1960 (: 28 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

18-09-1960 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σελδα 7, Το κρανο και οστ ανθρπου ζσαντος προ χιλιδων ετν ανευρθησαν εις την Χαλκιδικν. (Ιστορικ η πρτη δημοσευση σχετ. με την ανερεση του κρανου του Ανθρπου των Πετραλνων). γνωστος συντκτης
18 Sept. 1960 MACEDONIA page 7, Skull and bones of a human lived many thousands years ago have been found in Chalcidice. "Macedonia" newsp, 18th Sept. (Historically, the first publication of the Petralona Man discovery). Unknown author
20-09-1960 Πρωτκολλο παρδοσης και παραλαβς του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων κ. . απολιθωμτων ως του δημιουργηθε Μουσεο στην ομνυμη Κοιντητα.    
20 Sept. 1960 Petralona skull provisory delivery aggrement to the Thessaloniki University (pdf).    
20-09-1960 Πρωτκολλο παρδοσης και παραλαβς του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων κ. . απολιθωμτων ως του δημιουργηθε Μουσεο στην ομνυμη Κοιντητα.    
20 Sept. 1960 Petralona skull provisory delivery aggrement to the Thessaloniki University (word).    
Οκτ. 1960 Ο Δ-ρ ρης Ν. Πουλιανς κατ την υπερσπιση της διδ. του διατριβς στη Μσχα Ι.  
Oct. 1960 Dr Aris N. Poulianos defending his Ph.D. thesis at Moscow Ι.  
Οκτ. 1960 Ο Δ-ρ ρης Ν. Πουλιανς κατ την υπερσπιση της διδ. του διατριβς στη Μσχα ΙΙ.  
Oct. 1960 Dr Aris N. Poulianos defending his Ph.D. thesis at Moscow ΙΙ.  
Οκτ. 1960 Ο Δ-ρ ρης Ν. Πουλιανς κατ την υπερσπιση της διδ. του διατριβς στη Μσχα ΙΙΙ.  
Oct. 1960 Dr Aris N. Poulianos defending his Ph.D. thesis at Moscow ΙΙΙ.  

Debetz G. F. (1960) – (handwritten) Judgment of Aris Poulianos' doctoral dissertation (JPEG).

Ντεμπτς Γ. Φ. (1960) – (ιδιχειρη) Κρση της διδακτορικς διατριβς του ρη Πουλιανο (σε μορφ JPEG, μετφραση στα Ελληνικ).

Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Découverte d'un crane d'Homme Paléolithique dans la Péninsule Chalcidique. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448.

Kokkoros P. & A. Kanellis (1960 - however most probably in 1961) – Discovery of a skull of Palaeolithic Man in Khalkidhiki Peninsula. L´Anthropologie, 64 (5-6): 438-448.

Κκκορος Π. και Α. Κανλλης (1960 - αλλ μλλον 1961) – Ανακλυψη ενς κρανου παλαιολιθικο ανθρπου στη χερσνησο της Χαλκιδικς. L´Anthropologie (Η Ανθρωπολογα), 64 (5-6): 438-448.

Petrocheilos J. (1960 a) – Observations on the Petralona Caves (report, on the basis of exploration proceeded on October 1960 and the order No 669, edited 26th May 1959 by the Inst. of Geology and Subsurface Research - IGSR). The co-respective report took the archive No 784 in IGSR (Ministry of Co-ordination). Athens.

Πετρχειλος Ι. (1960 a) – Παρατηρσεις σχετικ με το σπλαιο των Πετραλνων (βσει αυτοψας που πραγματοποιθηκε τον Οκτβριο του 1960 και της υπ. αρ. 1443/5-10-1960 εντολς του Ινστιτοτου Γεωλογικν Μελετν - ΙΓΜΕ). Η αντστοιχη αναφορ λαβε τον αριθμ 784 στο αρχεο του ΙΓΜΕ (Υπουργεο Συντονισμο). Αθνα.

Petrocheilos J. (1960 b) – Report regarding the observations on Petralona Caves. Buletin of the Hellenic Speleological Association, V (5-6): 140-148. Athens. (Note: J. Petrocheilos passed away in January 1960 and therefore most probably the co-respective publication was done by his wife Anna).

Πετρχειλος Ι. (1960 b) – Αναφορ επ των παρατηρσεων στα σπλαια των Πετραλνων. Δελτον Ελληνικς Σπηλαιολογικς Εταιρεας, τ. (5-6): 140-148. Αθνα. (Σημ: Ο Ι. Πετρχειλος απεβωσε τον Ιανουριο του 1960 και συνεπς πιθαντατα η αντστοιχη δημοσευση να γινε απ τη σζυγ του ννα).

Poulianos A. (1960) – K antropologhii Grekov SSSR. Voprossi Antropologii, v. 4, str. 82-102. Moskva (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 63, of the same author).

Πουλιανς Α. (1960) – Αναφορικ με την ανθρωπολογα των Ελλνων της ΕΣΣΔ. Ζητματα Ανθρωπολογας, τ. 4, σελ. 82-102, Μσχα. (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 63, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1960) – Regarding the anthropology of Greeks in USSR. Anthropological Issues, v. 4, pp. 82-102. Moscow (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 63, of the same author).

Sarijanidis L. S., Sarijanidis G. S., Kanellis A. (1960), V. Avramis & P. Kokkoros (1960) – Delivery aggrement to the Thessaloniki University of Petralona skull and other fossils (cf. AAG Archieve of 20 September). Petralona.

Σαρρηγιανδης Λ. Σ., Σαρρηγιανδης Γ. Σ., Κανλλης Α., Αβρμης Β. και Π. Κκκορος (1960) – Πρωτκολλο παρδοσης και παραλαβς του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων κ. . απολιθωμτων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 20 Σεπτεμβρου). Πετρλωνα.

Unknown author (1960) – Skull and bones of a human lived many thousands years ago have been found in Chalcidice (cf. Μedia Sept. 18th). Thessaloniki. (Historically, the first publication of the Petralona Man discovery).

γνωστος συντκτης (1960) – Το κρανο και οστ ανθρπου ζσαντος προ χιλιδων ετν ανευρθησαν εις την Χαλκιδικν (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Θεσσαλονκη. (Ιστορικ η πρτη δημοσευση σχετ. με την ανερεση του κρανου του Ανθρπου των Πετραλνων).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS