2008 (: 48 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

 

Ιαν. - 2008

Υπερπληθυσμς, διεθνς συμφιλωση, συνεργασα και οι κλιματικς αλλαγς (στα Ελληνικ).

   
Jan. -2008

Overpopulation & climatic changes may be delt only with international reconciliation and cooperation (in English).

   
16-01-2008 Ε.Π.Σ.Β.Ε. 102 προς Α.Ε.Ε. για υποβολ προπολογισμο σπηλαου Πετραλνων.  
16-01-2008 The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology of Northern Greece (prot. No. 102) towards the Anthropological Association of Greece regarding Petralona cave budget submission.

 

 
28-01-2008 Απντηση ΑΕΕ σε ΕΠΣΒΕ πως δεν ευσταθον σα αναφρονται (16-1) για προπολογισμ Σ.Π.  
28-01-2008 Answer of the Anthr. Association of Greece to the above document of the Paleoanthropology – Speleology Ephorate of Northern Greece (16-1) that is not correct what is referred for the budget.    
04-04-2008 Μνυση ΕΠΣΒΕ 851 κατ Πουλιανν για δθεν οικοδ. δραστηριτητες στο Σπ. Πετραλνων.  
04-04-2008

Court application of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate of Northern Greece, against both Poulianos for allegedly building activities in Petralona.

   
17-04-2008 ΕΠΣΒΕ 7 προς ΓΔΑΠΚ κατ ΑΕΕ για δθεν παρνομες δραστηριτητες στο Σπ. Πετραλνων.  
17-04-2008 The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology of Northern Greece (prot. No 7) towards the General Directorship of the Prehistoric and Classical Antiquities against the Anthropological Association of Greece as regards its allegedly unlawful activities in Petralona Cave.    
03-07-2008

Αναγωγ ελλ. λξεων στην εποχ του λθου - Ανακονωση στο 1ο Συνδριο Νεοελληνικς Γλσ.

   
03-07-2008

 Hellenic words used during the Stone Age - Announcement at the 1st Conference on Modern Greek.

   
02-09-2008

Απφ. 29014 Πρωτοδ. Θεσ. για συκοφαντικ δυσφμηση εναντον ΑΝΠ απ κ. Π. Βελνη

   
02-09-2008

Court decision. 29014 regarding slanderous defamation against ANP by mrs P. Veleni.

   
22-10-2008 ΕΠΣΒΕ 77 ξαν προς ΓΔΑΠΚ για δθεν παρνομες δραστηριτητες της Α.Ε.Ε. στο Σ. Π.  
22-10-2008 The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology of Northern Greece (prot. No 77) again towards the General Directorship of the Prehistoric and Classical Antiquities against the Anthropological Association of Greece as regards its allegedly unlawful activities in Petralona Cave.    
29-10-2008 Μνυση ΕΠΣΒΕ 2559 κατ Πουλιανν περ δθεν λαθρανασκαφν - κειμενογραφημνο.  
29-10-2008 Court application of the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece (2559), against both Poulianoses for allegedly unlawful excavations in Petralona (text).    
29-10-2008 δια (η ως νω) μνυση Ε.Π.Σ.Β.Ε. κατ Πουλιανν περ δθεν ανασκαφν (pdf).    
29-10-2008

Same as the above Court application of the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece (2559), against both Poulianoses for allegedly unlawful excavations in Petralona (pdf).

   
30-10-2008 Η ΓΔΑΠΚ διαβιβζει στο Διοικητικ τη μνυση ΕΠΣΒΕ 2559 περ δθεν λαθρανασκαφν κλπ.    
30-10-2008

The General Directorship of Antiquities forwards to the General Directorship of Administration the above mentioned Court application 2559 on alleged illegal Poulianos smuggling etc.

   
08-11-2008

Σχετικ με τη συνχεια κι ασυνχεια των Ελλνων, σχλια απ Μανλη Γλζο με αναφορς στον ρη Πουλιαν.

   
08-11-2008

On continuity and discontinuity of the Greeks, a Manolis Glezos book with references to Aris Poulianos.

   
25-11-2008

Αναγωγ ελλ. λξεων στην εποχ λθου / Αναπαραγωγ στα "διαδραστικ" απ Σ. Μακρ (πρβλ. 3-7-08).

   
25-11-2008

Hellenic words used during the Stone Age - in the "Interactive" by S. Makri (cf. 3-7-2008).

   

 

 

Glezos M. (2008) – Regarding the continuity and discontinuity of the Greeks (cf. A.A.G.’s Archive of 8 November). Athens.

Γλζος Μ. (2008) – Αναφορικ με τη συνχεια κι ασυνχεια των Ελλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 8 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos N. (2008 a) – Petralonae Palaeolithicum - The eldest technology of modern humans, pp. 340. Athens.

Πουλιανς N. (2008 a) – Petralonae Palaeolithicum - Η αρχαιτερη τεχνολογα των σγχρονων ανθρπων, σελ. 340. Αθνα.

Πουλιανς N. (2008 b) – Αναγωγή ελληνικών λέξεων στην εποχή του λίθου. Προκαταρκτικ, κτακτη κι ανεπσημη συμμετοχ στο 1ο Παγκσμιο Συνδριο Νεοελληνικν Σπουδν - Μγαρο Μουσικς Αθηνν, 3-5 Ιουλου 2008.

Poulianos N. (2008 b) – Hellenic words used during the Stone Age. Preliminary, extraordinary & unofficial participation to the 1st World congress of New Greek Studies at Athens Opera House, 3-5 July.

Πουλιανς N. (2008 c) – Εισαγωγικ Σημεωμα για επιτεγματα δημοσιεεσεων. νθρωπος, 14: 5-6. Αθνα.

Poulianos N. (2008 c) – Introductory note on achievements of publications. Anthropos, 14: 8-9. Athens.

Πουλιανς N. (2008 d) – Ιστοσελδες στο Διαδκτυο. νθρωπος, 14: 8-9. Αθνα.

Poulianos N. (2008 d) – Webpages on the Net. Anthropos, 14: 5-6. Athens.

Πουλιανς N. (2008 e) – Βιογραφικ σημεωμα του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο (γινε ξαν ενημρωση το 2019). νθρωπος, 14: 8-9. Αθνα.

Poulianos N. (2008 e) – Biograpgic note of Dr Aris N. Poulianos (updated again on 2019). Anthropos, 14: 9-11. Athens.

Πουλιανς N. (2008 f) – Επιστημονικς εργασες του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο (στις οποες γινε ξαν ενημρωση επσης το 2019). νθρωπος, 14: 9-11. Αθνα.

Poulianos N. (2008 f) – Dr Aris N. Poulianos scientific contributions (also updated again on 2019). Anthropos, 14: 9-11. Athens.

Πουλιανς N. (2008 g) – Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος και η επετηρδα της νθρωπος, 14: 14-16. Αθνα.

Poulianos N. (2008 g) – The Anthropological Association of Greece and tis yearbook Anthropos, 14: 14-16. Athens.

h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Poulianos N. & D. Eleutheriou (2008) – Overpopulation climatic changes may be delt only with international reconciliation and cooperation (cf. A.A.G.’s Archive of January & Anthropos,14: 220-228). Athens.

Πουλιανς N. και Δ. Ελευθερου (2008) – Με υπερπληθυσμ δεν μπορε να επλθει η διεθνς συμφιλωση και συνεργασα ενψει οποιωνδποτε κλιματικν αλλαγν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Ιανουαρου και νθρωπο, 14: 220-228). Αθνα.

Poulianos N. & A. Sampson (2008) - Mesolithic human remains from Kythnos island, Greece. Human Evolution, 23: 187-203. Abstract: A sum of at least seven human Mesolithic burials is presented from cape Maroulas - Loutra site - of Kythnos island (Aegean sea). Prof. A. Sampson excavated them during 1996-7 and the research is steel in progress. The study of the remains gave the following results: The measurements of the human bones indicate that they belonged to Europeoids and probably to the Aegean anthropological type. Hyperplatymeria and eurycnemia are also detected. Although these characteristics are bibliographically known since the Neolithic times, the Kythnos remains suggest reconsideration. These traits are directly connected to the slenderbuild of the bones and are characteristic of the Aegean inhabitants, reconfirming that they are not of Afro-centric but of local origin. The fact that in such a small island were found more than seven burials suggests a considerable demographic development during Mesolithic times. It probably was analogous to today's insular Aegean countryside, considering also the extensive fishing occupation of various other Mesolithic excavations in the territory, such as Franchthi and Youra caves.

Πουλιανς Ν. και Α. Σμψων (2008) - Μεσολιθικ ανθρπινα κατλοιπα απ τη νσο Κθνο, Ελλς, Human Evolution (Ανθρπινη Εξλιξη), 23: 187-203. να σνολο τουλχιστον επτ ανθρπινων μεσολιθικν ταφν παρουσιζεται απ το ακρωτριο Μαρουλ - θση Λουτρ - της νσου Κθνου (Αιγαο). Ο καθηγητς Α. Σμψων τους ανσκαψε τα τη 1996-7 και η ρευνα συνεχζεται. Η μελτη των κατλοιπων δωσε τα εξς αποτελσματα: Οι μετρσεις των ανθρπινων οστν δεχνει τι ανκαν σε Ευρωπαιοειδες και πιθανν στον αιγαιακ ανθρωπολογικ τπο. Εντοπζονται επσης η υπερπλατυμερα και η ευρυκνημα. Παρλο που αυτ τα χαρακτηριστικ εναι βιβλιογραφικ γνωστ απ τη Νεολιθικ εποχ, με βση τα υπολλεματα απ την Κθνο προτενεται αναθερηση. Αυτ τα γνωρσματα συνδονται μεσα με το λεπτοκαμωμνο των οστν και χαρακτηρζουν τους κατοκους του Αιγαου, επιβεβαινοντας το τι δεν εναι αφροκεντρικς, αλλ τοπικς προλευσης. Το γεγονς πως σε να τσο μικρ νησ ανακαλφθηκαν περισστερες απ επτ ταφς υποδηλνεται μια αξιομνημνευτη δημογραφικ ανπτυξη κατ τη διρκεια της Μεσολιθικς εποχς. Πιθανν ταν ανλογη της σημερινς νησιωτικς υπαθρου στο Αιγαο, λαμβνοντας επσης υπψη την εκτεταμνη αλιευτικ δραστηριτητα διαφρων λλων μεσολιθικν ανασκαφν στην περιοχ, πως στα σπλαια Φρνχθης και (του Κκλωπα) Γιορων.

Τστσιου Β. και Β. Αλεξκη (2008) - Απφ. 29014 Πρωτοδ. Θεσ. για συκοφαντικ δυσφμηση εναντον ΑΝΠ απ κ. Π. Βελνη.

Tsitsiou V. & V. Alexaki (2008) - Court decision. 29014 regarding slanderous defamation against ANP by mrs P. Veleni.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS