1982 (: 224 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

04-01-1982

ΑΘΗΝΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:

Η ανθρωπολογα των λαν μεταξ Αιγαου - Δουνβεως - Ευξενου και Αδριατικς. Μια απντηση σχετικ με το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.

 
04-01-1982

ATHINAIKI PROTOVOULIA (Athenian Initiative):

The anthropology of peoples between the Aegean - Danube - Black Sea and Adriatic. - An answer about the Petralona cave in Chalkidiki.

 
05-01-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Ο αρχνθρωπος της Χαλκιδικς πιο ξυπνος απ τους ομοους του.

ΡΕΑ ΠΛΑΚΑ
05-01-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

The Chalcidice archanthropus is more intelligent than its relatives.

REA PLACA
14-01-1982

ΝΕΑ:

Γιαμαρλος (ιατροδικαστς): Αυτς εναι ο Αρχνθρωπος.

 
14-01-1982

ΝΕΑ (News):

Yamarellos (Forensic Judge): This is definitely the Arhanthropus.

 
14-01-1982

ΒΗΜΑ:

Και πλι ο αρχνθρωπος.

 
14-01-1982

VIMA (Footstep):

And again, the archanthropus.

 
18-01-1982

ΕΘΝΟΣ:

Γραφικτητες (πρβλ. δια εφημ. της 8 Δεκ. 1981).

 
18-01-1982

ETHNOS (Nation):

Picturesque matters (cf. same nwsp. of 8th Dec 1981).

 
26-01-1982

ΦΑΝΤΑΖΙΟ:

Ο παππολης μας που ζησε πριν 700.000 χρνια.

 
26-01-1982

FANTASIO (Fantasy):

Our grandfather who lived 700,000 years ago.

 
02-02-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Ανθρπινα  οστ του σπηλαου Πετραλνων.

 
02-02-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

Human bones of Petralona cave.

 
12-03-1982

ΕΘΝΟΣ:

Ο  βουλευτς  της  Ν. Δ. Βρεττκος ζητ  απ' την κυβρνηση τη ματαωση της κυκλοφορας  γραμματοσμου που απεικονζει  το ανθρπινο κρανο που βρθηκε  στο σπλαιο Πετραλνων.

 
12-03-1982

ETHNOS (Nation):

The MP of ND (New Democracy party) Vrettakos asks the government to cancel the circulation of a stamp depicting the human skull found in cave Petralona.

 
12-03-1982

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Βουλευτς ζητε να αποσυρθον τα γραμματσημα που απεικονζουν το κρανο Πετραλνων.

 
12-03-1982

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ:

MP asks to remove the stamps that depict the Petralona skull.

 
15-03-1982

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Κυκλοφρησε γραμματσημο για συνδριο που ματαιθηκε. (Σημ: Η αλθεια εναι τι το συνδριο πραγματοποιθηκε τον Σεπτμβριο του 1982 πως ταν δη προγραμματισμνο, παρ τις διφορες ψευδες ειδσεις / και τους«ευσεβες πθους» ορισμνων).

 
15-03-1982

AVRIANH (Tomorrow):

A postage stamp was released for a cancelled congress (Note:The truth however is that the conference was regularly held in September 1982, dispite the various fake news an / or "wishful thinkings").

 
15-03-1982

ΒΗΜΑ:

Ο αρχαιτερος Ευρωπαος σε γραμματσημο.

 
15-03-1982

VIMA (Footstep):

The eldest European in stamp.

 
16-03-1982

ΒΗΜΑ:

Απντηση της Ανθρωπολογικς Εταιρεας.

 
16-03-1982

VIMA (Footstep):

Answer by the Anthropological Association.

 
17-03-1982

ΒΗΜΑ:

νας πργονς  μας με... βεβαρημνο το παρν.

 
17-03-1982

VIMA (Footstep):

An ancestor of us with... burdened present.

 
20-03-1982

ΝΕΑ:

Ο Αρχνθρωπος (και το βιβλο η "Ανσα της σπηλις" του ρη Πουλιανο).

 
20-03-1982

ΝΕΑ (News):

Arhanthropus (the book: “The cave’s breath” by Aris Poulinos).

 
22-03-1982

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Ο πρτος σοσιαλιστς.

Διαλεκτικς
22-03-1982 MESSIMVRINI (Midday): The first socialist. Dialekticos
29-03-1982

Στο αρχεο κι η να ψευδς καταγγελα κατ του Δ-ρα ρη Πουλιανο.

 

 
29-03-1982 In the archieve as well the new falce complaint against Dr Aris Poulianos.    
31-03-1982

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Ο αρχαιτερος Ευρωπαος σε γραμματσημο...

 
31-03-1982

AVRIANI (Tomorrow):

The eldest European in stamp...

 
21-04-1982

ΕΘΝΟΣ:

Η αγγελα ξπνησε τον ΕΟΤ.

 
21-04-1982

ETHNOS (Nation):

The announcement woke up the EOT (National - Greek - Tourist Organization).

 
28-04-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Ο Πουλιανς μνυσε επικριτς του.

 
28-04-1982

APOGEUMATINI (Afternoon)::

Poulianos sued his critics.

 
30-04-1982

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ:

Γιατ ασκεται ττοια πολεμικ στον διαπρεπ ανθρωπολγο ρη Πουλιαν;

Γιννης Γραμματικκης
30-04-1982

CHRISTIANIKI (Cristian):

Why such a warfare is practiced against the well-known anthropologist Aris Poulianos?

Yannis Grammatikakis
25-06-1982

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Συνδρια στα Πετρλωνα χωρς τον αρχνθρωπ τους.

 
25-06-1982

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ:

Congresses at Petralona without its archanthropus.

 
02-09-1982

Ο διευθυντς του ΕΟΤ Κ. Δριβας - ΕΔΕ για Σπλαιο Πετραλνων.

 

 
02-09-1982

Director of National Tourism ordered to inspect Petralona Cave.

 

 
09-09-1982

Επιστολ Διπλωμ. Σμβ. Πρωθυπ. Χ. Γ. Μαχαιρτσα προς ΑΕΕ.

 

 
09-09-1982

Letter of the Prime Minister towards the Anthropological Association of Greece.

 

 
15-09-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Δκη για τον Αρχνθρωπο.

 
15-09-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Trial for the Archanthropus.

 
16-09-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Ο Πουλιανς μνυσε ανθρωπολγους για δυσφμηση.

 
16-09-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

Poulianos sued anthropologists for defamation.

 
18-09-1982

HELSINGEN SAANOMAT:

Miljoonavuotinen eurooppalainen.

Anto Leikola
18-09-1982

ΧΕΛΣΙΝΚΕΝ ΣΑΑΝΟΜΑΤ (Η εφημερδα σου στο Ελσνκι):

Eυρ... ισορροπες.

Αντο Λικολα
21-09-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Δεν εναι ανακλυψη του Πουλιανο το κρανο.

 
21-09-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

It's not discovery of Poulionos the skull.

 
22-09-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Απψεις. Να ανακληθε αμσως!!

 
22-09-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Views. To be revoked immediately!!

 
22-09-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Πντε κατ ρη Πουλιανο.

 
22-09-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Five against Aris Poulianos.

 
23-09-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Τα  Πετρλωνα ζητον τον  Αρχνθρωπο.

 
23-09-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

Petralona seek the Arhanthropus.

 
23-09-1982

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Μνυσαν το Πανεπιστμιο Θεσσαλονκης, γιατ κρατ το κρανο του Αρχανθρπου.

 
23-09-1982

VRADINI (Evening):

The University of Thessalonica was sued, because it holds the skull of Archanthropus.

 
23-09-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Καμμι  απφαση για  τον  αρχνθρωπο.

 
23-09-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

No decision for archanthropus.

 
23-09-1982

ΕΘΝΟΣ:

Δικαστικ "μχη" για το κρανο του αρχανθρπου.

 
23-09-1982

ETHNOS (Nation):

Judicial "battle" for the skull of the archanthropus.

 
23-09-1982

ΕΘΝΟΣ ;

Ποινικ δωξη για υπεξαρεση του κρανου "Πετραλνιου".

 
23-09-1982

ETHNOS (Nation) ?

Criminal prosecution for misappropriation of Petralona skull.

 
24-09-1982

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Συζητεται σμερα η τχη του κρανου του Αρχανθρπου.

 
24-09-1982

VRADINI (Evening):

The fate of Arhanthropus skull is being discussed today (in court).

 
25-09-1982

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

Απαρδεκτη η απαγρευση της ταινας του "Αρχανθρπου".

 
25-09-1982

RISOSPASTIS (Root's braker):

Unacceptable the prohibition of the film on "Arhanthropus".

 
27-09-1982

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Προσβλητικ απουσα (της ΕΡΤ απ συνδριο).

 
27-09-1982

THESSALONIKI:

Offensive absence (of ERT – National TV - from the conference).

 
27-09-1982

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

300 επιστμονες δωσαν "πιστοποιητικ" στον Αρχνθρωπο των Πετραλνων.

Σπ. Κουζινπουλος
27-09-1982

RISOSPASTIS (Root's braker):

300 scientists handed a "certificate" to Petralona Arhanthropus.

Sp. Kousinopoulos
27-09-1982

;

Πρτος Ευρωπαος ο "Πετραλνιος".

"Σντρα-Σατλα"
27-09-1982

?

The first European was the Petralonian.

"Sandra Satila"
28-09-1982

ΑΥΓΗ:

Πανευρωπακ Συνδριο Ανθρωπολογας.

 
28-09-1982

AVGI (Done):

European Anthropological Congress.

 
28-09-1982

ΕΘΝΟΣ:

Ματαιθηκε για δετερη φορ η προβολ του "Αρχανθρπου".

 
28-09-1982

ETHNOS (Nation):

For the second time the projection of the "Arhanthropus" was cancelled.

 
28-09-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ;

Μνιμο ερωτικ ενδιαφρον εχε ο "Πετραλνιος".

 
28-09-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press) ?

“Petralonian” had a permanent erotic interest.

 
28-09-1982

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

ρχισε στα Πετρλωνα το 3ο πανευρωπακ συνδριο ανθρωπολογας με την συμμετοχ 150 ειδικν.

 
28-09-1982

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ:

The 3rd (pan) European Anthropological Congress started at Petralona with the participation of 150 specialists.

 
28-09-1982

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Η μγα τσε-τσε τσιμποσε και πριν 700.000 χρνια.

 
28-09-1982

MESSIMVRINI (Midday):

The tse-tse fly was ticking 700,000 years ago too.

 
28-09-1982

;

Οι κοινωνικς σχσεις καναν τον νθρωπο πιο σξυ απ τους πιθκους.

 
28-09-1982

?

Social relationships made humans more sexy than monkeys.

 
29 30-9-82

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Στην  Πτολεμαδα τα αρχαιτερα εργαλεα του Κσμου!

 
29 30-9-82

APOGEUMATINI (Afternoon):

In Ptolemais the oldest (Palaeolithic) tools of the World!

 
29-09-1982

;

Στην Ημαθα το πρτο "χωρι" της Ευρπης.

 
29-09-1982

?

In Imathia the first "village" of Europe.

 
29-9-1982

RESOLUTION OF THE 3rd EUROPEAN ANTHROPOLOGICAL CONGRESS.

   
29-9-1982 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3ουΕΥΡΩΠΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ.    
30-9-1982 Αναμνηστικ φωτο στο Μουσεο με τους συμμετχοντες στα συνδρια ανθρωπολογας.    
30-9-1982 Commem. photo at the AAG Museum with the partecipants to the intern. anthrop. congresses.    
04-10-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Εργαλεα ηλικας 10 εκατ. ετν.

 
04-10-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

Palaeolithic) Tools of 10 million years old.

 
06-10-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Ο "αρχνθρωπος" στα δικαστρια.

Γεργιος Δγας
06-10-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

"Archanthopus" in courts.

Dogas George
06-10-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Ο "αρχνθρωπος" στα δικαστρια - φωτογρφα.

Γεργιος Δγας
06-10-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

"Archanthopus" in courts - photo.

Dogas George
06-10-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Αναβλθηκε η δκη "του αρχανθρπου".

 
06-10-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The "archanthopus " trial was postponed.

 
11-10-1982

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ:

Καταζητομενος.

 
11-10-1982

POLITICA PARASKINIA (Political wings):

Wanted.

 
14-10-1982

Απφαση 1258 Ειρηνοδικεου Θεσ/νκης για επιστροφ κρανου Αρχανθρπου στα Πετρλωνα.

 

 
14-10-1982

Judgment 1258 of the Thessaloniki County Court for the return of the Arhanthropus skull to Petralona.

 

 
15-10-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Ο Αρχνθρωπος γυρζει στην πατρδα του. Η Δικαιοσνη δικαωσε τον ρη Πουλιαν.

 
15-10-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

Arhanthropus returns to his homeland. Justice gave right to Aris Poulianos.

 
15-10-1982

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Ο Πρεδρος της Α.Ε.Ε υπβαλε μνυση κατ Ελευθεροτυπας.

 
15-10-1982

VRADINI (Evening):

The President of the Anthropological Association of Greece filed a lawsuit against Eleftherotypia newspaper.

 
15-10-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Ο αρχνθρωπος επιστρφει στα Πετρλωνα.

 
15-10-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The arhanthropus returns to Petralona.

 
15-10-1982

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Επιστρφει στα Πετρλωνα ο Αρχνθρωπος.

 
15-10-1982

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Arhanthropos returns to Petralona.

 
15-10-1982

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

νας παλις πργονος που αμφισβητεται.

Κμων
15-10-1982

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

An old ancestor is being questioned.

Kimon
15-10-1982

;

Τιμητικ δικριση στον κ. ρη Πουλιαν.

 
15-10-1982

?

Honorary distinction to Mr. Aris Poulianos.

 
01-11-1982

Πρξη (act ) 16 του ΚΑΣ για την κρυξη του σπ. Πετραλνων ως "αρχαιολογικο χρου" (;!).

 

 
01-11-1982

ACT 16 of CAS (Central - Hellenic - Archeological council) regarding the declaration of Petralona cave as an "archaeological site" (?!).

 

 
23-11-1982

 

Letter (the first one) of prof. R. Protsch regarding the enlightening Aris Poulianos surveys at Petralona Cave (cf. also 22-8-1983).

 
23-11-1982

 

Επιστολ (η πρτη) του καθηγητ Ρ. Προτς αναφορικ με τις διαφωτιστικς ρευνες ΑΝΠ στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. επσης 22-8-1983).

 
15-12-1982

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

λεγχος στη δραστηριτητα του Πουλιανο.

 
15-12-1982

APOGEUMATINI (Afternoon):

Control to the activity of Poulianos.

 
15-12-1982

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Ατασθαλες  τλος στο σπλαιο των Πετραλνων.

Αθ. Βζου
15-12-1982

AVRIANI (Tomorrow):

An end (must be given) to the irregularities of Petralona Cave.

Ath. Vasou
15-12-1982

ΕΘΝΟΣ:

Θα ερευνηθον οι καταγγελες κατ Πουλιανο.

 
15-12-1982

ETHNOS (Nation):

The denunciations against Poulianos will be investigated

 
15-12-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Διαχειριστικς λεγχος για το σπλαιο Πετραλνων.

 
15-12-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Administrative control regarding Petralona cave.

 
17-12-1982

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα επιτθεται.

 
17-12-1982

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The Anthropological Association (of Greece) is attacking.

 

 

 

Bonis L. de & J. Melentis (1982) – Petralona Man, comparisons with Man of Tautavel. 1st International Congress of Human Paleontology - Abstracts of Communications: 847-869. Nice.

Bonis L. de & J. Melentis (1982) – L'homme de Petralona, comparaisons avec l'homme de Tautavel. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine - Résumes des Communications: 847-869. Nice.

Μπονς Λ. & Ι. Μελντης (1982) – Ο νθρωπος των Πετραλνων, συγκρσεις με τον νθρωπο του Τοταβλ. 1ο Διεθνς Συνδριο της Ανθρπινης Παλαιοντολογας, Περιλψεις Ανακοινσεων: 847-869. Νκαια.

Cook J., C. Stringer, A. Currant, H. Schwarcz & A. Wintle (1982) – A review on the Chronology of the European Middle Pleistocene Hominid Record. Yearbook Phys. Anthropology, 25: 19-65.

Κουκ Τζ., Χρ. Στρνγκερ, Α. Κιουρρντ, Χ. Σβαρτς και Α. Γουντλ (1982) – Μια ανασκπηση της χρονολγησης των Ανθρωπιδν του  ευρωπακο Μσου Πλειστκαινου. Επετηρδα Φυσικς Ανθρωπολογας, 25: 19-65.

Day M. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 300.

Νταη Μ. (1982) – Επιστολ. Προς το επιστημονικ περιοδικ Nature (Φση), τ. 300.

Δγας Γ. (1982) – Ο "αρχνθρωπος" στα δικαστρια. Αθνα (πρβλ. Τπο 6 Οκτωβρου).

Dogas G. (1982) –"Archanthopus" in courts. Athens (cf. Press 6 of October).

Grammatikakis Y. (1982) – Why such a warfare is practiced against the well-known anthropologist Aris Poulianos? (cf. Press 30 of April) Athens.

Γραμματικκης Γ. (1982) – Γιατ ασκεται ττοια πολεμικ στον διαπρεπ ανθρωπολγο ρη Πουλιαν; (πρβλ. Τπο 30 Απριλου). Αθνα.

Hennig G., W. Herr, E. Weber & N. Xirotiris (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 281-282.

Χννινγκ Τζ., Β. Χερ, Ε. Βπμερ και Ν. Χηροτρης (1982) – Επιστολ. Προς το επιστημονικ περιοδικ Nature (: Φση), τ. 299: 281-282.

Ikeya M. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 280 -281.

Ικγια M. (1982) – Επιστολ. Προς το επιστημονικ περιοδικ Nature (Φση), τ. 299: 280-281.

Jelinek J. (1982) – The position of the Anteneanderthals amongst the hominids. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications: 937-948. Oct. 16-21, Nice.

Γιλινεκ Τζ. (1982) – Η θση των προ-Νεανντερτλ ανμεσα στους ανθρωπδες. 1ο Διεθνς Συνδριο της Ανθρπινης Παλαιοντολογας, Περιλψεις Ανακοινσεων: 937-948. Οκτ. 16-21, Νκαια.

Jelinek J, Huizinga J. & T. Bielitcki (1982) – Resolution of the 3rd European Anthropological Congress. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 3-4. Athens - Petralona.

Γιέλινεκ Τζ., Χουίζινγκα Τζ. &. Τ. Μπιελίτσκι (1982) – Ψήφισμα του 3ου Πανευρωπαϊκού Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 3-4. Αθήνα - Πετράλωνα.

Kourtovik D. (1982) – Petralona man had a permanent erotic interest. Athens (cf. Press 28 of September).

Κορτοβικ Δ. (1982) – Μνιμο ερωτικ ενδιαφρον εχε ο "Πετραλνιος" (πρβλ. Τπο 28 Σεπτεμβρου).

Kousinopoulos S. (1982) – 300 scientists handed a "certificate" to Petralona Arhanthropus. Athens (cf. Press 27 of September & Jelinek et. al. -1982).

Κουζινπουλος Σ. (1982) – 300 επιστμονες δωσαν "πιστοποιητικ" στον Αρχνθρωπο των Πετραλνων (πρβλ. Τπο 27 Σεπτεμβρου, καθς επσης Γιέλινεκ και λοιπος - 1982).

Kurtén B. (1982) - Unpublished letter, towards the scientific journal “Nature” (communicated to the Anthropological Associationof Greece as well).

Κουρτν Μπ. (1982) – Ανκδοτη επιστολ προς το επιστημονικ περιοδικ “Nature” - Φση (κοινοποιημνη επσης στην Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος).

Leikola A. (1982) – Euro ... balances (cf. Press 19 September). Helsinki.

Leikola A. (1982) – Miljoonavuotinen eurooppalainen. Helsingen. (see Press 19 september).

Λικολα Α. (1982) – Eυρ... ισορροπες. Ελσνκι. (πρβλ. Τπο 19 Σεπτεμβρου).

Liritzis Y. (1982) – Letter. To the scientific journal “Nature”, 299: 280 - 281.

Λυριτζς Ι. (1982) – Επιστολ. Προς το επιστημονικ περιοδικ Nature (: Φση), 299: 280 - 281.

Lumley H. De (1982) – The archanthropus of Chalcidice is more intelligent than its relatives. Athens (cf. Press 5th of January).

Λαμλ A. Ντε (1982) – Ο αρχνθρωπος της Χαλκιδικς πιο  ξυπνος απ τους ομοους του. Αθνα (πρβλ. Τπο 5 Ιανουαρου).

Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) – Les trois cranes d'Homo erectus européens: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications, 16-21 Oct., Nice.

Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) – The three skulls of European Homo erectus: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1st International Congress of Human Paleontology , 16-21 Oct., Abstracts. Nice.

Λαμλ Μ-Α. Ντε, A. Πουλιανς & N. Πουλιανς (1982) – Τα τρα κρανα ευρωπακν Homo erectus: Πετρλωνα, Τοταβλ, Στανχιμ. Περιλψεις ανακοινσεων στο 1ο Διεθνς Συνδριο της Ανθρπινης Παλαιοντολογας, Οκτ., 16-21, Νκαια.

Mischou N. & E. Grammaticopolulou (1982) – Judgment 1258 of the Thessaloniki County Court for the return of the Arhanthropus skull to Petralona (cf. A.A.G.'s Archive of 14th October) Athens.

Μσχου Ν. και Ε. Γραμματικοπολου (1982) – Απφαση 1258 του Ειρηνοδικεου Θεσ/νκης για επιστροφ του κρανου του Αρχανθρπου στα Πετρλωνα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 14 Οκτωβρου). Αθνα.

Placa R. (1982) – The Chalcidice archanthropus is more intelligent than its relatives. Athens (cf. Press 5th of January).

Πλκα Ρ. (1982) – Ο αρχνθρωπος της Χαλκιδικς πιο  ξυπνος απ τους ομοους του. Αθνα (πρβλ. Τπο 5 Ιανουαρου).

Poulianos A. (1982 a) – The Cave of the Petralonian Archanthropinae. Library of A.A.G. pp. 80. Athens-Petralona.

Πουλιανς A. (1982 a) – Το Σπλαιο των Πετραλνειων Αρχανθρπων. Βιβλιοθκη της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος, σελ. 80. Αθνα-Πετρλωνα.

Poulianos A. (1982 b) – Once more on the age and stratigraphy of the Petralonian Man. Abstracts of the 3rd European Congress of Anthropology. Anthropos, 9:9. Athens-Petralona.

Πουλιανς A. (1982 b) – Ακμα μια φορ για την ηλικα και τη στρωματογραφα του Πετραλνειου Ανθρπου. Περιλψεις των εργασιν του 3ου Ευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας. νθρωπος, 9: 9. Αθνα-Πετρλωνα.

Poulianos A. (1982 c) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 280.

Πουλιανς A. (1982 c) – Επιστολ. Προς το επιστημονικ περιοδικ “Nature” (: Φση), τ. 299: 280.

Poulianos A. (1982 d) – The anthropology of peoples between the Aegean - Danube - Black Sea and Adriatic. - An answer about the Petralona cave in Chalkidiki (cf. Press 4th of January) Athens.

Πουλιανς A. (1982 d) – Η ανθρωπολογα των λαν μεταξ Αιγαου - Δουνβεως - Ευξενου και Αδριατικς. - Μια απντηση σχετικ με το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικ. Αθνα (πρβλ. Τπο 4 Ιανουαρου).

Poulianos A. (1982 e) – Presentation of the book about Arhanthropus: “The cave’s breath” (cf. Press 20 of March) Athens.

Πουλιανς A. (1982 e) – Παρουσαση του βιβλου για τον Αρχνθρωπο: "Η ανσα της σπηλις". Αθνα (πρβλ. Τπο 20 Μαρτου).

Poulianos A. (1982 f) – The answer by the Anthropological Association of Greece (cf. Press 31 of March) Athens.

Πουλιανς A. (1982 f) – Η απντηση της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος . Αθνα (πρβλ. Τπο 31 Μαρτου).

Poulianos A. (1982 g) – Sue against the University of Thessalonica because it illegally holds the skull of Archanthropus (cf. Press 23-25 of September, 6 & 15 October) Athens.

Πουλιανς A. (1982 g) – Μνυση στο ΑΠΘ γιατ κρατ παρνομα το κρανο του Αρχανθρπου. Αθνα (πρβλ. Τπο 23-25 Σεπτεμβρου).

Poulianos A. (1982 h) – In Ptolemais the oldest (Palaeolithic) tools of the World (cf. Press 30 of September & 4th of October) Athens.

Πουλιανς A. (1982 h) – Στην  Πτολεμαδα  τα αρχαιτερα  εργαλεα του Κσμου (πρβλ. Τπο 30 Σεπτεμβρου & 4 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1982 i) The Anthropological Association of Greece is counterattacking (cf. Press 15 of December) Athens.

Πουλιανς A. (1982 i) – Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος αντεπιτθεται (πρβλ. Τπο 17 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos N. (1982) – Dynamics of biostratigraphy of Petralona Cave. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine. Résumes des Communications, 16-21 Oct. 1982. Nice (cf. also N. Poulianos 1983a, c).

Πουλιανς N. (1982) – Δυναμικς της βιοστρωματογραφας του Σπηλαου Πετραλνων. Περιλψεις Ανακοινσεων στο 1ο Διεθνς Συνδριο της Ανθρπινης Παλαιοντολογας. Οκτ., 16-21, Νκαια (πρβλ. επσης Πουλιαν N. 1983a, c).

Protsch R. (1982) – Letter (the first one) regarding the correct and «enlightening» Aris Poulianos survey at Petralona Cave (cf. also 22-8-1983).

Προτς Ρ. (1982) – Επιστολ πρτη) αναφορικ με τις σωστς και «διαφωτιστικς» ρευνες του ρη Πουλιανο στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. επσης 22-8-1983).

Protsch R., N. Xirotiris, W. Henke, G. Henning & M. Schultz (1982) – Petralona. Analysis based on the cleaned splachnocranium and neurocranium. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications, 16-21 Oct., Nice.

Προτς Ρ., Ν. Χηροτρης, B. Χνκε, Γ. Χννινγκ & M. Σουλς (1982) – Πετρλωνα. Ανλυση βασισμνη στο καθαρισμνο σπλαχνοκρνιο και νευροκρνιο. 1ο Διεθνς Συνδριο της Ανθρπινης Παλαιοντολογας, Οκτ., 16-21, Νκαια.

Stringer C. (1982) – Book Review "The Petralona Man" by Murrill. BIOTEST, Bull. V. 1 (2): 156-157.

Στρνγκερ Χρ. (1982) – Βιβλιοκριτικ στον «νθρωπο των Πετραλνων» του Μιοριλ. Δελτο ΒΙΟΤΕΣΤ τ. 1 (2): 156-157.

Theodorou V. (1982) – In the archieve the complaint against Dr Aris Poulianos (cf. A.A.G.’s Archive of 29 March). Athens.

Θεοδρου Β. (1982) – Στο αρχεο η καταγγελα κατ του Δ-ρα ρη Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 29 Μαρτου). Αθνα.

Ullrich H. (1982) – Interpretations of artificial injuries on fossil human bones, with special reference to Petralona skull. Abstracts of the 3rd European Congress of Anthropology. Anthropos, 9: 24. Petralona.

Ολριχ Χ. (1982) – Ερμηνεα τεχνητν τραυμτων σε απολιθωμνα οστ, με ιδιατερη αναφορ στο κρανο των Πετραλνων. Περιλψεις του 3ου Ευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας. νθρωπος, 9: 24. Πετρλωνα.

Vrettakos D. (1982) – Need of cancelation of a stamp circulation regardting the human skull from Petralona cave. Athens. (cf. Press of March the 12th, 15th & 16th).

Βρεττκος Δ. (1982) – Ανγκη ματαωσης κυκλοφορας γραμματοσμου για το ανθρπινο κρανο απ το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 12, 15 και 16 Μαρτου). Αθνα.

 

Vasos Ath. (1982) – An end (must be given) to the irregularities of Petralona Cave. Athens. (cf. Press of December 15th).

Βζος Αθ. (1982) – Ατασθαλες  τλος στο σπλαιο των Πετραλνων. Αθνα. (πρβλ. Τπο 15 Δεκεμβρου).

 

 

 

Wintle A. & J. Jacobs (1982) – A Critical Review of the Dating Evidence for Petralona Cave. Journal of Archaeological Science, 9: 39-47.

Γουντλ Α. και Τζ. Τζκομπς (1982) – Μια κριτικ επισκπηση των δεδομνων χρονολγησης για το Σπλαιο Πετραλνων. Περιοδικ της Αρχαιολογικς Επιστμης, 9: 39-47.

Xirotiris N. (1982) – The skull from Petralona - Reality and Fantasy. Deltion (S.S.H.), XVIII (1, 2). Athens.

Xirotiris N. (1982) – Der Schadel von Petralona - Wirklichkeit und Fantasie. Deltion (S.S.H.), XVIII (1, 2). Athens.

Χηροτρης Ν. (1982) – Το κρανο απ τα Πετρλωνα - Πραγματικτητα και φαντασα. Δελτο (Ε.Σ.Ε.), XVIII (1, 2). Αθνα.

Xirotiris N. & Melentis J. (1982) – New studies on the Petralona skull. Anthropological Congress of Universitae Carolina Pragensis. Proceedings: 437-440.

Χηροτρης Ν. & Ι. Μελντης (1982) – Νες μελτες στο κρανο των Πετραλνων. Ανθρωπολογικ Συνδριο Πανεπιστημου του Καρλου στην Πργα. Πρακτικ:437-440.

Xirotiris N. & E. Vlcek (1982) – Arago et Petralona: comparaisons de l'endocrane. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications, 16-21 Oct., Nice.

Χηροτρης Ν. & E. Βλτσεκ (1982) – Αραγκ και Πετρλωνα: συγκρσεις των ενδοκρνιων. Περιλψεις Ανακοινσεων στο 1ο Διεθνς Συνδριο. της Ανθρπινης Παλαιοντολογας. 16-21 Οκτωβρου, Νκαια.

Xirotiris N., Henke W. & G.J. Hennig (1982) – The phylogenetic position of the Petralonian based on the analysis and the absolute dating by the ESR method. Humanbiol. - Budapestinensis, 9: 89-94.

Xirotiris N., Henke W. & G.J. Hennig (1982) – Die phylogenetische Stellung des Petralona Schaedels auf Grund computer romographischer Analysen und der absoluten Datierung mit der ESR-Methode. Humanbiol. - Budapestinensis, 9: 89-94.

Χηροτρης Ν., B. Χνκε, & Γ. Τζ. Χννινγκ (1982) – Η φυλογενετικ θση του Πετραλνειου με βση την υπολογιστικ ανλυση και την απλυτη χρονολγηση με τη μθοδο ESR. Ανθρπινη Βιολογα, 9: 89-94. Βουδαπστη.

Yamarellos P. (1982) – This is definitely the Arhanthropus (cf. Press 14th January) Athens.

Γιαμαρλος Π. (1982) – Αυτς εναι οπωσδποτε ο Αρχνθρωπος (πρβλ. Τπο 14 Ιανουαρου). Αθνα.

Yokoyama Y., J. Quaegebeur, R. Bibron, C. Leger, Zouridakis N. & Guan Jun Shen (1982) – ESR and U/Th dating of Petralona Man's site. Abstracts of the 3rd European Congress of Anthropology. Anthropos, 9: 11. Petralona.

Γιοκογιμα Ι., Τζ. Κουακεμπρ, Ρ. Μπρμπον, Χρ. Λγκερ, Ζουριδκης  N. & Γκουν Γιουν Σεν (1982) – Χρονολγηση με ηλεκτρονικ στροφορμ (ESR) και Ουρνιο/Θριο (U/Th) της θσης ανερεσης του Ανθρπου των Πετραλνων. Περιλψεις των εργασιν του 3ου Ευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας. νθρωπος, 9: 11. Πετρλωνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS