ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Β' ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/28.7.1994

Στην Αθήνα, σήμερα 28.7.94, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, συνήλθε στην Αίθουσα Συσκέψεων του ΥΠΠΟ, σε Συνεδρίαση το Β' Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθμ. 18030/18.4.94 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ/283/Β/18.4.94 και το οποίο συστάθηκε με την αριθμ. 25410/31.5.94 απόφαση του ίδιου Υπουργού.

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν, αφού κλήθηκαν νόμιμα οι κατωτέρω:

1.               Τζεδάκης Γιάννης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ, ως Πρόεδρος,

2.               Ζαμενοπούλου Νίκη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό A' του κλάδου ΠΕ2 Αρχ/γων του ΥΠΠΟ, ως μέλος,

3.               Κουκούλη - Χρυσανθάκη Χάιδω, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ 2 Αρχ/γων ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος των μονίμων υπαλλήλων επειδή το τακτικό αιρετό μέλος Αγγελική Λεμπέση απουσίαζε.

4.               Ζαχαριάδου Ολγα μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ 2 Αρχ/γων του ΥΠΠΟ, ως αναπληρωματικό μέλος - αιρετή εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων του ΥΠΠΟ, επειδή το τακτικό μέλος Πατσιαδά Βασιλική απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους,

5.               Κάτουλα- Αντα -Τριανταφυλλιά, επί συμβάσει υπάλληλος ειδικότητας Αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ ως μέλος, αιρετή εκπρόσωπος των επί συμβάσει υπαλλήλων.

Δεν παραβρέθηκαν α) ο Νικόλαος Μίνως, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ7 καθώς και ο αναπληρωτής του Δαγκλής Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ 7, μέλη του Συμβουλίου, οι οποίοι απουσίαζαν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους και β) Η Σίδερη - Τσίρου Ελένη, επί συμβάσει υπάλληλος ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του Υπουργείου Πολιτισμού γιατί απουσίαζε με κανονική άδεια και η αναπληρώτριά της Μαρία Βασιλάκη επί συμβάσει υπάλληλος, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών του ΥΠΠΟ, για υπηρεσιακούς λόγους, αμφότερες αιρετοί εκπρόσωποι των επί συμβάσει υπαλλήλων.

Επίσης, παραβρέθηκαν στη Συνεδρίαση ως Εισηγήτρια η Ελένη Κουρούση, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού του ΥΠΠΟ, αναπληρώτρια του εισηγητή Ανδρέα Καραμπέτσα, μονίμου υπαλλήλου του ΥΠΠΟ, με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού, ο οποίος απουσίαζε με κανονική άδεια και η Ράϊκου Ελένη, μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού του ΥΠΠΟ, ως Γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία (τα μέλη ήταν παρόντα κατά πλειοψηφία) ο Πρόεδρος κάλεσε την Εισηγήτρια να προχωρήσει στην ανάπτυξη των θεμάτων που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής

Α. Για επί συυβάσει υπαλλήλους

1,  Χορήγηση ή όχι εκπαιδευτικής άδειας στην επί συμβάσει Αρχ/γο Γεωργία Αλεξοπούλου

2.  Απόσπαση επί συμβάσει Βιολόγου Νικολάου Πουλιανού

Β. Για μονίμους υπαλλήλους

1.  Χορήγηση ή όχι εκπαιδευτικής άδειας στον Αρχ/να Ν. Λιανό.

2.  Χορήγηση ή όχι εκπαιδευτικής άδειας στον Αρχ/γο Κων/νο Τσουρή.

3.  Τοποθέτηση της Αρχ/γου Άννας Σιγανίδου

4.  Μετάθεση της Αρχ/γου Κορνηλίας Αξιώτη

5.  Προσφυγή κατά αδικαιολογήτου μεταβολής υπηρεσιακής κατάστασης της Δέσποινας Χατζή- Βαλλιάνου.

6.  Μετάθεση του Αρχ/γου Χαράλαμπου Πέννα.

7.  Μετάθεση του Αρχ/γου Θεολόγου Αλιμπράντη

8.  Μετάθεση του Αρχ/γου Δημητρίου Κωνστάνπου

9.  Μετάθεση της Αρχ/γου Νίκης Τσελέντη

10.  Μετάθεση της Αρχ/γου Αναστασίας - Μαρίας Κυριακοπούλου

11.  Μετάθεση της Αρχαιολόγου Νικολέτας Δημητρακοπούλου

12.  Μετάθεσητης Αρχαιολόγου Αναστασίας Λαζαρίδου

13.   Μετάθεση της Αρχαιολόγου Σουζάνας Χούλια

14.  Τοποθετήσεις δοκίμων Αρχαιολόγων

15. Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης της παράτασης εκπαιδευτικής άδειας της αρχαιολόγουο Αναστασίας Παναγιωτοπούλου

16. Απόσπαση της Αρχ/γου Αρτεμης Ωνάσογλου

ΘΕΜΑ 1 Χορήγηση ή όχι εκπαιδευτικής άδειας στην επί συμβάσει Αρχ/γο Γεωργία Αλεξοπούλου

Η Εισηγήτρια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το αριθμ. 26338/27.7.94 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού και είπε τα εξής: Η Γεωργία Αλεξοπούλου είναι αρχαιολόγος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΥΠΠΟ και υπηρετεί στη ΣΤ΄ ΕΠΚΑ. Η εν λόγω με την από 3.6.94 αίτησή της ζητάει εκπαιδευτική άδεια για το εκπαιδευτικό έτος 1994-95. Στην αίτησή της αναφέρει ότι επιθυμεί εκπαιδευτική άδεια προκειμένου να ολοκληρώσει πς μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

Ακολούθως η Εισηγήτρια διάβασε την αίτηση και το αρ. 3358/3.6.94 έγγραφο του Προϊσταμένου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, ο οποίος συμφωνεί για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.

Τέλος η Εισηγήτρια είπε ότι μπορεί να δοθεί ή άδεια αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 993/79 και των άρθρ. 117-120 του Π.Δ. 611/77 και εισηγήθηκε για να χορηγηθεί η εκπαιδευτική άδεια για ένα χρόνο στην Γεωργία Αλεξοπούλου.

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τα σχετικά με το θέμα έγγραφα, το προσωπικό Μητρώο της υπαλλήλου και τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88, του άρθρ.25 του Ν. 993/79 και των άρθρων 117- 120 των Π.Δ. 611/77.

Γνωμοδότησε ομόφωνα

Να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό (Πάντοβα) ενός (1) επί πλέον χρόνου στην Γεωργία Αλεξοπούλου, α ρχαιολόγο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Xpovoυ του ΥΠΠΟ, από 1.9.94.

 

ΘΕΜΑ 2 Απόσπαση του επί συμβάσει Βιολόγου Νικολάου Πουλιανού

Η Εισηγήτρια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το αριθμ. 38354 / 27.7.94 έγγραφο της Δ/νσεως Διοικητκού και είπε τα εξής: Ο Νικόλαος Πουλιανός είναι Βιολόγος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπηρετεί στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ. Συνεχίζοντας η Εισηγήτρια είπε ότι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσ. Αρχ/των με το αρ. 163/26.7.94 ΦΕΑ, ζητά την απόσπασή του από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για ένα (1) έτος προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες.

Τελειώνοντας η Εισηγήτρια είπε ότι είναι δυνατή η απόσπαση του εν λόγω υπάλληλου για υπηρεσιακούς λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88.

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών των Συμβουλίων, το οποίο αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση, τα σχετικά με το θέμα έγγραφα, τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88.

Αποφάσισε ομόφωνα

Την απόσπαση για ένα (1) έτος από 17.8.94 του Νικολάου Πολιανού, Βιολόγου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Μετά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο συνέχισε την συνεδρία του και για την εξέταση θεμάτων που αφορούν τους μονίμους υπαλλήλους

Αποχώρησε από την αίθουσα Συνεδρίασης του Συμβουλίου το αιρετό μέλος, εκπρόσωπος των επί συμβάσει υπαλλήλων του ΥΠΠΟ, Κάτουλα Αντα Τριανταφυλιά και εισήλθαν στην αίθουσα τα αιρετά μέλη εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων του ΥΠΠΟ.

1.              Κουκούλη - Χρυσανθάκη Χάιδω, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ2 Αρχ/γων και

2.               Ζαχαριάδου Ολγα, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ2 Αρχ/γων του ΥΠΠΟ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία (τα μέλη ήταν παρόντα κατά πλειοψηφία), ο Πρόεδρος κάλεσε την Εισηγήτρια να προχωρήσει στην ανάπτυξη των θεμάτων που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τους μόνιμους υπαλλήλους.

 

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ετονίσθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου, ότι κατά παρέκκλιση εξετάσθηκαν ορισμένα θέματα και πάρθηκε απόφαση με αναδρομική ισχύ, λόγω της μη λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μέχρι το Δεκέμβριο 1993 και της καθυστέρησης σύστασής τους το 1994, ο Πρόεδρος έλυσε την Συνεδρίαση και αποχώρησαν όλοι από αυτήν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΕΔΑΚΙΣ ΕΛΕΝΗ ΡΑΙΚΟΥ

 


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ