ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 2022 - LAST UPDATED

PANORAMIC (SCIENTIFIC - JURIDICAL - ADMINISTRATIVE - JOURNALISTIC) BIBLIOGRAPHY REGARDING PETRALONA CAVE

Με έντονα γράμματα η αρχική γλώσσα δημοσίευσης του κάθε άρθρου – In bold the original language of each article

(Η χρονολογική τους σειρά απαντάται εξάλλου στα επιμέρους έτη του Αρχείου - Their chronological order may also be found while tracking each year of the Archive)

 

Alevras N. (former Minister of Culture, 2005) – Question about the damages Petralona skull suffered (cf. A.A.G.'s Archive of 27 September). Athens. / Αλευράς Ν. (πρώην Υπουργός Πολιτισμού, 2005) – Ερώτηση στη Βουλή για τις καταστροφές που έχει υποστεί το κρανίο του Πετραλώνειου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 27 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Alifieris Olympios (Court President), Kritikos Athanassios & Ioannis Georgantas (1997) – Appeal Court of Athens, Decision 3798 for the resettlement of the Anthropological Association of Greece in Petralona Cave. (cf. A.A.G.'s Archive of 5th May). Athens. / Αλιφιέρης Ολύμπιος (Πρόεδρος Εφετών), Κρητικός Αθανάσιος και Ιωάννης Γεωργαντάς (1997) – Απόφαση 3798 Εφετείου Αθηνών για επανεγκατάσταση της Α.Ε.Ε. στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5 Μαΐου). Αθήνα.

Anastassaki Α. (1984) – Great dispute between National - Greek - Tourist Organization and Poulianos (cf. press 25 of August). Athens. / Αναστασάκη Α. (1984) – Μεγάλη  διαμάχη Ε.Ο.Τ.  και Πουλιανού (πρβλ. Τύπο 25 Αυγούστου). Αθήνα.

Andri V. (2018) – Zionists behind the persecution of Aris Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive of 10th July). Athens. / Ανδρή B. (2018) – Σιωνιστικός δάκτυλος πίσω από τον διωγμό Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 10 Ιουλίου). Αθήνα.

Athanassiadis P. (1972) – Petralona cave will be fully explored (cf. press 22 of June). Thessalonica. / Αθανασιάδης Π. (1972) – Θα εξερευνηθεί πλήρως το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 22 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Antonakos A. (2012) – When unworthy and envious people manage issues concerning Science (as p. ex. at Petralona Cave, cf. A.A.G.'s Archive of December the 22nd). Athens. / Αντωνάκος Α. (2012) – Όταν ανάξιοι και φθονεροί (όπως π.χ. στο σπήλαιο Πετραλώνων, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 22ας Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Antonopoulos Th. & Douatzis G. (1980 a) – How old is "Petralona Man"? (cf. Press November 25th). Athens. / Αντωνόπουλος Θ. και Δουατζής Γ. (1980 a) – Ο "Άνθρωπος των Πετραλώνων"- Πόσων ετών  είναι; (πρβλ. Τύπο 25 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Antonopoulos Th. & Douatzis G. (1980 b) – To be elucidated the "Petralona case" (cf. Press November 26th & December 9th). Athens. / Αντωνόπουλος Θ. και Δουατζής Γ. (1980 b) – Να διαλευκανθεί η "υπόθεση των Πετραλώνων" (πρβλ. Τύπο 26 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Avlonitis A. (2009) – The Anthropological Association of Greece once again takes Petralona cave with a Supreme Court decision (cf. Press of October the 2nd). Athens. / Αυλωνίτης Α. (2009) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος παίρνει ξανά το σπήλαιο Πετραλώνων με απόφαση ΣτΕ (πρβλ. Τύπο 2ας Οκτωβρίου). Αθήνα.

Bali A. (1981) – A paleontological scandal (cf. press 18th of January). / Μπαλλή Α. (1981) – Ένα σκάνδαλο παλαιοντολογικό (πρβλ. Τύπο 18 Ιανουαρίου).

Baltas Th.  (former Minister of Culture, 2015) – End of dismissal of the (only) paleoanthropologist Dr N. A. Poulianos serving to the Palaeonthropology - Spelaeology Departement in the Greek Ministry of Culture (cf. A.A.G.'s Archive 9th of March). Athens. / Μπαλτάς Θ. (πρώην Υπουργός Πολιτισμού, 2015) – Λήξη της ΑΡΓΙΑΣ του (μόνου) Δ-ρα παλαιοανθρωπολογίας Ν. Α. Πουλιανού που υπηρετεί στην "Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ" (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9 Μαρτίου). Αθήνα.

Baryshnikov G.F. & Tsoukala E. (2010) - New Analysis of the Pleistocene Carnivores from Petralona Cave (Macedonia, Greece) Based on the Collection of the Thessaloniki Aristotle University. Geobios 43, 389-402. / Μπαρίσνικοφ Γ.Φ. & Τσουκαλά Ε. (2010) - Νέα Ανάλυση των Πλειστoκαινικών Σαρκοφάγων από το Σπήλαιο Πετραλώνων (Μακεδονία, Ελλάδα) Βασισμένη στη Συλλογή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεώβιος 43, 389-402.

Batzalexis G. & E. Papagergopoulou (2015) – Decision 10 of the Personal Data Protection Authority regarding the Nickos Poulianos' "inertia" by the Ministry of Culture. / Μπατζαλέξης Γ. και Ε. Παπαγεωργοπούλου (2015) –  Απόφαση 10 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με "αργία" Νίκου Πουλιανού εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Batzalexis G. (President of the Incipience for Personal Data), Vlachopoulos S. (rapporteur), Anthopoulos Ch. (member), Lazarakos G. (member), Κarveli Κ. (legal scientist), Limniotis Κ. (computer science) and E. Papageorgopoulou (secretary, 2015) – Decision 34 (as concerns Dr Nickos A. Poulianos infringment of personal data by the Ministry of Culture, cf. A.A.G.'s Archive of 13th March). Athens. / Μπατζαλέξης Γ. (πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ), Βλαχόπουλος Σ. (εισηγητής), Ανθόπουλος X. (μέλος), Λαζαράκος Γ.  (μέλος), Καρβέλη Κ. (νομικός επιστήμων), Λιμνιώτης Κ. (πληροφορικός επιστήμων) και Ε. Παπαγεωργοπούλου (γραμματέας, 2015) – Απόφαση 34 (αναφορικά με καταπάτηση προσωπικών δεδομένων του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 13 Μαρτίου). Αθήνα.

Beikos G. (1965) – The Petralona skull will be presented by A. Poulianos at Brno (cf. media 26 July). Athens. / Μπέικος Γ. (1965) – Ο A. Πουλιανός θα παρουσιάσει στο Μπρνο το κρανίο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 26 Ιουλίου). Αθήνα.

Belluomini G., L. Delitala, A. Poulianos & N. Poulianos (1988) – Epimerization ages of fossil teeth from Petralona Cave (Northern Greece). Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Report published under the title: The Man of Petralona, an estimated age by amino acid racemization dating. Published in Anthropos (1990) 12: 59-64. Athens. / Μπελουόμινι Γ, Λ. Ντελιτάλα, Α. Πουλιανός και N. Πουλιανός (1988) – Ηλικίες με βάση τα ίχνη επιμερισμού των απολιθωμένων δοντιών από το Σπήλαιο Πετραλώνων (Βόρεια Ελλάδα). Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. (Σημ: Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε τελικά με τον τίτλο: Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων, η εκτιμώμενη ηλικία βάσει της ρακεμοποίησης των αμινοξέων. Άνθρωπος (1990) 12: 59-64. Αθήνα.

Bezouglof A. (2019) – Documentary about the life and the deed of Aris Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive 17th of March). Athens. / Μπεζούγλωφ Α. (2019) – Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτίου). Αθήνα.

Bonis L. de & J. Melentis (1982) – Petralona Man, comparisons with Man of Tautavel. 1st International Congress of Human Paleontology - Abstracts of Communications: 847-869. Nice. / Μπονίς Λ. & Ι. Μελέντης (1982) – Ο άνθρωπος των Πετραλώνων, συγκρίσεις με τον άνθρωπο του Τοταβέλ. 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Περιλήψεις Ανακοινώσεων: 847-869. Νίκαια.

Bonis L. de & J. Melentis (1982) – The age and the phyletic position of the Petralona skull (Greece). / Bonis L. de & J. Melentis. (1991) – Âge et position phylétique du crâne de Petralona (Grèce). Proc. 114. Congres National des Sociétés Savantes, 3-9 Apri11989: 283-289. Paris. / Μπονίς Λ. ντε και Ι. Μελέντης (1991) – Ηλικία και φυλετική θέση του κρανίου των Πετραλώνων (Ελλάδα). "Εθνικό Συνέδριο Σωματείων", 3-9 Απριλίου 1989: 283-289. Παρίσι.

Bostanci E. (1964) – An examination of a Neanderthal type fossil skull in the Khalkidhiki Peninsula. Belleten, 28: 377-381. Ankara. / Μποστάντσι Ε. (1964) – Εξέταση ενός απολιθωμένου κρανίου τύπου Νεάντερταλ στη Χαλκιδική Χερσόνησο. Δελτίο, 28: 377-381. Άγκυρα.

Breitinger E. (1964) – The Petralona Neanderthal man. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Enthnological Sciences, August 1964. Moscow. / Breitinger E. (1964) Der Neanderthaler von Petralona. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, August 1964. Moscow.

Brussalis C. (1979 a) – Our (Hellenic) history is released from foreign criteria (cf. Press 14th of January). Athens. / Μπρούσαλης Κ. (1979) – Η ιστορία μας αποδεσμεύεται από τα ξένα κριτήρια (πρβλ. Τύπο 14 Ιανουαρίου ). Αθήνα.

Brussalis C. (1979 b) – Upon Petralona skull will "judged" the fate of Anthropology's kathedra (dispute between A. Poulianos and N. Xirotyris regarding Petarlona skull's chronology - cf. Press 16 of September). Athens. / Μπρούσαλης Κ. (1979) – Το κρανίο Πετραλώνων θα κρίνει την τύχη έδρας Ανθρωπολογίας (διαμάχη μεταξύ Α. Πουλιανού και Ν. Ξηροτύρη για την ηλικία του κρανίου Πετραλώνων - πρβλ. Τύπο 16 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Budil I. (1990) – Comparative analysis of the basicranial line of the fossil hominids. Med. Sch. Charles Un., Prague. / Μπούντιλ Ι. (1990) – Συγκριτική ανάλυση της βασικρανιακής γραμμής των απολιθωμένων ανθρωπιδών. Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Καρόλου, Πράγα.

Budil I. (1994) – Functional reconstruction of supralaryngeal vocal tract of fossil humans and Petralona. Hum. Evol. 9, 35–52 / Μπούντιλ I. (1994) – Λειτουργική ανασυγκρότηση (ανασχηματισμός) της υπερλαρυγγικής φωνητικής οδού των απολιθωμένων ανθρώπων και των Πετραλώνων. Ανθρώπινη Εξ΄. 9, 35-52 .

Budil I. (1991 - 1997) – Functional reconstruction of supralaryngeal vocal tract of fossil humans and Petralona. Anthropos, 13: 70 - 91. Athens. / Μπούντιλ I. (1991 - 1997) – Λειτουργική ανασυγκρότηση (ανασχηματισμός) της υπερλαρυγγικής φωνητικής οδού των απολιθωμένων ανθρώπων και των Πετραλώνων. Άνθρωπος, 13: 70-91. Αθήνα.

Chartoulari Mikaela & Doulgeridis Dimitris (2005) – Conspiracy games about Archanthropus at Petralona Cave (cf. Press of 19 February). Athens. / Χαρτουλάρη Μικαέλα και Δουλγερίδης Δημήτρης (2005) – Παιχνίδια συνωμοσίας για τον Αρχάνθρωπο στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 19 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Chatzakis N., Boutsikos G., Antoniou E., Facos A. & Kontou E. (1986) – The exonerating of P. Lambrias and A. Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive 16 Oct). / Χατζάκης Ν., Μπούτσικος Γ, Αντωνίου Ε., Φάκος Α. και Ε. Κόντου (1986) – Απαλλακτικό Βούλευμα για Π. Λαμπρία και Α. Πουλιανό (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 16 Οκτ.).

Chiarelli B. (1981) – Letter regarding the next European anthropological Congress at Petralona. Anthropos, 8: 6-7. Athens. / Κιαρέλλι Μπρουνέττο (1981) – Επιστολή σχετική με το επόμενο πανευρωπαϊκό συνέδριο ανθρωπολογίας στα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 8: 6-7. Αθήνα.

Chiarelli B. (1989) – Presentation of N. A. Poulianos PhD - "La grotta e l'uomo di Petralona" (The cave and Petralona Man). Institute of Anthropology - Ed. Grafica l’Etruria (p. 4). Florence. / Chiarelli B. (1989) – Presentazione del dottorato di ricerca di N. A. Poulianos "La grotta e l'uomo di Petralona" (p. 4). Inst. di Antropologia - Ed. Grafica l’Etruria. (p. 4). Florence. / Κιαρέλλι Μπ. (1989) – Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του Ν. Α. Πουλιανού - "La grotta e l'uomo di Petralona" (Το σπήλαιο και ο άνθρωπος των Πετραλώνων. Ινστ. Ανθρωπολoγίας - Εκδ. Grafica l’Etruria (σελ. 4). Φλωρεντία.

Christaras V. (1984) – The geology of the Katsika mountain (Khalkidhiki) bauxite deposits. PhD thesis Un. of Thessaloniki / Χριστάρας Β. (1984) – Η γεωλογία των κοιτασμάτων βωξίτη της οροσειράς Κατσίκα (Χαλκιδικής). Διδακτορική Διατριβή Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

Christaras V. (1988) – On the determination of lithostratigraphic boundaries in bauxite-bearing using the example of Katsika Mountain (Khalkidhiki, Northern Greece). Salzburger Geographische Arbeiten, Band 16:1-6, Abb 2. Saltzburg. / Christaras V. (1988) – Zur Bestimmung lithostratigraphisher Grenzen in bauxitfuhrenden kalken mit Hilte der Bor-Gehaltes am Beispiel des Katsikaberges (Chalkidiki, Nord-Griechenland). Beitrage zur Landes kunde von Griechenland III. Salzburger Geographische Arbeiten, Band 16:1-6, Abb 2. Saltzburg. / Χρηστάρας Β. (1988) – Για τον προσδιορισμό των λιθοστρωματογραφικών ορίων σε ασβέστιο με βωξίτη και περιεκτικότητα σε βόριο, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του όρους Κατσίκα (Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα). Συνεισφορά στα ελληνικά εδάφη. Γεωγραφικές Εργασίες, τόμος 16: 1-6, Σάλτσμπουργκ.

Cook J., C. Stringer, A. Currant, H. Schwarcz & A. Wintle (1982) – A review on the Chronology of the European Middle Pleistocene Hominid Record. Yearbook Phys. Anthropology, 25: 19-65. / Κουκ Τζ., Χρ. Στρίνγκερ, Α. Κιουρράντ, Χ. Σβαρτς και Α. Γουίντλ (1982) – Μια ανασκόπηση της χρονολόγησης των Ανθρωπιδών του  ευρωπαϊκού Μέσου Πλειστόκαινου. Επετηρίδα Φυσικής Ανθρωπολογίας, 25: 19-65.

Corruccini R. (1974) – Calvarial shape relationships between fossil hominids. Yearbook of Physical Anthropology, 18: 89-109. / Κορουτσίνι Ρ. (1974) – Η σχέση μεταξύ των κρανιακών θόλων ανάμεσα στους απολιθωμένους ανθρωπίδες. Yearbook of Physical Anthropology (Επετηρίδα Φυσικής Ανθρωπολογίας), 18: 89-109.

Constantea M. (1980) – Duel at the "root" of the humans (cf. Press 27 February). Athens. / Κωνσταντέα Μ. (1980) – Μονομαχία στη "ρίζα" των ανθρώπων (πρβλ. τύπο 27 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Cregut-Bonnoure E. & E. Tsoukala (2005) – The Pleistocene Caprinae from the Petralona cave (Macedonia, Greece): New interpretation and biogeographical implications. The Holarctic ungulates of the Pliocene and Pleistocene. 19-22 September 2000, Avignon, France (in press). / Κρέγκουτ-Μπονούρ Ε. και Ε. Τσουκαλά (2005) – Τα πλειστοκαινικά αιγοειδή (Caprinae) από το σπήλαιο των Πετραλώνων (Μακεδονία, Ελλάδα): Νέα ερμηνεία και βιογεωγραφικές επιπτώσεις. Τα ολαρκτικά οπληφόρα του Πλειόκαινου και Πλειστόκαινου. 19-22 Σεπτεμβρίου 2000, Αβινιόν, Γαλλία (υπό δημοσίευση).

Cregut-Bonnoure E. & E. Tsoukala (2005 b) – The Pleistocene Bovids from the Petralona cave (Macedonia, Greece): New interpretation and biogeographical implications. Note: This is an article existing on the Internet, being very similar to the previous one, accompanied with the following abstract: Morphometric analysis of the C. ibex macedonica from Petralona (Greece) puts in evidence the archaism of this ibex and permits to include it in the late Middle Pleistocene populations. A new interpretation of the type is given and an emended diagnosis proposed. (I.e. about 500,000 to 800,000 years ago, the same chronology given by both Poulianos in their publications). Besides (?) three cheek teeth belong to a Bovid, which can be assigned to Pliotragus. It is the first occurrence of this genus in Greece. The morphology permits to report it to a new species: Pliotragus macedonicus sp. nov. This discovery focus the problematic on the chronological extension of this genus in Southern Europe, particularly in Greece where it could survive much more lengthily than in the other regions of Europe. / Κρέγκουτ-Μπονούρ Ε. και Ε. Τσουκαλά (2005 b) – Τα πλειστοκαινικά βοοειδή από το σπήλαιο των Πετραλώνων (Μακεδονία, Ελλάδα): Νέα ερμηνεία και βιογεωγραφικές επιπτώσεις. Σημ: Το άρθρο αυτό απαντάται στο Διαδίκτυο, όντας πολύ παρόμοιο με το προηγούμενο, και που συνοδεύεται από την ακόλουθη περίληψη: Η μορφομετρική ανάλυση του C. ibex macedonica από τα Πετραλώννα (Ελλάδα) καταδεικνύει τον αρχαϊσμό αυτού του Ibex (αίγαγρου) που του επιτρέπει να συμπεριληφθεί στους πληθυσμούς του τέλους του Μέσου Πλειστόκαινου. Παρέχεται έτσι μια νέα ερμηνεία του τύπου και μια αναθεωρημένη (διορθωμένη) προτεινόμενη διάγνωση. (Δηλ. περίπου 500.000 έως 800.000 πριν, η χρονολόγηση που αμφότεροι οι Πουλιανοί υποστηρίζουν στις δημοσιεύσεις τους). Εξάλλου (;) τρία μαγουλόδοντα ανήκουν σε ένα βοοειδές, το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στον Pliotragus. Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται η παρουσία αυτού του γένους στην Ελλάδα. Η μορφολογία επιτρέπει την αναφορά του σε ένα νέο είδος: Pliotragus macedonicus sp. nov. Αυτή η ανακάλυψη επικεντρώνει τον προβληματισμό σχετικά με τη χρονολογική επέκταση αυτού του γένους στη Νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσε να επιβιώσει πολύ περισσότερο από ότι στις άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Danopoulou I. (2016) – Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of August 24). Athens. / Δανοπούλου Ι. (2016) – Τα χάλια και οι αυθαιρεσίες στο επικίνδυνο πια Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 24 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (1994) - Le Paléolithique inférieur et moyen de Grèce. L’Anthropologie 98, 305-328. / Ντάρλας Α. (1994) - Η Κάτω και Μέση Παλαιολιθική της Ελλάδας. Ανθρωπολογία 98, 305-328.

Darlas A. (1995). Τhe Earliest Occupation of Europe: The Balkans, σε W. Roebroeks & Th. van Kolfschoten (επιμ.). The Earliest Occupation of Europe, Leiden, 51-59. / Ντάρλας Α. (1995). Η Πρώτη Κατοίκηση της Ευρώπης: Τα Βαλκάνια σε Γ. Ρομποκς & Τ. Βαν Κολφσχοτεν ( επιμ.). Η Πρώτη Κατοίκηση της Ευρώπης, Λέιντεν , 51-59

Darlas A. (2006) – "Response" to the congratulatory letter of September 25th to take up duties(cf. A.A.G.'s Archive of 25 October). Athens. / Ντάρλας Α. (2006) – "Απάντηση" στην συγχαρητήρια επιστολή της Α.Ε.Ε για ανάληψη καθηκόντων από 25-9 . (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 25 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Darlas A. (2011/2) – In search of identity and importance of the Petralona cave for Greek and European Prehistory / Ντάρλας Α. (2011/2) - Αναζητώντας την ταυτότητα και τη σπουδαιότητα του σπηλαίου Πετραλώνων για την ελληνική και ευρωπαϊκή Προϊστορία.

Darlas A. (2012 a) – The (supposedly) same "chronological value" of Petralona & Apidima hominids (cf. AAG’s Archive of 10 & 13 January). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2012 a) – Η (δήθεν) ίδια "χρονολογική αξία" των ανθρωπιδών από τα Πετράλωνα και το Απήδημα (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 10 και 13 Ιανουαρίου. Σημ: Αξιοκατάκριτο είναι το ότι ο κ. Ντάρλας αυτοπαρουσιάζεται μ' ένα τάχα ξεχωριστό και ταυτόχρονα διπλό ρόλο, δηλ. αυτό του προϊστάμενου κι εκείνο του υπογράφοντος, παρόλο που είναι το ένα και το αυτό πρόσωπο). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2012 b) – "These are also Antiquities"! The issue of research, protection and giving prominence of Paleolithic remains in Greece (cf. A.A.G.'s Archive of March the 9th). Athens. Comment: These incredible statements were made on the year 2012... reminding the saying of the one-eye that reigns to the blinds. / Ντάρλας Α. (2012 b) – «Κι αυτά Αρχαία είναι»! Το ζήτημα της έρευνας, προστασίας και ανάδειξης των παλαιολιθικών κατάλοιπων στη χώρα μας (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9 Μαρτίου). Αθήνα. Σχόλιο: Αυτές οι απίστευτες δηλώσεις γίνονται το 2012..., κάτι που θυμίζει το ρητό με τον μονόφθαλμο που βασιλεύει στους τυφλούς.

Darlas A. (2012 c) – Response (allegedly) of the Ministry of Culture to the AAG's 1838 / 9-4-2012 denunciation (cf. A.A.G.'s Archive of May the 5th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2012 c) –  Απάντηση της Ε.Π.Σ.Β.Ε. στην 1838 / 9-4-2012 καταγγελία της ΑΕΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2 Μαΐου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2012 d) – An A.A.G.'s protest of allegedly indecent behavior by an employee of the Ministry of Culture (i.e. NAP, cf. A.A.G.'s Archive of September the 11th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2012 d) – Διαμαρτυρία της Α.Ε.Ε. για δήθεν απρεπή συμπεριφορά υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού (δηλ. ΝΑΠ, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 11 Σεπτεμβρίου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2012 e) – (Allegedly) Answer of the Ministry about the corner stone of the Petralona Anthropological Museum (cf. A.A.G.'s Archive of February the 23rd). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2012 e) – (Δήθεν) Απάντηση της Ε.Π.Σ.Β.Ε. για το θεμέλιο λίθο του Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 23 Φεβρουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2014 a) – Transmission by the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate towards the Thessaloniki University of the AAG question regarding other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of April 25th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2014 a) – Διαβίβαση ΕΠΣΒΕ σε ΑΠΘ του ερωτήματος της ΑΕΕ για άλλα αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 25 Απριλίου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2014 b) – "Answer" (disorientating) of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate as regards other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 22, 25th - April & May 25, 26). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2014 b) – "Απάντηση" (πάντως ξανά παρελκυστική) της ΕΠΣΒΕ για άλλα αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 22, 25 - Απριλίου και 25, 26 - Μαΐου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2014 c) – A further (however again disorientating) "answer" of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate as regards other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 22, 25th - April, May - 25, 26 & June - 17th). Thessalonica. / Ντάρλας Α. (2014 c) – Μια παραπέρα (πάντως ξανά παρελκυστική) "απάντηση" της ΕΠΣΒΕ για άλλα αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 22, 25 - Απριλίου, 25, 26 - Μαΐου και 17 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Darlas A. (2015) – (Set up) Calling on apology of Dr. N. A. Poulianos (the only paleoanthropologist of the Greek Ministry Culture, cf. AAG’s Archive of July 6th). Athens. / Ντάρλας Α. (2015) – (Στημένη) Κλήση σε απολογία του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού (του μόνου παλαιοανθρωπολόγου του Υπ. Πολιτισμού Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 6 Ιουλίου). Αθήνα.

Darlas A. (2016 a) – The objections to the exploitation of the Zoniana Cave (supposedly a response to the 24-6-2016 question, cf. A.A.G.'s Archive of August 3). Athens. / Ντάρλας Α. (2016 a) – Οι αιτιάσεις για την αξιοποίηση του σπηλαίου Ζωνιανών (δήθεν απάντηση στο από 24-6-2016 ερώτημα, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (2016 b) – The objections for the website of the Hellenic Ministry of Culture about Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of August 3). Athens. / Ντάρλας Α. (2016 b) – Οι αιτιάσεις για την ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (2016 c) – Calling on apology (of Dr. N. A. Poulianos, the only paleoanthropologist of the Greek Ministry Culture, regarding an announcement on Petralona Cave to the 13th International Congress of Speleology in 2013, cf. A.A.G.'s Archive of August 12th). Athens. / Ντάρλας Α. (2016 c) – Κλήση σε απολογία (του μόνου παλαιοανθρωπολόγου του Υπ. Πολιτισμού Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, αναφορικά με κριτική σε ανακοίνωση για το Σπήλαιο Πετραλώνων στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Σπηλαιολογίας του 2013 πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 12 Αυγούστου). Αθήνα.

Darlas A. (2017) – The objections about information provided to the visitors of Petralona Cave (supposedly a response to the 15-12-2016 question, cf. A.A.G.'s Archive of January 23 & February). Athens. / Ντάρλας Α. (2017) – Οι αιτιάσεις για πληροφορίες που παρέχονται  στους επισκέπτες του σπηλαίου Πετραλώνων (δήθεν απάντηση στο από 15-12-2016 ερώτημα, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Darlas A. (2019 a) – An answer regarding the custody of Petralona Archanthropus skull (cf. A.A.G.'s Archive 5th of April). Athens. / Ντάρλας Α. (2019 a) – Μια απάντηση για τη φύλαξη του κρανίου του Αρχανθρώπου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 5ης Απριλίου). Αθήνα.

Darlas A. (2019 b) – (Allegedly) Answer regarding the Petralona skull scholars (cf. A.A.G.'s Archive 8th of March). Athens. / Ντάρλας Α. (2019 b) – (Δήθεν) Απάντηση της Ε.Π.Σ. στην Α.Ε.Ε. για μελετητές του κρανίου του Πετραλώνειου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 8ης Μαρτίου). Αθήνα.

Darlas A. (2019 c) – Αnother (disorientating) answer regarding the scholars studying the Petralona skull (cf. A.A.G.'s Archive 5th of April). Athens. / Ντάρλας Α. (2019 c) – Ακόμα μια (πάντως ξανά παραπλανητική) απάντηση αναφορικά με τους μελετητές του κρανίου του Πετραλώνειου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 5ης Απριλίου). Αθήνα.

Dassoulas D. (2019, Athens Supreme Court General Attorney) – Conveyance of the report 8811 to the Archaeological Museum of Thessaloniki for the protection of the Petralona Cave skull (cf. A.A.G.'s Archive of 1st September). Athens. / Δασούλας Δ. (2019, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) – Διαβίβαση της αναφοράς 8811 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σχετικά με την προστασία του κρανίου από το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Day M. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 300. / Νταίη Μ. (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (Φύση), τ. 300.

Day M. (1986) – Guide to fossil man. London. / Νταίη Μ. (1986) – Εγχειρίδιο για τον απολιθωμένο άνθρωπο. Λονδίνο.

Deilaki E. (1987) – Telephone signal of the Paleoanthropology – Speleology Ephorate to the National Tourist Organization Petralona Service to stop all works (cf. A.A.G.'s Archive 23 November). Athens. / Δεϊλάκη Ε. (1987) – Τηλεφωνικό σήμα (Ε.Π.Σ.) προς την Υπηρεσία Αυτεπιστασίας (ΥΑ) Πετραλώνων να σταματήσουν όλες οι εργασίες (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 23 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Dekleris M. (2005) – The Environment and Sustainability Chamber fully supports Aris Poulianos and his investigations at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 21 October). Athens. / Δεκλερής Μ. (2005) – Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος  αμέριστα στηρίζει τον Άρη Πουλιανό και τις έρευνές του στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 21 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Dekleris M. (2006) – Invitation to the Anthropological Association of Greece for an event organized by the Sustainability and Environment Chamber (cf. A.A.G.'s Archive of 28 December). Athens. / Δεκλερής Μ. (2006) – Πρόσκληση στην Α.Ε.Ε. για εκδήλωση στο Επιμελητήριο Βιωσιμότητος και Περιβάλλοντος (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 28 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Dekleris Μ., Sakelariou G. & Kapelousos Ι. (1997) Judgment 276 of the Supreme Administrative State Court in favor of the Anthropological Association of Greece (cf. A.A.G.'s Archive of 23 June). / Δεκλερής Μ., Σακελαρίου Γ. και Καπελούζους Ι. (1997) – Απόφαση 276 ΣτΕ υπέρ της Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 23 Ιουνίου).

Delibassis I., Papadopoulos G. & E. Patiniotis (1983) – Resolution of the 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress held at Petralona, October 1-3, 1982. Anthropos, 10: 5-6. Athens - Petralona. / Δελήμπασης I., Παπαδόπουλος Γ. & E. Πατινιώτης (1983) – Ψήφισμα του 1ου Πανελλήνιου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα Πετράλωνα, Οκτ. 1-3, 1982. Άνθρωπος, 10: 5-6. Αθήνα.

Delipetros Μ. (1994) – Who took Archanthropus' tooth away? (cf. Press of  6th October). Athens. / Δεληπέτρος Μ. (1994 b) – Ποίοι ξεδόντιασαν τον Αρχάνθρωπο; (πρβλ. Τύπο 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Delipetros Μ. (1998) – The (Petralona) museum was degenerated to a porcine (cf. Press of 23 April). Athens. / Δεληπέτρος Μ. (1998) – Κατάντησαν το μουσείο (Πετραλώνων) χοιροστάσιο (πρβλ. Τύπο 23 Απριλίου και Αρχείο Α.Ε.Ε. 12-3-2003). Αθήνα.

Delvinioti E. (1981) – Does the Petralona cave in Khalkidhiki hide scandals? (cf. Press 29th of April). Athens. / Δελβινιώτη Ε. (1981) – Κρύβει σκάνδαλα το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής; (πρβλ. Τύπο 29 Απριλίου). Αθήνα.

Diamantis G. (1999 a) – (Another) Announcement of the Anthropological Association of Greece against the Hellenic Organization of Tourism for opposing court decisions (cf. A.A.G.'s Archive of 19 January). Athens. / Διαμάντης Γ. (1999 a) - (Άλλη μια) Ανακοίνωση της Α.Ε.Ε. κατά του Ε.Ο.Τ. επειδή αντιστρατεύεται δικαστικές αποφάσεις (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 19 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Diamantis G. (1999 b) – Letter of the Anthropological Association of Greece as regards Petralona Cave (cf. Press 14th of February) Athens. / Διαμάντης Γ. (1999 b) – Επιστολή της Α.Ε.Ε. σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 14 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Diamantis G. (2000 a) – Anti-scientific and anti-educational edition of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate. / Διαμάντης Γ. (2000 a) – Αντιεπιστημονική κι αντιεκπαιδευτική έκδοση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολ. - Σπηλαιολογίας.

Diamantis G. (2002 a) – Regarding the gender of Petralona man (cf. A.A.G.'s Archive of 15 March). Athens. / Διαμάντης Γ. (2002 a) – Αναφορικά με το φύλο του ανθρώπου των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 15 Μαρτίου). Αθήνα.

Diamantis G. (2002 b) – The rearing of pigs by employees of the Greek National Tourism Organization and today of the Ministry of Culture (cf. A.A.G.'s Archive of 1st April). Athens. / Διαμάντης Γ. (2002 b) – Η εκτροφή χοίρων από τ. υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και νυν του ΥΠ.ΠΟ. (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Απριλίου). Αθήνα.

Diamantis G. (2002 c) – Comments on the "answer" of the Directorship of Antiquities of 25 April (cf. A.A.G.'s Archive of 3 July). Athens. / Διαμάντης Γ. (2002 c) – Σχόλια στη δήθεν απάντηση της ΔΙ.Π.Κ.Α. της 25 Απριλίου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3 Ιουλίου). Αθήνα.

Dimitrakopoulos R. & Changkakoti Amarendra (1986) – Α stable isotope study of Petralona cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 174 – 185. Athens. / Δημητρακόπουλος Ρούσος  - Τσιανγκακότι Α. (1986) – Μελέτη σταθερών ισότοπων για τον υπολογισμό παλαιοθερμοκρασιών στο σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 174 - 185. Αθήνα.

Dimitropoulos Κ. (1979) – The Petralona skull (cf. press of 27 June & 12 July). Athens. / Δημητρόπουλος Κ. (1979) – Το κρανίο των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο της 27 Ιουνίου και 12 Ιουλίου). Αθήνα.

Dimitropoulos Κ. (1981 a) – Another point of view about Mr. Poulianos (cf. media 29th of April). Athens. / Δημητρόπουλος Κ. (1981 a) – Μία άλλη άποψη για τον κ. Πουλιανό (πρβλ. Τύπο 29 Απριλίου). Αθήνα.

Dimitropoulos Κ. (1981 b) – The Anthropological Association of Greece (cf. media 19 June). Athens. / Δημητρόπουλος Κ. (1981 b) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 19 Ιουνίου). Αθήνα.

Dimopoulos M. (2017) – The Origins and Evolution of Humans (cf. A.A.G.'s Archive 29th of July). Athens. / Δημόπουλος Μ. (2017) – Η καταγωγή κι εξέλιξη των ανθρώπων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 29 Ιουλίου). Αθήνα.

Dimopoulos M. (2018, synonymy to the previous) – Dr. Aris Poulianos studying Sarakatsani in 1967/8 (cf. AAG’s Archive of February the 3rd). Internet. / Δημόπουλος Μ. (2018, συνωνυμία με τον προηγούμενο) – Ο Άρης Πουλιανός μελετώντας το 1967/8 τους Σαρακατσάνους (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3 Φεβρουαρίου). Διαδίκτυο.

Dimopoulos M. (2019) – Answer to a question of Mr A. Papademos (cf. A.A.G.'s Archive 17th of March). Internet. / Δημόπουλος Μ. (2019) – Απάντηση σε ερώτημα του κ. Α. Παπαδήμου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτίου). Διαδίκτυο.

Dimopoulos M. (2021) - Question on the Facebook Page of EPSBE regarding the bibliography of EPBSBE in comparison to AEE . ( link 1 , 2 , 3 , 4 ) Internet / Δημόπουλος Μ. (2021) - Ερώτηση στην σελίδα της ΕΠΣΒΕ στο Facebook σχετικά με την Βιβλιογραφία τους σε σύγκριση με της ΑΕΕ ( σύνδεσμός 1 , 2 , 3 , 4 ) Διαδύκτιο .

Dogas G. (1982) –"Archanthopus" in courts. Athens (cf. Press 6 of October). / Δόγας Γ. (1982) – Ο "αρχάνθρωπος" στα δικαστήρια. Αθήνα (πρβλ. Τύπο 6 Οκτωβρίου).

Dokas E. (president), Chalaziotis K, Botopoulos V., Vrontakis M., Menoudakos K. & A. Mitropoulou (1984) – Decision 3183 (cf. A.G.G.'s Archive 23rd of July). Athens. / Ντόκας Η. (Πρόεδρος Δ΄ τμήματος ΣτΕ), Χαλαζωνίτης Κ., Μποτόπουλος Β., Βροντάκης Μ., Μενουδάκος Κ. και Α. Μητροπούλου (1984) – Απόφαση 3183 (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 23 Ιουλίου). Αθήνα.

Dontas G. (1976) – Question towards the A.A.G. in order to grant copies about Petralona cave (cf. AAG's Archive 29th of November). Athens. / Δοντάς Γ. (1976) – Ερώτηση προς Α.Ε.Ε. σχετικά με ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ για το ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 29 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Evaggelatos N. (1983) – The transfer of the surface sediments from the central cone to the lower branch of Petralona cave. Bulletin of Hellenic Speleological Association: 199-215. Athens./ Ευαγγελάτος N. (1983) – Μεταφορά των επιφανειακών ιζημάτων του κεντρικού κώνου τροφοδοσίας προς το κατώτερο κλάδο του σπηλαίου Πετραλώνων. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας: 199-215. Αθήνα.

Fortelius M. & N. Poulianos (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona. Anthropos, 6: 15-43. Athens. / Φορτέλιους Μ. και Ν. Πουλιανός (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechus από το Μεσοπλειστοκαινικό Σπήλαιο των Πετραλώνων. Άνθρωπος, 6: 15-43. Αθήνα.

Fortelius M. & N. Poulianos (1980) – Errata of "Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona" (first publised in Anthropos 6: 15-43, 1979). Anthropos, 7: 324-325. Athens. / Φορτέλιους Μ. και Ν. Πουλιανός (1980) – Errata του "Dicerorhinus cf. hemitoechus από το Μεσοπλειστοκαινικό Σπήλαιο των Πετραλώνων" (αρχικά δημοσιευμένο στο Άνθρωπος, 6: 15-43, 1979). Άνθρωπος, 7: 324-32-5. Αθήνα.

Fortelius M., Mazza P. & B. Sala (1993) – Stephanorhinus (Mammalia: Rhinocerotidae) of the Western European Pleistocene, with a revision of S. etruscus (Falconer 1868). Palaeontografia Italica, 80: 63-155. / Φορτέλιους Μ., Μάτσα Π. και Μπ. Σάλα (1983) – Stephanorhinus (Θηλαστικά: Ρινοκεροτίδες) του δυτικοευρωπαϊκού πλειστοκαίνου, με αναθεώρηση του S. etruscus (Falconer 1868). Ιταλική Παλαιοντογραφία, 80: 63-155.

Fourlanos Gerassimos (Vice President of the Supreme Court), Peppas Bassilios, Lekkas Georgios, Zontanou Pinelopi, Κagganis Athanassios ( Supreme Court Members) & Georgios Fistouris (Secretary, 2017) – Supreme Court 743 Decision (rejecting the AAG's application for the appeal & rejudgment of the Administrative Supreme Court 88 / 2011 decision for the expelling it from Petralona Cave, cf. A.A.G.'s Archive of 8th May). Athens. / Φουρλάνος Γεράσιμος (Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου), Πέππας Βασίλειος, Λέκκας Γεώργιος, Ζωντανού Πηνελόπη, Αθανάσιος Καγκάνης (Αρεοπαγίτες) και Γεώργιος Φιστούρης (Γραμματέας, 2017) – Απόφαση 743 Αρείου Πάγου (σχετικά με απόρριψη της αίτησης της Α.Ε.Ε. για αναίρεση της απόφασης 88 / 2011 του ΣτΕ αναφορικά με την αποβολή της από το Σπήλαιο Πετραλώνων, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 8 Μαΐου). Αθήνα.

Gabranis P. (1994) Poulianos' “shots” concerning Archanthropus (cf. Press of 22 June). Athens. / Γκαμπράνης Π. (1994) – “Βολές” Πουλιανού για τον Αρχάνθρωπο (πρβλ. Τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Gatos G. (1977) – The Helladic man. Humans exist in Greece since they appeared on earth and have continued to exist without interruption until now (cf. press 11th of November). Athens. / Γάτος Γ. (1977) – Ο Ελλαδικός άνθρωπος. Το  ανθρώπινο γένος υπάρχει  στην Ελλάδα από τότε που παρουσιάστηκε στη γη και  εξακολούθησε να  υπάρχει  χωρίς  διακοπή   μέχρι τώρα (πρβλ. Τύπο 11 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Gantt D., Xirotiris N., Kurtén B. & Melentis J. (1980) – The Petralona dentition - Hominid or Cave Bear? - Journal of Human Evolution, London, 9: 483-487. Note: A letter has being sent to the Anthropological Association of Greece by Bjorn Kurten with regard to the fake intrusion of his name in the specific article. / Γκαντ Ντ., Ξηροτύρης Ν., Κουρτέν Μπ. και Ι. Μελέντης (1980) – Η οδοντοφυΐα των Πετραλώνων - Ανθρωπίδης ή Σπηλαία Άρκτος; Περιοδικό Ανθρώπινης Εξέλιξης, 9: 483-487. Λονδίνο. Σημείωση: Σύμφωνα μ' επιστολή στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος του Μπ. Κουρτέν, υποστηρίζεται ως ανακριβής η αναφορά του ονόματός του στο συγκεκριμένο άρθρο.

Gardikas Ch. (1939) – Bauxite deposits of Macedonia. The bauxite from Creni - Chalkidiki. Ed. Phys. & Math. Sch: 1-12. Un. of Thessaloniki. / Γαρδίκας Χρ. (1939) – Βωξιτικές αποθέσεις της Μακεδονίας. Ο βωξίτης Κρήνης - Χαλκιδικής. Εκδ. Φυσικομαθηματικής Σχολής, σελ. 1-12, Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

Gatsias A. (1996) – Reply by the "Friends" of the Petralona Anthropological Museum (cf. Press 10 of June). Nea Moudania. / Γάτσιας A. (1996) – Απάντηση "Συλλόγου Φίλων" Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 10 Ιουνίου). Νέα Μουδανιά.

Gerakis M. (1978) – Important findings prove that the Greek region must be included within the areas of human evolution (cf. Press 2nd of December). Athens. / Γεράκης Μ. (1978) – Σημαντικά ευρήματα. Αποδεικνύουν ότι ο ελλαδικός χώρος υπήρξε περιοχή εξελίξεως του ανθρώπινου γένους (πρβλ. Τύπο 2 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Gerassimova M., Lebedinskaja G. & G. Heet (1983) – Report to the 3rd European Anthropological Congress. Sov. Ethnographia, 6: 111-114. / Γκεράσιμοβα M., Λεμπεντίνσκαγια Γ. και Γ. Χητ (1983) – Αναφορά για το 3ο Πανευρωπαϊκό Ανθρωπολογικό Συνέδριο. Σοβιετική Εθνογραφία, 6: 111-114.

Giannakis T. (1981) – Aris Poulianos: The university establishment is chasing me (cf. Press 6 of May). Athens. / Γιαννάκης Τ. (1981) – Άρης Πουλιανός: Με κυνηγάει το καθηγητικό κατεστημένο (πρβλ. Τύπο 6 Μαΐου). Αθήνα.

Georgiou P. (2017) – Comment on Poulianos as an allegedly "junta-fellow" in the video of Kourkoulakou (cf. A.A.G.'s Archive of December). Athens. / Γεωργίου Π. (2017) – Σχόλιο περί δήθεν "χουντικού" Πουλιανού στο βίντεο της Κουρκουλάκου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 15 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Giannakopoulos S. (1979) – Petralona. 7,000,000 BC the anthropomorphic ape appeared (cf. Press 1st of January). Athens. / Γιαννακόπουλος Σ. (1979) – Πετράλωνα. 7.000.000 π. Χ. εμφανίστηκε ο ανθρωπόμορφος πίθηκος (πρβλ. Τύπο 1ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Giapitzakis T. (1979) – The Petralona Archanthropus (cf. Press of October). Athens. / Γιαπιτζάκης Θ. (1979) – Ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο Οκτωβρίου). Αθήνα.

Goliou R. (1980) – The Anthropological Association - Panos Polydoropoulos (cf. media August the 6th). Thessalonica. / Γκόλιου Ρ. (1980) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος - Πάνος Πολυδωρόπουλος (πρβλ. τύπο 6 Αυγούστου). Θεσσαλονίκη.

Goussidis Δ. (1971) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man" (cf. media of 9 January). Athens. / Γουσίδης Δ. (1971) – Πρόγονος των βαλκανικών λαών υπήρξε ο "Πετραλώνιος άνθρωπος" (πρβλ. Τύπο 9 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Grammatikakis Y. (1982) – Why such warfare is practiced against the well-known anthropologist Aris Poulianos? (cf. press 30 of April) Athens. / Γραμματικάκης Γ. (1982) – Γιατί ασκείται τέτοια πολεμική στον διαπρεπή ανθρωπολόγο Άρη Πουλιανό; (πρβλ. Τύπο 30 Απριλίου). Αθήνα.

Gray G. K. (1980) – Humanisation and the origin of Political Economy. Anthropos, 7: 296-309. Athens. / Γκραίυ Γ. Κ. (1980) – Η ανθρωποποίηση και η προέλευση της πολιτικής οικονομίας. Άνθρωπος, 7: 324-325. Αθήνα.

Gray G. (1983) – Behaviour during humanisation. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 205-216. Athens - Petralona. / Γκρέη Γ. (1983) – Η Συμπεριφορά κατά την ανθρωποποίηση. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 205-216. Αθήνα - Πετράλωνα.

Gray G., Hennemberg M., Kurtén B. & M. Tellalian-Kyrkostas (1988) – Resolution of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology, May 1988. Athens. Published in Anthropos (1990), v. 12: 5-8. Athens. / Γκραίη Γ., Χένενμπεργκ Μ., Κουρτέν Μπ. και Μ. Κυρκώστα (1988) – Ψήφισμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Αθήνα Μάιος 1988. Δημοσιεύθηκε στο "Άνθρωπος" (1990), τ. 12: 5-8. Αθήνα.

Grombanopoulou E. (2016) The local cultural capital and development. The case of natural paleontological culture (and its richness) in Northern Greece: The Public Natural History Museums of Axioupolis - Kilkis and Petralona - Khalkidhiki. (In Greek language). Hellenic Open University. Thessaloniki. / Γκρομπανοπούλου Ε. (2016) - Τοπικό πολιτιστικό κεφάλαιο και ανάπτυξη. Η περίπτωση του φυσικού παλαιοντολογικού πολιτισμού (και πλούτου) στη Βόρειο Ελλάδα: Τα Δημόσια Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης, Κιλκίς και Πετραλώνων, Χαλκιδικής. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκη.

Grunn R. (1996) – A re-analysis of electron spin resonance dating results associated with the Petralona hominid. Journal of Human Evolution, 30: 227-241. / Γκρουν Ρ. (1996) – Μια επανεξέταση των αποτελεσμάτων χρονολόγησης συντονισμού στροφορμής ηλεκτρονίων που σχετίζονται με τον ανθρωπίδη των Πετραλώνων. Journal of Human Evolution (Περιοδικό της Ανθρώπινης Εξέλιξης), 30: 227-241.

Goussidis Δ. (1971) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man" (cf. media of 9 January). Athens. Γουσίδης Δ. (1971) – Πρόγονος των βαλκανικών λαών υπήρξε ο "Πετραλώνιος άνθρωπος" (πρβλ. Τύπο 9 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Harvati K. (2006) – Comparative 3D geometric-morphometric study of Petralona and Kobwe facial bones. Symposium of the Hellenic Anthropological Association, 5-7 June 2006, Athens. / Χαρβάτη K. (2006) – Συγκριτική 3D γεωμετρική-μορφομετρική μελέτη των οστών του προσώπου από τα Πετράλωνα και το Κόμπβε. Συμπόσιο της Ελληνικής  Ανθρωπολογικής Εταιρείας, 5-7 Ιουνίου 2006, Αθήνα.

Harvati K. (2009) – Petralona: link between Africa and Europe? "Hesperia" supplement 43: 31-48. (In Schepartz L., ‎Fox S. & ‎C. Bourbou - 2009 - New Directions in the Skeletal Biology of Greece). American School of Classical Studies at Athens. / Χαρβάτη Κ. (2009) – Πετράλωνα: ένας σύνδεσμος μεταξύ Αφρικής κι Ευρώπης; “Εσπερία” συμπλήρωμα 43: 31-48. (Στην έκδοση: "Νέες Κατευθύνσεις της Σκελετικής Βιολογίας στην Ελλάδα" των Σέπαρτζ Λ., ‎Φοξ Σ. και ‎Χ. Μπούρμπου - 2009). Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Hemmer H. (1972) – Notes on the phyletic position of Petralona Man. Anthropologie, 76: 155-162. / Hemmer H. (1972) – Notes sur la position phylétique de l'homme de Petralona. Anthropologie, 76: 155-162. / Xέμμερ Χ. (1972) Επισημάνσεις για τη φυλετική θέση του ανθρώπου των Πετραλώνων. Ανθρωπολογία, 76: 155-162.

Hemmer H. (1974) – Studies on the phylogeny of the Panter katzen (Pantherinae). Part III, in relation to the (today)  Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. State Saml., 17: 167-280. / Hemmer H. (1974) – Untersuchungen zur Stammesgeschichte der PanterKatzen (Pantherinae). Teil III. Zur Aztgescichte des Lowen Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. Staatssamlg., 17: 167-280. / Χέμμερ Χ. (1974) – Μελέτες σχετικά με τη φυλογένεση του Panter katzen (Πανθερίνες). Μέρος ΙΙΙ, συγκριτικά με το (σημερινό) Panthera panthera leo (Λιναίος 1758). Verof. Zool. State Staatssamlg., 17: 167-280.

Hemmer H. (1975) – Notes on the phylogenetic position of the Petralona man. J. Human Evolution, 4: 457-459. / Χέμμερ Χ. (1975) – Επισημάνσεις αναφορικά με τη φυλογενετική θέση του ανθρώπου των Πετραλώνων. J. Human Evolution (Περιοδικό της Ανθρώπινης Εξέλιξης), 4: 457-459.

Henemberg M. (1988) – Letter. To Current Anthropology (concerning the dismay on the A. Poulianos stoppage of work at Petralona), 29 (5): 738. / Χένεμπεργκ Μ. (1988) – Επιστολή. Στο Current Anthropology (Σύγχρονη Ανθρωπολογία σχετικά με το διωγμό Α. Πουλιανού στα Πετράλωνα - ελληνική μετάφραση), 29 (5): 738.

Hennig G., Bangert U., Herr W. & A. Poulianos (1980) – Uranium series dating and T L Ages of Spelaeothems from Petralona Cave. Anthropos, 7: 174-214. Athens. / Χέννινγκ Γκ., Μπάντζερτ Ου., Χερρ Γ. και Α. Πουλιανός (1980) – Χρονολόγηση με τη σειρά ουρανίου και με θερμοφωταύγεια των σπηλαιοαποθέσεων του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 174-214. Αθήνα.

Hennig G., Bangert U., Herr W. & A. Poulianos (1981a) – Errata of "Uranium Series dating and T L Ages of Spelaeothems from Petralona Cave" (first published in Anthropos 1980, 7: 174-214). Anthropos, 8: 235. Athens. / Χέννινγκ Γκ., Μπάντζερτ Ου., Χερρ Γ. και Α. Πουλιανός (1980) – Errata (ανακοινοποίηση στο ορθό του άρθρου): "Χρονολόγηση με σειρά ουρανίου και θερμοφωταύγεια από τις σπηλαιοαποθέσεις του Σπηλαίου Πετραλώνων" (το οποίο είχε πρωτοδημοσιευθεί στο Άνθρωπος 1980, 7: 174-214. Αθήνα). Άνθρωπος, 8: 235. Αθήνα.

Hennig G., W. Herr, E. Weber & N. Xirotiris (1981) – E.S.R. dating of the fossil hominid cranium from Petralona Cave. Nature, 292: 533-536. / Χέννινγκ Τζ., Β. Χερ, Ε. Βέπμερ και Ν. Χηροτύρης (1982) – Χρονολόγηση με E.S.R. του απολιθωμένου κρανίου ανθρωπίδη από το Σπήλαιο Πετραλώνων. (επιστημονικό περιοδικό) Nature (: Φύση), τ. 292: 281-282.

Hennig G., W. Herr, E. Weber & N. Xirotiris (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 281-282. / Χέννινγκ Τζ., Β. Χερ, Ε. Βέπμερ και Ν. Χηροτύρης (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (: Φύση), τ. 299: 281-282.

Horacek I. & N. Poulianos (1988) – Further data on bats of the Early Pleistocene site, Petralona, Greece. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Published in Anthropos, 12: 50-58. Athens. / Χοράτσεκ I. & N. Πουλιανός (1988) – Περαιτέρω δεδομένα για τις νυχτερίδες πρώιμoυ Πλειστόκαινου, Πετράλωνα, Ελλάδα. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον Άνθρωπο (1990), 12: 50-58. Αθήνα.

Iglessi M. (1978) – Poulianos - I'm looking to find the archanthropus’ ancestor (cf. Press 21 September). Athens. / Ιγγλέση Μ. (1978) – Πουλιανός. Ψάχνω να βρω τον πρόγονο του αρχανθρώπου (πρβλ. Τύπο 21 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Ikeya M. (1977) – Electron Spin Resonance dating and Fission Track Detection of Petralona stalagmite. Anthropos, 4: 152-168. Athens. / Ικέγια M. (1977) – Χρονολόγηση με το συντονισμό της περιστροφής ηλεκτρονίων και τον εντοπισμό με την ανίχνευση ιχνών σχάσης σταλαγμίτη από τα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 4: 152-168. Αθήνα.

Ikeya M. (1978 a) – Electron Spin Resonance as a Method of Dating. Archaeomety, 20: 147-158. / Ικέγια M. (1978 a) – Ηλεκτρονικός συντονισμός στροφορμής ως μέθοδος χρονολόγησης. Αρχαιομετρία, 20: 147-158.

Ikeya M. (1978 b) – Natural radiation at Petralona Cave. Anthropos 5: 54-59. Athens. / Ικέγια M. (1978 b) – Φυσική ακτινοβολία στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος 5: 54-59. Αθήνα.

Ikeya M. (1980) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) dating of Carbonates at Petralona Cave. Anthropos, 7: 143-151. Athens. / Ικέγια M. (1980) – Χρονολόγηση με E.S.R. (Αντήχηση Ηλεκτρονικής Στροφορμής) των ανθρακικών αλάτων στο σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 143-151. Αθήνα.

Ikeya M. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 280 -281. / Ικέγια M. (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (Φύση), τ. 299: 280-281.

Ikeya M. (1988 a) – E.S.R. Age of Petralona materials. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Published in Anthropos (1990) 12: 19-28. Athens. / Ικέγια M. (1988 a) – E.S.R. Ηλικία υλικών από τα Πετράλωνα. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον Άνθρωπο (1990), 12: 19-28. Αθήνα.

Ikeya M. (1988 b) – E.S.R. Age of Petralona cranium and carbonates. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Published in Anthropos (1990) 12: 29-35. Athens. / Ικέγια M. (1988 b) – E.S.R. Ηλικία του κρανίου των Πετραλώνων και ανθρακικών αλάτων. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον Άνθρωπο (1990), 12: 19-28. Αθήνα.

Ikeya M. (1993) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) applications. Ed. Kyoto Un., pp 440. Japan. / Ικέγια Μ. (1993) – Εφαρμογές E.S.R. (αντήχηση ηλεκτρονικής στροφορμής). Παν/μιο Κυότο, σελ. 440. Ιαπωνία.

Ikeya M. & T. Miki (1981) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) Archaeological Dose of Petralona and Choukoutien bones. Anthropos, 8: 95-106. Athens. / Ικέγια M. & T. Μίκι (1981) – E.S.R. (ηλεκτρονικός συντονισμός στροφορμής) Αρχαιολογική Δόση των οστών από τα Πετράλωνα και το Τσουκουτιέν. Άνθρωπος, 8: 95-106. Αθήνα.

Ikeya M. & A. Poulianos (1979) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) age of the traces of fire at Petralona. Anthropos, 6: 44-47. Athens. / Ικέγια Μ. & Α. Πουλιανός (1979) – Ηλικία ιχνών φωτιάς στα Πετράλωνα με τη μέθοδο E.S.R. (ηλεκτρονικού συντονισμού στροφορμής). Άνθρωπος, 6: 44-47. Αθήνα.

Jelinek J. (1982) – The position of the Anteneanderthals amongst the hominids. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications: 937-948. Oct. 16-21, Nice. / Γιέλινεκ Τζ. (1982) – Η θέση των προ-Νεανντερτάλ ανάμεσα στους ανθρωπίδες. 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Περιλήψεις Ανακοινώσεων: 937-948. Οκτ. 16-21, Νίκαια.

Jelinek J, Huizinga J. & T. Bielitcki (1982) – Resolution of the 3rd European Anthropological Congress. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 3-4. Athens - Petralona. / Γιέλινεκ Τζ., Χουίζινγκα Τζ. &. Τ. Μπιελίτσκι (1982) – Ψήφισμα του 3ου Πανευρωπαϊκού Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 3-4. Αθήνα - Πετράλωνα.

Jovanudas V. (former Parliament Member, 1996) – Why does the Petralona Cave remain closed? (cf. Press 22 of December). Nea Moudania. / Γιοβανούδας Β. (πρώην Βουλευτής, 1996) – Γιατί παραμένει κλειστό το Σπήλαιο Πετραλώνων; (πρβλ. Τύπο 22 Δεκεμβρίου). Νέα Μουδανιά.

Kabouroglou E. (2003) – Sworn Administrative Examination, about pig farming in the unfinished buildings of Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 12 March). Athens. / Καμπούρογλου Ε. (2003) – Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτ. σχετικά με χοιροστάσιο στα ημιτελή κτίρια του Σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 12 Μαρτίου). Αθήνα.

Kalaitzoglou A. (1983) –That is how the Arhanthropusses lived (cf. Press of 28 September) Athens. / Καλαϊτζόγλου A. (1983) – Έτσι ζούσαν οι Αρχάνθρωποι (πρβλ. Τύπο 28 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Kanellis A. (1962) – The Petralona cave. "To Vouno", 227: 91-102. Thessaloniki. / Κανέλλης Α. (1962) – Το σπήλαιο των Πετραλώνων. «Το Βουνό», 227: 91-102. Θεσσαλονίκη. / Kanellis A. (1962) – To spileo ton Petralonon. "To Vouno", 227: 91-102. Thessaloniki.

Kanellis A. (1964) – The cave and the Paleolithic man of Petralona. "To Vouno", 238: 97-106. / Κανέλλης Α. (1964) – Το σπήλαιο και ο παλαιολιθικός άνθρωπος των Πετραλώνων. «Το Βουνό», 238: 97-106. Kanellis A. (1964) – To spileo ke o Paleolithikos Anthropos ton Petralonon. "To Vouno", 238: 97-106.

Kanellis A. & A. Savvas (1965) Craniological study of Homo neanderthalensis of Petralona. Epist. Epetiris of the Physic - Matem. School, v. 9: 65-92. University of Thessaloniki. / Κανέλλης Α. & Α. Σάββας (1965) – Κρανιολογική μελέτη του Homo neanderthalensis των Πετραλώνων. Επιστημονική Επιτηρίς της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τ. 9: 65-92. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Kanellis A. & G. Marinos (1969) – The Petralona cave. Proceedings of the 4th International Congress of Spelaeology. Yugoslavia (12-26 Sept. 1965), Ljubljana. / Kanellis A. & G. Marinos (1969) – Die Hohle von Petralona. Proceedings of the 4th International Congress of Spelaeology. Yugoslavia (12-26 Sept. 1965), Ljubljana. / Κανέλλης Α. & Γ. Μαρίνος (1969) – Το σπήλαιο Πετραλώνων. Πρακτικά ανακοινώσεων του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας. Γιουγκοσλαβία (12-26 Σεπτ. 1965), Λουμπλιάνα.

Κanelopoulos N. (2018) – Dr. Aris Poulianos studying Sarakatsani in 1967/8 (cf. AAG’s Archive of February the 3rd). Internet. / Κανελόπουλος Ν. (2018) – Ο Άρης Πουλιανός μελετώντας το 1967/8 τους Σαρακατσάνους (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3 Φεβρουαρίου). Διαδίκτυο.

Kantzia V. (2019) – Denunciation to the Supreme Court regarding illegal Petralona cave subsidy by E.U. (cf. A.A.G.'s Archive 15th of March). Athens. / Κάντζια Β. (2019) – Μυνητήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο για παράνομη επιδότηση του σπηλαίου Πετραλώνων από την Ε.Ε. (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 15ης Μαρτίου). Αθήνα.

Karamanlis K. (1981) – Petralona Cave has amazed me (Statement of the President of the Hellenic Democracy, cf. press of August 4th & 6th, Athens’ & Thessalonica’s). / Καραμανλής Κ. (1981) – Με  κατέπληξε  το  Σπήλαιο Πετραλώνων (Δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, πρβλ. Τύπο 4 και 6 Αυγούστου, Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Karametos F. (2012) – The cave, legal disputes and shootings (cf. A.A.G.'s Archive of April the 27th). Athens. / Καραμέτος Φ. (2012) – Το σπήλαιο, οι δικαστικές διαμάχες και οι πυροβολισμοί…. (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. της 22 Απριλίου). Αθήνα.

Karakostanoglou I. (1981a) – Archaeologists, dating and their role in Archaeology. Anthropos, 8: 107-120. Athens. / Καρακωστάνογλου I. (1981a) – Αρχαιολόγοι, χρονολόγηση και ο ρόλος τους στην Αρχαιολογία. Άνθρωπος, 8: 107-120. Αθήνα.

Karakostanoglou I. (1981b) – Allegation and truth. Anthropos, 8: 121-141. Athens. / Καρακωστάνογλου I. (1981b) – Ισχυρισμός και αλήθεια. Άνθρωπος, 8: 121-141. Αθήνα.

Karatza E. (2014) – (brief quote:) Petralona Archanthropus (cf. A.A.G.'s Archive of 17th March ). Athens. / Καρατζά Ε. (2014) – (συνοπτική αναφορά:) Ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 17 Μαρτίου). Αθήνα.

Kargakos S. (1994) – Comment to Tsaousoglou letter (cf. Press of 10 March). Athens. / Καργάκος Σ. (1994) – Σχόλιο στην επιστολή Τσαούσογλου (πρβλ. Τύπο 10 Μαρτίου). Αθήνα.

Karli P., Makris D., Melissaridis E., Papakonstantinou S. & K. Gioka (2021) - Decision 172 of the Supreme Administrative Court (as concerns the demotion of Dr in Paleanthropology N. A. Poulianos, within the Paleanthropology - Speleology Department of the Greek Ministry of Culture). PDF,WORD / Καρλή Π., Μακρής Δ., Ανδρουλάκης Β., Μελισσαρίδης Ε., Παπακωνσταντίνου Σ. και Κ. Γκιώκα (2021) - Απόφαση 172 του ΣτΕ (αναφορικά με υποβιβασμό του Δ-ρα παλαιοανθρωπολογίας Ν. Α. Πουλιανού στην Υπηρεσία Παλαιοανθρωπολογίας -  Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού) PDF,WORD

Karouta Th.  (2014) – The dispute over Petralona Archanthropus (cf. A.A.G.'s Archive of 8th March ). Athens. / Καρούτα Θ. (2014) – H διαμάχη για τον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 8 Μαρτίου). Αθήνα.

Katsimis S. (1981) – The Petralona sample is the most important of Europe (cf. Press 3 of May). Athens. / Κατσίμης Σ. (1981) – Το δείγμα των Πετραλώνων το σημαντικότερο της Ευρώπης (πρβλ. Τύπο 3 Μαΐου). Αθήνα.

Kelaidis P. (1983) – Investigation for "tricks" of millions - drachmas (cf. press of 6 & 22 September) Athens. / Κελαΐδης Π. (1983) – Έρευνα για "κομπίνες" εκατομμυρίων - δραχμών (πρβλ. Τύπο 6 και 22 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Keramidas A. (1997) Conclusion of the sworn administrative inquiry, regarding the scandalous disfunction of the Ephorate Palaeoanthropology - Speleology (cf. A.A.G.'s Archive of 30 June). / Κεραμίδας Α. (1997) – Πόρισμα Ε.Δ.Ε. αναφορικά με τη σκανδαλώδη δυσλειτουργία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 30 Ιουνίου).

Κilias Ad. (2014) – "Feedback" (allegedely answer) of the Thessaloniki University Geological Dep. on the demand regarding other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 22, 25th - April & May 25, 26).Thessalonica. / Κίλιας Αδ. (2014) – "Απόψεις" (δήθεν απάντηση) του ΑΠΘ αναφορικά με το ερώτημα  για άλλα αρχανθρωπικά οστά που βρέθηκαν το 1960 στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 22, 25 - Απριλίου και 25, 26 - Μαΐου). Θεσσαλονίκη.

Kladias A. (state legal advisor, 2005) – Memorandum of the Greek Ministry Culture to the Administrative Supreme Court against the Anthropological Association of Greece for its expulsion from Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 11 February). Athens. / Κλαδιάς Α. (νομικός σύμβουλος κράτους, 2005) – Υπόμνημα Υπ. Πολιτισμού ενώπιον του ΣτΕ κατά της Α.Ε.Ε. (γι' αποβολή της από το Σπ. Πετραλώνων, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 11 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Kokkalas Th. (1976) – Decision for aid of the National Tourist Organization regarding the exploitation of Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of January 17). Athens. / Κοκκάλας Θ. (1976) – Απόφαση για αρωγή του ΕΟΤ στην αξιοποίηση του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 17 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Kokkinakis Kr. (2017) – Opinion of the Legal Department (regarding the co-respective question sent a day before, 9th of March, by the Greek Antiquities as concerns the persecution of Dr. N. A. Poulianos cf. A.A.G.'s Archive of 9, 10 & 28 March). Athens. / Κοκκινάκης Κρ. (2017) – Γνωμοδότηση του τμήματος νομικού ελέγχου (σχετικά με αίτημα αναστολής δίωξης του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού, το οποίο είχε διαβιβαστεί την προηγούμενη, 9 Μαρτίου, εκ μέρους της ΓΔΑΠΚ, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9, 10 και 28 Μαρτίου). Αθήνα.

Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Discovery of a skull of Palaeolithic Man in Khalkidhiki Peninsula. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448. / Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Découverte d'un crane d'Homme Paléolithique dans la Péninsule Chalcidique. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448. / Κόκκορος Π. και Α. Κανέλλης (1960 - αλλά κατά πάσα πιθανότητα το 1961) – Ανακάλυψη ενός κρανίου παλαιολιθικού ανθρώπου στην χερσόνησο της Χαλκιδικής. L´Anthropologie (Η Ανθρωπολογία), 64 (5-6): 438-448( Μετάφραση στα Ελληνικά PDF , Word ,Γαλλικό κείμενο PDF , Word )

Kontrarou J. (1983) – Is the "archanthropus" 700,000 years old or not? (cf. press of 29th January) Athens. / Κοντράρου Τζ. (1983) – Ο "αρχάνθρωπος" είναι ή δεν είναι 700.000 χρόνων; (πρβλ. Τύπο 29 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Kordos L. (1978) – Sedimentological study of the Middle Pleistocene fill of Petralona Cave. Anthropos, 5: 60-73. Athens. / Κόρντος Λ. (1978) – Μελέτη της ιζηματολογίας των μεσοπλειστοκαινικών αποθέσεων του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 5: 60-73. Αθήνα.

Kordos L. (1988) – The appearance in Europe of the genus Spalax (Rodentia) and the problem of the Plio-Pleistocene boundary. M. All. Fold. Int. Evi Jelentese : 469-491. / Κόρντος Λ. (1988) – Η εμφάνιση του γένους Spalax (Τρωκτικών) στην Ευρώπη και το πρόβλημα του Πλειο-πλειστοκαινικού συνόρου. M. All. Fold. Int. Evi Jelentese : 469-491.

Kormalis Ath. (1994) – The archanthropus’ vindication (cf. Press of 1st November). Athens. / Κόρμαλης Αθ. (1994) – Η δικαίωση του αρχανθρώπου (πρβλ. Τύπο 1ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

Korka E. (General Director of Antiquities, 2016) – Admin. assignment investigation of Dr Nickos A. Poulianos to the archaeologist director of Ioannina Arch. Museum K. Souerev (cf. A.A.G.'s Archive of 16 November). Athens. / Kόρκα Ε. (2016) – Ανάθεση Ε.Δ.Ε. κατά του Δ-ρα Νίκου Α. Πουλιανού στον προϊστάμενο της ΕΦΑ Ιωαννίνων κ. Κ. Σουέρεφ (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 16 Nοεμβρίου). Αθήνα.

Korka E. (General Director of Antiquities, 2017) – Question to the Ministry's of Culture Legal Department (regarding a request for suspension of prosecution submitted by Dr. N. Poulianos, cf. A.A.G.'s Archive of 9, 10 & 28 March). Athens. / Kόρκα Ε. (Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, 2017) – Ερώτημα Γ.Δ.Α.Π.Κ. προς το τμήμα νομικού ελέγχου (σχετικά με αίτημα αναστολής διωξης που είχε υποβληθεί από τον Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανό, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9, 10 και 28 Μαρτίου). Αθήνα.

Korka E. (General Director of Antiquities, 2017) – Disapproval of Prosecution Suspension of Dr. N. A. Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive of 9, 10 & 28 March). Athens. / Kόρκα Ε. (Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, 2017) – Απόρριψη αναστολής διωξης Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9, 10 και 28 Μαρτίου). Αθήνα.

Kosmas K. (: President of TEDK - local union of Chalcidice municipalities & Major of Polygyros, 1980) – Tasks of the TEDK regarding Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archiev 30 June). Polygyros. / Κοσμάς Κ. (: Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Πολύγυρου, 1980) – Πεπραγμένα Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΔΚ Χλακιδικής σχετικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 30 Ιουνίου). Πολύγυρος.

Koufos G. & E. Tsoukala (2007) – Petralona: α cave, α prehistory (pp. 135). Ed. Un. of Thessaloniki. / Κουφός Γ. και  E. Τσουκαλά Ε. (2007) – Πετράλωνα: ένα σπήλαιο, μια προϊστορία (σελ. 135). Εκδ. Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

Kouimtzidis P. (2017) – Does the Greek Archaeological Service act in an anti-Hellenic way by interceding the country in the eyes of local and foreign tourists? (cf. A.A.G.'s Archive of 27 March). Internet - Κaterini. / Κουϊμτζίδης Π. (2017) – Η Αρχαιολογική Υπηρεσία δρα ανθελληνικά διαπομπεύοντας τη χώρα μας στα μάτια των Ελλήνων και Ξένων τουριστών; (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 27 Μαρτίου). Διαδίκτυο - Κατερίνη.

Κouimtzidis P. (2018) – One year the Anthropological Association of Greece on the facebook (cf. A.A.G.'s Archive of 1st November). Κaterini. / Κουϊμτζίδης Π. (2018) – Ένα χρόνο η Α.Ε.Ε. στο facebook (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Νοεμβρίου). Κατερίνη.

Kountouri E. (2018)Call to apology of Dr N. Α. Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive 10 & 21 of September). Athens. / Kουντούρη Ε. (2018) – Κλήση για Ε.Δ.Ε. κατά του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 10 και 21 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Kourtessi - Philippaki G. (1978, 1986) - LE PALÉOLITHIQUE DE LA GRÈCE CONTINENTALE. pp. 267. Éditions de la Sorbonne CollectionHistoire ancienne et médiéval. / Κουρτέση - Φιλιππάκη Γ. (1978, 1986) - Η Παλαιολιθική της ηπειρωτικής Ελλάδας. σελ. 267. Συλλογή των εκδόσεων της Σορβόννης: Αρχαία και μεσαιωνική ιστορία.

Kourtessi - Philippaki G. (1996) - The investigation of Palaeolithic era. Archaeology & Arts, v. 58, pp. 8-12. Athens. (cf. also "Introduction to Palaeolithic typology & technology - Notebook for students of the Aegean Univercity - Ed. Kardqamitsa, pp. 150. Poulianos N., 2005) / Κουρτέση - Φιλιππάκη Γ. (1996) - Η διερεύνηση της παλαιολιθικής εποχής. Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 58, σελ. 8-12. Αθήνα. (πρβλ. επίσης «Εισαγωγή στην Παλαιολιθική τυπολογία και τεχνολογία» - Εγχειρίδιο για φοιτητές του Παν/μίου Αιγαίου στη Ρόδο - Εκδ. Καρδαμίτσα, σελ: 150. Πουλιανός N., 2005).

Kourtovik D. (1980) – Views about Mr. Aris Poulianos (cf. press 4th of December). / Κούρτοβικ Δ. (1981) – Απόψεις για τον κ. Άρη Πουλιανό (πρβλ. Τύπο 4 Δεκεμβρίου).

Kourtovik D. (1982) – Petralona man had a permanent erotic interest (cf. press 23-25 of September). / Κούρτοβικ Δ. (1982) – Μόνιμο ερωτικό ενδιαφέρον είχε ο "Πετραλώνιος" (πρβλ. Τύπο 23-25 Σεπτεμβρίου).

Kourtovik D. (1983) – The Loch Ness monster and the embarrassment of naive fishermen. Some questions about Petralona (cf. press 23-of December). / Κούρτοβικ Δ. (1983) – Το τέρας του Λοχ Νες και η αμηχανία των αγαθών ψαράδων. Μερικά ερωτηματικά για την υπόθεση των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 23 Δεκεμβρίου).

Kousinopoulos S. (1982) – 300 scientists handed a "certificate" to Petralona Archanthropus (cf. Press 27 of September & Jelinek et. al. -1982). / Κουζινόπουλος Σ. (1982) – 300 επιστήμονες έδωσαν "πιστοποιητικό" στον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 27 Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης Γιέλινεκ και λοιπούς - 1982).

Koutsogiorgas M. (former vice president of the Greek government, 1983) – Denunciation of the agreement between the National (Hellenic) Organization of Tourism and the Anthropological Association of Greece, as regards the 2nd expulsion of the latter from Petralona cave (cf. A.A.G.'s Achieve of 22nd February) Athens. / Κουτσόγιωργας Μ. (πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης, 1983) – Καταγγελία σύμβασης Ε.Ο.Τ. - Α.Ε.Ε. για τη 2η αποβολή της από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε.της 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Koussoulas V. (AAG’s Legal Advisor, 1997) – Reminding to the Ministry of Culture the execution inevitability of court decisions (cf. A.A.G.'s Archive of 19th May). Athens. / Κούσουλας Β. (Νομικός Σύμβουλος ΑΕΕ, 1997) – Υπενθύμιση προς ΥΠ.ΠΟ. για αναπότρεπτο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 19 Μαΐου). Αθήνα.

Koussoulas V. (AAG’s Legal Advisor, 1998) How does the state disregard Court decisions (cf. A.A.G.'s Archive of 1st March). Athens. / Κούσουλας Β. (Νομικός Σύμβουλος ΑΕΕ, 1998) – Πώς το κράτος περιφρονεί τις δικαστικές αποφάσεις (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Μαρτίου). Αθήνα.

Kremmydas G. (1983) – Sunk the reconciliation effort of Mr. Poulianos (cf. Press 28 January). Athens. / Κρεμμύδας Γ. (1983) – Ναυάγησε προσπάθεια συμβιβασμού του κ.  Πουλιανού (πρβλ. Τύπο 28 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Kretzoi M. (1977) – The Fauna of Small Vertebrates of the Middle Pleistocene at Petralona. Anthropos, 4: 131-143. Athens. / Κρετσόι M. (1977) – Η πανίδα των μικρών σπονδυλωτών του Μέσου Πλειστόκαινου από τα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 4: 131-143. Αθήνα.

Kretzoi M. (1977) – LETTER TO THE ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION OF GREECE. Anthropos, 4: 376-377. Athens. / Κρετσόι Μ. (1977) – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άνθρωπος, 4: 376-377.

The Fauna of Small Vertebrates of the Middle Pleistocene at Petralona. Anthropos, 4: 131-143. Athens. / Κρετσόι M. (1977) – Η πανίδα των μικρών σπονδυλωτών του Μέσου Πλειστόκαινου από τα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 4: 131-143. Αθήνα.

Kretzοi M. (1980) – Telegram (cf. A.A.G.'s Archive January). Budapest. / Κρετσόι Μ. (1980) – Τηλεγράφημα (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. Ιανουαρίου). Βουδαπέστη.

Kretzoi M. (1995) – On the Petralona cave fauna (in press). / Κρετσόι Μ. (1995) – Αναφορικά με την πανίδα του σπηλαίου Πετραλώνων (υπό δημοσίευση).

Kretzoi M. & N. Poulianos (1981) – Remarks on the Middle and Lower Pleistocene Vertebrate Fauna in Petralona Cave. Anthropos, 8: 57-72. Athens. / Κρετσόι M. & N. Πουλιανός (1981) – Παρατηρήσεις αναφορικά με την πανίδα σπονδυλωτών του Μέσου Κάτω Πλειστόκαινου στο σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 8: 57-72. Αθήνα.

Kretzoi M. & N. Poulianos (1988) – Microtus praeguentheri and its stratigraphic position in Petralona Cave. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. Athens 1988. May 27-29 (in press). / Κρετσόι M. και N. Πουλιανός (1988) – Microtus praeguentheri και η στρωματογραφική του θέση στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988 (υπό δημοσίευση).

Kribas K. (1981) – Answer to Mr. Dimotropoulos (cf. press 22 of May). Athens. / Κριμπάς Κ. (1981) – Απάντηση στον κ. Δημητρόπουλο (πρβλ. Τύπο 22 Μαΐου). Αθήνα.

Κoumaris I. (1961) – Palaeolithic findings in Khalkidhiki and Peloponnese (cf. Press, May the 2nd). Athina. / Κούμαρης Ι. 1961) – Παλαιολιθικά ευρήματα εις Χαλκιδική και Ηλεία (πρβλ. Τύπο, 2 Μαΐου). Αθήνα.

Kurtén B. (1982) - Unpublished letter, towards the scientific journal “Nature” (communicated to the Anthropological Associationof Greece as well). / Κουρτέν Μπ. (1982) – Ανέκδοτη επιστολή προς το επιστημονικό περιοδικό “Nature” - Φύση (κοινοποιημένη επίσης στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος).

Kurtén B. (1983 a) – The age of Petralona Man.The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 16-17. Athens - Petralona. / Κουρτέν Μπ. (1983) – Η ηλικία του Ανθρώπου των Πετραλώνων. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 16-17. Αθήνα - Πετράλωνα.

Kurtén B. (1983 b) – Faunal sequence in Petralona Cave. Anthropos, 10: 53-59. Athens - Petralona. / Κουρτέν Μπ. (1983) – Η πανιδική αλληλουχία (των ειδών της πανίδας) στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 10: 53-59. Αθήνα - Πετράλωνα.

Kurtén B. (1988) – Faunal sequence of the Pleistocene and the dating of the Petralonian Archanthropus. Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. Athens 27-29 of May 1988. Finally published under the title: Hyenas and the Age of the Petralona fauna. Anthropos 12: 15-18. Athens, 1990. / Κουρτέν Μπ. (1988) – Η αλληλουχία των ειδών της πανίδας του Πλειστοκαίνου και η χρονολόγηση του Πετραλώνιου Αρχανθρώπου. Περιλήψεις του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας. Αθήνα 27-29 Μαΐου 1988. Δημοσιεύθηκε τελικά με τον τίτλο: Οι ύαινες και η εποχή της πανίδας των Πετραλώνων. Άνθρωπος 12: 15-18. Αθήνα, 1990.

Kurtén B. & A. Poulianos (1977) – New Stratigraphic and Faunal material from Petralona Cave - with special reference to the Carnivora. Anthropos, 4: 47-130. Athens. / Κουρτέν Μπ. & Α. Πουλιανός (1977) – Νέο στρωματογραφικό και «πανιδικό» υλικό από το σπήλαιο Πετραλώνων - με ιδιαίτερη αναφορά στα Σαρκοφάγα. Άνθρωπος, 4: 47-130. Αθήνα.

Kurtén B. & A. Poulianos (1981) – Fossil Carnivora of Petralona Cave: Status 1980. Athens. Anthropos, 8: 9-56. / Κουρτέν Μπ. & A. Πουλιανός (1981) – Απολιθώματα Σαρκοβόρων από το Σπήλαιο Πετραλώνων: Κατάσταση 1980. Άνθρωπος, 8: 9-56. Αθήνα.

Kyparissi - Apostolika N. (Director of Antiquities, 2004) – Need of removing the road barier at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 27 July). Athens. / Κυπαρίση - Αποστολίκα Ν. (Προϊσταμένη ΔΙΠΚΑ, 2004) – Ανάγκη απομάκρυνσης της μπάρας - οδοφράγματος, στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 26 Ιουλίου). Αθήνα.

Kyritsis C. (1998 a) – Justification  concerning Petralona cave (cf. of 21 May). Athens. / Κυρίτσης Χ. (1998 a) – Δικαίωση για το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 21 Μαΐου). Αθήνα.

Kyritsis C. (1998 b) – And the dispute continues (cf. of 23 August). Athens. / Κυρίτσης Χ. (1998 b) – Και η διαμάχη συνεχίζεται (πρβλ. Τύπο 23 Αυγούστου). Αθήνα.

Kyung Sik Woo (President of UIS, 2013) – (protesting and never answered) Letter towards the Greek Ministry of Culture concerning Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of August 13th & October 31st). Athens. / Kιούνγκ Σικ Γου (Πρόεδρος της UIS, 2013) – Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων (στην οποία ουδέποτε δόθηκε απάντηση, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 13 Αυγούστου και 31 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Labropoulos A. (2002) – The Νο 6948 financial and managerial control (check) of the Anthropological Association of Greece proceeded by the Ministry of Economy (cf. A.A.G.'s Archive of 15 October). Athens. / Λαμπρόπουλος Α. (2002) – Ο Υπ. αρ. πρωτ. 6948 οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Α.Ε.Ε. από το Υπουργείο Οικονομικών (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 15 Οκτωμβρίου). Αθήνα.

Lagos J. (Parliament Member of Golden Done, 2018) – Question on Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 5th July). Athens. / Λαγός Ι. (Βουλευτής Χρυσής Αυγής, 2018) – Ερώτηση σχετικά με τον αρχάνθρωπο του σπηλαίου των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 5 Ιουλίου). Αθήνα.

Lalos D., Chatzatoglou G. & P. Georgalis (2012) – The 8th Maroussi Lyceum to the Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology (cf. A.A.G.'s Archive of May the 2nd, June the 7th, August the 17th, August 24th, 11th September and September the 28th). Athens. / Λάλος Δ., Χατζάτογλου Γ. και Π. Γεωργαλής (2012) – Το 8ο Λύκειο Αμαρουσίου προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 2 Μαΐου, 7 Ιουνίου και 17 Αυγούστου). Αθήνα.

Latham, H. & H. Schwarcz (1992) – The Petralona hominid site: Uranium-series re-analysis of "layer 10" calcite and associated palaeomagnetic analyses. Archaeometry, 34: 135-140 (see also here) / Λάθαμ, Χ. και Χ. Σβαρτς (1992) – Η τοποθεσία του ανθρωπίδη από τα Πετράλωνα: Επανεξέταση της σειράς ουρανίου του ασβεστιτικού "στρώματος 10" και συναφείς παλαιομαγνητικές αναλύσεις. Αρχαιομετρία, 34: 135-140.

Lazaridis (1976) – Clarifications request regarding the excavations (cf. A.A.G.'s Archive of June 25). Athens. / Λαζαρίδης Δ. (1976) – Διευκρινήσεις σχετικά με τις ανασκαφές(πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 25 Ιουνίου). Αθήνα.

Lazaridis G. (2009). Petralona Cave: Morphological Analysis and a New Perspective on its Speleogenesis, σε A. Klimchouk & D. Ford (επιμ.). Hypogene Speleogenesis and Karst Hydrogeology of Artesian Basins, Ukrainian Institute of Speleology and Karstology, Special Paper 1, 233-239. / Λαζαρίδης Γ. (2009). Σπήλαιο Πετραλώνων: Μορφολογική Ανάλυση και Νέα Προοπτική στη Σπηλαιογένεση του, σε A. Κλιμτσουκ & Ντ. Φορντ (επιμ.). Υπογονική Σπηλαιογένεση και Καρστική Υδρογεωλογία Αρτεσιανών Λεκανών, Ουκρανικό Ινστιτούτο Σπηλαιολογίας και Καρστολογίας Ειδική εργασία 1, 233-239.

Lekakis G. (2006) – The biography of Aris Poulianos has being released (cf. A.A.G.'s Archive of 9th November). London. / Λεκάκης Γ. (2006) – Κυκλοφόρησε η βιογραφία του Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9 Νοεμβρίου). Λονδίνο.

Le Floch-Prigent N. (1989) – Scannographie du crâne de Petralona: coupes systématiques dans les trois plans. Première partie: résultats morphologiques. C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Paris. / Λε Φλοκ – Πριζέν Ν. (1989) – Σκανογραφία του κρανίου των Πετραλώνων: συστηματικές τομές σε τρία επίπεδα. Μέρος πρώτο: μορφολογικά αποτελέσματα. C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Παρίσι.

Le Floch-Prigent N. & A. Moschidou-Polizois (1991) – The Petralona cranium: C.T. Scanfindings. Bull. Geol. Soc. Greece, 25 (2): 437-452. / Λε Φλος-Πριγκέν N. και A. Μοσχίδου-Πολυζώη (1991) - Το κρανίο των Πετραλώνων: Ευρήματα σάρωσης. Δελτίο Γεωλογικής Εταιρείας Ελλάδος: 25 (2): 437-452.

Leikola A. (1982) – Euro ... balances (cf. Press 19 September). Helsinki. / Leikola A. (1982) – Miljoonavuotinen eurooppalainen (se Press 19 september). Helsingen. / Λέικολα Α. (1982) – Eυρώ... ισορροπίες (πρβλ. Τύπο 19 Σεπτεμβρίου). Ελσίνκι.

Lippiotis St. (1971) – The top anthropologist, Mr. Ar. Poulianos opens new paths to science (cf. media of 16 March). Piraeus. / Λιππιώτης Στ. (1971) – Ο κορυφαίος ανθρωπολόγος κ. Άρ. Πουλιανός ανοίγει νέους δρόμους εις την επιστήμην (πρβλ. Τύπο 29 Μαρτίου). Πειραιάς.

Liritzis Y. (1979) – Thermoluminoscence and U234/Th230 dating Investigation of Hellenic Artefacts. Ph. D. Thesis. University Edinburgh. / Λυριτζής Ι. (1979) – Χρονολόγηση ελληνικών τέχνεργων με θερμοφωταύγεια και U234 / Th230. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου.

Liritzis Y. (1980) – U/230 - Th/234 dating of Spelaeothems in Petralona. Anthropos, 7: 215-241. Athens. / Λυριτζής Ι. (1980) – Χρονολόγηση με Ουράνιο 230 / Θόριο 234 των σπηλαιοαποθέσεων στα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 7: 215-241. Αθήνα.

Liritzis Y. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, 299: 280 - 281. / Λυριτζής Ι. (1982) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό Nature (: Φύση), 299: 280 - 281.

Liritzis Y. & A. Poulianos (1980) – A radiation survey of Petralona Cave. Anthropos, 7: 252-259. Athens. / Λυριτζής Ι. και A. Πουλιανός (1980) – Έρευνα αναφορικά με την ακτινοβολία του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 252-259. Αθήνα.

Loukakis Κ. (1994 a) – The Petralona Cave Museum re-operates (cf. Press of 10th February). Thessalonica. / Λουκάκης Κ. (1994 a) – Επαναλειτουργεί το Μουσείο του Σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 10 Φεβρουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Loukakis Κ. (1994 b) – Poulianos' "come back" (cf. Press of 2nd June). Thessalonica. / Λουκάκης Κ. (1994 b) – "Επάνοδος" Πουλιανού  (πρβλ. Τύπο 2 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Loverdos Dimitrios, Polyzogopoulos Athanssios, Tsalaganidis Josef, Athanassopoulos Nikolaos & Ilias Giortzis (2003) – Ordinance 17 of Athens Appeal Court (regarding the acquittal of Dr Aris Poulianos as for... embezzlement, cf. A.A.G.'s Archive of 16 January). Athens. / Λοβέρδος Δημήτριος, Πολυζωγόπουλος Αθανάσιος, Τσαλαγανίδης Ιωσήφ, Αθανασόπουλος Νικόλαος και Ηλίας Τζώρτζης (2003) – Απαλλακτικό βούλευμα υπ. αρ. 17 του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας (σχετικά με την αθώωση του Δ-ρα Άρη Πουλιανού που κατηγορήθηκε... για υπεξαίρεση, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 16 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Lumley H. De (1982) – The archanthropus of Chalcidice is more intelligent than its relatives (cf. press 5th of January). Athens. / Λαμλέ A. Ντε (1982) – Ο αρχάνθρωπος της Χαλκιδικής πιο  έξυπνος από τους ομοίους του (πρβλ. Τύπο 5 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) The three skulls of European Homo erectus: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1st International Congress of Human Paleontology , 16-21 Oct., Proceedings. Nice. / Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) – Les trois cranes d'Homo erectus européens: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications, 16-21 Oct., Nice. / Λαμλέ Μ-Α. Ντε, A. Πουλιανός & N. Πουλιανός (1982) – Τα τρία κρανία ευρωπαϊκών Homo erectus: Πετράλωνα, Τοταβέλ, Σταϊνχάιμ. Περιλήψεις ανακοινώσεων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Οκτ., 16-21, Νίκαια.

Machairas E. & Panagopoulos K. (1997) – Performance report by a court bailiff to the Greek State of the above mentioned 3798 decision of the Athens Court of Appeal (cf. A.A.G.'s Archive of 13th May). Athens. Μαχαίρας Ε. και Παναγόπουλος Κ. (1997) – Έκθεση επίδοσης με δικαστικό επιμελητή στο Ελληνικό Δημόσιο της 3798 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 13 Μαΐου). Αθήνα.

Makris D. (2020) - Recommendation of the Council of State regarding the appeal of Nikolaos A. Poulianou -9011/2015 (link) / Μακρής Δ. (2020) - Εισήγηση Συμβούλιου της Επικρατίας σχετικά με προσφυγή Νικόλαου Α. Πουλιανού -9011/2015 (σύνδεσμος)

Maltezaki M. (2019) – An amazing documentary about another important but forgotten Greek! (cf. A.A.G.'s Archive 17th of March). Internet. / Μαλτεζάκη Μ. (2019) – Ένα εκπληκτικό ντοκυμαντέρ για άλλον έναν σημαντικό μα ξεχασμένο Έλληνα! (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτίου). Διαδίκτυο.

Mamaneas M. (1997) – Humans appeared in the land of Macedonia (cf. Press of January). Athens. / Μαμανέας Μ. (1997) – Στη γη της Μακεδονίας εμφανίσθηκε ο άνθρωπος (πρβλ. Τύπο Ιανουαρίου). Αθήνα.

Mandamadiotis F. (1980) – Economic report about Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive 12 December). Thessaloniki. / Μανδαμαδιώτης Φ. (1980) – Οικονομικός απολογισμός για το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 12 Δεκεμβρίου). Θεσσαλονίκη.

Mandras L. (2006) – Presentation of the Daphne Poulianou book regarding Aris Poulianos biography (cf. A.A.G.'s Archive of 3rd November). Athens. / Μάνδρας Λ. (2006) – Παρουσίαση του βιβλίου της Δάφνης Πουλιανού για τη βιογραφία του Άρη Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Maniatis J., Katsanos A. & A. Poulianos (1981) – A piece of iron ore in Petralona Cave. Athens. Anthropos 8: 152-154. / Μανιάτης Ι., Κατσάνος Α. και A. Πουλιανός (1981) – Ένα τεμάχιο σιδηρομεταλλεύματος στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος 8: 152-154. Αθήνα.

Manolis S. (1981) – Α letter regarding Petralona skull (cf. press 12th of March). / Μανώλης Σ. (1981) – Μια επιστολή για το κρανίο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 12 Μαρτίου).

Makarezos N. (colonel, ex. junta minister, 1967) – The dismissal from the Ministry of Coordination of Dr. Aris N. Poulianos (cf. Press of May the 4th). Athens. / Μακαρέζος Ν. (συνταγματάρχης, τ. υπουργός της χούντας, 1967) – Η απόλυση από το Υπουργείο Συντονισμού του Δ-ρα Άρη Ν. Πουλιανού (πρβλ. επίσης Τύπο 2-8). Αθήνα.

Marinatos S. (1972 a) – Antiquities are not at risk (cf. press June 22). Athens. / Μαρινάτος Σ. (1972 a) – Δεν κινδυνεύουν οι αρχαιότητες (πρβλ. τύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Marinatos S. (1972 b)ANNOUNCEMENTS of the (Greek) Archaeological Service (cf. press August the 6th). Athens. / Μαρινάτος Σ. (1972 b) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων (πρβλ. τύπο 6 Αυγούστου). Αθήνα.

Marinatos S. (1972 c) – Answer to Mr. Poulianos (cf. press 29 of June, July the 2nd & 3rd, August the 6th & Sept. 29). Athens. / Μαρινάτος Σ. (1972 c) – Ανταπάντησις εις τον κ. Πουλιανόν (πρβλ. Τύπο 29 Ιουνίου, 2 και 3 Ιουλίου, 6 Αυγούστου και 29 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Marinos G., P. Giannoulis & L. Sotiriadis (1965) Palaeoanthropological research at the Petralona Cave Khalkidhiki. Epist. Epetiris of the Phyisic - Matem. Fac., v. 9: 140-204. University of Thessaloniki. / Μαρίνος Γ., Γιαννούλης Π. και Λ. Σωτηριάδης (1965) – Παλαιοανθρωπολικαί έρευναι εις το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Επιστημονική Επιτηρίς της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τ. 9: 140-204. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Mari I., Picramenos P., Rantos Ath., Kostantinidou M., Aravanis Th., & V. Matzouranis (2002) – Decision 3576 of the Supreme Constitutional Court for non expelling the Anthropological Association of Greece from Petralona cave, as it was asked instead by the former Minister of Culture, Vise - President of the Greek Government and Professor of Thessalonica University in constitutional low Mr. E. Venizelos (cf. A.A.G.'s Archive of 22 February). Athens. / Μαρή Ι., Πικραμμένος Π. , Ράντος Αθ., Κωνσταντινίδου Μ. , Αραβάνης Θ. και Β. Μαντζουράνης (2002) – Απόφαση ΣτΕ 3576 για μη αποβολή της Α.Ε.Ε. από το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Mari I., Picramenos P., Rantos Ath., Papadopoulou Ol. & Er. Voidani (2003) – Decision 3739 of the Supreme Constitutional Court for canceling a ban against Aris Poulianos on excavations permission at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 12 December). Athens. / Μαρή Ι., Πικραμμένος Π. , Ράντος Αθ., Αραβαντινός Β., Παπαδοπούλου και Ολ. Ειρ. Βαϊδάνη (2003) – Απόφαση ΣτΕ 3739 για ακύρωση απαγόρευσης ανασκαφών στον Άρη Πουλιανό για το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 12 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Marmarinos St. (1971) – Humans lived in Greece 500,000 years ago (cf. media of 16 March). Athens. / Μαρμαρινός Στ. (1971) – Ο άνθρωπος ζούσε στην Ελλάδα προ 500.000 ετών (πρβλ. Τύπο 16 Μαρτίου). Αθήνα.

Markis Th. (1983) – The economic and management control (investigation) of the Anthropological Association of Greece (cf. A.A.G.'s Archive 11 January). Athens. / Μαρκής Θ. (1983) – Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος. (Σημ: επιγραμματικά - εν περιλήψει - τα αντίστοιχα συμπεράσματα υπέρ της Α.Ε.Ε. , πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε., 11 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Martis N. (1975) - The scientific and tourist development of Petralona cave (cf. "Mecedonia", 26 September). / Μάρτης Ν. (1975) – Η επιστημονική και τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. "Μακεδονία", 26 Σεπτεμβρίου).

Mascie-Taylor N. (President of EAA, 2012) – Letter (however still unanswered) of the European Anthrop. Association to the (Greek) Ministry of Culture regarding the Petralona skull and cave (cf. A.A.G.'s Archive of September the 5th & Octoberthe 3rd). Cambridge. / Μά(σ)σι - Τέηλορ Ν. (Πρόεδρος της Ε.Α.Α., 2012) – Επιστολή (συγκλονιστική κι αναπάντητη) της Ευρωπαϊκής  Ανθρωπολογικής Ένωσης στο Υπ. Πολιτισμού για το κρανίο και το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 5ης Σεπτεμβρίου και 3ης Οκτωβρίου). Κέιμπριτζ.

Mavros G. (1983) – The life and the state of an allegedy professor (cf. press of 24th January - one of the most brutal attacks on Aris Poulianos). Athens. / Μαύρος Γ. (1983) – Ο βίος και η πολιτεία ενός δήθεν καθηγητή (πρβλ. Τύπο 24 Ιανουαρίου - μια από τις πιο βάρβαρες επιθέσεις εναντίον του Άρη Πουλιανού). Αθήνα.

Marovouniotis N. (Petralona Community President, 1974) ) Since 1968 they have not proceeded any investigations in Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive, February 20th). / Μαροβουνιώτης Ν. (Προέδρος Κοινότητας Πετραλώνων, 1974) Από το 1968 δεν προχώρησαν οιεσδήποτε έρευνες στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε., 20 Φεβρουαρίου).

Mendoni L. (Minister of Culture, 2021) - Execution of a disciplinary penalty for demotion of the permanent employee Nicolaos Poulianos. Athens, protocol number 6434 / 25 -11-2021 (see link 1 , 2 , 3) / Μενδώνη Λ. (Υπουργός Πολιτισμού, 2021) – Εκτέλεση πειθαρχικής ποινής υποβιβασμού του μονίμου υπαλλήλου του ΥΠ.ΠΟ.Α. Νικολάου Πουλιανού. Αθήνα, Αρ. Πρωτ. ΕΠ 6434 / 25 -11-2021 (βλ. σύνδεσμο 1 , 2 , 3).

Melentis J. (1971) – Petralona Cave. (In the "History of the Greek Nation", p. 25). Academy of Sciences Edition. Athens. / Μελέντης Γ. (1971) – Το σπήλαιο Πετραλώνων. (Στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», σελ. 25). Έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών.

Melentis J. (1972) – The unknown palaeontological treasures of Northern Greece (cf. press February the 6th). Thessalonica. / Μελέντης I. (1972) – Οι άγνωστοι παλαιοντολογικοί θησαυροί της Β. Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 2 Φεβρουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Melentis J. (1979 a) The species and age determination of the man from Khalkidhiki Petralona cave (in Greek). Mem. Soc. Hell. Antbrop., 48: 63-66. Athens. / Μελέντης Ι. (1979 a) – Ο προσδιορισμός του είδους και της ηλικίας του ανθρώπου από το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Δελτίο Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, 48: 63-66.

Melentis J. (1979 b) – The country's first Anthropological Museum is not that of Petralona (cf. press 2nd of June). Thessalonica. / Μελέντης Ι. (1979 b) – Το  πρώτο Ανθρωπολογικό  Μουσείο  της χώρας δεν είναι  αυτό  των Πετραλώνων (πρβλ. τύπο 2 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Melentis J. (1979 c) – Petralona man is not 800,000 years old (cf. press 30 of June). Thessalonica. / Μελέντης Ι. (1979 c) – Ο άνθρωπος των Πετραλώνων δεν είναι 800.000 ετών (πρβλ. τύπο 30 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Melentis J. (1979 d) – Which is the age of the Petralona man's skull? (cf. press 25 of September). Thessalonica. / Μελέντης Ι. (1979 d) – Ποια είναι η ηλικία του κρανίου του ανθρώπου των Πετραλώνων;(πρβλ. τύπο 25 Σεπτεμβρίου). Θεσσαλονίκη.

Mercuri M. (ex minister of culture, 1983) Proclaiming Petralona cave as an "archaeological" (?!) site (cf. Gov. Newspaper 290 of May30). / Μερκούρη Μ. (πρώην υπουργός πολιτισμού, 1983) – Κήρυξη σπηλαίου  Πετραλώνων ως "αρχαιολογικό" (;!) χώρο (ΦΕΚ 290, 30 Μαΐου).

Merkuri M. & D. Papapetropoulos (1985) – Opinion of the Legal Service of the Ministry of Culture regarding the Law 1125 on caves (cf. A.A.G.'s Archive 8th of July). Athens. / Μερκούρη Μ. και Δ. Παπαπετρόπουλος (1985) – Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΠΟ. για Νόμο 1125 περί σπηλαίων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 8 Ιουλίου). Αθήνα.

Meteorological National Service (1986) – Temperature's measurements. Dep. of Climatology and Statistics (years 1961-1986). Airports of Athens & Thessaloniki. / Μετεωρολογική Εθνική Υπηρεσία (1986) – Μετρήσεις θερμοκρασιών. Τμήμα Κλιματολογίας και Στατιστικής (ετών 1961-1986). Αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Microutsikos Th. (Former Minister of Culture, 1995) – Suspension of the Illegal detachment of Dr N. Α. Poulianos from the Eforate of Palaeoanthropology – Speleology to that of the Underwater Antiquities (cf. A.A.G.'s Archive of the 3rd of July). Athens. / Μικρούτσικος Θ. (πρώην Υπουργός Πολιτισμού, 1995) – Ανάκληση απόσπασης Δ-ρα Ν. Πουλιανού από την Υπηρεσία Παλαιοανθρωπολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3 Ιουλίου). Αθήνα.

Miliaresis Gr. (1999) – The digital address of the week. The caverns of the Network. (I.e. the present website, cf. Press 28 of November). Athens. Μηλιαρέσης Γρ. (1999) – Η ψηφιακή διεύθυνση της εβδομάδας. Τα σπήλαια του Δικτύου. (Δηλ. του παρόντος ιστοχώρου, πρβλ. Τύπο 28 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Mischou N. & E. Grammaticopolulou (1982) – Judgment 1258 of the Thessaloniki County Court for the return of the Arhanthropus skull to Petralona (cf. A.A.G.'s Archive of 14th October) Athens. / Μίσχου Ν. και Ε. Γραμματικοπούλου (1982) – Απόφαση 1258 του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης για επιστροφή του κρανίου του Αρχανθρώπου στα Πετράλωνα (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 14 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Mitsaka M. (1978) – Aris Poulianos - “Petralonitis” (cf. Press 1st of September). Polygyros. / Μητσάκα Μ. (1978) – Άρης Πουλιανός - Πετραλωνίτιδα (πρβλ. τύπο 1 Σεπτεμβρίου). Πολυγυρος.

Modiano M. (1977) – Million year old link with man found  in Greece (cf. press of 21 January). London? / Μοντιάνο Μ. (1977) – Παλαιός κρίκος ενός εκατομμυρίου ετών με άνθρωπο που βρέθηκε στην Ελλάδα (πρβλ. Τύπο 21 Ιανουαρίου). Λονδίνο;

Moigne A-M. (1983) – Macrofauna of la Caune de l'Arago Tautavel France. Anthropos, 10: 257-260. Athens - Petralona. / Μουάν(ι) A-M. (1983) – Η μακροπανίδα από la Caune de l'Arago (Κώνος του Αραγκό), Τουταβέλ Γαλλία. Άνθρωπος, 10: 257-260. Αθήνα - Πετράλωνα.

Moltsidis Κ. (2016) – Epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive of 17 August). Athens. / Μολτσίδης Κ. (2016) – Επιστολή σχετικά με ισχυρισμούς υπαλλήλων για δήθεν "κεραυνούς" στο Σπ. Πετραλώνων αντί για στάχτες - προϊστ. ίχνη φωτιάς όπως είχε διαπιστώσει ο ανασκαφέας Δ-ρ Άρης Πουλιανός (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 17 Αυγούστου). Αθήνα.

Moraitidis K. (1983) – Controversy around Poulianos (cf. Press of 30 September) Athens. / Μωραΐτης K. (1983) – Διαμάχη γύρω στον Πουλιανό (πρβλ. Τύπο 30 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Moysis V. (1997 ) – Fight over debris... (cf. Press of 10 April). Athens. / Μωυσής Γ. (1997 b) – Καβγάς πάνω από τα συντρίμμια.... (πρβλ. Τύπο 10 Απριλίου). Αθήνα.

Moysis V. (1999) – Petralona Cave - A 30-year-old serial (cf. Press of 31 January). Athens. / Μωυσής V. (1999) – Σπήλαιο Πετραλώνων - Ένα σήριαλ 30 ετών (πρβλ. Τύπο 31 Ιανουαρίου). Αθήνα. (Σημ. Ένα εμπαθές αντιπουλιανικό δημοσίευμα).

Murrill R. (1975) – A comparison of the Rhodesian and Petralona upper jaws in relation to other Pleistocene hominids. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Stuttgart. / Μιούριλ Ρ. (1975) – Σύγκριση των άνω γνάθων της Ροδεσίας και των Πετραλώνων σε σχέση με άλλους πλειστοκαινικούς ανθρωπίδες. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Στουτγάρδη.

Murrill R. (1980) – New measurements on the face of the Petralona fossil hominid skull. Anthropos, 7: 40-41. Athens. / Μιούριλ Ρ. (1980) – Νέες μετρήσεις στο πρόσωπο του απολιθωμένου κρανίου του ανθρωπίδη από τα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 7: 40-41. Αθήνα.

Murrill R. (1981) – Petralona Man. Ed. Charles C. Thomas. Illinois, pp. 284. / Μιούριλ Ρ. (1981) – Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων. Εκδ. Charles C. Thomas. Ιλλινόι, pp. 284.

Murrill R. (1983) – On the dating of the fossil hominid Petralona Skull. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 12-15. Athens - Petralona. / Μιούριλ Ρ. (1983) – Για τη χρονολόγηση του απολιθωμένου κρανίου ανθρωπίδη από τα Πετράλωνα. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 12-15. Αθήνα - Πετράλωνα.

Mylona D. (1994) – Germans lured the glory of Elgin. They have stolen the Petralona Archanthropus and other 1,500 fossils! IN DACHAU the most ancient Greek (cf. Press of 1st July, as well as 23, 24, 25, 26, 28 and 29 September). Athens. / Μυλωνά Δ. (1994) – Ζήλεψαν τη δόξα του Έλγιν οι Γερμανοί. Κλέψαν τον Αρχάνθρωπο των Πετραλώνων και άλλα 1.500 απολιθώματα! ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ ο πιο αρχαίος Έλληνας (πρβλ. Τύπο 1ης Ιουλίου, όπως επίσης 23, 24, 25, 26, 28 και 29 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Nisiotis M. (1983) – Poulianos refuses to consign the cave (cf. Press of 19th August) Athens. / Νησιώτης Μ. (1983) – Ο Πουλιανός αρνείται να παραδώσει το σπήλαιο (πρβλ. Τύπο 19 Αυγούστου). Αθήνα.

Nonikas S. (1979) – Improper attack (cf. press 1 of August). Athens. / Νόνικας Σ. (1979) – Άστοχη επίθεση (πρβλ. τύπο 1 Αυγούστου). Αθήνα.

Pagalos Th. (Minister of Foreign Afairs, 2004) – Encouraging response towards the Anthropological Association of Greece (cf. A.A.G.'s Archive of 2 & 9 November). Athens. / Πάγγαλος Θ. (Υπουργός Εξωτερικών, 2004) – Ενθαρρυντική απάντηση στην επιστολή της Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 2 και 9 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Pantarotas D. (2005) – Intervention of Triglia Municipality towards the Administrative Supreme Court) against the Anthropological Association of Greece and in favour of the Ministry of Culture (for its expulsion from Petralona cave, cf. A.A.G.'s Archive of 19 February). Athens. / Πανταρώτας Δ. (2005) – Παρέμβαση Δήμου Τρίγλιας στο ΣτΕ κατά της Α.Ε.Ε. και υπέρ του ΥΠΠΟ για αποβολή της από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 19 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Pantermali - Poulaki E. (Head of Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, 2004) – Call for a meeting with the Nea Triglia Municipality at the Ministry of Culture regarding Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive of 20 August). Thessalonica. / Παντερμαλή - Πουλάκη Ε. (Προϊσταμένη ΕΠΣΒΕ, 2004) – Πρόσκληση στο Δήμο Ν. Τρίγλιας σε σύσκεψη σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 20 Αυγούστου). Θεσσαλονίκη.

Pantermali - Poulaki E. (Head of Northern Greece Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, 2006) – For any eventual impact of the Kythira earthquake on Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of 9th January). Thessalonica. / Παντερμαλή - Πουλάκη Ε. (Προϊσταμένη Ε.Π.Σ.Β.Ε., 2006) – Για τυχόν επιπτώσεις σεισμού Κυθήρων στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9 Ιανουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Papadakis V. (1986) – The Petralona cave of Khalkidhiki has being desecrated (cf. Press  23 of September). Athens. / Παπαδάκης Β. (1986) – Βεβήλωσαν το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο 23 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Papadakis G., Kontou M. & A. Poulianos (1994) – Regarding the fugitive of findings from Petralona to Germany (cf. media of  28th September). Athens. / Παπαδάκης Γ., Κοντού Μ. και Α. Πουλιανός (1994) – Αναφορικά με τη φυγάδευση ευρημάτων από το Σπήλαιο Πετραλώνων στη Γερμανία (πρβλ. ΜΜΕ 28 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Papadopoulos G. (1994) – It is refused to hand over the Cave... and the Petralona Museum to Poulianos (cf. Press of 15 June). Nea Moudania. / Παπαδόπουλος Γ. (1994) – Αρνούνται να δώσουν στον Πουλιανό το Σπήλαιο... και το Μουσείο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 15 Ιουνίου). Νέα Μουδανιά.

Papamarinopoulos St. (1977) – The first known European? Bulletin, University of Edinburgh, 13 (10): 1-3. April 27. / Παπαμαρινόπουλος Στ. (1977) – Ο πρώτος γνωστός Ευρωπαίος; Δελτίο, Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου, 13 (10): 1-3. 27 Απριλίου.

Papamarinopoulos St. (1978) – Limnomagnetic studies on Greek sediments. Ph.D. thesis, University of Edinburgh. / Παπαμαρινόπουλος Στ. (1978) – Λιμνομαγνητικές μελέτες σ' ελληνικά ιζήματα. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου.

Papamarinopoulos S., Readman P., Maniatis Y. & Simopoulos (1987) – Paleomagnetic and mineral magnetic studies of sediments from Petralona Cave, Greece. Archaeometry, 29 (1):50-59. / Παπαμαρινόπουλος Σ., Ρήντμαν Π., Μανιάτης Γ. και Α. Σιμοπουλος (1987) – Παλαιομαγνητικές και ορυκτο-μαγνητικές μελέτες ιζημάτων από το Σπήλαιο Πετραλώνων, Ελλάδα. Αρχαιομετρία, 29 (1): 50-59.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & S. Charalambous (1986 a) – Dose rate measurements in Petralona Cave forArchanthropus dating. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 41-48. Athina. / Παπαστεφάνου Κ., Μανωλοπούλου Μ., Σαββίδης Ε. και Σ. Χαραλάμπους (1986a) – Μετρήσεις ποσοστού δόσης στο Σπήλαιο Πετραλώνων σχετικά με τη χρονολόγηση του Αρχανθρώπου. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 41-48. Αθήνα.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & Charalambous S. (1986 b) – Natural radiation dose in Petralona Cave. Health Phys., 50: 281-286. / Παπαστεφάνου Κ., Μανωλοπούλου Μ., Σαββίδης Ε. και Σ. Χαραλάμπους (1986 b) – Φυσική δόση ακτινοβολίας στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Health Phys., 50: 281-286.

Papastefanou C. & S. Charalambous (1989) – Dating of spelaeothems by radiological methods. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A 281: 406-409. / Παπαστεφάνου Κ. και Σ. Χαραλάμπους (1989) – Χρονολόγηση σπηλαιοθεμάτων με ακτινολογικές μεθόδους. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. Α 281: 406-409.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Stoulos S., Ioannidou A, & Gerassopoulos A. (2005) – Elevated radon concentrations in a Pleistocene cave operating as a show cave. Intern. Congress Series 1276: 204-205. / Παπαστεφάνου Κ., Μανωλοπούλου Μ., Στούλος Σ,. Ιωαννίδου Α. και Γερασόπουλος A. (2005) – Αυξημένη συγκέντρωση ραδονίου σε ένα επισκέψιμο πλειστοκαινικό σπήλαιο. Intern. Congress Series 1276: 204-205.

Papathanassiou N., Passa E., Maniatea T., Papathanassiou G. & Pr. Bournazos (2005) – Hourly broadcast regarding the life and the deed of Dr. Aris N. Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive of 9 September). Athens. / Παπαθανασίου Ν., Πασά Ε., Μανιατέα Τ., Λουκάς Η., Παπαθανασίου Γ. και Πρ. Μπουρνάζος 2005) – Ωριαία εκπομπή, αναφορικά με τη ζωή και του έργο του Δ-ρα Άρη Ν. Πουλιανού (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 9 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Papathemelis S. (Parliament Member 1980) – Question regarding the operation of Petralona cave in Halkidiki (cf. A.A.G.'s Archive February the 15th & 28th). Athens. / Παπαθεμελής Σ. (Βουλευτής, 1980) Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 2 και 28 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Papazachos V. (Professor of seismology Thessalonica University, 1983) – Undocumented the Poulianos’ theories (cf. press of 29th January) Athens. / Παπαζάχος Β. (Καθηγητής 1983 σεισμολογίας του Παν/μίου Θεσσαλονίκης) – Ατεκμηρίωτες οι Θεωρίες  του Πουλιανού (πρβλ. Τύπο 29 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Pappa S., Tsoukala E., Lazaridis G. & G. Rabeder (2005) – Milk Teeth of Quaternary Carnivores from Northern Greek Caves, (Preliminary Report). Neue Forschungen zum Hohlenbaren in Europa. Abhandlung Band, 45:169-182, Naturhistorische Gesellschaft. Nurnberg. / Παππά Σ, Τσουκαλά Ε., Λαζαρίδης Γ. και Τζ. Ραμπέντερ (2005) – Γαλακτερά δόντια σαρκοβόρων του Τεταρτογεννούς από τα βόρεια ελληνικά σπήλαια (Προκαταρκτική ανακοίνωση). Νέα έρευνα στην Ευρώπη. Abhandlung Band, 45:169-182, Naturhistorische Gesellschaft. Nurnberg.

Paraskevaidis M. (1965 a) – After the abolition of anthropological studies in Greece and while the Greeks were found to be indigenous, Prof. Braitinger describes as African the Petralona cranium (cf. media 14 Marchl). Athens. / Παρασκευαΐδης Μ. (1965 a) – Μετά την κατάργησιν των ανθρωπολογικών σπουδών στην Ελλάδα και ενώ διαπιστούται ότι οι Έλληνες είναι αυτόχθονες, ο καθ. Μπράιτινγκερ χαρακτηρίζει το κρανίον των Πετραλώνων αφρικανικόν (πρβλ. Τύπο 14 Μαρτίου). Αθήνα.

Paraskevaidis M. (1965 b) – Newer conclusions from the survey of the Chalcidice prehistoric cave (cf. media 25 April). Athens. / Παρασκευαΐδης Μ. (1965 b) – Νεώτεραι διαπιστώσεις από την έρευναν του προϊστορικού σπηλαίου της Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο 25 Απριλίου). Αθήνα.

Paraskevaidis Μ. (1973) – The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki (cf. media of 8 April). Athens. / Παρασκευαΐδης Μ. (1973) – Ο Πιθηκάνθρωπος του Πεκίνου ήταν σύγχρονος του Αρχανθρώπου της Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο 8 Απριλίου). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1959 a) Similar to the famous "Cane" Cave of Italy -The Petralona Cave at Khalkidhiki. Newsp. "Ethnos" (22nd June 1959). Athens. / Πετρόχειλος Ι. (1959 a) – Όμοιο  με  το περίφημο "σπήλαιο  του  κυνός"  της Ιταλίας, το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. (Εφημ. "Έθνος" της 22-6-1959). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1959 b) – Observations on the Petralona Caves (preliminary report, on the basis of exploration proceeded on June 1959 and the order Νο 669 edited 26th May 1959 by the Inst. of Geology and Subsurface Research - IGSR). The above mentioned report took the archive No 748 in IGSR (Ministry of Co-ordination). Athens. / Πετρόχειλος Ι. (1959 b) – Παρατηρήσεις σχετικά με τα σπήλαια των Πετραλώνων (προκαταρκτική αναφορά, βάσει αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1959 και της υπ. αρ. 669/26-5-1959 εντολής του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών - Ι.Γ.Μ.Ε.). Η ως άνω αναφορά έλαβε τον αριθμό 748 στο αρχείο του Ι.Γ.Μ.Ε. (του Υπουργείου Συντονισμού). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1960 a) – Observations on the Petralona Caves (report, on the basis of exploration proceeded on October 1960 and the order No 669, edited 26th May 1959 by the Inst. of Geology and Subsurface Research - IGSR). The co-respective report took the archive No 784 in IGSR (Ministry of Co-ordination). Athens. / Πετρόχειλος Ι. (1960a) – Παρατηρήσεις σχετικά με το σπήλαιο των Πετραλώνων (βάσει αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1960 και της υπ. αρ. 1443/5-10-1960 εντολής του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών - Ι.Γ.Μ.Ε.). Η αντίστοιχη αναφορά έλαβε τον αριθμό 784 στο αρχείο του Ι.Γ.Μ.Ε. (Υπουργείο Συντονισμού). Αθήνα.

Petrocheilos J. (1960 b) – Report regarding the observations on Petralona Caves. Buletin of the Hellenic Speleological Association, V (5-6): 140-148. Athens. (Note: J. Petrocheilos passed away in January 1960 and therefore most probably the co-respective publication was done by his wife Anna). / Πετρόχειλος Ι. (1960 b) – Αναφορά επί των παρατηρήσεων στα σπήλαια των Πετραλώνων. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τ. (5-6): 140-148. Αθήνα. (Σημ: Ο Ι. Πετρόχειλος απεβίωσε τον Ιανουάριο του 1960 και συνεπώς πιθανότατα η αντίστοιχη δημοσίευση να έγινε από τη σύζυγό του Άννα).

Petrocheilos J. (1965) – Discovery of Middle Quaternary mammal remains in the Petralona region of Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note: This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou honoring this way her husband J. Petrocheilos, who passed away in January 1960). / Petrocheilos J. (1965) – Découverte de restes de mammifères du Quaternaire Moyen dans la région de Petralona en Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note: This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou, who probably was "honoring" this way her husband d J. Petrocheilos, who died in January 1960). / Πετρόχειλος Ι. (1965) – Ανακάλυψη κατάλοιπων θηλαστικών του Μέσου Τεταρτογεννούς στην περιοχή των Πετραλώνων της Χαλκιδικής. Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπηλαιολογίας, Τμήμα ΙΙΙ: 37-38. Σεπτ. 1961. Γκρατς. (Σημ: Το άρθρο αυτό το πιθανότερο απέστελλε στη γραμματεία του Συνεδρίου η Α. Πετροχείλου "τιμώντας" κατ' αυτό τον τρόπο τη μνήμη του συζύγους της Ι. Περόχειλολου, ο οποίος είχε αποβιώσει τον Ιανουάριο του 1960).

Petrocheilou A. (1961) The Khalkidhiki red rocks cave. Journal IOS, v. 45. April. / Το σπήλαιο  Κόκκινων Πετρών Χαλκιδικής. ΗΩΣ τεύχος αρ.45.

Petrocheilou A. (1962) – The Cave of the "Red Rocks" (Khalkidhiki's Petralona, No 1044). Bulletin de la Société Spéléologique de Grèce, v. VI (7-8): 1-9. Athens. / Petrocheilou A. (1962) – To spiileo ton “Kokkinon Petron” (Petralona Khalkidhikis, ar. 1044). Deltion Ellinikis Spileologikis Eterias, t. VI (7-8): 1-9. Athina. / Πετροχείλου Α. (1962) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών» (Πετράλωνα Χαλκιδικής, αρ. 1044 ). Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τ. VI (7-8): 1-9. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1963) – The Cave of the "Red Rocks". Journal "Ellada" (Greece): v. 5-6. Athens. / Πετροχείλου Α. (1963) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών». Περιοδικό "Ελλάδα": τ. 5-6. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1964) The Cave of the "Red Rocks" (Petralona Khalkidhiki). No 1044. «Deltion» (Bulletin) de la Société Spéléologique de Grèce, VI (6): 160-166. Athens. / Πετροχείλου Α. (1964) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών». Δελτίο Σπηλαιολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. VI (6): 160-166. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1972) The Cave of the "Red Rocks" (Petralona, Khalkidhiki). No 1044. «Deltion» (Bulletin) de la Société Spéléologique de Grèce, XI (7): 160-164. Athens. / Πετροχείλου Α. (1972) – Το σπήλαιο των «Κόκκινων Πετρών» (Πετράλωνα, Χαλκιδική). Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τ. ΧΙ (7): 160-164. Αθήνα.

Petrocheilou A. (1984) – The Greek Caves. Ed. Athinon, pp. 160. / Πετροχείλου A. (1984) – Τα Σπήλαια της Ελλάδας. Εκδ. Αθηνών, σελ. 160.

Pikrammenos P. (Chairman of the CoC), Sakellariou N., Randos Ath. (Vice-Presidents), Theofilopoulou Ag., Dandoulaki E., Sharp E., Rammos Chr., Sakellaropoulou Aik., Alexandris D., Konstantinidou M.-E., Potamias G., Gortzolidou M., Zombolas I., Markatis S., Gratsias D., Demsias A., Paramythiotis Sp., Njimas F., Chrysikopoulou Sp., Tsakopoulos I., Kalantzi V., Stamatelatou - Beriatou M. Papadopoulou M., Kalogeropoulou A., Kousiouris Emm., Stathakis Ant., Raftopoulou V. (Consultants), Vitali S., Liakouras Chr., Konstantinou S. (Assistants) and Secretary E. Koumenteri (2011) - Decision 88 of the plenary of the SC for the removal of the GNI from the cave of Petralona (cf. GNI Archive of January 14) / Πικραμμένος Π. (Πρόεδρος ΣτΕ), Σακελλαρίου Ν. , Ράντος Αθ. (Αντιπρόεδροι), Θεοφιλοπούλου Αγγ., Δανδουλάκη Ε., Σαρπ Ε., Ράμμος Χρ., Σακελλαροπούλου Αικ., Αλεξανδρής Δ., Κωνσταντινίδου Μ.-Ε., Ποταμιάς Γ., Γκορτζολίδου Μ., Ζόμπολας Ι., Μαρκάτης Σ., Γρατσίας Δ., Ντέμσιας Α., Παραμυθιώτης Σπ., Ντζίμας Φ., Χρυσικοπούλου Σπ., Τσακόπουλος Η., Καλαντζή Β., Σταματελάτου - Μπεριάτου Μ., Παπαδοπούλου Μ., Καλογεροπούλου Α., Κουσιουρής Εμμ., Σταθάκης Αντ., Ραφτοπούλου Β. (Σύμβουλοι), Βιτάλη Σ., Λιάκουρας Χρ., Κωνσταντίνου Σ. (Πάρεδροι) και Γραμματέας Ε. Κουμεντέρη (2011) – Απόφαση 88 της ολομέλειας του ΣτΕ για την απομάκρυνση της ΑΕΕ από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14ης Ιανουαρίου).

Placa R. (1982) – The Chalcidice archanthropus is more intelligent than its relatives (cf. Press 5th of January). Athens. / Πλάκα Ρ. (1982) – Ο αρχάνθρωπος της Χαλκιδικής πιο  έξυπνος από τους ομοίους του (πρβλ. Τύπο 5 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulimenos M. (2019) – Unfortunately, we all are far from the light (cf. A.A.G.'s Archive 17th of March). Internet. / Πουλημένος Μ. (2019) – Δυστυχώς απέχουμε όλοι πολύ από το φως (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 17ης Μαρτίου). Διαδίκτυο.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ - CONTINUATION