία και ηλικία του Πετραλώνειου Αρχανθρώπου. Άνθρωπος, 4: 37-46. Αθήνα.

Poulianos A. (1977 b) – Traces of fire at the Petralona Cave, the oldest known up to day. Anthropos, 4: 144-146. Athens. / Πουλιανός Α. (1977 b) – Ίχνη φωτιάς από το Σπήλαιο Πετραλώνων, τα αρχαιότερα γνωστά μέχρι σήμερα. Άνθρωπος, 4: 144-146. Αθήνα.

Poulianos A. (1977 c) – Petralonian Archanthropus was right handed. Anthropos, 4: 147-151. Athens. / Πουλιανός Α. (1977 c) – Ο Πετραλώνειος Αρχάνθρωπος ήταν δεξιόχειρας. Άνθρωπος, 4: 147-151. Αθήνα.

Poulianos A. (1977 d) – Videotaped interview at Petralona Cave to the deceased register Lila Kourkoulakou, that may be found on the Internet address https://www.youtube.com/watch?time_continue=1408&v=5Arw5Lbiurg. / Πουλιανός Α. (1977 d) - Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στο Σπήλαιο Πετραλώνων προς την αείμνηστη Λίλα Κουρκουλάκου, που απαντάται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?time_continue=1408&v=5Arw5Lbiurg.

Poulianos A. (1977 e) – A skeleton in Khalkidhiki is changing our anthropological history (cf. press June 30). Athens. / Πουλιανός Α. (1977 i) –  Ένας σκελετός στη Χαλκιδική αλλάζει την ανθρωπολογική ιστορία μας (πρβλ. τύπο 30 Ιουνίου). Αθήνα.

Πουλιανός Α. (1977 f) – Το ανθρώπινο γένος υπάρχει στην Ελλάδα από τότε που παρουσιάστηκε στη γη και εξακολούθησε να υπάρχει χωρίς διακοπή μέχρι τώρα (πρβλ. τύπο 14 Νοεμβρίου). Αθήνα. / Poulianos A. (1977 f) – Humans exist in Greece since they appeared on earth and have continued to exist without interruption until now (cf. press November 14). Athens.

Poulianos A. (1978 a) – The oldest artefacts in Petralona cave. Anthropos, 5: 74-80. Athens. Πουλιανός Α. (1978 a) – Τα αρχαιότερα εργαλεία (τεχνουργήματα) στα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 5: 74-80. Αθήνα.

Poulianos A. (1978 b) – Correction of the English text on the article "Stratigraphy and Age of the Petralonian Archanthropus" (initially published in Anthropos, 1977 n. 4 pp. 44-46). Anthropos 5: 263-265. Athens. / Πουλιανός Α. (1978 b) – Διόρθωση του αγγλικού κειμένου στο άρθρο "Στρωματογραφία και Ηλικία του Πετραλώνειου Αρχανθρώπου" (αρχικά είχε δημοσιευθεί στον Άνθρωπο, 1977 τ. 4 σελ. 44-46). Άνθρωπος, 5: 263-265. Αθήνα.

Poulianos A. (1978 c) – Come and visit our grandfather (cf. press May 25). Athens. / Πουλιανός Α. (1978 c) Ελάτε να δείτε τον προπάππο μας (πρβλ. τύπο 25 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1978 d) – Petralonian archanthropus the first European (cf. press 30 of August). Athens. / Πουλιανός Α. (1978 d) Πετραλώνιος αρχάνθρωπος ο πρώτος Ευρωπαίος (πρβλ. τύπο 30 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (1978 e) – I'm looking to find the archanthropus’ ancestor (cf. press 21 of September). Athens. / Πουλιανός Α. (1978 e) Ψάχνω να βρω τον πρόγονο του αρχανθρώπου (πρβλ. τύπο 21 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1978 f) – Petralona cave is the first block of flats (apartment building, cf. press 29 of September & 26 September 1979). Athens. / Πουλιανός Α. (1978 f) – Το Σπήλαιο Πετραλώνων είναι η πρώτη πολυκατοικία (πρβλ. τύπο 29 Σεπτεμβρίου και 26 Σεπτεμβρίου 1979). Αθήνα.

Poulianos A. (1978 g) – Important findings prove that the Greek region must be included within the areas of human evolution (cf. press 2 of December). Athens. / Πουλιανός Α. (1978 g) –  Σημαντικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο ελλαδικός χώρος υπήρξε περιοχή εξελίξεως του ανθρώπινου γένους (πρβλ. τύπο 2 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1978 h) – Where and how humanization (process) occurred (cf. press 10 of December). Athens. / Πουλιανός Α. (1978 h) Πού και πώς ανθρωποποιήθηκε ο άνθρωπος (πρβλ. τύπο 2 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 a) – The area of South Eastern Europe and the appearance of the Homo sapiens. Anthropos, 6: 9-14.Athens. / Πουλιανός Α. (1979 a) – Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η εμφάνιση του Homo sapiens. Άνθρωπος, 6: 9-14. Αθήνα.

Poulianos A. (1979 b) – The Hellenic region motherland of Arhanthropus (cf. January press). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 b) – Ο  Ελλαδικός χώρος πατρίδα του Αρχανθρώπου (πρβλ. τύπο Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 c) – Foundation of the Petralona Anthropological Museum (cf. press 4th of May at Thessalonica & 5th of May at Athens). / Πουλιανός Α. (1979 c) – Θεμελίωση του Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. τύπο 4 Μαΐου Θεσσαλονίκης και 5 Μαΐου Αθηνών).

Poulianos A. (1979 d) – Attempt to reduce the historical significance of Petralona Cave (cf. press 22 of June). Thessalonica. / Πουλιανός Α. (1979 d) – Προσπάθεια να μειωθεί η ιστορική σημασία του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1979 e) – The Helladic area during the Lower Paleolithic period (cf. press 22 of June). Athens. / Πουλιανός Α.  (1979 e) – Ο Ελλαδικός χώρος στην Κατώτερη Παλαιολιθική Εποχή (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 f) – Petralona man, among the first intelligent (cf. press 25 of June). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 f) – Από τους πρώτους νοήμονες ο άνθρωπος των Πετραλώνων (πρβλ. 25 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 g) – An answer to Dr. I. Xirotiris (cf. press 14 of October). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 g) – Μια απάντηση στον Δ-ρα Ι. Ξηροτήρη (πρβλ. τύπο 14 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 h) – Annual survey of the excavations (cf. 28 of December). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 h) – Ετήσιος απολογισμός ανασκαφών (πρβλ. 28 ΔεκεμβρίουΜαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1980 a) – The Archanthropus of Petralona is Autochthonous. Anthropos, 7: 7-11. Athens. / Πουλιανός A. (1980 a) – Ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων είναι αυτόχθονος. Άνθρωπος, 7: 7-11. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 b) – The post-cranial skeleton of the Archanthropus europaeus petraloniensis. Anthropos 7: 13-33. Athens. / Πουλιανός A. (1980 b) – Ο μετα-κρανιακός σκελετός τού Archanthropus europaeus petraloniensis. Άνθρωπος 7: 13-33. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 c) – A new fossilised inion-parietal bone in Petralona Cave. Anthropos, 7: 34-39. Athens. / Πουλιανός A. (1980 c) – Ένα νέο απολιθωμένο ινιο-βρεγματικό οστό στο σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 34-39. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 d) – Lower and Middle Pleistocene climatic fluctuations at Petralona Cave. Anthropos, 7: 42-80. Athens./ Πουλιανός A. (1980 d) – Κλιματικές διακυμάνσεις στο Κάτω και Μέσο Πλειστοκαινικό Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 42-80. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 e) – The Petralona finds. Yearbook of the Society of Macedonian Studies: 65-76. Thessaloniki. / Πουλιανός A. (1980 e) – Τα ευρήματα των Πετραλώνων. Επετηρίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών: 65-76. Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1980 f) – Application for prolongation of excavations at Pleistocene Petralona Cave, Pliocene Ptolemais and Miocene Triglia. AAG, prot. no. 233 of 25 January. Athens. / Πουλιανός A. (1980 f) – Αίτηση παράτασης άδειας ανασκαφών σε σπ. Πετραλώνων, Τρίγλια, Πτολεμαΐδα. ΑΕΕ αρ. πρωτ. 233 της 25 Ιανουαρίου. Αθήνα.

Poulianos A. (1981 a) -– The old entrance of the Archanthropinae into Petralona Cave. Anthropos, 8: 74-79. Athens. / Πουλιανός A. (1981a) – Η παλαιά είσοδος των Αρχανθρώπων στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 8: 74-79. Αθήνα.

Poulianos A. (1981 b) – Microhistological and macroscopic investigation of post-cranial bones of the Petralonian Archanthropus. Anthropos, 8: 80-83. Athens. / Πουλιανός A. (1981 b) – Μικροϊστολογική και μακροσκοπική εξέταση των μετα-κρανιακών οστών του Πετραλώνειου Αρχανθρώπου. Άνθρωπος, 8: 80-83. Αθήνα.

Poulianos A. (1981 c) – Pre - sapiens Man in Greece. Current Anthropology, 22 (3): 287-288. / Πουλιανός A. (1981 c) – Ο προ - sapiens άνθρωπος στην Ελλάδα. Current Anthropology (Σύγχρονη Ανθρωπολογία), 22 (3): 287-288.

Poulianos A. (1981 d) – Climatic fluctuations at Petralona Cave. Terra Cognita. / Πουλιανός A. (1981 d) – Κλιματικές διακυμάνσεις στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Terra Cognita.

Poulianos A. (1981 e) – The “university establishment” is chasing me (cf. media 6th of May). Athens. / Πουλιανός A. (1981 e) – Με κυνηγάει το “καθηγητικόκατεστημένο(πρβλ. Τύπο 6 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1981 f) – 800,000-year-old archanthropuses at Petralona cave (cf. media May 30). Athens. / Πουλιανός A. (1981 f) – Αρχάνθρωποι  800.000  ετών  στο   σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 30 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1981 g) – At Petralona cave will be held the 3rd European Congress of Anthropology (cf. media May 30). Athens. / Πουλιανός A. (1981 g) – Στο  σπήλαιο  των  Πετραλώνων  θα  γίνει το   3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας (πρβλ. Τύπο 30 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1981 h) – PROPOSALS FOR A CONTRACT WITH THE NATIONAL TOURIST ORGANIZATION (cf. AAG's Archive 22 January). Athens. / Πουλιανός A. (1981 h) – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΤ (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΕΕ 22 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 a) – The Cave of the Petralonian Archanthropinae. Library of AAG. pp. 80. Athens-Petralona. / Πουλιανός A. (1982 a) – Το Σπήλαιο των Πετραλώνειων Αρχανθρώπων. Βιβλιοθήκη της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, σελ. 80. Αθήνα-Πετράλωνα.

Poulianos A. (1982 b) – Once more on the age and stratigraphy of the Petralonian Man. Abstracts of the 3rd European Congress of Anthropology. Anthropos, 9:9. Athens-Petralona. / Πουλιανός A. (1982 b) – Ακόμα μια φορά για την ηλικία και τη στρωματογραφία του Πετραλώνειου Ανθρώπου. Περιλήψεις των εργασιών του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπολογίας. Άνθρωπος, 9: 9. Αθήνα-Πετράλωνα.

Poulianos A. (1982 c) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 280. / Πουλιανός A. (1982 c) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό “Nature” (: Φύση), τ. 299: 280.

Poulianos A. (1982 d) – The anthropology of peoples between the Aegean - Danube - Black Sea and Adriatic. - An answer about the Petralona cave in Chalkidiki (cf. press 4th of January) Athens. / Πουλιανός A. (1982 d) – Η ανθρωπολογία των λαών μεταξύ Αιγαίου - Δουνάβεως - Ευξείνου και Αδριατικής. - Μια απάντηση σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδική (πρβλ. Τύπο 4 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 e) – Presentation of the book about Arhanthropus: “The cave’s breath” (cf. press 20 of March) Athens. / Πουλιανός A. (1982 e) – Παρουσίαση του βιβλίου για τον Αρχάνθρωπο: "Η ανάσα της σπηλιάς" (πρβλ. Τύπο 20 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 f) – The answer by the Anthropological Association of Greece (cf. press 31 of March) Athens. / Πουλιανός A. (1982 f) – Η απάντηση της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 31 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 g) – Sue against the University of Thessalonica because it illegally holds the skull of Archanthropus (cf. press 23-25 of September, 6 & 15 October) Athens. / Πουλιανός A. (1982 g) – Μήνυση στο ΑΠΘ γιατί κρατά παράνομα το κρανίο του Αρχανθρώπου (πρβλ. Τύπο 23-25 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 h) The Anthropological Association of Greece is counterattacking (cf. press 15 of December) Athens. / Πουλιανός A. (1982 h) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος αντεπιτίθεται (πρβλ. Τύπο 17 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1983 a) – On the Stratigraphy and Dating of the Petralonian Man. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 49-52. Athens - Petralona. / Πουλιανός A. (1983 a) – Αναφορικά με τη στρωματογραφία και την χρονολόγηση του Ανθρώπου των Πετραλώνων. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 49-52. Αθήνα - Πετράλωνα.

Poulianos A. (1983 b) – Report of 30 pages regarding the investigations at Petralona Cave. AAG (421 / 15-11) to EPS (654) and at the same time a request for extension of the permit for subsequent excavations (cf. AAG’s Archive 18 of November). / Πουλιανός A. (1983 b) – Έκθεση 30 σελίδων αναφορικά με τις έρευνες στο Σπήλαιο Πετραλώνων. ΑΕΕ (421/15-11) προς ΕΠΣ / 654) και ταυτόχρονα αίτηση για παράταση άδειας επόμενων ανασκαφών (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 18 Νοεμβρίου).

Poulianos A. (1983 c) – The Anthropological Association responds to the National (Hellenic) Organization of Tourism(cf. press of 4th January) Athens. / Πουλιανός A. (1983 c) – Η Ανθρωπολογική εταιρεία απαντά στον Ε.Ο.Τ. (πρβλ. Τύπο 4 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1983 d) – Addressing openly and clearly towards the Hellenic Organization of Tourism (cf. press of 10 June) Athens. / Πουλιανός A. (1983 d) – Έξω από τα δόντια” προς τον Ε.Ο.Τ. (πρβλ. Τύπο 10 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1983 e) – Unfounded (phony) all of the accusations (cf. press of 25 September). Athens. / Πουλιανός A. (1983 e) – Αβάσιμες όλες οι κατηγορίες  (πρβλ. Τύπο 25 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1983 f) – Τhe excavations at Petralona and Ptolemais (cf. press 4th of October). Thessalonica. / Πουλιανός A. (1983 f) – Οι ανασκαφές στα Πετράλωνα και την Πτολεμαΐδα (πρβλ. Τύπο 4 Οκτωβρίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1984 a) – Over my body Petralona Cave could be occupied (cf. press 25 of August). Athens. / Πουλιανός A. (1984 a) – Πάνω  από  το πτώμα μου θα  περάσουν για να πάρουν το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 25 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (1984 b) – Handwriting protest regarding the study forbiddance of the Petralona Cave findings (cf also AGG Archive 6, 13 and 30 of August). / Πουλιανός A. (1984 b) – Χειρόγραφη διαμαρτυρία προς ΕΠΣ (481) για απαγόρευση μελέτης των ευρημάτων του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. επίσης ΑΕΕ Αρχείο 6, 13 και 30 Αυγούστου).

Poulianos A. (1984 d) – New accusations of the Anthropological Association of Greece against the National (Greek) Tourist Organization (cf. press 23 of September). Athens. / Πουλιανός A. (1984 d) – Νέες καταγγελίες της Ανθρωπολογικής  Εταιρείας κατά Ε.Ο.Τ. (πρβλ. Τύπο 23 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Πουλιανός A. (1986 a) – Το εξώφυλο (επιμέλεια, πρβλ. και εσωτερικό εξώφυλλο). Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11. Αθήνα. / Poulianos A. (1986 a) – The cover page (custody, cf. also inner back cover page). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11. Athens.

Πουλιανός A. (1986 b) – Η συνατακτική επιτροπή (εσώφυλο). Άνθρωποs, 11. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11. Αθήνα. / Poulianos A. (1986 b) – The editorial committee (inner cover page). Anthropos, 11.The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 1-2. Athens.

Πουλιανός A. (1986 c) – ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΑΣ. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 1-2. Αθήνα. / Poulianos A. (1986 c) – TO CONTINUE OUR RESEARCH. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 1-2. Athens.

Poulianos A. (1986 d) – The stature of the Petralonian Archanthropus. Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress. Athens. Anthropos, 11: 14-22. / Πουλιανός A. (1986 d) – Το ανάστημα του Πετραλώνιου Αρχανθρώπου. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 14-22. Αθήνα.

Poulianos A. (1986 e) – A justification of our dating for the Archanthropus. Anthropos, 11: 198 - 199. Athens. / Πουλιανός A. (1986 e) – Μια δικαίωση της χρονολόγησης που δώσαμε για τον Αρχάνθρωπο. Άνθρωπος, 11: 198 - 199. Αθήνα.

Poulianos A. (1986 f) – Announcement (regarding the 12th IUAES Congress at Zagreb). Anthropos, 11: 199 - 200. Athens. / Πουλιανός A. (1986 f) – Ανακοίνωση (σχετικά με το 12ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας στο Ζάγκρεμπ). Άνθρωπος, 11: 199 - 200. Αθήνα.

Poulianos A. (1988 a) – The peopling of Europe. Abstracts, 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. July 25-31, 1988, Zagreb (in press). / Πουλιανός A. (1988 a) – Η κατοίκηση της Ευρώπης. Abstracts, 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. July 25-31, 1988, Zagreb (υπό δημοσίευση).

Poulianos A. (1988 b) – We are under persecution (cf. press 28 of May). Athens. / Πουλιανός A. (1988 b) – Τελούμε υπό διωγμό (πρβλ. Τύπο 28 -5). Αθήνα.

Poulianos A. (1988 c) – A Letter from the Anthropological Association of Greece (cf. press 1st of Ju'y). Ikaria. / Πουλιανός A. (1988 c) – Επιστολή της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 1η Ιουλίου). Ικαρία.

Poulianos A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. TO KNOW THE MAN - Homage to SANTIAGO GENOVES (: 215-218). National Univercity of Mexico. / Poulianos A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. PARA CONOCER AL HOMBRE - Homenaje a - SANTIAGO GENOVES. UNIVERSITAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. / Πουλιανός A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Γνωριμία με τον Άνθρωπο. Αφιέρωμα στον Σαντιάγκο Γκενοβές (: 215-218). Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικό.

Poulianos A. (1991) – The inhabitation of Europe (by hominids). "Parenthesis", v. 4, Athens. / Πουλιανός A. (1991) – H κατοίκηση της Ευρώπης (από ανθρωπίδες). "Παρένθεση", τ. 4, Αθήνα.

Poulianos A. (1993 a) – Sarakatsani, the most ancient people of Europe, pp. 186. Athens. / Πουλιανός Α. (1993 a) – Σαρακατσάνοι, ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, σελ. 186. Αθήνα.

Poulianos A. (1993 b) – Reply of the Anthropological Association of Greece to a question for Parliament deputies (cf. January Press). Athens. / Πουλιανός A. (1993 b) – Η ελληνική, η αρχαιότερη γλώσσα στην Ευρώπη (πρβλ. Τύπο Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1994 a) – Regarding the function of the Museum by the Anthropological Association of Greece (cf. Press of 9 March). Nea Moudania. / Πουλιανός A. (1994 a) – Αναφορικά με τη λειτουργία του Μουσείου από την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 9 Μαρτίου). ΝέαΜουδανιά.

Poulianos A. (1994 b) – Announcement / denunciation of the Anthropological Association of Greece (cf. Press of 28 September). Nea Moudania. / Πουλιανός A. (1994 b) – Ανακοίνωση / καταγγελία της ΑΕΕ  (πρβλ. Τύπο 28 Σεπτεμβρίου). ΝέαΜουδανιά.

Poulianos A. (1994 c) – Rejoinder on Thessaloniki Un. document of 29 September ( cf. AAG's Archive of 5th of October). Athens. / Πουλιανός A. (1994 c) – Ανταπάντηση στο από 29 Σεπτεμβρίου έγγραφο του ΑΠΘ (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΕΕ 5 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1994 d) – An answer regarding the “migrated” archanthropus (cf. Press of 7 October). Nea Moudania. / Πουλιανός A. (1994 d) – Απάντηση για τον "ξενιτεμένο" αρχάνθρωπο (πρβλ. Τύπο 7 Οκτωβρίου). ΝέαΜουδανιά.

Poulianos A. (1995) – AAG to the Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the No of expatriated fossils from Petralona cave to Hannover (cf. AAG's Archive of 21 March)Athens. / Πουλιανός A. (1995) – ΑΕΕ προς ΕΠΣ για αριθμό απολιθωμάτων που "ταξίδεψαν" από το Σπήλαιο Πετραλώνων στο Ανόβερο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1996 a) – The Palaeolithic period in Macedonia (Greece). Archaeology & Arts, 60: 17-18. Athens. / Πουλιανός A. (1996 a) – Η παλαιολιθική εποχή στη Μακεδονία (Ελλάς). Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 60, σελ. 17-18. Αθήνα. /

Poulianos A. (1996 b) – New sensational evidence about the space and time of human's appearance on Earth (cf. Press of Jan. & October 16). Athens. / Πουλιανός Α. (1996 b) – Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το χώρο και το χρόνο της εμφάνισης του ανθρώπου στη Γη (πρβλ. Τύπο Ιαν. και 16 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1997 a) – New extrajudicial to the (Khalkidhiki’s) governor (cf. AAG’s Archive of 1st March). / Πουλιανός Α. (1997 a) – Νέο εξώδικο προς νομάρχη (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1 Μαρτίου).

Poulianos A. (1997 b) – Response of the Anthropological Association of Greece to Mrs Rapti's publication of 31 May (cf. AAG’s Archive of 3 June). Athens. / Πουλιανός Α. (1997 b) – Απάντηση στη δημοσίευση της κ. Ράπτη της 31 Μαΐου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1997 c) – Answer to Khalkidhiki’s governor interview (cf. Press 5th of July). Nea Moudania. / Πουλιανός Α. (1997 c) – Απάντηση της ΑΕΕ σε συνέντευξη του νομάρχη Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο 5 Ιουλίου). Νέα Μουδανιά.

Poulianos A. (1997 d) – Document towards E.O.T. (Hellenic Organization for Tourism) regarding various matters aw well as self-judgments of its employ Mr. K. Papadopoulos (cf. AAG’s Archive of 29 July). / Πουλιανός Α. (1997 d) – Έγγραφο προς ΕΟΤ για διάφορα θέματα, όπως και τις αυτοδικίες του υπαλλήλου του κ. Κ. Παπδόπουλου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 29 Ιουλίου).

Poulianos A. (1997 e) – Court judgments are not won due to "position" or "rule of authority" (cf. Press 11th of November). Nea Moudania. / Πουλιανός Α. (1997 e) – Οι δικαστικές αποφάσεις δεν κερδίζονται λόγω "θέσεως" ή "ελέω εξουσίας"(πρβλ. Τύπο 11 Νοεμβρίου). Νέα Μουδανιά.

Poulianos A. (1998 a) – Man first appeared in Khalkidhiki (cf. January Press). Athens. / Πουλιανός Α. (1998 a) – Ο άνθρωπος πρωτοεμφανίστηκε στη Χαλκιδική (πρβλ. Τύπο Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1998 b) – The (Petralona) Museum must remain under the auspices of the Anthropological Association of Greece... (cf. Press of 7th March). Nea Moudania. Πουλιανός Α. (1998 b) – Να παραμείνει το Μουσείο στην ΑΕΕ… (πρβλ. Τύπο 7 Μαρτίου). Νέα Μουδανιά.

Poulianos A. (1998 c) – New extrajudicial to the (Khalkidhiki’s) governor. (cf. AAG’s Archive of 1st March). / Πουλιανός Α. (1998 c) – Νέο εξώδικο προς νομάρχη (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1 Μαρτίου).

Poulianos A. (1999) – AAG's recourse to the Administrative Supreme Court for not granting permission of excavations at the Petralona Cave by the "Ministry of Culture" (cf. AAG’s Archive of 20 May). Athens. / Πουλιανός Α. (1999) – Προσφυγή της ΑΕΕ στο ΣτΕ για μη χορήγηση αδείας ανασκαφών στο σπήλαιο Πετραλώνων εκ μέρους του "Υπουργείου Πολιτισμού" (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 20 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2002) – Dedication of Aris N. Poulianos to his son's birthday in the book about Petralona Archanthropus (cf. AAG’s Archive of 15 July). Athens. Athens. / Πουλιανός A. (2002) – Αφιέρωση του Άρη Ν. Πουλιανού στα γεννέθλια του γιου του στο βιβλίο για τον Αρχάνθτωπο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2003) – AAG towards the Ministry of Culture regarding the fossils of Petralona Cave at Thessaloniki University (cf. AAG’s Archive of 29 February). Athens. / Πουλιανός A. (2003) – ΑΕΕ προς ΥΠΠΟ για τα ευρήματα από το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής του ΑΠΘ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 29 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 a) – The «Law-tragic» attack on AAG by the professor of Thessalonca Univercity and Minister of Culture Evangelos Venizelos during a "conference's" greeting (cf. AAG’s Archive of 17 April). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 a) – «Νομικοτραγική» και συντεχνιακή η επίθεση στην ΑΕΕ από τον συνταγματολόγο του ΑΠΘ και Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο σεχαιρετισμό «ημερίδας» (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 b) – The "complaint" for allegedly smuggling of the Anthropological Association of Greece etc in Petralona (cf. AAG’s Archive of 17 May). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 b) – Η "καταγγελία" για δήθεν λαθρανασκαφές ΑΕΕ κλπ στα Πετράλωνα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 c) – The damages that suffered Petralona skull in Thessalonica University (cf. AAG’s Archive of 16 September). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 c) – Οι καταστροφές που έχει υποστεί στο ΑΠΘ το κρανίο του αρχανθρώπου των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 16 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 d) – Towards the Ministry of Culture concerning the guarding of Petralona skull in Thessalonica University (cf. AAG’s Archive of 27 October). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 d) – Προς το ΥΠΠΟ σχετικά με τη φύλαξη του κρανίου των Πετραλώνων στο ΑΠΘ(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 27 Οκτωμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2007 a) – Dedication to wife (cf. AAG’s Archive of 4th July). Athens. / Πουλιανός A. (2007 a) – Aφιέρωση στη σύζυγο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 4 Ιουλίου ). Αθήνα.

Poulianos A. (2007 b) – Responce to the groundless claim of repairing the drainage at Petralona Museum (cf. AAG’s Archive of 5th & 8th October). Athens. / Πουλιανός A. (2007 b) – Απάντηση στον ανυπόστατο ισχυρισμό της επισκευής της αποχέτευσης του Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5 και 8 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2010) – Μeasures to avoid further damages on the skull of Petralona archanthropus (cf. AAG’s Archive of 19 July). Athens. / Πουλιανός A. (2010) – Mέτρα για την αποφυγή παραπέρα καταστροφών στο κρανίο του Πετραλώνειου Αρχανθρώπου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19ης Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 a) – Proposal of cooperation with the Hellenic Ministry of Culture and the Municipality of Moudania as concerns the inclusion of Petralona Cave in the NSRF (National Strategic Reference Framework, cf. AAG’s Archive of January the 5th). Athens. / Πουλιανός A. (2011 a) – Πρόταση συνεργασίας με ΥΠΠΟ και Δήμο Μουδανιών για ένταξη του Σπηλαίου Πετραλώνων σε ΕΣΠΑ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 b) – Inaccurate and antipulianic statements - monologues of three local agents (cf. AAG’s Archive of January the 22nd). Athens. / Πουλιανός A. (2011 b) – Ανακριβείς κι αντιπουλιανικές οι δηλώσεις - μονόλογοι τριών τοπικών παραγόντων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22ας Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 c) – Appeal towards the Government to not implement the decision 88 of the Supreme Administrative Court (cf. AAG’s Archive of February the 1st). Athens. / Πουλιανός A. (2011 c) – Έκκληση στην Κυβέρνηση για μη εφαρμογή της απόφασης 88 / 2011 του ΣτΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 d) – Terribly damaging for the international science the attack on my work (cf. AAG’s Archive of May). Athens. / Πουλιανός A. (2011 d) – Τρομακτικά επιζήμια για την επιστήμη διεθνώς η επίθεση στο έργο μου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 e) – The need of recording by the state the Cave and the Anthropological Museum's Petralona findings (cf. AAG’s Archive of May 27th). Athens. / Πουλιανός A. (2011 e) – Ανάγκη καταγραφής εκ μέρους του ΥΠΠΟ χώρων και ευρημάτων Σπηλαίου - Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 27ης Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 f) – Private objects of the Anthropological Association of Greece and / or mine at Petralona Cave and the adjacent Museum (cf. AAG’s Archive of May 31st). Athens. / Πουλιανός A. (2011 f) – Ιδιωτικά αντικείμενα δικά μου ή / και της ΑΕΕ στον αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου Πετραλώνων και το Ανθρωπολογικό Μουσείο(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 31ης Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 g) – A synoptic overall of the attacks of all sorts of "regimists" against the investigations at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 g) – Σύνοψη των επιθέσεων των κάθε λογής "καθεστωτικών" στις έρευνες στο Σπήλαιο Πετραλώνων(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 h) – This year's Pan-Hellenic Speleological Meeting in Candia (cf. AAG’s Archive of October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 h) – Η φετινή Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Χανιά (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 i) – Issues related to the LAOS (political party) question at the Greek Parliament on 20 - 7 - 2011 (cf. AAG’s Archive of 6 October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 i) – Ζητήματα σχετικά με την ερώτηση του Λ.Α.Ο.Σ. της 20 - 7 - 2011 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 j) – Questions towards the Ministry of Culture about the 8 - 8 - 2011 "Messenger"'s publication (cf. AAG’s Archive of 6 October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 j) – Ερωτήματα σχετικά με δημοσίευμα Αγγελιοφόρου της 8 - 8 - 2011 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 κ) – Sound "rendition" (performance) of Ikaria's Hymn on You Tube (cf. AAG’s Archive of 7 October & 10-9-1922). Athens. / Πουλιανός A. (2011 κ) – Ηχητική απόδοση του Ύμνου της Ικαρίας  στο You Tube (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 7 Οκτωβρίου και 10-9-1922). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 l) – Question to the Ministry of Culture for Petralona Archanthropus, in relation to newsbomb article of 27-01-2011 (cf. AAG’s Archive of 2 December). Athens. / Πουλιανός A. (2011 l) – Ερώτημα προς ΥΠΠΟΤ για τον Αρχάνθρωπο Πετραλώνων σχετικά με άρθρο σε newsbomb της 27-01-11 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 a) – Unacceptable approaches in the 827 / 28-4-2011 suggestion of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate, regarding lies on Petralona cave (cf. AAG’s Archive of January the 20th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 a) – Απαράδεκτες οι μεθοδεύσεις και τα ψεύδη στην 827/28-4-2011 εισήγηση της ΕΠΣΒΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 20ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 b) – Transition paper of the 21-1-2012 Anthropological Assoviations's of Greece denunciation towards the Prime Minister Mr. Loucas Papadimos ( cf. AAG’s Archive of January the 22nd). Athens. / Πουλιανός A. (2012 b) – Διαβίβαση της 20-1-2012 καταγγελίας της ΑΕΕ στον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22ας Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 c) – Stoning of the foundation cornerstone from the Petralona Anthropological Museum ( cf. AAG’s Archive of 29 January and February the 1st). Athens. / Πουλιανός A. (2012 c) – Η αποτοίχιση του θεμέλιου λίθου από το Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 29 Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 d) – An allegedly (or at least very strange) “answer” of the Ephorate Paleoanthropology - Speleology of Northern Greece, regarding the supposedly same "chronological value" of Petralona & Apidima hominid skulls (cf. AAG’s Archive of February the 6th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 d) – Μια δήθεν (ή τουλάχιστον πολύ περίεργη ) "απάντηση" της ΕΠΣΒΕ για υποτιθέμενη ίδια "χρονολογική αξία" ανθρώπινων κρανίων από τα Πετράλωνα και το Απήδημα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 6ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 e) – "Cultural"... lies to the question addressed on 27th of July 2011 towards the Greek Parliament (cf. AAG’s Archive of February the 22nd). Athens. / Πουλιανός A. (2012 e) – Ψευδείς δηλώσεις του ΥΠΠΟΤ για τα οικονομικά της ΑΕΕ ενώπιον της Βουλής (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 f) – Armed merdering attack against me and my wife 200 m. from Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of March the 6th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 f) – Ένοπλη δολοφονική επίθεση εναντίον εμένα και της συζύγου μου 200 μ. από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 9ης Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 g) – Unfortunately, the absolute swamp in the trade unions too... (cf. AAG’s Archive of April the 2nd). Athens. / Πουλιανός A. (2012 g) – Δυστυχώς το απόλυτο τέλμα και στα συνδικαλιστικά... (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 2ας Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 h) – Application of the Anthropological Association of Greece towards the Museum Council in relation to Petralona cave and its museum (cf. AAG’s Archive of April the 6th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 h) – Αίτηση ΑΕΕ προς το Συμβούλιο Μουσείων για εισήγηση σχετικά με σπήλαιο - μουσείο κλπ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 9ης Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 i) – Barbarity of an archaeoligical guide during a speech of Dr. Aris Poulianos in Petralona cave (cf. AAG’s Archive of April the 10th, August the 17th & September the 11th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 i) – Βαρβαρότητα αρχαιοφύλακα του ΥΠΠΟΤ σε ομιλία μου στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 10ης Απριλίου, 17ης Αυγούστουκαι ). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 j) – Audio interview regarding the armed assassination offensive against me and my wife on March the 8th (cf. AAG’s Archive of April the 27th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 j) – Ηχητική συνέντευξη σχετικά με τη ένοπλη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον εμένα και της συζύγου μου 8 Μαρτίου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 27ης Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 k) – Does the famous apology is also related to the negative applications against the Greek and the International Anthropology? (cf. AAG’s Archive of May). Athens. / Πουλιανός A. (2012 k) – Άραγε η περίφημη συγγνώμη σχετίζεται και με τις αρνητικές επιδόσεις ενάντια στην ελληνική και διεθνή Ανθρωπολογία; (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 l) – Suspicious the indifference of the responsible personel as regards the proposals to the Central Archeological Council (cf. AAG’s Archive of 22 May). Athens. / Πουλιανός A. (2012 l) – Ύποπτη η αδιαφορία των αρμοδίων για τις προτάσεις προς το ΚΑΣ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 n) – "Nullifed" juridically the right "hand" of Mr. E. Venizelos in Chalkidiki (cf. AAG’s Archive of 28 June). Athens. / Πουλιανός A. (2012 n) – «Αχρηστεύτηκε» δικαστικά το δεξί «χέρι» του κ. Ε. Βενιζέλου στη Χαλκιδική (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 28 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 o) – To the Ministry of Culture: Stop persecuting my son, council member of the European Anthropological Association (cf. AAG’s 1859 Archive of 1st & 10th July). Athens. / Πουλιανός A. (2012 o) – Προς το Υπουργείο Πολιτισμού (κ. Αρβανιτόπουλο και Τζαβάρα): Nα σταματήσει η δίωξη εναντίον του γιου μου, μέλους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης & 10 ης Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 p) – Pretty much enough with the attacks of Mr. Venizelos against the origin of the Greeks (cf. AAG’s Archive of 2nd & 5th of July). Athens. / Πουλιανός A. (2012 p) – Αρκετά με τις "επιθέσεις"... του κ. Βενιζέλου εναντίον της καταγωγής των Ελλήνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2ας5ης Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 q) – Access and guided tour of the Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 24th of August). Athens. / Πουλιανός A. (2012 q) – Πρόσβαση και ξενάγηση στο σπήλαιο Πετραλώνων(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 24 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 r) – The Anthropological Association of Greece is reconfirmed as concerns the separation of humans from the Anthropinae Primates (cf. AAG’s Archive of 25th of August). Athens. / Πουλιανός A. (2012 r) – Επιβεβαιώνεται η ΑΕΕ για διαχωρισμό ανθρώπων από Πρωτεύοντα - Ανθρωπίνες (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 25 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 s) – Consecutive and persistent distortions, "lies" etc of the Paleoanthropology - Speleology Northern Greece Ephorate (cf. AAG’s Archive September the 28th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 s) – Οι κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση διαστρεβλώσεις, «ανακρίβειες» κλπ της ΕΠΣΒΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 28 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 t) – Interview to Intelligent Life (cf. AAG’s Archive November). Athens. / Πουλιανός A. (2012 t) – Συνέντευξη στο περιοδικό Intelligent Life  (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 u) – Disappearance of a finding from the Petralona Anthropological Museum  (cf. AAG’s Archive November). Athens. / Πουλιανός A. (2012 u) – Εξαφάνιση ευρήματος από το Ανθρωπολογικό Μουσείο της ΑΕΕ στα Πετράλωνα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 26ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 v) – Submission of untrue data to the House by public employees (cf. AAG’s Archive December the 24th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 v) – Υποβολή αναληθών στοιχείων στη Βουλή εκ μέρους δημοσίων υπαλλήλων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 24ης Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 w) – The Greek Archaeological Service, controlled by PASSOK (Andreas Papandreou's socialistic party) (cf. AAG’s Archive December the 24th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 w) – Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Πασοκιστανοκρατούμενη (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 24ης Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2013 a) – The unlawful Archaeological Service, plunged into its blissful arrogance, continues, despite the extreme national Greek crisis, to consider itself above any law (cf. AAG’s Archive of 13th April ). Athens. / Πουλιανός Α. (2013 a) – Η εν πολλαίς παρανομίαις περιπεσούσα Αρχαιολογική Υπηρεσία, καταποντισμένη στη μακάρια υπεροψία της, συνεχίζει, παρά την άκρατη εθνική κρίση, να θεωρεί τον εαυτό της υπεράνω κάθε νόμου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 13 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2013 b) – Suspicious theft of 5000 Euros at Petralona cave during the Holy Spirit day (cf. AAG’s Archive 1st of September). Athens. / Πουλιανός Α. (2013 b) – Ύποπτη κλοπή 5000 ευρώ στο σπήλαιο Πετραλώνων του Αγίου Πνεύματος (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2013 c) – More than 50 years regimists remain same and unchanged: liars, slanders and whatever else... (cf. AAG’s Archive 1st of October). Athens. / Πουλιανός Α. (2013 c) – Περισσότερο από 50 χρόνια οι καθεστωτικοί παραμένουν ίδιοι κι απαράλλαχτοι: ψεύτες, συκοφάντες και ό,τι άλλο... (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 a) – Once more on shameful orders of prohibition lecturing to students at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 10th February). Athens. / Πουλιανός A. (2014 a) – Ξανά για επαίσχυντες εντολές απαγόρευσης ομιλίας μου σε μαθητές (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 10 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 b) – Question concerning other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 22nd April ). Athens. / Πουλιανός A. (2014 b) – Ερώτημα της ΑΕΕ γι' άλλα αρχανθρωπικά οστά που βρέθηκαν το 1960 στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 c) – The deliberate distortions of the Archaeological Service regarding its staff and work (cf. AAG’s Archive of 30th April ). Athens. / Πουλιανός A. (2014 c) – Οι σκόπιμες διαστρεβλώσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  σχετικά με το προσωπικό και το έργο της (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 30 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 d) – Regarding the "new" Organization Low of the Ministry of Culture and especially for the Paleoanthropology - Speleology Ephorate & its paleoanthropologists (cf. AAG’s Archive of 26th May). Athens. / Πουλιανός A. (2014 d) – Περί "νέου" Οργανισμού του ΥΠΠΟ και ειδικότερα για ΕΠΣ και Παλαιοανθρωπολόγους της (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 26 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 e) – Overflow the lies of the (Greek) Archaeological Service even on the Internet (cf. AAG’s Archive of June). Athens. / Πουλιανός A. (2014 e) – Ξεχειλίζουν πια και στο διαδίκτυο τα ψεύδη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 f) – The general Information regarding the Khalkidhiki’s Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of June). Athens. / Πουλιανός A. (2014 f) – Οι Γενικές Πληροφορίες διαδικτυακά για το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 g) – The question (of 22-4-2014) about the archanthropic bones of the 1960s remains unanswered (cf. AAG’s Archive of June the 4th). Athens. / Πουλιανός A. (2014 g) – Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα (της 22-4-2014) για αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί στο σπήλαιο Πετραλώνων το 1960 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 4 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 h) – The "official views" regarding other human bones from Petralona cave are misleading (cf. AAG’s Archive of July). Athens. / Πουλιανός A. (2014 h) – Παρελκυστικές έως παραπλανητικές οι «επίσημες απόψεις» σχετικά με την ανεύρεση ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 i) – As regards the bones of the Amphipolis Tomb (cf. AAG’s Archive of August 19th). Athens. / Πουλιανός A. (2014 i) – Για τα οστά του Τύμβου της Αμφίπολης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 j) – The 19th European Anthropological Congress is held in Moscow (cf. AAG’s Archive of September). Athens. / Πουλιανός A. (2014 j) – Το 19ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας ολοκλήρωσε τις εργασίες του στη Μόσχα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 k) – The Ministry's of Culture inability to realize the necessity of Palaeoanthropology (cf. AAG’s Archive of Οctober). Athens. / Πουλιανός A. (2014 k) – H ανικανότητα του ΥΠΠΟΑ να αντιληφθεί την αναγκαιότητα της Παλαιοανθρωπολογίας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2015 a) – The degradation of Petralona Cave must be stopped (cf. AAG’s Archive of 11th & 23rd March). Athens. / Πουλιανός A. (2015 a) – Να σταματήσει η υποβάθμιση του Σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 11 και 23 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2015 b) – The junta background of the Archaeological Service (cf. AAG’s Archive of April ). Athens. / Πουλιανός A. (2015 b) – Οι χουντικές καταβολές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 a) – "Real News" and "Papyrus" about Petralona with data of 1961... (cf. AAG’s Archive of 15 May). Athens. / Πουλιανός A. (2016 a) – Αναφορά της "Ρίαλ" & της " Πάπυρος" για τον άνθρωπο των Πετραλώνων με στοιχεία του 1961... (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 b) – Epistle to the "Real News" and "Papyrus" about Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 25 May). Athens. / Πουλιανός A. (2016 b) – Επιστολή προς  τη "Ρίαλ Νιούζ" & την " Πάπυρος" για το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 25 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 c) – The scandalous "exploitation" of Zoniana Cave (cf. AAG’s Archive of 24 June). Athens. / Πουλιανός A. (2016 c) – Η σκανδαλώδης «αξιοποίηση» του σπηλαίου Ζωνιανών (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 24 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 d) – Unacceptable the website of the Archaeological Service regarding Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 7, 20 & 28 July, 3 August, 15 September & 31 Οctober). Athens. / Πουλιανός A. (2016 d) – Απαράδεκτη η επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ για το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 7ης, 20ης, 28ης Ιουλίου, 3 Αυγούστου, 15 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 e) – The Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, a Falsified Service (cf. AAG’s Archive of September 9th). Athens. / Πουλιανός A. (2016 e) – Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, μια Ψευδεπίγραφη Υπηρεσία (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 9ης Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 f) – It is shameful to "officially" give responds by a complainant (cf. AAG’s Archive of September 15th). Athens. / Πουλιανός A. (2016 f) – Είναι επαίσχυντο να απαντά «επίσημα» ο καταγγελλόμενος (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15ης Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 g) – New oeconomic irregularities to be covered up by the Greek Ministry of Culture? (cf. AAG’s Archive of September 26th). Athens. / Πουλιανός A. (2016 g) – Νέες προς συγκάλυψη ατασθαλίες εντός ΥΠΠΟΑ; (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 26ης Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 h) – Allegedly "guided tour" of the Archaeological Service's employees at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of Dicember 15th). Athens. / Πουλιανός A. (2016 h) – Δήθεν «ξενάγηση» υπαλλήλων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15ης Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2017 a) – Another unfortunate action, the Archeoloical Service's 19-6-2017 allegedly response (cf. AAG’s Archive of 19 July). Athens. / Πουλιανός A. (2017 a) – Μια ακόμα άστοχη ενέργεια, η από 19-6-2017 απάντηση της ΓΔΑΠΚ ( πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2017 b) – Sins of Samaras, Venizelos, Geroulanos, Tzavaras and others... pester Koniordou (cf. AAG’s Archive of December, in press). Athens. / Πουλιανός A. (2017 b) – Αμαρτίες των Σαμαρά, Βενιζέλου, Γερουλάνου, Τζαβάρα κ.ά… παιδεύουσι Κονιόρδου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Δεκεμβρίου, υπό έκδοση). Αθήνα.

Poulianos A. (2018 a) – Towards Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 regarding the allegedly "new" Organism (ruling low) of the Greek Ministry of Culture (cf. AAG’s Archive of 21 January, as well as 1st, 4th or 5th April). Athens. / Πουλιανός A. (2018 a) – Προς... Παυλόπουλο, Τσίπρα, Γεροβασίλη και Κονιόρδου σχετικά με το δήθεν "νέο" Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού κι Αθλητισμού (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21 Ιανουαρίου, καθώς και 1, 4 ή 5 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2018 b) – Comments on the parliamentary question (5th of July) and the publication (10th of July) in the newspaper Eleutheri Ora (cf. AAG’s Archive of 15th July). Athens. / Πουλιανός A. (2018 b) – Σχολιασμοί επί της βουλευτικής ερώτησης (5-7) και της δημοσίευσης (10-7) στην Ελ. Ώρα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2018 c) – Appeal to the Region of Central Macedonia for non-granting NSRF against Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 15th July). Athens. / Πουλιανός A. (2018 c) – Έκκληση σε Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για μη χορήγηση ΕΣΠΑ κατά του Σπ. Πετραλώνων(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2018 d) – By an other "Administrative Investigation" is tried to suppress (autistically?) the basic palaeo-antropological voice that the (Greek) Archaeological Service disposes... (cf. AAG’s Archive of 1st, 4th & 9th October). Athens. / Πουλιανός A. (2018 d) – Με μια νέα Ε.Δ.Ε. η Αρχαιολογική Υπηρεσία συνεχίζει την ασύμφορη για το Ελληνικό Δημόσιο προσπάθεια να καταπνίξει (αυτιστικά;) τη σημαντικότερη παλαιοανθρωπολογική φωνή που διαθέτει...(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1, 4 και 9 Oκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2018 e) – Even an NSRF of 1 million euros is being used against Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 1st November & 1st December). Athens. / Πουλιανός A. (2018 e) – Επιστρατεύεται ακόμα κι ένα ΕΣΠΑ 1.000.000 ευρώ εναντίον του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2018 f) – Even false propaganda against my wife and medical doctor is set in the anti-Poulianos campain (cf. AAG’s Archive of 1st December). Athens. / Πουλιανός A. (2018 f) –Τα έβαλαν ακόμα και με την ιατρό σύζυγό μου στην αντιπουλιάνεια εκστρατεία τους (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2019 a) – Photographic documentation of the Petralona human skull preservation status (cf. AAG's Archive 19 of February). Athens. / Πουλιανός Α. (2019 a) – Φωτογραφική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του κρανίου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2019 b) – How difficult is it to protect the Halkidiki's Archanthropus skull? (cf. AAG's Archive 1st of April). Athens. / Πουλιανός Α. (2019 b) – Τόσο δύσκολο είναι πια να προστατευθεί το κρανίο του Αρχανθρώπου της Χαλκιδικής; (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2019 c) – Seeking information about the Leonidio cave (cf. AAG's Archive of 18th April). Athens. / Πουλιανός Α. (2019 c) – Αναζητώντας πληροφορίες για το σπήλαιο Λεωνιδίου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 18 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2019 d) – Regarding the 28 Archanthropus skull's shcollars (cf. AAG's Archive of 21st of March). Athens. / Πουλιανός Α. (2019 d) – Αναφορικά με τους 28 μελετητές του κρανίου του Αρχανθρώπου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2019 e) – Do not close Petralona Cave(cf. AAG's Archive of 22 of February & March 17). Athens. / Πουλιανός Α. (2019 e) – Να μην κλείσει το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Φεβρουαρίου και 17 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. & G. Bhat (1980) – Stone Age reconnaissance around Petralona Cave. Anthropos, 7: 260-273. Athens. / Πουλιανός A. & G. Bhat (1980) – Αναγνώριση της λίθινης εποχής γύρω από το Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 260-273. Αθήνα.

Poulianos A. & E. Machairas (1998) – AAG's recourse to the Administrative Supreme Court against decisions to expel it from Petralona Cave by the "Ministry of Culture" (cf. AAG’s Archive of 1st June). / Πουλιανός Α. και Ε. Μαχαίρας (1998) Προσφυγή της ΑΕΕ στο ΣτΕ για ακύρωση αποφάσεων αποβολής της από το σπήλαιο Πετραλώνων εκ μέρους του "Υπουργείου Πολιτισμού" (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Ιουνίου).

Poulianos A., Mageiras P., Tsiomis K. & Moustakas N. (2012) – Autopsy upon the monstrosities that take place in Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of January the 21st). Athens. / Πουλιανός A., Μάγειρας Π., Τσιώμης Κ. και Μουστάκας Ν. (2012) – Αυτοψία επί των τερατουργημάτων που συντελούνται στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. & V. Κoussoulas (2013) – Extra-judicial to the Minister of Culture and the Central Archeological Council in order to not grant an illegal permission for excavations to the Northern Greece Ephorate of Paleoanthropology-Speleology at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive 14th of June). Athens. / Πουλιανός Α. και Β. Κούσουλας (2013) – Εξώδικη προς Υπουργό Πολιτισμού και ΚΑΣ για μη χορήγηση παράνομης άδειας ανασκαφών στην ΕΠΣΒΕ στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. & Poulianos N. (1986) – "Print" of a flower in Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 90-93. Athens. / Πουλιανός A. & Πουλιανός N. (1986) – "Αχνάρι" ενός λουλουδιού στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος,11: 90-93. Αθήνα.

Poulianos A., N. Poulianos & E. Mikha (1978) – Open site artefacts in the vicinity of Petralona and their comparison with modern Greek stone implements for threshing. Anthropos, 5: 81-97. Athens. / Πουλιανός A., N. Πουλιανός & E. Μίχα (1978) – Λίθινα εργαλεία ανοικτού χώρου Πετραλώνων - Τρίγλιας (Χαλκιδικής) σε σύγκριση με δοκανόπετρες (του ίδιου χώρου).

Poulianos A. & D. Poulianou (2019) – Overall interview on Youtube (cf. AAG's Archive 17th of March). Athens. / Πουλιανός Α., Δ. Πουλιανού & Α. Μπεζούγλωφ (2019) – Συνέντευξη στο Youtube (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17ης Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. & Triplis Chr. (2016) – Appeal of the Anthropological Association of Greece against the 958 / 21-5-2015 Thessalonica Court decision (cf. AAG’s Archive of January the 15th). Athens. / Πουλιανός A. και Χρ. Τρίπλης (2016) – Αναίρεση ΑΕΕ κατά της 958 / 21-5-2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 16ης και 22ας Ιανουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. & Triplis N. (2006) – Extrajudicial against the Northern Greece Ephorate of Paleoanthropology - Speleology regarding defamation, as wella as an administrator appointed at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 26 July). Thessalonica. / Πουλιανός A. και Τρίπλης Ν. (2006) – ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ κατά ΕΠΣΒΕ για δυσφήμιση, καθώς και υπόλογο διαχειριστή διορισμένο στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 26 Ιουλίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A., Poulianos N. & N. Triplis (2009) – Court Treatment against the archeologist director of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate of Northern Greece Mr. A. Darlas, as well as the guards in Petralona cave, G. Papadopoulos and A. Hatzaridis for calumny (cf. AAG’s Archive of February the 11th).Thessalonica. / Πουλιανός A., Πουλιανός N. και Ν. Τρίπλης (2009) – Αγωγή κατά κ. Α. Ντάρλα, δ/ντή ΕΠΣ, καθώς και φυλάκων στο σπήλαιο Πετραλώνων Γ. Παπαδόπουλου και Α. Χατζαρίδη για συκοφαντία (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 11ης Φεβρουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 a) – Lack of legal competence of the Ministry of Culture as regards the Petralona Cave budget (cf. AAG’s Archive of January the 12th). Athens. / Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 a) –  Νομική αναρμοδιότητα του ΥΠΠΟ για αίτηση υποβολής προϋπολογισμού σχετικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 12ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 b) – Suspension request in order the Ministry of Culture not to apply the Supreme Administrative Court decision 88 (cf. AAG’s Archive of March the 21st). Thessalonica. / Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 b) –  Αίτηση αναστολής προκειμένου να μην εφάρμοστεί η απόφαση 88 του ΣτΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21ης Μαρτίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 c) – Extra juridical to the Ministry Culture concerning the negative outcomes of the unjustified Poulianos expulsion from Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of November the 3rd). Athens. / Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 c) –  ΕΞΩΔΙΚΗ προς το Υπ. Πολιτισμού για τα αρνητικά επακόλουθα της αδικαιολόγητης αποβολής Πουλιανού από το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 c) – Extra juridical to the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the refusal of further studying the findings of Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of November the 4th). Athens. / Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 c) –  ΕΞΩΔΙΚΗ προς την ΕΠΣΒΕ για άρνηση παραπέρα μελέτης ευρημάτων Σπ. Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 4ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ - CONTINUATION