(Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ) Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Δ- ΑΡΗ N. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ

(THE STUDENT BUT MAINLY) THE POSTGRADUATE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF Dr ARIS N. POULIANOS

 

(Με ντονα γρμματα η αρχικ γλσσα δημοσευσης του κθε ρθρου – In bold letters the original language of each article)

 

Poulianos A. (1946) – Concentration Camps. From the lifes of Greek refugees in Palestine at Middle East. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1946) – Στρατπεδα Συγκντρωσης. Απ τη ζω των Ελλνων προσφγων στην Παλαιστνη της Μσης Ανατολς. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1947 a) – The American youth is fighting to solve its problems. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1947 a) – Η αμερικανικ νεολαα παλεει για τα προβλματ της. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1947 b) – The American students are leaderishiping towards the solution of the racial issue. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1947 b) – Οι Αμερικανο φοιτητς πρωτοστατον για τη λση του φυλετικο ζητματος. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1948 a) – Do they exist racial differences?ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1948a) – Υπάρχουν φυλετικές διαφορές; ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1948 b) – Sexual behavior of the American male. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1948 b) – Σεξουαλικ συμπεριφορ του Αμερικανο ρρενος. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1948 c) – The survival of humans. The USA pessimism. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1948 c) – H επιβωση του ανθρπου. Ο πεσιμισμς στις ΗΠΑ. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1948 d) – Reactive idealism and scientific data. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1948 d) – Αντιδραστικς ιδεαλισμς και επιστημονικ δεδομνα. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1948 e) – The atomic energy in war and in peace. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1948 e) – Η ατομικ ενργεια στον πλεμο και την ειρνη. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1949 a) – Penetrating deep into the enemies rear. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1949 a) – Διεσδυση βαθει στα εχθρικ μετπισθεν. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1949 b) – Correspondence from free Greece. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). ΝΥ. / Πουλιανς Α. (1949 b) – Ανταπκριση απ την ελεθερη Ελλδα. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΝΥ.

Poulianos A. (1960) – On the anthropology of Greeks in USSR. Anthropological Issues, v. 4, pp. 82-102. Moscow (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 63, of the same author). / Poulianos A. (1960) – K antropologhii Grekov SSSR. Voprossi Antropologii, v. 4, str. 82-102. Moskva (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 63, of the same author). / Πουλιανός Α. (1960) – Αναφορικά με την ανθρωπολογία των Ελλήνων της ΕΣΣΔ. Ζητήματα Ανθρωπολογίας, τ. 4, σελ. 82-102, Μόσχα (πρβλ. 3η έκδοση της «Καταγωγής των Κρητών» - 2004, σελ. 63, του ίδιου συγγραφέα).

Poulianos A. (1961 a) – Discovery of a skull of Palaeolithic Man in Greece. Voprossi Anthropologhii, 8: 162. (Historically, the first scientific publication regarding the Petralona Man discovery). / Πουλιανς Α. Ν. (1961 a) Ανακλυψη κρανου Παλαιολιθικο Ανθρπου στην Ελλδα. Voprossi Anthropologhii - Ζητματα Ανθρωπολογας, 8: 162. (Ιστορικά η πρώτη δημοσίευση σε επιστημονικ περιοδικ σχετικ με την ανεύρεση του κρανίου του Ανθρώπου των Πετραλώνων).

Poulianos A. (1961 b) – The "Origins of the Greeks". Ph.D thesis at Moscow Institute of Anthropology. (Edited in Athens again on 1962, 1965, 1968, 1988, 2004). Poulianos A. (1961 b) – Proishozdenje Grekov. Disertatsia Aspiranturi v Institute Anthropologii Maskvi. / Πουλιανς Α. (1961b) – Η προλευση των Ελλνων. Διδακτορικ διατριβ στο Ινστιτοτο Ανθρωπολογας της Μσχας. (Εκδθηκε ξαν στην Αθνα τα τη 1962, 1965, 1968, 1988, 2004).

Poulianos A. (1962 a) – Particularities of the Greek's anthropological type from Asia Minor resettled in Greece and Georgia. Short Announcements of the Ethnographical Institute - Academy of Sciences, v. XXXVII, pp. 81-85. Moscow (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 37, of the same author). / Poulianos A. (1962 a) – Ossobenosti Antropologicheskvo tipa Grekov Maloi Asii peresselentsev v Gretsijou i Grousijou. Kratkije Soobshenije Instituta Etnografii Akademii Naouk, v. XXXVII, str. 81-85. Moskva (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 37, of the same author). / Πουλιανός Α. (1962 a) – Ιδιαιτερότητες του ανθρωπολογικού τύπου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μετεγκατασταθέντων στην Ελλάδα και τη Γεωργία. Σύντομες ανακοινώσεις του Ινστιτούτου Εθνογραφίας, τ. XXXVII, σελ. 81-85. Μόσχα (πρβλ. 3η έκδοση της «Καταγωγής των Κρητών» - 2004, σελ. 37, του ίδιου συγγραφέα).

Poulianos A. (1962 b) – The anthropological material source of historical research. Art Review, v. 93, Sept. 1962. Athens (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 117 & 307, of the same author). / Πουλιανός Α. (1962 b) – Το ανθρωπολογικό υλικό πηγή ιστορικών ερευνών. Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 93. Σεπτ. 1962. Αθήνα (πρβλ. 3η έκδοση της «Καταγωγής των Κρητών» - 2004, σελ. 117 και 307, του ίδιου συγγραφέα).

Poulianos A. (1962 c) – Brachycphalization in Greece and the problem of dinarization. Anthropological Issues, v. 10. Ed. Moscow University (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Poulianos A. (1962 c) – Brachicephalizatsia v Gretsii i problem dinarisatsii. Voprossi Antropologii, v. 10. Ed. Moskva Un. (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Πουλιανός Α. (1962) – Η βραχυκεφαλία στην Ελλάδα και το πρόβλημα της διναροποίησης. Ζητήματα Ανθρωπολογίας τ. 10. Εκδ. Παν/μίου Μόσχας (πρβλ. 3η έκδοση της «Καταγωγής των Κρητών» - 2004, σελ. 307, του ίδιου συγγραφέα).

Poulianos A. (1963 a) – The anthropology of Caraimi from Lithuania and from Crimea. Anthropological Issues, v. 13. Moscow (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Poulianos A. (1963 a) – Antropologija Karaimov iz Lithouanii i Krima. Voprossi Antropologii, v. 10. Moskva (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1963 a) – Η ανθρωπολογα των Καραμων της Λιθουανας και της Κριμαας. Ζητματα Ανθρωπολογας τ. 13. Μσχα (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1963 b) – New Palaeolithic finds of Greece. Sov. Arheologhia, 2: 227-229. / Poulianos A. (1963 b) – Novie paleolititseskije nahodki v Gretsii. Sov. Arheologhia, 2: 227-229. / Πουλιανός Α. (1963 b) – Νέα παλαιολιθικά ευρήματα της Ελλάδας. Sov. Arheologhia - Σοβιετική Αρχαιολογία, 2: 227-229.

Poulianos A. (1963 c) – Anthropological investigations in Bulgaria (cf. newspapers of March 15th or August the 4th). / Πουλιανς Α. (1963 c) – Ανθρωπολογικς ρευνες στη Βουλγαρα (πρβλ. εφημερδες της 15 Μαρτου 4 Αυγοστου).

Poulianos A. (1963 d) – The origin of the Greek people (cf. Press of June the 6th). / Πουλιανς Α. (1963 d) – Η καταγωγ του λαο της Ελλδας (πρβλ. Τπο 6 Ιουνου).

Poulianos A. (1964 a) – The age dynamic of racial futures within Greeks. Anthropological Issues, v. 17, p. 79. Moscow (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, pages 29 & 307, of the same author). / Poulianos A. (1964 a) – Vozrastnaya dinamika rassovich priznakov ou Grekov. Voprossi Antropologii, v. 17, str. 79. Moskva (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 29 & 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1964 a) – Η δυναμικ της ηλικας σον αφορ τα φυλετικ γνωρσματα των Ελλνων. Ζητματα Ανθρωπολογας, τ. 17, σελ. 79, Μσχα (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 29 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1964 b) – On human plasticity (comparative characteristics of some groups of migrants and their descendents). Report to the VIIth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. August 1964. Ed. in vol. 1, Section Anthropology - Psychology, 1968, pp. 300-3007. Moscow (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 29 & 112, of the same author). / Πουλιανς Α. (1964 b) – Αναφορικ με την ανθρπινη πλαστικτητα (συγκριτικ χαρακτηριστικ ορισμνων ομδων μεταναστν και των απογνων τους). Ανακονωση στ 7ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν. Αγουστος 1964. Εκδ. στον 1ο τ., Τμμα Ανθρωπολογας - Ψυχολογας, 1968, σελ. 300-3007. Μσχα (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 29 & 112, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1964 c) – Greeks. Ethnofraphic description. USSR Academy of Sciences. Moscow (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Poulianos A. (1964 c) – Greki. Ethnografitseskοje opisanije. SSSR Academija Nauk. Moskva (cf. 3rd edition regarding the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1964 g) – λληνες / Εθνογραφικ περιγραφ. Ακαδημα Επιστημν της ΕΣΣΔ. Μσχα (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 29 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1964 d) – The 7th International Anthropological Congress is held at Moscow (cf. too newspapers of Jyly, August 1st, as well as August 8th). / Πουλιανς Α. (1964 d) – Συνρχεται στη Μσχα το 7ο Διεθνς Ανθρωπολογικ Συνδριο (πρβλ. επσης εφημερδες Ιουλου, 1-8 και 3-8).

Poulianos A. (1964 e) – All peoples have the same biological abilities to reach any level of civilization (cf. too newspaper of Sept. 1st). / Πουλιανς Α. (1964 e) – λοι οι λαο χουν τις διες βιολογικς ικαντητες να φτσουν σε οποιοδποτε εππεδο πολιτισμο.(πρβλ. επσης εφημερδα 1-9).

Poulianos A. (1965 a) – On the position of the Petralona Man within Palaeoanthropi. Sov. Ethnografija, 2: 91-99. / Poulianos A. (1965 a) – O pozitsii Petralontsa sredi Paleantropof. Sov. Ethnografija, 2: 91-99. Πουλιανός Α. Ν. (1965 a) – Αναφορικά με τη θέση του ανθρώπου των Πετραλώνων ανάμεσα στους Παλαιοανθρώπους. Σοβιετική Εθνογραφία, τ. 2: 91-99.

Poulianos A. (1965 b) – Fossil skull in a cave of Pelion (cf. newspaper of April the 5th). Athens. / Πουλιανς Α. (1965 b) – Απολιθωμνο κρανο σε σπλαιο του Πηλου (πρβλ. επσης εφημερδα 5 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 c) – Cretans are the pure descendants of Minos. (cf. newspaper of April the 9th). Athens. / Πουλιανς Α. (1965 c) – Οι Κρητικο εναι καθαρο απγονοι του Μνωα(πρβλ. επσης εφημερδα 9 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 d) – The statue on memory of Icarus (cf. newspaper of December the 1st). Athens. / Πουλιανς Α. (1965 d) – γαλμα στη μνμη του Ικρου (πρβλ. επσης εφημερδα, 1 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 a) – The anthropological composition of the peoples on the territory between the Aegean Sea and Danube (River). Proceedings of the 1st International Congress for Balkan Studies - Ethnography & Arts, p. 59. Sofia (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 119, of the same author). / Poulianos A. (1966 a) – Antropologitseskii sostav narodov na territorii mezdu Egeiskem morem i Daunaem. Proceedings of the 1st International Congress for Balkan Studies - Ethnography & Arts, p. 59. Sofia (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 119, of the same author). / Πουλιανς Α. (1966) – Η ανθρωπολογικ σνθεση των λαν της περιοχς ανμεσα στο Αιγαο πλαγος και το Δοναβη (ποταμ). Πρακτικ του 1ου Διεθνος Συνεδρου Βαλκανικν Σπουδν – Εθνογραφας και Τεχνν, σελ. 59. Σφια (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 119, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1966 b) – Anthropology and population genetics. Proceedings of the Greek Anthropological Society. Athens. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1966 b) – Ανθρωπολογα και πληθυσμιακ γενετικ. Πρακτικ Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. Αθναι. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1966 c) – The works of the International Cretan Congress (cf. media of April 15th-17th). Athens. / Πουλιανς Α. (1966 c) – Οι εργασες του Διεθνος Κρητολογικο Συνεδρου (πρβλ. επσης Τπο 15-17 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 d) – The formation of the anthropological type in the Aegean region (cf. media of April 15th). Athens. / Πουλιανς Α. (1966 d) – Η διαμρφωση του ανθρωπολογικο τπου στην περιοχ του Αιγαου (πρβλ. επσης Τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 e) – The origin of the Cretans - Daedalus and Icarus (cf. media of June the 1st). Athens. / Πουλιανς Α. (1966 e) – Η καταγωγ των Κρητν - Δαδαλος και καρος (πρβλ. επσης Τπο 1-6). Αθνα.

Poulianos A. (1966 f) – The Bulgarians are not Slavs (cf. media 28 of August). Athens. / Πουλιανς Α. (1966 f) – Οι  Βολγαροι δεν εναι Σλβοι (πρβλ. επσης Τπο 28 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 g) – Human teeth of the Atlantis era found in Thera (cf. media 8 of September). Athens. / Πουλιανς Α. (1966 g) – Ανθρπινα δντια εποχς Ατλαντδας βρθηκαν στη Θρα (πρβλ. επσης Τπο 8 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 h) – Sarakatsani, the first Europeans (cf. media 17 of September). Athens. / Πουλιανς Α. (1966 h) – Σαρακατσνοι, οι πρτοι Ευρωπαοι (πρβλ. επσης Τπο 17 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 i) – Fossil of a Mesolithic human skull was discovered on a beach of southern Crete (cf. media 10, 11 & 14 of November). Athens. / Πουλιανς Α. (1966 i) – Απολθωμα κρανου ανθρπου μεσολιθικς εποχς ανακαλφθηκε σε παραλα της νοτου Κρτης (πρβλ. επσης Τπο 10, 11 και 14 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1967 a) – Late Minoan skull from “H Katsabas” grave. Adendum to S. Alexiou book “Late Minoan skulls from the Knossos port”. Library of the Archaeological Association, No 56. Athens. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 257, of the same author). / Πουλιανς Α. (1967 a) – Υστερομινωικν κρανον εκ του τφου «Η Κατσαμπ». Προσθκη στο βιβλο του Σ. Αλεξου «Υστερομινωικο τφοι λιμνος Κνωσο». Βιβλιοθκη Αρχαιολογικς Εταιρεας, αρ. 56. Αθνα. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 257, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1967 b) – The study of excavating anthropological findings. Proceedings of the Greek Anthropological Society. Athens. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1967 b) – Η μελτη ανασκαφικν ανθρωπολογικν ευρημτων. Πρακτικ Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. Αθναι. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1967 c) – The Place of the Petralonian man among Palaeoanthropi. Anthropos C 19, (N.S.11): 216-221. Akten Anthropologischen Kongresses - Brno. / Πουλιανς Α. (1967) – Η θση του Πετραλνειου ανθρπου μεταξ των Παλαιοανθρπων. «Anthropos» 19, (N.S.11): 216-221. Πρακτικ Ανθρωπολογικο Συνεδρου - Μπρνο.

Poulianos A. (1967 d) – The prehistoric tools and various other traces regarding the most ancient inhabitants of Greece (cf. media of April 2nd). Athens. / Πουλιανς Α. (1967 d) –Τα προστορικ εργαλεα και διφορα χνη των αρχαιτερων κατοκων της Δ. Ελλδος (πρβλ. επσης τπο 2-4). Αθνα.

Poulianos A. (1968 a) – Findings of 500,000-900,000 years in Petralona cave. Press, Thessaloniki 18th April, Athens, 19th April 1968. / Πουλιανς Α. (1968 a) – Ευρματα 500.000-900.000 ετν στο σπλαιο. Πετραλνων. Τπος, Θεσσαλονκης 18-4, Αθηνν 19-4-1968.

Poulianos A. (1968 b) The anthropological composition of the Balkan peoples. Report to the 8th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Tokyo. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, pages 134 & 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1968 b) – Η φυλετικ σνθεση των βαλκανικν λαν. Ανακονωση στο 8ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν, Τκιο.(Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 134 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1968 c) – Aris Poulianos' interview on Petralona cave. Macedonia newspaper (p. 3). Thessaloniki. / Πουλιανς Α. (1968 c) – Συνντευξη του ρη Πουλιανο για το σπλαιο Πετραλνων. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ 3). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1968 d) – The Old Continent (Europe) started By Sarakatsani (cf. Media of Sept. 18th). Athens. / Πουλιανς Α. (1968 d) – Απ τους Σαρακατσαναους ξεκνησε η Γηραι πειρος (πρβλ. επσης Tπο18-9). Αθνα.

Poulianos A. (1968 e) – From Falmerayer to Mongols (cf. Media of Nov. 30). Athens. / Πουλιανς Α. (1968 e) – Απ τον Φαλμερερ στους Μογγλους (πρβλ. επσης Tπο 30-11). Αθνα.

Poulianos A. (1969 a) Climatic fluctuations of the Middle Pleistocene as indicated in a trial cross-section of the Petralona Cave. Report to the VIIth International Congress of Quaternary. Résumés des Communications: Section 5: 141. Paris. / Πουλιανς Α. (1969 a) – Κλιματικς διακυμνσεις του Μσου Πλειστοκανου πως φανερνεται απ δοκιμαστικ τομ του σπηλαου Πετραλνων. Ανακονωση στο 7ο Παγκσμιο Συνδριο του Τεταρτογενος. Περιλψεις Ανακοινσεων: Τμμα 5: 141. Παρσι.

Poulianos A. (1969 b) – Anthropological Data on the Origin of the Cretans. 4th proceedings volume (pages 397-400) of the International Cretological Congress held at Candia in April 1966. (Cf. 3rd edition, page 19, concerning analogous scientific topic of the same author). / Πουλιανς Α. (1969 b) – Ανθρωπολογικ δεδομνα για την Καταγωγ των Κρητν. Δ τμος πεπραγμνων (σελ. 397-400) Β Διεθνος Κρητολογικο Συνεδρου που πραγματοποιθηκε στα Χανι τον Απρλιο 1966. (Πρβλ. 3η κδοση, σελ. 19, για το διο επιστημονικ ζτημα, του αυτο συγγραφα).

Poulianos A. (1969 c) – The anthropological odontology. Sessions’ proceedings of the Greek Anthropological Society, p. 28. Athens. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, pages 103 & 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1969 c) – Η ανθρωπολογικ οδοντολογα. Πρακτικ Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. Αθναι. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 103 και 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1969 d) – Macedonian skulls of Byzantine period. 4th volume of the Scientific Yearbook - Polytechnic Faculty / Thessalonica University. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author). / Πουλιανς Α. (1969 d) – Μακεδονικ κρανα της Βυζαντινς εποχς. Δ τμος Επιστημονικς Επετηρδος της Πολυτεχνικς Σχολς Πανεπ. Θεσσαλονκης. (Πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1969 e) – Anthropological Data on the Origin of the Cretans. 4th proceedings volume (pages 397-400) of the International Cretological Congress held at Candia in April 1966 (cf. 3rd edition, page 19, concerning analogous scientific topic of the same author). / Πουλιανός Α. (1969 e) – Ανθρωπολογικά δεδομένα για την Καταγωγή των Κρητών. Δ΄ τόμος πεπραγμένων (σελ. 397-400) Β΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τον Απρίλιο 1966 (πρβλ. 3η έκδοση, σελ. 19, για το ίδιο επιστημονικό ζήτημα, του αυτού συγγραφέα).

Poulianos A. (1969 f) – The first fire lit up in Greece 450,000 years ago (cf. Press 10 May). Athens. / Πουλιανός Α. (1969 f) – Η πρώτη φωτιά άναψε στην Ελλάδα πριν από 450.000 χρόνια (πρβλ.Τύπο 10 Μαίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1970) Two (anthropological) types of people predominate in the Balkans (article published in "Simerina"). / Πουλιανς Α. (1970) – Δο τποι ανθρπων κυριαρχον στην Βαλκανικ (ρθρο που δημοσιεθηκε στα "Σημεριν").

Poulianos A. (1971 a) – Petralona: A Middle Pleistocene Cave in Greece. Archaeology, 24: 6-11. / Πουλιανς Ν. (1971 a) – Πετρλωνα: να Μεσοπλειστοκαινικ Σπλαιο στην Ελλδα. Archaeology (Αρχαιολογα), 24: 6-11.

Poulianos A. (1971 b) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man (cf. Press of Jan.). Athens. / Πουλιανς Α. (1971 b) – Πργονος των βαλκανικν λαν υπρξε ο "Πετραλνιος νθρωπος" (πρβλ. επσης Tπο Ιαν.). Αθνα.

Poulianos A. (1971 c) – Lecture in the Association of Macedonian Studies on Petralona Cave (cf. Press of March 23rd). Thessaloniki. / Πουλιανς Α. (1971 c) – Διλεξις εις Εταιρεαν ΜακεδονικνΣπουδν για Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. επσης Tπο 23 Μαρτου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1971 d) – In Macedonia existed people 500,000 years ago (cf. media of March 23rd). Thessaloniki. / Πουλιανς Α. (1971 d) – Στη Μακεδονα υπρχαν νθρωποι πριν 500.000 χρνια (πρβλ. επσης τπο 23 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 e) – The... descent of the Indo-European tribes, while the Greek territory was peopled since 500,000 years ago (cf. Press of April the 2nd). Athens. / Πουλιανς Α. (1971 e) – Η… κθοδος των Ινδοευρωπακν φυλν, εν ο ελλαδικς χρος κατοικετο 500.000 τη (πρβλ. επσηςTπο 2 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 f) – The most ancient inhabitants of the Aegean (cf. media of May 11th). Athens. / Πουλιανς Α. (1971 f) – Οι αρχαιτεροι κτοικοι του Αιγαου (πρβλ. επσης τπο 11 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 g) – In Greece the traces of the earliest man of Europe. Sarakatsani among the eldest peoples (cf. Press of August the 1st). Athens. / Πουλιανς Α. (1971 g) – Στην Ελλδα τα χνη του αρχαιοτρου ανθρπου της Ευρπης. Οι Σαρακατσνοι απ' τους πιο παλαιος λαος (πρβλ. επσης Tπο 1 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 h) – The population of Crete remains unchanged (cf. Press of August the 7th). Athens. / Πουλιανς Α. (1971 h) – Ο πληθυσμς της Κρτης παραμνει αναλλοωτος (πρβλ. επσης Tπο 7 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 a) – A crime 3450 years old (cf. Press March 18th). Athens. / Πουλιανς A. (1972 a) – να γκλημα 3450 ετν (πρβλ. Tπο 18 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 b) – Regarding the Nichoria  skeletons (cf. Press March 18th). Athens. / Πουλιανς A. (1972 b) – Αναφορικ με τους σκελετος Νιχωρων Μεσσηνας (πρβλ. Tπο 18 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 c) – The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 c) – Κατεστρφη ο  σκελετς του Νεντερνταλ της Χαλκιδικς (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 d) – Invaluable archaeological treasures are destroyed (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 d) – Καταστρφονται   ανεκτμητοι αρχαιολογικο θησαυρο (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 e) – The Anthropological research has been banned (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 e) – Σε απαγρευση ετθη η ανθρωπολογικ  ρευνα (πρβλ. τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 f) – The Anthropological Association and its problems (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 f) – Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα και τα προβλματ της (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 g) – Every research effort of the Anthropological Association is in a state of prohibition (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 g) – Σε κατσταση απαγρευσης κθε προσπθεια ρευνας της Ανθρωπολογικς Εταιρεας (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 h) – Greek anthropologists are ignored (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 h) – Αγνοονται οι λληνες  ανθρωπολγοι (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 i) – The Archaeological Service does not allow investigations at Petralona (cf. Press June 22). Thessalonica. / Πουλιανς A. (1972 i) – Η Αρχαιολογικ Υπηρεσα δεν επιτρπει ρευνες στα Πετρλωνα (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1972 j) – The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 j) – Κατεστρφη ο  σκελετς του Νεντερνταλ της Χαλκιδικς (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 k) – We are not descendants of Mongols but a country with 500,000 years of human life (cf. Press June 22). Athens. / Πουλιανς A. (1972 k) – Δεν εμεθα απγονοι των Μογγλων αλλ χρα 500.000 ετν ανθρπινης ζως (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 l) – The answer (cf. Press July the 3rd). Athens. / Πουλιανς A. (1972 l) – Η απντηση (πρβλ. Tπο 3 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 m) – Cave closed (cf. Press August the 18th). Athens. / Πουλιανς A. (1972 m) – Σπλαιο κλειστ (πρβλ. Tπο 18 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 n) – Thracians & Cretans are anthropologically kin (cf. Press August the 18th). Athens. / Πουλιανς A. (1972 n) – Θρκες και Κρτες εναι συγγενες ανθρωπολογικς (πρβλ. Tπο 19 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 o)The origin of the ancient Illyrians and the Albanians (cf. Press August 30). Athens. / Πουλιανς A. (1972 o) – Η καταγωγ των αρχαων Ιλλυριν κι Αλβανν (πρβλ. Tπο 30 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 p) – Some "sapiens" features of the Petralona skull. Abstracts in: F. Bordes (Ed) The Origin of Homo sapiens. Proc. Symposium, Sept. 1969, organized by UNESCO with INQUA. Paris. / Πουλιανός A. (1972 p) – Ορισμένα "sapiens" χαρακτηριστικά του κρανίου  Πετραλώνων. Περίληψη στην έκδοση του Φ. Μπορντ: Η καταγωγή των Homo sapiens. Πρακτικά Συμποσίου, Σεπτ. 1969, υπό την αιγίδα UNESCO και INQUA. Παρσι.

Πουλιανς A. (1973 a) – Δεν βρθηκαν ενδεξεις ανθρωποφαγας σε Αττικ και Μνη την 4ην χιλιετηρδα (πρβλ. Tπο 23 Φεβρ.). Αθνα. / Poulianos A. (1973 a) – No indications of cannibalism are found in Attica and Mani as regards the 4th millennium (cf. Press Febr. 23rd). Athens.

Πουλιανς A. (1973 b) – Ο Πιθηκνθρωπος του Πεκνου ταν σγχρονος του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς (πρβλ. Tπο 8 Απριλου). Αθνα. / Poulianos A. (1973 b) – The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki (cf. Press April the 8th). Athens.

Poulianos A. (1973 c) – Sarakatsani the most ancient people of Europe. Proceedigs of the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. (cf. also next, Poulianos A. N., 1974). Chicago. / Πουλιανός A. (1973 c) – Σαρακατσάνοι ο πιο αρχαίος λαός της Ευρώπης. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπολογικών και Εθνολογικών Επιστημών. Σικάγο.

Poulianos A. (1974 b) – The Mesolithic inion bone from Attica (English summary). Anthropos, 1: 40 - 54. Athens. / Πουλιανός A. (1974 b) Ο μεσολιθικός κάτοικος Αττικής. "Άνθρωπος", 1: 40 - 54. Αθήνα.

Poulianos A. (1974 c) – The 9th International Congress of Anthropology (in Greek). Anthropos, 1: 105 - 106. / Πουλιανός A. (1974 c) – To 9o Παγκόσμιο Συνέδριο Ανθρωπολογίας. «Άνθρωπος» 1: 105 - 106. Αθήνα.

Poulianos A. (1974 d) – Petralona (cf. Press 5th of June, 6th of July & 16th of October). Beograd. / Πουλιανός A. (1974 d) – Πετράλωνα (πρβλ. Τύπο 5 Ιουνίου, 6 Ιουλίου και 16 Οκτωβρίου). Βελιγράδι.

Poulianos A. (1975 a) – A protest over the Cyprus events. Anthropos, II: 1 - 2. Athens (pdf). / Πουλιανς A. (1975 a) Διαμαρτυρα για τα γεγοντα στην Κπρο. "νθρωπος", II: 1 - 2. Αθνα (pdf). / Poulianos A. (1975 a) – A protest over the Cyprus events. Anthropos, II: 1 - 2. Athens (word). / Πουλιανς A. (1975 a) Διαμαρτυρα για τα γεγοντα στην Κπρο. "νθρωπος", II: 1 - 2. Αθνα (κεμενο).

Poulianos A. (1975 b) – The mesolihic man of the Kilada cave in Argolis (summary). Anthropos, II: 3 - 30. Athens. / Πουλιανς Α. (1975 b) – Ο μεσολιθικς νθρωπος απ την κοιλδα Αργολδας. "νθρωπος", II: 3 - 30. Αθνα.

Poulianos A. (1975 c) Palaeoanthropological excavations at Petralona. Prakt. Archaeol. Et.: 131-136. Athens. / Πουλιανς Α. (1975 c) – Παλαιοανθρωπολογικς ανασκαφς στα Πετρλωνα. Πρακτικ Αρχαιολογικς Εταιρεας: 131-136. Αθνα.

Poulianos A. (1976 a) Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice.

Poulianos A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Colloque de Taxonomie Anthropologique. Université de Bordeaux I. Talence - Laboratoire d' Anthropologie. Sept. 10-11, 1976. Bordeaux. / Πουλιανός A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Συμπόσιο Ανθρωπολογικής Ταξινόμησης. Πανεπιστήμιο του Μπορντό Ι. Ταλέν - Εργαστήριο Ανθρωπολογίας 10-11 Σεπτεμβρίου 1976. Μπορντό.

Poulianos A. (1976 c) – HELLADOPITHECUS SEMIERECTUS (with extensive English summary). Anthropos, 3: 3 - 29. Athens. / Πουλιανς A. (1976 c) –  Ελλαδοπθηκος ο ημιρθιος. νθρωπος, 3: 3 - 29. Αθνα.

Poulianos A. (1976 d) There is, indeed, a Helladopithecus (cf. Press of May 16). Athens. / Πουλιανς A. (1976 d) –  Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος (πρβλ. Tπο 16 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 e) – A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki (cf. Press of June 5 & 26, July 6, August 3 and October). Athens. / Πουλιανς A. (1976 e) –  Βρθηκε στη Χαλκιδικ σκελετς 400.000 ετν (πρβλ. εφημερδες 5 και 26 Ιουνου, 6 Ιουλου, 3 Αυγοστου και 23 Οκτωβρου). Αθνα.

Πουλιανς A. (1976 f) – Στρωματογραφα και πολιτισμικ ακολουθα στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανακονωση στο 9ο Διεθνς Συνδριο Προστορας. Σεπτμβριος 1976. Νκαια. / Poulianos A. (1976 f) – Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice.

Poulianos A. (1976 g) Macedonia in the centre of European prehistory (cf. Press of September). / Πουλιανς A. (1976 g) –Η  Μακεδονα  στο  κντρο  της  ευρωπακς προστορας (πρβλ. Tπο Σεπτεμβρου).

Poulianos A. (1976 h) Museum of nature the sand dunes of Pentavrissos (cf. Press of November). / Πουλιανς A. (1976 h) –  Μουσεο   της  φσης  οι  αμμλοφοι   της Πενταβρσου (πρβλ. Tπο Νοεμβρου).

Poulianos A. (1977 a) – Cover page - Custody. Anthropos, 4. Athens. / Πουλιανς Α. (1977 a) – Εξφυλλο - Επιμλεια νθρωπος, 4. Αθνα.

Poulianos A. (1977 b) – Inner cover page - Editorial Board and A.A.G. Council. Anthropos, 4. Athens. / Πουλιανς Α. (1977 b) – Εσφυλλο - Σντακτικ Επιτροπ και Δ.Σ. Α.Ε.Ε. Anthropos, 4. Athens.

Πουλιανς Α. (1977 c) – Απφαση της IUAES σχετικ με ανθρωπολογικς ρυενες. νθρωπος, 4: 1-2. Αθνα. / Poulianos A. (1977 c) – IUAES Decision concerning anthropological research. Anthropos, 4: 1-2. Athens.

Poulianos A. (1977 d) – AAG announcement regarding HAA. Anthropos, 4: 3-4. Athens. / Πουλιανς Α. (1977 d) – Ανακονωση της Α.Ε.Ε. σχετικ με την Ε.Α.Ε. νθρωπος, 4: 1-2. Αθνα.

Poulianos A. (1977 e) – Stratigraphy and age of the Petralonian Archanthropus. Anthropos, 4: 37-46. Athens. / Πουλιανς Α. (1977 e) – Στρωματογραφα και ηλικα του Πετραλνειου Αρχανθρπου. νθρωπος, 4: 37-46. Αθνα.

Poulianos A. (1977 f) – Traces of fire at the Petralona Cave, the oldest known up to day. Anthropos, 4: 144-146. Athens. / Πουλιανς Α. (1977 f) – χνη φωτις απ το Σπλαιο Πετραλνων, τα αρχαιτερα γνωστ μχρι σμερα. νθρωπος, 4: 144-146. Αθνα.

Poulianos A. (1977 g) – Petralonian Archanthropus was right handed. Anthropos, 4: 147-151. Athens. / Πουλιανς Α. (1977 g) – Ο Πετραλνειος Αρχνθρωπος ταν δεξιχειρας. νθρωπος, 4: 147-151. Αθνα.

Πουλιανς Α. (1977 h) – ΥΑΙΝΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. νθρωπος, 4: 234 - 237. Αθνα.

Poulianos A. (1977 h) – A cave hyaena in Thessaly (in Greek). Anthropos, 4: 234 - 237. Athens.

Poulianos A. (1977 i) – Videotaped interview at Petralona Cave to the deceased register Lila Kourkoulakou, that may be found on the Internet address https://www.youtube.com/watch?time_continue=1408&v=5Arw5Lbiurg. / Πουλιανός Α. (1977 i) - Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στο Σπήλαιο Πετραλώνων προς την αείμνηστη Λίλα Κουρκουλάκου, που απαντάται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?time_continue=1408&v=5Arw5Lbiurg.

Poulianos A. (1977 j) – A skeleton in Khalkidhiki is changing our anthropological history (cf. Press June 30). Athens. / Πουλιανς Α. (1977 j) –  νας σκελετς στη Χαλκιδικ αλλζει την ανθρωπολογικ ιστορα μας (πρβλ. Tπο 30 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1977 k) – "Antropos" (yearbook) is edited (cf. Press 4th of July). Athens. / Πουλιανς Α. (1977 k) –  Κυκλοφρησε ο "'νθρωπος" (πρβλ. Tπο 4 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (1977 l) – Humans exist in Greece since they appeared on earth and have continued to exist without interruption until now (cf. Press November 14). Athens. / Πουλιανς Α. (1977 l) – Το ανθρπινο γνος υπρχει στην Ελλδα απ ττε που παρουσιστηκε στη γη και εξακολοθησε να υπρχει χωρς διακοπ μχρι τρα (πρβλ. Tπο 14 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1977 m) –  Human tools 2,5 million years old discovered in Ptolemais (cf. Press Dec. the 5th). Athens. / Πουλιανς Α. (1977 m) – Ανθρπινα εργαλεα 2,5 εκ. ετν. Ανακαλφθηκαν στην Πτολεμαδα (πρβλ. Tπο 30 Ιονου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 a) – The oldest artefacts in Petralona cave. Anthropos, 5: 74-80. Athens. / Πουλιανός Α. (1978 a) – Τα αρχαιότερα εργαλεία (τεχνουργήματα) στα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 5: 74-80. Αθήνα.

Poulianos A. (1978 b) – Photo of the Greek delegation to the 1st E.A.A. Congress held at Zagreb in 1977. Anthropos, 5: 256. Athens. / Πουλιανς Α. (1978 b) – Φωτογραφα της ελληνικς αντιπροσωπεας στο 1ο Συνδριο της Ε.Α.Α. στο Ζγκρεμπ το 1977. Άνθρωπος, 5: 256. Αθνα.

Poulianos A. (1978 c) – Correction of the English text on the article "Stratigraphy and Age of the Petralonian Archanthropus" (initially published in Anthropos, 1977 n. 4 pp. 44-46). Anthropos 5: 263-265. Athens. / Πουλιανς Α. (1978 c) – Διρθωση του αγγλικο κειμνου στο ρθρο "Στρωματογραφα και Ηλικα του Πετραλνειου Αρχανθρπου" (αρχικ εχε δημοσιευθε στον νθρωπο, 1977 τ. 4 σελ. 44-46). νθρωπος, 5: 263-265. Αθνα.

Poulianos A. (1978 d) – Sarakatsani are the most ancient people of Europe (cf. Press April the 1st). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 d) – Σαρακατσνοι οι  πλον αρχαοι  νθρωποι της Ευρπης (πρβλ. Tπο της 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 e) – Turks too share with us (i.e. Hellenes) common origins (cf. Press April the 1st). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 e) Και οι Τορκοι χουν κοιν με μας καταγωγ (πρβλ. Tπο 4 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 f) – Come and visit our grandfather (cf. press May 25). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 f) Ελτε να δετε τον προπππο μας (πρβλ. Tπο 25 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 g) – The oldest tools of the planet are found in Ptolemais (cf. Press 4th of July). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 g) Τα αρχαιτερα εργαλεα του πλαντη βρθηκαν στην Πτολεμαδα (πρβλ. Tπο 4 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 h) – Petralonian archanthropus the first European (cf. Press 30 of August). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 h) Πετραλνιος αρχνθρωπος ο πρτος Ευρωπαος (πρβλ. Tπο 30 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 i) – Palaeolithic elephant skeleton near Kozani (cf. Press 7, 8, 9 of September). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 i) Παλαιολιθικς σκελετς ελφαντα κοντ στην Κοζνη (πρβλ. Tπο 7, 8, 9 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 j) – I'm looking to find the archanthropus’ ancestor (cf. Press 21 of September). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 j) Ψχνω να βρω τον πργονο του αρχανθρπου(πρβλ. Tπο 21 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 k) – Petralona cave is the first block of flats (apartment building, cf. Press 29 of September & 26 September 1979). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 k) – Το Σπλαιο Πετραλνων εναι η πρτη πολυκατοικα (πρβλ. Tπο 29 Σεπτεμβρου και 26 Σεπτεμβρου 1979). Αθνα.

Poulianos A. (1978 l) – Helladopithecusses are 7 million years old. (cf. Press 2 of November). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 l) Οι Ελλαδοπθηκοι εναι 7  εκατ.  χρνων (πρβλ. Tπο 2 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 m) – Important findings prove that the Greek region must be included within the areas of human evolution(cf. Press 2 of December). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 m) –  Σημαντικ ευρματα αποδεικνουν τι ο ελλαδικς χρος υπρξε περιοχ εξελξεως του ανθρπινου γνους (πρβλ. Τπο 2 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1978 n) – Where and how humanization (process) occurred (cf. Press 10 of December). Athens. / Πουλιανς Α. (1978 n) Πο και πς ανθρωποποιθηκε ο νθρωπος (πρβλ. Τπο 2 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1979 a) – The area of South Eastern Europe and the appearance of the Homo sapiens. Anthropos, 6: 9-14.Athens. / Πουλιανός Α. (1979 a) – Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η εμφάνιση του Homo sapiens. Άνθρωπος, 6: 9-14. Αθήνα.

Poulianos A. (1979 b) – Life of 8-10 million years at Khalkidhiki's Nea Triglia (cf. January press). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 b)  Ζωή 8-10  εκατομμυρίων ετών στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής (πρβλ. Τύπο Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 c) – The Hellenic region motherland of Arhanthropus (cf. January press). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 c) – Ο  Ελλαδικός χώρος πατρίδα του Αρχανθρώπου (πρβλ. Τύπο Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 d) – Foundation of the Petralona Anthropological Museum (cf. press 4th of May at Thessalonica & 5th of May at Athens). / Πουλιανός Α. (1979 d) – Θεμελίωση του Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 4 Μαΐου Θεσσαλονίκης και 5 Μαΐου Αθηνών).

Poulianos A. (1979 e) – Attempt to reduce the historical significance of Petralona Cave (cf. press 22 of June). Thessalonica. / Πουλιανός Α. (1979 e) – Προσπάθεια να μειωθεί η ιστορική σημασία του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 22 Ιουνίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1979 f) – The Helladic area during the Lower Paleolithic period (cf. Press 22 of June). Athens. / Πουλιανός Α.  (1979 f) – Ο Ελλαδικός χώρος στην Κατώτερη Παλαιολιθική Εποχή (πρβλ. Tύπο 22 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 g) – Petralona man, among the first intelligent (cf. press 25 of June). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 g) – Από τους πρώτους νοήμονες ο άνθρωπος των Πετραλώνων (πρβλ. Τπο 25 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 h) – The planet’s oldest tools are found in Ptolemais (cf. Press 5th of July Thessalonica & Athens). / Πουλιανός Α. (1979 h) – Τα αρχαιότερα παλαιολιθικά εργαλεία του πλανήτη βρέθηκαν στην Πτολεμαΐδα (πρβλ. τύπο 5 Ιουλίου Θεσσαλονίκης και Αθήνας).

Poulianos A. (1979 i) – An answer to Dr. I. Xirotiris (cf. Press 14 of October). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 i) – Μια απάντηση στον Δ-ρα Ι. Ξηροτήρη (πρβλ. Τύπο 14 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1979 j) – Annual survey of the excavations (cf. A.A.G.'s Archive 28 of December). Athens. / Πουλιανός Α. (1979 j) – Ετήσιος απολογισμός ανασκαφών (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 28 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1980 a) – The Archanthropus of Petralona is Autochthonous. Anthropos, 7: 7-11. Athens. / Πουλιανός A. (1980 a) – Ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων είναι αυτόχθονος. Άνθρωπος, 7: 7-11. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 b) – The post-cranial skeleton of the Archanthropus europaeus petraloniensis. Anthropos 7: 13-33. Athens. / Πουλιανός A. (1980 b) – Ο μετα-κρανιακός σκελετός τού Archanthropus europaeus petraloniensis. Άνθρωπος 7: 13-33. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 c) – A new fossilised inion-parietal bone in Petralona Cave. Anthropos, 7: 34-39. Athens. / Πουλιανός A. (1980 c) – Ένα νέο απολιθωμένο ινιο-βρεγματικό οστό στο σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 34-39. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 d) – Lower and Middle Pleistocene climatic fluctuations at Petralona Cave. Anthropos, 7: 42-80. Athens. / Πουλιανός A. (1980 d) – Κλιματικές διακυμάνσεις στο Κάτω και Μέσο Πλειστοκαινικό Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 42-80. Αθήνα.

Poulianos A. (1980 e) – The Petralona finds. Yearbook of the Society of Macedonian Studies: 65-76. Thessaloniki. / Πουλιανός A. (1980 e) – Τα ευρήματα των Πετραλώνων. Επετηρίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών: 65-76. Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. (1980 f) – Application for prolongation of excavations at Pleistocene Petralona Cave, Pliocene Ptolemais and Miocene Triglia. A.A.G.'s prot. no. 233 of 25 January. Athens. / Πουλιανός A. (1980 f) – Αίτηση παράτασης άδειας ανασκαφών σε σπ. Πετραλώνων, Τρίγλια, Πτολεμαΐδα. Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ. 233 της 25 Ιανουαρίου. Αθήνα.

Poulianos A. (1981 a) -– The old entrance of the Archanthropinae into Petralona Cave. Anthropos, 8: 74-79. Athens. / Πουλιανός A. (1981a) – Η παλαιά είσοδος των Αρχαντρπων στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 8: 74-79. Αθήνα.

Poulianos A. (1981 b) – Microhistological and macroscopic investigation of post-cranial bones of the Petralonian Archanthropus. Anthropos, 8: 80-83. Athens. / Πουλιανός A. (1981 b) – Μικροϊστολογική και μακροσκοπική εξέταση των μετα-κρανιακών οστών του Πετραλώνειου Αρχανθρώπου. Άνθρωπος, 8: 80-83. Αθήνα.

Poulianos A. (1981 c) – Pre - sapiens Man in Greece. Current Anthropology, 22 (3): 287-288. / Πουλιανός A. (1981 c) – Ο προ - sapiens άνθρωπος στην Ελλάδα. Current Anthropology (Σύγχρονη Ανθρωπολογία), 22 (3): 287-288.

Poulianos A. (1981 d) – Climatic fluctuations at Petralona Cave. Terra Cognita. / Πουλιανός A. (1981 d) – Κλιματικές διακυμάνσεις στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Terra Cognita.

Poulianos A. (1981 e) – The “university establishment” is chasing me (cf. Press 6th of May). Athens. / Πουλιανς A. (1981 e) – Με κυνηγει το “καθηγητικκατεστημνο(πρβλ. Τπο 6 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1981 f) – 800,000-year-old archanthropuses at Petralona cave (cf. Press May 30). Athens. / Πουλιανός A. (1981 f) – Αρχάνθρωποι  800.000  ετών  στο   σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Τύπο 30 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1981 g) – At Petralona cave will be held the 3rd European Congress of Anthropology (cf. Press May 30). Athens. / Πουλιανός A. (1981 g) – Στο  σπήλαιο  των  Πετραλώνων  θα  γίνει το   3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας (πρβλ. Τύπο 30 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 a) – The Cave of the Petralonian Archanthropinae. Library of A.A.G. pp. 80. Athens-Petralona. / Πουλιανός A. (1982 a) – Το Σπήλαιο των Πετραλώνειων Αρχανθρώπων. Βιβλιοθήκη της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, σελ. 80. Αθήνα-Πετράλωνα.

Poulianos A. (1982 b) – Once more on the age and stratigraphy of the Petralonian Man. Abstracts of the 3rd European Congress of Anthropology. Anthropos, 9:9. Athens-Petralona. / Πουλιανός A. (1982 b) – Ακόμα μια φορά για την ηλικία και τη στρωματογραφία του Πετραλώνειου Ανθρώπου. Περιλήψεις των εργασιών του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπολογίας. Άνθρωπος, 9: 9. Αθήνα-Πετράλωνα.

Poulianos A. (1982 c) – Letter. To the scientific journal “Nature”, v. 299: 280. / Πουλιανός A. (1982 c) – Επιστολή. Προς το επιστημονικό περιοδικό “Nature” (: Φύση), τ. 299: 280.

Poulianos A. (1982 d) – The anthropology of peoples between the Aegean - Danube - Black Sea and Adriatic. - An answer about the Petralona cave in Chalkidiki (cf. Press 4th of January) Athens. / Πουλιανός A. (1982 d) – Η ανθρωπολογία των λαών μεταξύ Αιγαίου - Δουνάβεως - Ευξείνου και Αδριατικής. - Μια απάντηση σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδική (πρβλ. Τύπο 4 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 e) – Presentation of the book about Arhanthropus: “The cave’s breath” (cf. Press 20 of March) Athens. / Πουλιανός A. (1982 e) – Παρουσίαση του βιβλίου για τον Αρχάνθρωπο: "Η ανάσα της σπηλιάς" (πρβλ. Τύπο 20 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 f) – The answer by the Anthropological Association of Greece (cf. Press 31 of March) Athens. / Πουλιανός A. (1982 f) – Η απάντηση της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 31 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1982 g) – Sue against the University of Thessalonica because it illegally holds the skull of Archanthropus (cf. Press 23-25 of September, 6 & 15 October) Athens. / Πουλιανς A. (1982 g) – Μνυση στο ΑΠΘ γιατ κρατ παρνομα το κρανο του Αρχανθρπου (πρβλ. Τπο 23-25 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1982 h) – In Ptolemais the oldest (Palaeolithic) tools of the World (cf. Press 30 of September & 4th of October) Athens. / Πουλιανς A. (1982 h) – Στην  Πτολεμαδα  τα αρχαιτερα  εργαλεα του Κσμου (πρβλ. Τπο 30 Σεπτεμβρου & 4 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1982 i) The Anthropological Association of Greece is counterattacking (cf. Press 15 of December) Athens. / Πουλιανός A. (1982 i) – Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος αντεπιτίθεται (πρβλ. Τύπο 17 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1983 a) – On the Stratigraphy and Dating of the Petralonian Man. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 49-52. Athens - Petralona. / Πουλιανός A. (1983 a) – Αναφορικά με τη στρωματογραφία και την χρονολόγηση του Ανθρώπου των Πετραλώνων. Εργασίες του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 10: 49-52. Αθήνα - Πετράλωνα.

Poulianos A. (1983 b) – Report of 30 pages regarding the investigations at Petralona Cave. AAG (421 / 15-11) to EPS (654) and at the same time a request for extension of the permit for subsequent excavations (cf. AAG’s Archive 18 of November). / Πουλιανς A. (1983 b) – κθεση 30 σελδων αναφορικ με τις ρευνες στο Σπλαιο Πετραλνων. Α.Ε.Ε. (421/15-11) προς ΕΠΣ / 654) και ταυτχρονα ατηση για παρταση δειας επμενων ανασκαφν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. της 18 Νοεμβρου).

Poulianos A. (1983 c) – The Anthropological Association responds to the National (Hellenic) Organization of Tourism(cf. Press of 4th January) Athens. / Πουλιανός A. (1983 c) – Η Ανθρωπολογική εταιρεία απαντά στον Ε.Ο.Τ. (πρβλ. Τύπο 4 Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1983 d) – Addressing openly and clearly towards the Hellenic Organization of Tourism (cf. Press of 10 June) Athens. / Πουλιανς A. (1983 d) – ξω απ τα δντια” προς τον Ε.Ο.Τ. (πρβλ. Τπο 10 Ιουνου). Αθνα.

Πουλιανς A. (1983 e) – Αβσιμες θεωρε τις κατηγορες ο Πουλιανς (πρβλ. Τπο 25 Σεπτεμβρου). Αθνα. / Poulianos A. (1983 e) – Unfounded (phony) all of the accusations (cf. Press of 25 September). Athens.

Poulianos A. (1983 f) – Τhe excavations at Petralona and Ptolemais (cf. Press 4th of October). Thessalonica. / Πουλιανς A. (1983 f) – Οι ανασκαφς στα Πετρλωνα και την Πτολεμαδα (πρβλ. Τπο 4 Οκτωβρου). Θεσσαλονκη.

Πουλιανός A. (1986 a) – Το εξώφυλο (επιμέλεια, πρβλ. και εσωτερικ οπισθφυλλο). Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11. Αθήνα. / Poulianos A. (1986 a) – The cover page (custody, cf. also inner back cover page). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11. Athens.

Πουλιανός A. (1986 b) – Η συνατακτική επιτροπή (εσώφυλο, πρβλ. και εσωτερικ οπισθφυλλο). Άνθρωποs, 11. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11. Αθήνα. / Poulianos A. (1986 b) – The editorial committee (inner cover page, cf. also inner back cover page). Anthropos, 11.The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 1-2. Athens.

Πουλιανός A. (1986 c) – ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΑΣ. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 1-2. Αθήνα. / Poulianos A. (1986 c) – TO CONTINUE OUR RESEARCH. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 1-2. Athens.

Poulianos A. (1986 d) – The stature of the Petralonian Archanthropus. Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress. Athens. Anthropos, 11: 14-22. / Πουλιανός A. (1986 d) – Το ανάστημα του Πετραλώνιου Αρχανθρώπου. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 14-22. Αθήνα.

Poulianos A. (1986 e) – A justification of our dating for the Archanthropus. Anthropos, 11: 198 - 199. Athens. / Πουλιανός A. (1986 e) – Μια δικαίωση της χρονολόγησης που δώσαμε για τον Αρχάνθρωπο. Άνθρωπος, 11: 198 - 199. Αθήνα.

Πουλιανός A. (1986 f) – Ανακονωση (σχετικ με το 12ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογας στο Ζγκρεμπ). Άνθρωπος, 11: 199 - 200. Αθήνα. / Poulianos A. (1986 f) – Announcement (regarding the 12th IUAES Congress at Zagreb). Anthropos, 11: 199 - 200. Athens.

Poulianos A. (1986 g) – The sponsorship of Charalambos Chronopoulos. Anthropos, 11: 200. Athens. / Πουλιανς A. (1986 g) Η χορηγα του Χαρλαμπου Χρονπουλου. νθρωπος, 11: 200. Αθνα.

Poulianos A. (1986 h) – Instructions to the authors. Anthropos, 11: 202 - 203. Athens. / Πουλιανς A. (1986 h) – Οδηγες προς τους συνεργτες μας. νθρωπος, 11: 202 - 203. Αθνα.

Πουλιανς A. (1986 i) – Περιεχμενα. νθρωπος, 11: 204 - 205. Αθνα. / Poulianos A. (1986 i) – Contents. Anthropos, 11: 204 - 205. Athens.

Πουλιανς A. (1986 k) – Μερικς απ τις σημαντικτερες ημερομηνες των ερευνν μας στο Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. επσης οπισθφυλλο) . νθρωπος, 11: 207. Αθνα. / Poulianos A. (1986 k) – Some of the most important dates of our research in the Khalkidhiki’s Petralona Cave (cf. also back cover page). Anthropos, 11: 207. Athens.

Poulianos A. (1986 m) – Amendment of the Anthropological Association of Greece statutes (cf. A.A.G.'s Archive 5th of November). Athens. / Πουλιανς Α. (1986 m) Τροποποηση τουκαταστατικο  της Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 5 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1988 a) – The peopling of Europe. Abstracts, 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. July 25-31, 1988, Zagreb (in press). / Πουλιανός A. (1988 a) – Η κατοίκηση της Ευρώπης. Abstracts, 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. July 25-31, 1988, Zagreb (υπό δημοσίευση).

Poulianos A. (1988 b) – We are under persecution (cf. Ρress 28 of May). Athens. / Πουλιανός A. (1988 b) – Τελούμε υπό διωγμό (πρβλ. Τύπο 28-5). Αθήνα.

Poulianos A. (1988 c) – A Letter from the Anthropological Association of Greece (cf. Press 1st of Ju'y). Ikaria. / Πουλιανός A. (1988 c) – Επιστολή της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 1η Ιουλίου). Ικαρία.

Poulianos A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. TO KNOW THE MAN - Homage to SANTIAGO GENOVES (: 215-218). National Univercity of Mexico. / Poulianos A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. PARA CONOCER AL HOMBRE - Homenaje a - SANTIAGO GENOVES. UNIVERSITAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. / Πουλιανός A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Γνωριμία με τον Άνθρωπο. Αφιέρωμα στον Σαντιάγκο Γκενοβές (: 215-218). Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικό.

Πουλιανς Α. (1990 b) – Μυκηνακ κρανα της Θεσσαλας. νθρωπος, τ. 12, σελ. 150-154. Αθνα. (Πρβλ. σημεωση 3ης κδοσης της «Καταγωγς των Κρητν», σελ. 14, κτω-κτω, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1990 b) – Mycenean skulls from Thessaly. Anthropos 12: 150-154. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 14, of the same author).

Poulianos A. (1991) – The inhabitation of Europe (by human beings). "Parenthesis", v. 4, Athens. / Πουλιανός A. (1991) – H κατοίκηση της Ευρώπης (από ανθρωπίδες). "Παρένθεση", τ. 4, Αθήνα.

Poulianos A. (1993 a) – Sarakatsani, the most ancient peaple of Europe, pp. 186. Athens. / Πουλιανός Α. (1993 a) – Σαρακατσάνοι, ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, σελ. 186. Αθήνα.

Poulianos A. (1993 b) – Reply of the Anthropological Association of Greece to a question for Parliament deputies (cf. January Press). Athens. / Πουλιανς A. (1993 b) – Η ελληνικ, η αρχαιτερη γλσσα στην Ευρπη (πρβλ. Τπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1993 c) – The origins of the Skopje people (cf. Press of 1st March). Athens. / Πουλιανς A. (1993 c) – Η καταγωγ των Σκοπιανν (πρβλ. Τπο 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1993 d) – The close blood relations of the Balkan peoples (cf. Press of 1st May). Athens. / Πουλιανς A. (1993 d) – Οι στενο συγγενικο δεσμο αματος των βαλκανικν λαν (πρβλ. Τπο1ηςΜαου). Αθνα.

Poulianos A. (1994 a) – Regarding the function of the Museum by the Anthropological Association of Greece (cf. Press of 9 March). Nea Moudania. / Πουλιανός A. (1994 a) – Αναφορικά με τη λειτουργία του Μουσείου από την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (πρβλ. Τύπο 9 Μαρτίου). Νέα Μουδανιά.

Poulianos A. (1994 b) – Announcement / denunciation of the Anthropological Association of Greece (cf. Press of 28 September). Nea Moudania. / Πουλιανός A. (1994 b) – Ανακοίνωση / καταγγελία της ΑΕΕ  (πρβλ. Τύπο 28 Σεπτεμβρίου). ΝέαΜουδανιά.

Poulianos A. (1994 c) – Rejoinder on Thessaloniki Un. document of 29 September ( cf. A.A.G.'s Archive of 5th of October). Athens. / Πουλιανς A. (1994 c) – Ανταπντηση στο απ 29 Σεπτεμβρου γγραφο του ΑΠΘ (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 5 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1994 d) – An answer regarding the “migrated” archanthropus (cf. Press of 7 October). Nea Moudania. / Πουλιανός A. (1994 d) – Απάντηση για τον "ξενιτεμένο" αρχάνθρωπο (πρβλ. Τύπο 7 Οκτωβρίου). ΝέαΜουδανιά.

Poulianos A. (1995) – AAG to the Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the No of expatriated fossils from Petralona cave to Hannover (cf. AAG's Archive of 21 March)Athens. / Πουλιανός A. (1995) – ΑΕΕ προς ΕΠΣ για αριθμό απολιθωμάτων που "ταξίδεψαν" από το Σπήλαιο Πετραλώνων στο Ανόβερο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1996 a) – The palaeolithic period in Macedonia (Greece). Archaeology & Arts, 60: 17-18. Athens. / Πουλιανός A. (1996 a) – Η παλαιολιθική εποχή στη Μακεδονία (Ελλάς). Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 60, σελ. 17-18. Αθήνα.

Poulianos A. (1996 b) – New sensational evidence about the space and time of human's appearance on Earth (cf. Press of Jan. & October 16). Athens. / Πουλιανός Α. (1996 b) – Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το χώρο και το χρόνο της εμφάνισης του ανθρώπου στη Γη (πρβλ. Τύπο Ιαν. και 16 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1997 a) – New extrajudicial to the (Khalkidhiki’s) governor (cf. A.A.G.'s Archive of 1st March). / Πουλιανς Α. (1997 a) – Νο εξδικο προς νομρχη (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1 Μαρτου).

Poulianos A. (1997 b) – Response of the Anthropological Association of Greece to Mrs Rapti's publication of 31 May (cf. A.A.G.'s Archive of 3 June). Athens. / Πουλιανός Α. (1997 b) – Απάντηση στη δημοσίευση της κ. Ρπτη της 31 Μαου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 3 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1997 c) – Answer to Khalkidhiki’s governor interview (cf. Press 5th of July) . Nea Moudania. / Πουλιανς Α. (1997 c) – Απντηση της ΑΕΕ σε συνντευξη του νομρχη Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 5 Ιουλου). Να Μουδανι.

Poulianos A. (1997 d) – Document towards E.O.T. (Hellenic Organization for Tourism) regarding various matters aw well as self-judgments of its employ Mr. K. Papadopoulos (cf. A.A.G.'s Archive of 29 July). / Πουλιανς Α. (1997 d) – γγραφο προς ΕΟΤ για διφορα θματα, πως και τις αυτοδικες του υπαλλλου του κ. Κ. Παπδπουλου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 29 Ιουλου).

Poulianos A. (1997 e) – Court judgments are not won due to "position" or "rule of authority" (cf. Press 11th of November). Nea Moudania. / Πουλιανς Α. (1997 e) – Οι δικαστικς αποφσεις δεν κερδζονται λγω "θσεως" "ελω εξουσας"(πρβλ. Τπο 11 Νοεμβρου). Να Μουδανι.

Poulianos A. (1998 a) – Man first appeared in Khalkidhiki (cf. January Press). Athens. / Πουλιανς Α. (1998 a) – Ο νθρωπος πρωτοεμφανστηκε στη Χαλκιδικ (πρβλ. Τπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1998 b) – The (Petralona) Museum must remain under the auspices of the Anthropological Association of Greece... (cf. Press of 7th March). Nea Moudania. / Πουλιανς Α. (1998 b) – Να παραμενει το Μουσεο στην Α.Ε.Ε… (πρβλ. Τπο 7 Μαρτου). Να Μουδανι.

Poulianos A. (1998 c) – New extrajudicial to the (Khalkidhiki’s) governor. (cf. A.A.G.'s Archive of 1st March). / Πουλιανς Α. (1998 c) – Νο εξδικο προς νομρχη (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1 Μαρτου).

Poulianos A. (1999) – AAG's recourse to the Administrative Supreme Court for not granting permission of excavations at the Petralona Cave by the "Ministry of Culture" (cf. A.A.G.'s Archive of 20 May). Athens. / Πουλιανός Α. (1999) – Προσφυγή της ΑΕΕ στο ΣτΕ για μη χορήγηση αδείας ανασκαφών στο σπήλαιο Πετραλώνων εκ μέρους του "Υπουργείου Πολιτισμού" (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 20 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2002) – Dedication of Aris N. Poulianos to his son's birthday in the book about Petralona Archanthropus (cf. A.A.G.'s Archive of 15 July). Athens. Athens. / Πουλιανός A. (2002) – Αφιέρωση του Άρη Ν. Πουλιανού στα γεννέθλια του γιου του στο βιβλίο για τον Αρχάνθτωπο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 15 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2003) – AAG towards the Ministry of Culture regarding the fossils of Petralona Cave at Thessaloniki University (cf. A.A.G.'s Archive of 29 February). Athens. / Πουλιανός A. (2003) – ΑΕΕ προς ΥΠΠΟ για τα ευρματα απ το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς του ΑΠΘ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 29 Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 a) – The «Law-tragic» attack on AAG by the professor of Thessalonca Univercity and Minister of Culture Evangelos Venizelos during a "conference's" greeting (cf. A.A.G.'s Archive of 17 April). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 a) – «Νομικοτραγική» και συντεχνιακή η επίθεση στην ΑΕΕ από τον συνταγματολόγο του ΑΠΘ και Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο σεχαιρετισμό «ημερίδας» (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 b) – The "complaint" for allegedly smuggling of the Anthropological Association of Greece etc in Petralona (cf. A.A.G.'s Archive of 17 May). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 b) – Η "καταγγελία" για δήθεν λαθρανασκαφές ΑΕΕ κλπ στα Πετράλωνα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 c) – The damages that suffered Petralona skull in Thessalonica University (cf. A.A.G.'s Archive of 16 September). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 c) – Οι καταστροφές που έχει υποστεί στο ΑΠΘ το κρανίο του αρχανθρώπου των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 16 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2005 d) – Towards the Ministry of Culture concerning the guarding of Petralona skull in Thessalonica University (cf. A.A.G.'s Archive of 27 October). Athens. / Πουλιανός Α. ( 2005 d) – Προς το ΥΠΠΟ σχετικά με τη φύλαξη του κρανίου των Πετραλώνων στο ΑΠΘ ((πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 27 Οκτωμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2007 a) – Dedication to wife (cf. A.A.G.'s Archive of 4th July). Athens. / Πουλιανός A. (2007 a) – Aφιέρωση στη σύζυγο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 4 Ιουλίου ). Αθήνα.

Poulianos A. (2007 b) – Responce to the groundless claim of repairing the drainage at Petralona Museum (cf. A.A.G.'s Archive of 5th & 8th October). Athens. / Πουλιανός A. (2007 b) – Απάντηση στον ανυπόστατο ισχυρισμό της επισκευής της αποχέτευσης του Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5 και 8 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2010) – Μeasures to avoid further damages on the skull of Petralona archanthropus (cf. A.A.G.'s Archive of 19 July). Athens. / Πουλιανς A. (2010) – Mτρα για την αποφυγ παραπρα καταστροφν στο κρανο του Πετραλνειου Αρχανθρπου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2011 a) – Proposal of cooperation with the Hellenic Ministry of Culture and the Municipality of Moudania as concerns the inclusion of Petralona Cave in the NSRF (National Strategic Reference Framework, cf. A.A.G.'s Archive of January the 5th). Athens. / Πουλιανός A. (2011 a) – Πρόταση συνεργασίας με ΥΠΠΟ και Δήμο Μουδανιών για ένταξη του Σπηλαίου Πετραλώνων σε ΕΣΠΑ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 5ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 b) – Inaccurate and antipulianic statements - monologues of three local agents (cf. A.A.G.'s Archive of January the 22nd). Athens. / Πουλιανός A. (2011 b) – Ανακριβείς κι αντιπουλιανικές οι δηλώσεις - μονόλογοι τριών τοπικών παραγόντων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22ας Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 c) – Appeal towards the Government to not implement the decision 88 of the Supreme Administrative Court (cf. A.A.G.'s Archive of February the 1st). Athens. / Πουλιανός A. (2011 c) – Έκκληση στην Κυβέρνηση για μη εφαρμογή της απόφασης 88 / 2011 του ΣτΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 d) – Terribly damaging for the international science the attack on my work (cf. A.A.G.'s Archive of May). Athens. / Πουλιανός A. (2011 d) – Τρομακτικά επιζήμια για την επιστήμη διεθνώς η επίθεση στο έργο μου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 e) – The need of recording by the state the Cave and the Anthropological Museum's Petralona findings (cf. A.A.G.'s Archive of May 27th). Athens. / Πουλιανός A. (2011 e) – Ανάγκη καταγραφής εκ μέρους του ΥΠΠΟ χώρων και ευρημάτων Σπηλαίου - Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 27ης Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 f) – Private objects of the Anthropological Association of Greece and / or mine at Petralona Cave and the adjacent Museum (cf. A.A.G.'s Archive of May 31st). Athens. / Πουλιανός A. (2011 f) – Ιδιωτικά αντικείμενα δικά μου ή / και της ΑΕΕ στον αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου Πετραλώνων και το Ανθρωπολογικό Μουσείο(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 31ης Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 g) – A synoptic overall of the attacks of all sorts of "regimists" against the investigations at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 g) – Σύνοψη των επιθέσεων των κάθε λογής "καθεστωτικών" στις έρευνες στο Σπήλαιο Πετραλώνων(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 h) – This year's Pan-Hellenic Speleological Meeting in Candia (cf. A.A.G.'s Archive of October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 h) – Η φετινή Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Χανιά (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 i) – Issues related to the LAOS (political party) question at the Greek Parliament on 20 - 7 - 2011 (cf. A.A.G.'s Archive of 6 October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 i) – Ζητήματα σχετικά με την ερώτηση του Λ.Α.Ο.Σ. της 20 - 7 - 2011 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 j) – Questions towards the Ministry of Culture about the 8 - 8 - 2011 "Messenger"'s publication (cf. A.A.G.'s Archive of 6 October). Athens. / Πουλιανός A. (2011 j) – Ερωτήματα σχετικά με δημοσίευμα Αγγελιοφόρου της 8 - 8 - 2011 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 κ) – Sound "rendition" (performance) of Ikaria's Hymn on You Tube (cf. A.A.G.'s Archive of 7 October & 10-9-1922). Athens. / Πουλιανός A. (2011 κ) – Ηχητική απόδοση του Ύμνου της Ικαρίας  στο You Tube (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 7 Οκτωβρίου και 10-9-1922). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 l) – Question to the Ministry of Culture for Petralona Archanthropus, in relation to newsbomb article of 27-01-2011 (cf. A.A.G.'s Archive of 2 December). Athens. / Πουλιανός A. (2011 l) – Ερώτημα προς ΥΠΠΟΤ για τον Αρχάνθρωπο Πετραλώνων σχετικά με άρθρο σε newsbomb της 27-01-11 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 a) – Unacceptable approaches in the 827 / 28-4-2011 suggestion of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate, regarding lies on Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive of January the 20th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 a) – Απαράδεκτες οι μεθοδεύσεις και τα ψεύδη στην 827/28-4-2011 εισήγηση της ΕΠΣΒΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 20ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 b) – Transition paper of the 21-1-2012 Anthropological Assoviations's of Greece denunciation towards the Prime Minister Mr. Loucas Papadimos ( cf. A.A.G.'s Archive of January the 22nd). Athens. / Πουλιανός A. (2012 b) – Διαβίβαση της 20-1-2012 καταγγελίας της ΑΕΕ στον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22ας Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 c) – Stoning of the foundation cornerstone from the Petralona Anthropological Museum ( cf. A.A.G.'s Archive of 29 January and February the 1st). Athens. / Πουλιανός A. (2012 c) – Η αποτοίχιση του θεμέλιου λίθου από το Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 29 Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 d) – An allegedly (or at least very strange) “answer” of the Ephorate Paleoanthropology - Speleology of Northern Greece, regarding the supposedly same "chronological value" of Petralona & Apidima hominid skulls (cf. A.A.G.'s Archive of February the 6th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 d) – Μια δήθεν (ή τουλάχιστον πολύ περίεργη ) "απάντηση" της ΕΠΣΒΕ για υποτιθέμενη ίδια "χρονολογική αξία" ανθρώπινων κρανίων από τα Πετράλωνα και το Απήδημα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 6ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 e) – "Cultural"... lies to the question addressed on 27th of July 2011 towards the Greek Parliament (cf. A.A.G.'s Archive of February the 22nd). Athens. / Πουλιανός A. (2012 e) – Ψευδείς δηλώσεις του ΥΠΠΟΤ για τα οικονομικά της ΑΕΕ ενώπιον της Βουλής (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 f) – Armed merdering attack against me and my wife 200 m. from Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of March the 6th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 f) – Ένοπλη δολοφονική επίθεση εναντίον εμένα και της συζύγου μου 200 μ. από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 9ης Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 g) – Unfortunately, the absolute swamp in the trade unions too... (cf. A.A.G.'s Archive of April the 2nd). Athens. / Πουλιανός A. (2012 g) – Δυστυχώς το απόλυτο τέλμα και στα συνδικαλιστικά... (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 2ας Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 h) – Application of the Anthropological Association of Greece towards the Museum Council in relation to Petralona cave and its museum (cf. A.A.G.'s Archive of April the 6th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 h) – Αίτηση ΑΕΕ προς το Συμβούλιο Μουσείων για εισήγηση σχετικά με σπήλαιο - μουσείο κλπ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 9ης Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 i) – Barbarity of an archaeoligical guide during a speech of Dr. Aris Poulianos in Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive of April the 10th, August the 17th & September the 11th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 i) – Βαρβαρότητα αρχαιοφύλακα του ΥΠΠΟΤ σε ομιλία μου στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 10ης Απριλίου, 17ης Αυγούστουκαι ). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 j) – Audio interview regarding the armed assassination offensive against me and my wife on March the 8th (cf. A.A.G.'s Archive of April the 27th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 j) – Ηχητική συνέντευξη σχετικά με τη ένοπλη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον εμένα και της συζύγου μου 8 Μαρτίου (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 27ης Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 k) – Does the famous apology is also related to the negative applications against the Greek and the International Anthropology? (cf. A.A.G.'s Archive of May). Athens. / Πουλιανός A. (2012 k) – Άραγε η περίφημη συγγνώμη σχετίζεται και με τις αρνητικές επιδόσεις ενάντια στην ελληνική και διεθνή Ανθρωπολογία; (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 l) – Suspicious the indifference of the responsible personel as regards the proposals to the Central Archeological Council (cf. A.A.G.'s Archive of 22 May). Athens. / Πουλιανός A. (2012 l) – Ύποπτη η αδιαφορία των αρμοδίων για τις προτάσεις προς το ΚΑΣ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 n) – "Nullifed" juridically the right "hand" of Mr. E. Venizelos in Chalkidiki (cf. A.A.G.'s Archive of 28 June). Athens. / Πουλιανός A. (2012 n) – «Αχρηστεύτηκε» δικαστικά το δεξί «χέρι» του κ. Ε. Βενιζέλου στη Χαλκιδική (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 28 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 o) – To the Ministry of Culture: Stop persecuting my son, council member of the European Anthropological Association (cf. AAG’s 1859 Archive of 1st & 10th July). Athens. / Πουλιανός A. (2012 o) – Προς το Υπουργείο Πολιτισμού (κ. Αρβανιτόπουλο και Τζαβάρα): Nα σταματήσει η δίωξη εναντίον του γιου μου, μέλους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης & 10 ης Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 p) – Pretty much enough with the attacks of Mr. Venizelos against the origin of the Greeks (cf. AAG’s Archive of 2nd & 5th of July). Athens. / Πουλιανός A. (2012 p) – Αρκετά με τις "επιθέσεις"... του κ. Βενιζέλου εναντίον της καταγωγής των Ελλήνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 2ας5ης Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 q) – Access and guided tour of the Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 24th of August). Athens. / Πουλιανός A. (2012 q) – Πρόσβαση και ξενάγηση στο σπήλαιο Πετραλώνων(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 24 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 r) – The Anthropological Association of Greece is reconfirmed as concerns the separation of humans from the Anthropinae Primates (cf. AAG’s Archive of 25th of August). Athens. / Πουλιανός A. (2012 r) – Επιβεβαιώνεται η ΑΕΕ για διαχωρισμό ανθρώπων από Πρωτεύοντα - Ανθρωπίνες (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 25 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 s) – Consecutive and persistent distortions, "lies" etc of the Paleoanthropology - Speleology Northern Greece Ephorate (cf. AAG’s Archive September the 28th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 s) – Οι κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση διαστρεβλώσεις, «ανακρίβειες» κλπ της ΕΠΣΒΕ (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 28 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 t) – Interview to Intelligent Life (cf. AAG’s Archive November). Athens. / Πουλιανός A. (2012 t) – Συνέντευξη στο περιοδικό Intelligent Life  (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 u) – Disappearance of a finding from the Petralona Anthropological Museum  (cf. AAG’s Archive November). Athens. / Πουλιανός A. (2012 u) – Εξαφάνιση ευρήματος από το Ανθρωπολογικό Μουσείο της ΑΕΕ στα Πετράλωνα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 26ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 v) – Submission of untrue data to the House by public employees (cf. AAG’s Archive December the 24th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 v) – Υποβολή αναληθών στοιχείων στη Βουλή εκ μέρους δημοσίων υπαλλήλων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 24ης Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2012 w) – The Greek Archaeological Service, controlled by PASSOK (Andreas Papandreou's socialistic party - (cf. AAG’s Archive December the 24th). Athens. / Πουλιανός A. (2012 w) – Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Πασοκιστανοκρατούμενη (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 24ης Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2013 a) – The unlawful Archaeological Service, plunged into its blissful arrogance, continues, despite the extreme national Greek crisis, to consider itself above any law (cf. AAG’s Archive of 13th April ). Athens. / Πουλιανς Α. (2013 a) – Η εν πολλας παρανομαις περιπεσοσα Αρχαιολογικ Υπηρεσα, καταποντισμνη στη μακρια υπεροψα της, συνεχζει, παρ την κρατη εθνικ κρση, να θεωρε τον εαυτ της υπερνω κθε νμου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 13 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2013 b) – The art critic Kostas Stavropoulos passed away (cf. AAG’s Archive 6th of June). Athens. / Πουλιανς Α. (2013 b) – φυγε απ κοντ μας ο τεχνοκριτικς Κστας Σταυρπουλος (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 6 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (2013 c) – The absolute absurdity of the Archaeological Service regarding ancient statues (cf. AAG’s Archive 1st of August). Athens. / Πουλιανς Α. (2013 c) – Στον απλυτο παραλογισμ της Αρχαιολογικς Υπηρεσας σχετικ με αρχαα αγλματα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (2013 d) – Suspicious theft of 5000 Euros at Petralona cave during the Holy Spirit day (cf. AAG’s Archive 1st of September). Athens. / Πουλιανς Α. (2013 d) – ποπτη κλοπ 5000 ευρ στο σπλαιο Πετραλνων του Αγου Πνεματος(πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2013 e) – More than 50 years regimists remain same and unchanged: liars, slanders and whatever else... (cf. AAG’s Archive 1st of October). Athens. / Πουλιανς Α. (2013 e) – Περισστερο απ 50 χρνια οι καθεστωτικο παραμνουν διοι κι απαρλλαχτοι: ψετες, συκοφντες και ,τι λλο... (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2014 a) – Once more on shameful orders of prohibition lecturing to students at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 10th February). Athens. / Πουλιανός A. (2014 a) – Ξανά για επαίσχυντες εντολές απαγόρευσης ομιλίας μου σε μαθητές (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 10 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 b) – Regarding the possibility of daily operation at Greek archaeological sites (cf. AAG’s Archive of 14th February). Athens. / Πουλιανός A. (2014 b) – Αναφορικά με τη δυνατότητα καθημερινής λειτουργίας των ελληνικών αρχαιολογικών χώρων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 c) – Question concerning other archanthropic bones found in 1960 at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 22nd April ). Athens. / Πουλιανός A. (2014 c) – Ερώτημα της ΑΕΕ γι' άλλα αρχανθρωπικά οστά που βρέθηκαν το 1960 στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 d) – The deliberate distortions of the Archaeological Service regarding its staff and work (cf. AAG’s Archive of 30th April ). Athens. / Πουλιανός A. (2014 d) – Οι σκόπιμες διαστρεβλώσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  σχετικά με το προσωπικό και το έργο της (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 30 Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 e) – Regarding the "new" Organization Low of the Ministry of Culture and especially for the Paleoanthropology - Speleology Ephorate & its paleoanthropologists (cf. AAG’s Archive of 26th May). Athens. / Πουλιανός A. (2014 e) – Περί "νέου" Οργανισμού του ΥΠΠΟ και ειδικότερα για ΕΠΣ και Παλαιοανθρωπολόγους της (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 26 Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 f) – Overflow the lies of the (Greek) Archaeological Service even on the Internet (cf. AAG’s Archive of June). Athens. / Πουλιανός A. (2014 f) – Ξεχειλίζουν πια και στο διαδίκτυο τα ψεύδη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 g) – The general Information regarding the Khalkidhiki’s Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of June). Athens. / Πουλιανός A. (2014 g) – Οι Γενικές Πληροφορίες διαδικτυακά για το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 h) – The question (of 22-4-2014) about the archanthropic bones of the 1960s remains unanswered (cf. AAG’s Archive of June the 4th). Athens. / Πουλιανός A. (2014 h) – Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα (της 22-4-2014) για αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί στο σπήλαιο Πετραλώνων το 1960 (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 4 Ιουνίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 i) – The "official views" regarding other human bones from Petralona cave are misleading (cf. AAG’s Archive of July). Athens. / Πουλιανός A. (2014 i) – Παρελκυστικές έως παραπλανητικές οι «επίσημες απόψεις» σχετικά με την ανεύρεση ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 j) – Dived to a vicious circle of the increasingly complex national Greek crisis (cf. AAG’s Archive of July). Athens. / Πουλιανός A. (2014 j) – Καταποντισμένοι στο φαύλο κύκλο της ολοένα πιο σύνθετης εθνικής κρίσης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 k) – Five years after the Parthenon Museum started to operate (cf. AAG’s Archive of July). Athens. / Πουλιανός A. (2014 k) – Πέντε χρόνια αφού λειτούργησε το Μουσείο του Παρθενώνα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Ιουλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 l) – As regards the bones of the Amphipolis Tomb (cf. AAG’s Archive of August 19th). Athens. / Πουλιανός A. (2014 l) – Για τα οστά του Τύμβου της Αμφίπολης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 19 Αυγούστου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 m) – The 19th European Anthropological Congress is held in Moscow (cf. AAG’s Archive of September). Athens. / Πουλιανός A. (2014 m) – Το 19ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας ολοκλήρωσε τις εργασίες του στη Μόσχα(πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 n) – The Marathon archaeological sites and the bones of Marathon soldiers (cf. AAG’s Archive of 22 September). Athens. / Πουλιανός A. (2014 n) – Οι αρχαιολογικοί χώροι του Μαραθώνα και τα οστά των Μαραθωνομάχων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 22 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 o) – The Ministry's of Culture inability to realize the necessity of Palaeoanthropology (cf. AAG’s Archive of Οctober). Athens. / Πουλιανός A. (2014 o) – H ανικανότητα του ΥΠΠΟΑ να αντιληφθεί την αναγκαιότητα της Παλαιοανθρωπολογίας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2014 p) – Open letter to the Ministry of Culture regarding the Amphipolis Tomb (cf. AAG’s Archive of 14th November). Athens. / Πουλιανός A. (2014 p) – Ανοιχτή επιστολή προς το ΥΠΠΟ αναφορικά με τον Τύμβο της Αμφίπολης (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14 Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2015 a) – The degradation of Petralona Cave must be stopped (cf. AAG’s Archive of 11th & 23rd March). Athens. / Πουλιανός A. (2015 a) – Να σταματήσει η υποβάθμιση του Σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 11 και 23 Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2015 b) – The junta background of the Archaeological Service (cf. AAG’s Archive of April ). Athens. / Πουλιανός A. (2015 b) – Οι χουντικές καταβολές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2016 a) – "Real News" and "Papyrus" about Petralona with data of 1961... (cf. AAG’s Archive of 15 May). Athens. / Πουλιανς A. (2016 a) – Αναφορ της "Ραλ" & της " Ππυρος" για τον νθρωπο των Πετραλνων με στοιχεα του 1961... (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 b) – Epistle to the "Real News" and "Papyrus" about Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 25 May). Athens. / Πουλιανς A. (2016 b) – Επιστολ προς  τη "Ραλ Νιοζ" & την " Ππυρος" για το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 25 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 c) – The scandalous "exploitation" of Zoniana Cave (cf. AAG’s Archive of 24 June). Athens. / Πουλιανς A. (2016 c) – Η σκανδαλδης «αξιοποηση» του σπηλαου Ζωνιανν (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 24 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 d) – Wise the proposal for permanent conducting the Olympic Games in Greece (cf. AAG’s Archive of 1st July). Athens. / Πουλιανς A. (2016 d) – Σοφ η πρταση για μνιμη τλεση των Ολυμπιακν Αγνων στην Ελλδα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 e) – Unacceptable the website of the Archaeological Service regarding Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 7, 20 & 28 July, 3 August, 15 September & 31 Οctober). Athens. / Πουλιανς A. (2016 e) – Απαρδεκτη η επσημη ιστοσελδα του ΥΠΠΟΑ για το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 7ης, 20ης, 28ης Ιουλου, 3 Αυγοστου, 15 Σεπτεμβρου και 31 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 f) – Rejoinder on Zoniana Cave (cf. AAG’s Archive of August 31). Athens. / Πουλιανς A. (2016 f) – Σπλαιο Ζωνιανν Ανταπντηση (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 31 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 g) – The need to rescue the exploited Zoniana Cave (announcement to the panellenic 19th Cave Meeting, cf. AAG’s Archive of September 3rd & 7th). Athens. / Πουλιανς A. (2016 g) – Η ανγκη δισωσης του αξιοποιημνου Σπηλαου Ζωνιανν (ανακονωση για τη 19η πανελλνια σπηλαιολογικ συνντηση, πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 3ης και 7ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 h) – The Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, a Falsified Service (cf. AAG’s Archive of September 9th). Athens. / Πουλιανς A. (2016 h) – Η Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας, μια Ψευδεπγραφη Υπηρεσα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 9ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 i) – It is shameful to "officially" give responds by a complainant (cf. AAG’s Archive of September 15th). Athens. / Πουλιανς A. (2016 i) – Εναι επασχυντο να απαντ «επσημα» ο καταγγελλμενος (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 j) – New oeconomic irregularities to be covered up by the Greek Ministry of Culture? (cf. AAG’s Archive of September 26th). Athens. / Πουλιανς A. (2016 j) – Νες προς συγκλυψη οικονομικς ατασθαλες εντς ΥΠΠΟΑ; (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 26ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 k) – Final tribute to the ex. President of Hellenic Democracy Kostis Stephanopoulos (cf. AAG’s Archive of Dicember 1st). Athens. / Πουλιανς A. (2016 k) – στατος φρος τιμς στον τ. ΠτΔ Κωστ Στεφανπουλο  (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 l) – Allegedly "guided tour" of the Archaeological Service's employees at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of Dicember 15th). Athens. / Πουλιανς A. (2016 l) – Δθεν «ξενγηση» υπαλλλων της Αρχαιολογικς Υπηρεσας στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 a) – Helladopithecus is the correct taxonomic naming of Greacopithecus (cf. AAG’s Archive of 26 May). Athens. / Πουλιανς A. (2016 a) – Helladopithecus εναι η σωστ ταξονομικ ονομασα του Greacopithecus (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 26 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 b) – Helladopithecus (Greacopithecus, cf. AAG’s Archive of 19 June). Athens. / Πουλιανς A. (2016 b) – Ελλαδοπθηκος («Γραικοπθηκος», πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 c) – Another unfortunate action, the Archeoloical Service's 19-6-2017 response (cf. AAG’s Archive of 19 July). Athens. / Πουλιανς A. (2016 c) – Μια ακμα στοχη ενργεια, η απ 19-6-2017 απντηση της ΓΔΑΠΚ ( πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2017 a) – Helladopithecus is the correct taxonomic naming of Greacopithecus (cf. AAG’s Archive of 26 May). Athens. / Πουλιανς A. (2017 a) – Helladopithecus εναι η σωστ ταξονομικ ονομασα του Greacopithecus (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 26 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (2017 b) – Helladopithecus (Greacopithecus, cf. AAG’s Archive of 19 June). Athens. / Πουλιανς A. (2017 b) – Ελλαδοπθηκος («Γραικοπθηκος», πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (2017 c) – Another unfortunate action, the Archeoloical Service's 19-6-2017 allegedly response (cf. AAG’s Archive of 19 July). Athens. / Πουλιανς A. (2016 c) – Μια ακμα στοχη ενργεια, η απ 19-6-2017 απντηση της ΓΔΑΠΚ ( πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2017 d) – New impudent and unlawful non-response of the Ministry of Culture as regards Helladopithecus (cf. AAG’s Archive of 7 August). Athens. / Πουλιανς A. (2017 d) – Να θραστατη ως παρνομη μη απντηση του υπ. Πολιτισμο περ Ελλαδοπθηκου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 7 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (2017 e) – Sins of Samaras, Venizelos, Geroulanos, Tzavaras and others... pester Koniordou (cf. AAG’s Archive of December, in press). Athens. / Πουλιανς A. (2017 e) – Αμαρτες των Σαμαρ, Βενιζλου, Γερουλνου, Τζαβρα κ.… παιδεουσι Κονιρδου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ Δεκεμβρου, υπ κδοση). Αθνα.

Poulianos A. (2018 a) – Concerning the Athens - Skopje matter (cf. AAG’s Archive of 22 February). Athens. / Πουλιανς A. (2018 a) – Αναφορικ με το ζτημα Αθηνν - Σκοπων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 22 Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 b) – Towards Pavlopoulos, Tsipras, Gerovassili and Koniordou (cf. 22-1-2018 regarding the allegedly "new" Organism (ruling low) of the Greek Ministry of Culture (cf. AAG’s Archive of 21 January, as well as 1st, 4th or 5th April). Athens. / Πουλιανς A. (2018 b) – Προς... Παυλπουλο, Τσπρα, Γεροβασλη και Κονιρδου σχετικ με το δθεν "νο" Οργανισμ του Υπουργεου Πολιτισμο κι Αθλητισμο (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 21 Ιανουαρου, καθς και 1, 4 5 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 c) – Need for further dialogue concerning the recent Athens - Skopje agreement (cf. AAG’s Archive of 1st July). Athens. / Πουλιανς A. (2018 c) – Ανγκη παραπρα διαλγου αναφορικ με την πρσφατη συμφωνα Αθηνν - Σκοπων(πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 d) – Comments on the parliamentary question (5th of July) and the publication (10th of July) in the newspaper Eleutheri Ora (cf. AAG’s Archive of 15th July). Athens. / Πουλιανς A. (2018 d) – Σχολιασμο επ της βουλευτικς ερτησης (5-7) και της δημοσευσης (10-7) στην Ελ. ρα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 e) – Further intervention on the Athens-Skopje issue to the prime ministers of both neighboring countries (i.e. Tsipras & Zaef, cf. AAG’s Archive of 15th July & 1st August & 1st December). Athens. / Πουλιανς A. (2018 e) – Περαιτρω παρμβαση για το ζτημα Αθηνν - Σκοπων προς τους πρωθυπουργος αμφοτρων των γειτονικν χωρν (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15 Ιουλου και 1ης Αυγοστου και 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 f) – Appeal to the Region of Central Macedonia for non-granting NSRF against Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 15th July). Athens. / Πουλιανς A. (2018 f) – κκληση σε Περιφρεια Κ. Μακεδονας για μη χοργηση ΕΣΠΑ κατ του Σπ. Πετραλνων(πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 15 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 g) – By an other "Administrative Investigation" is tried to suppress (autistically?) the basic palaeo-antropological voice that the (Greek) Archaeological Service disposes... (cf. AAG’s Archive of 1st, 4th & 9th October). Athens. / Πουλιανς A. (2018 g) – Με μια να Ε.Δ.Ε. η Αρχαιολογικ Υπηρεσα συνεχζει την ασμφορη για το Ελληνικ Δημσιο προσπθεια να καταπνξει (αυτιστικ;) τη σημαντικτερη παλαιοανθρωπολογικ φων που διαθτει...(πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1, 4 και 9 Oκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 h) – Even an NSRF of 1 million euros is being used against Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 1st November & 1st December). Athens. / Πουλιανς A. (2018 h) – Επιστρατεεται ακμα κι να ΕΣΠΑ 1.000.000 ευρ εναντον του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Νοεμβρου και 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2018 h) – Even false propaganda against my wife and medical doctor is set in the anti-Poulianos campain (cf. AAG’s Archive of 1st December). Athens. / Πουλιανς A. (2018 h) –Τα βαλαν ακμα και με την ιατρ σζυγ μου στην αντιπουλινεια εκστρατεα τους (πρβλ. ΑρχεοΑ.Ε.Ε. 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 a) – Photographic documentation of the Petralona human skull preservation status (cf. AAG's Archive 19 of February). Athens. / Πουλιανς Α. (2019 a) – Φωτογραφικ τεκμηρωση της κατστασης διατρησης του κρανου του Αρχανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 19 Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 b) – Information regarding the 28 shcolars of the Petralona Archanthropous skull (cf. AAG's Archive 21 of February). Athens. / Πουλιανός Α. (2019 b) – Πληροφορίες για 28 μελετητές αρχανθρωπικού κρανίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 21ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2019 c) – How difficult is it to protect the Halkidiki's Archanthropus skull? (cf. AAG's Archive 1st of April). Athens. / Πουλιανός Α. (2019 c) – Τόσο δύσκολο είναι πια να προστατευθεί το κρανίο του Αρχανθρώπου της Χαλκιδικής; (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Απριλίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2019 d) – Seeking information about the Leonidio cave (cf. AAG's Archive of 18th April). Athens. / Πουλιανς Α. (2019 d) – Αναζητντας πληροφορες για το σπλαιο Λεωνιδου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 18 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 e) – Regarding the 28 Archanthropus skull's shcollars (cf. AAG's Archive of 21st of March). Athens. / Πουλιανς Α. (2019 e) – Αναφορικ με τους 28 μελετητς του κρανου του Αρχανθρπου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 21 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 f) – Do not close Petralona Cave (cf. AAG's Archive of 22 of February & March 17). Athens. / Πουλιανς Α. (2019 f) – Να μην κλεσει το Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22 Φεβρουαρου και 17 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2019 g) – Again regarding the 28 shcollars of the Petralona Archanthropus skull (cf. AAG's Archive of 22 March). Athens. / Πουλιανς Α. (2019 g) – Ξαν σχετικ με τους 28 μελετητές του αρχανθρωπικο κρανίου του σπηλαου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22 Μαρτου). Αθνα.

Πουλιανς A. (2019 h) – Αγωγ κατ του "ελληνικο" Δημοσου, για πολυετ και βρβαρο διωγμ της παλαιοανθρωπολογας - δικηγρος Χρ. Τρπλης (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 6 Ιουνου). Θεσσαλονκη. / Poulianos A. (2019 h) – Lowsuit against the "greek" ministrty of culture, regarding the perennial and barbarian persecution against palaeoanthropology - attorney Chr. Triplis (cf. A.A.G.'s Archive of 6th of June). Thessalonika.

Πουλιανς Α. (2019 i) – Ο σκελετς ελφαντα του Περδκκα Πτολεμαδας (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Δεκεμβρου). Αθνα. / Poulianos A. (2019 i) – The Perdikkas' elephant skeleton (cf. A.A.G.’s Archive of 3 December). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 a) – Η «εξαφνιση»; του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. της 7 και 8 Ιανουαρου). Αθνα. / Poulianos A. (2020 a) – The "disappearance"? of Perdiccas' 3,000,000-year-old elephant skeleton (cf. AAG's archieve 7 & 8 of Jannuary). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 b) – Ξαν για τον ελφαντα του Περδκκα Πτολεμαδας (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 31 Μαρτου). Αθνα. / Poulianos A. (2020 b) – Again on the Perdikkas elephant (cf. AAG's archive 31 of March). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 c) – Νετερα δεδομνα για τις καταστροφς που χει υποστε το κρανο του Αρχανθρπου (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 31 Μαρτου). Αθνα. / Poulianos A. (2020 c) – Newer data regarding the damages provoked to the Petralona Archanthropus skull (cf. AAG's archive 6 of April). Athens.

Poulianos A. & G. Bhat (1980) – Stone Age reconnaissance around Petralona Cave. Anthropos, 7: 260-273. Athens. / Πουλιανός A. & G. Bhat (1980) – Αναγνώριση της λίθινης εποχής γύρω από το Σπήλαιο Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 260-273. Αθήνα.

Poulianos A. & E. Machairas (1998) – AAG's recourse to the Administrative Supreme Court against decisions to expel it from Petralona Cave by the "Ministry of Culture" (cf. AAG’s Archive of 1st June). / Πουλιανός Α. και Ε. Μαχαίρας (1998) Προσφυγή της ΑΕΕ στο ΣτΕ για ακύρωση αποφάσεων αποβολής της από το σπήλαιο Πετραλώνων εκ μέρους του "Υπουργείου Πολιτισμού" (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 1ης Ιουνίου).

Poulianos A., Mageiras P., Tsiomis K. & Moustakas N. (2012) – Autopsy upon the monstrosities that take place in Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of January the 21st). Athens. / Πουλιανός A., Μάγειρας Π., Τσιώμης Κ. και Μουστάκας Ν. (2012) – Αυτοψία επί των τερατουργημάτων που συντελούνται στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 21ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. & V. Κoussoulas (2013) – Extra-judicial to the Minister of Culture and the Central Archeological Council in order to not grant an illegal permission for excavations to the Northern Greece Ephorate of Paleoanthropology-Speleology at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive 14th of June). Athens. / Πουλιανός Α. και Β. Κούσουλας (2013) – Εξώδικη προς Υπουργό Πολιτισμού και ΚΑΣ για μη χορήγηση παράνομης άδειας ανασκαφών στην ΕΠΣΒΕ στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14 Ιουνίου). Αθήνα.

Πουλιανς A. και Γ. Παπαθανασπουλος (1973) – Στην Ελλδα δεν ζησαν ποτ ανθρωποφγοι (πρβλ. τπο 11 Μαρτου). Αθνα. / Poulianos A. & G. Papathanassopoulos (1973) – In Greece never lived human-eating offsprings (cf. press March 11th). Athens.

Poulianos A. & N. Poulianos (1978 a) – New Miocene fauna at Micralona - Trillia, Khalkidhiki, Greece. Anthropos, 5: 3 - 41. Athens. / Πουλιανς Α. και Ν. Πουλιανς (1978 a) – Να μειοκαινικ πανδα στα Μικρλωνα - Τργλιας Χαλκιδικς, Ελλς. νθρωπος, 5: 3 - 41. Αθνα.

Poulianos A. & N. Poulianos (1978 b) – Hipparion fauna near Petralona. Anthropos, 5 49-53. Athens. / Πουλιανς Α. και Ν. Πουλιανς (1978 b) – Πανδα ιππαρου κοντ στα Πετρλωνα. νθρωπος, 5: 49 - 53. Αθνα.

Poulianos A. & Poulianos N. (1986) – "Print" of a flower in Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 90-93. Athens. / Πουλιανός A. & Πουλιανός N. (1986) – "Αχνάρι" ενός λουλουδιού στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος,11: 90-93. Αθήνα.

Poulianos A., N. Poulianos & E. Mikha (1978) – Open site artefacts in the vicinity of Petralona and their comparison with modern Greek stone implements for threshing. Anthropos, 5: 81-97. Athens. / Πουλιανς A., N. Πουλιανς & E. Μχα (1978) – Λθινα εργαλεα ανοικτο χρου Πετραλνων - Τργλιας (Χαλκιδικς) σε σγκριση με δοκανπετρες (του διου χρου).

Poulianos A. & D. Poulianou (2016) – ANNA SYNODINOU (cf. AAG’s Archive of January the 12th). Athens. / Πουλιανς A. και Δ. Πουλιανο (2016) – ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 12ης Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A., D. Poulianou & A. Besouglof (2019) – Overall interview on Youtube (cf. AAG's Archive 17th of March). Athens. / Πουλιανός Α., Δ. Πουλιανού & Α. Μπεζούγλωφ (2019) – Συνέντευξη στο Youtube (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 17ης Μαρτίου). Αθήνα.

Poulianos A. & Chr. Triplis (2016) – Appeal of the Anthropological Association of Greece against the 958 / 21-5-2015 Thessalonica Court decision (cf. AAG’s Archive of January the 15th). Athens. / Πουλιανς A. και Χρ. Τρπλης (2016) – Αναρεση ΑΕΕ κατ της 958 / 21-5-2015 απφασης Μονομελος Εφετεου Θεσσαλονκης (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 16ης και 22ας Ιανουαρου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. & Triplis N. (2006) – Extrajudicial against the Northern Greece Ephorate of Paleoanthropology - Speleology regarding defamation, as wella as an administrator appointed at Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of 26 July). Thessalonica. / Πουλιανός A. και Τρίπλης Ν. (2006) – ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ κατά ΕΠΣΒΕ για δυσφήμιση, καθώς και υπόλογο διαχειριστή διορισμένο στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 26 Ιουλίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 a) – Lack of legal competence of the Ministry of Culture as regards the Petralona Cave budget (cf. AAG’s Archive of January the 12th). Athens. / Πουλιανς A. και Ν. Τρπλης (2011 a) –  Νομικ αναρμοδιτητα του ΥΠΠΟ για ατηση υποβολς προπολογισμο σχετικ με το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 12ης Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 b) – Suspension request in order the Ministry of Culture not to apply the Supreme Administrative Court decision 88 (cf. AAG’s Archive of March the 21st). Thessalonica. / Πουλιανς A. και Ν. Τρπλης (2011 b) –  Ατηση αναστολς προκειμνου να μην εφρμοστε η απφαση 88 του ΣτΕ (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 21ης Μαρτου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 c) – Extra juridical to the Ministry Culture concerning the negative outcomes of the unjustified Poulianos expulsion from Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of November the 3rd). Athens. / Πουλιανς A. και Ν. Τρπλης (2011 c) –  ΕΞΩΔΙΚΗ προς το Υπ. Πολιτισμο για τα αρνητικ επακλουθα της αδικαιολγητης αποβολς Πουλιανο απ το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 3ης Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 c) – Extra juridical to the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the refusal of further studying the findings of Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of November the 4th). Athens. / Πουλιανς A. και Ν. Τρπλης (2011 c) –  ΕΞΩΔΙΚΗ προς την ΕΠΣΒΕ για ρνηση παραπρα μελτης ευρημτων Σπ. Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 4ης Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A., D. Poulianou & A. Besouglof (2019) – Overall interview on Youtube (cf. AAG's Archive 17th of March). Athens. / Πουλιανς Α., Δ. Πουλιανο & Α. Μπεζογλωφ (2019) – Συνντευξη στο Youtube (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 17ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2020) – The "disappearance"? of Perdiccas' 3,000,000-year-old elephant skeleton (cf. AAG's archieve 7 & 8 of Jannuary). Athens. / Πουλιανς Α. (2020) – Η «εξαφνιση»; του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. της 7 και 8 Ιανουαρου). Αθνα.

Belluomini G., L. Delitala, A. Poulianos & N. Poulianos (1988) – Epimerization ages of fossil teeth from Petralona Cave (Northern Greece). Abstracts of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology. May 27-29, Athens 1988. Report published under the title: The Man of Petralona, an estimated age by amino acid racemization dating. Published in Anthropos (1990) 12: 59-64. Athens. / Μπελουόμινι Γ, Λ. Ντελιτάλα, Α. Πουλιανός και N. Πουλιανός (1988) – Ηλικίες με βάση τα ίχνη επιμερισμού των απολιθωμένων δοντιών από το Σπήλαιο Πετραλώνων (Βόρεια Ελλάδα). Περιλήψεις των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Μάιος 27-29, Αθήνα 1988. (Σημ: Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε τελικά με τον τίτλο: Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων, η εκτιμώμενη ηλικία βάσει της ρακεμοποίησης των αμινοξέων. Άνθρωπος (1990) 12: 59-64. Αθήνα.

Hennig G. , Bangert U., Herr W. & A. Poulianos (1980) – Uranium series dating and T L Ages of Spelaeothems from Petralona Cave. Anthropos, 7: 174-214. Athens. / Χέννινγκ Γκ., Μπάντζερτ Ου., Χερρ Γ. και Α. Πουλιανός (1980) – Χρονολόγηση με τη σειρά ουρανίου και με θερμοφωταύγεια των σπηλαιοαποθέσεων του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 174-214. Αθήνα.

Hennig G., U. Bangert, W. Herr & A. Poulianos (1981) Errata of "Uranium Series dating and T L Ages of Spelaeothem from Petralona Cave. (initially published in Anthropos, 7: 174-214). Anthropos, 8: 235. Athens. / Χέννινγκ Γκ., Μπάντζερτ Ου., Χερρ Γ. και Α. Πουλιανός (1980) – Errata (Διόρθωση στο άρθρο: Χρονολόγηση με τη σειρά ουρανίου και με θερμοφωταύγεια των σπηλαιοαποθέσεων του Σπηλαίου Πετραλώνων, που αρχικ εχε δημοσιευθε στο Άνθρωπος, 7: 174-214.). Άνθρωπος, 8: 235. Αθήνα.

Ikeya M. & A. Poulianos (1979) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) age of the traces of fire at Petralona. Anthropos, 6: 44-47. Athens. / Ικέγια Μ. & Α. Πουλιανός (1979) – Ηλικία ιχνών φωτιάς στα Πετράλωνα με τη μέθοδο E.S.R. (ηλεκτρονικού συντονισμού στροφορμής). Άνθρωπος, 6: 44-47. Αθήνα.

Kurtén B. & A. Poulianos (1977) – New Stratigraphic and Faunal material from Petralona Cave - with special reference to the Carnivora. Anthropos, 4: 47-130. Athens. / Κουρτέν Μπ. & Α. Πουλιανός (1977) – Νέο στρωματογραφικό και πανιδικό  υλικό από το σπήλαιο Πετραλώνων - με ιδιαίτερη αναφορά στα Σαρκοφάγα. Άνθρωπος, 4: 47-130. Αθήνα.

Kurtén B. & A. Poulianos (1981) – Fossil Carnivora of Petralona Cave: Status 1980. Athens. Anthropos, 8: 9-56. / Κουρτέν Μπ. & A. Πουλιανός (1981) – Απολιθώματα Σαρκοβόρων από το Σπήλαιο Πετραλώνων: Κατάσταση 1980. Άνθρωπος, 8: 9-56. Αθήνα.

Lazaridou I., Bratsos D., Bratsou G., Poulianos A., Poulopoulos K. & A. Sifneos (1975) – The Palaeolithic era in Messolonghi. Anthropos v. II, p. 61-69. Athens. / Λαζαρδου Ιωννα, Μπρτσου Γεωργα, Μπρτσος Δημ., Πουλιανς Αρ., Πουλπουλος Κ. και Αντνης Σιφναος (1975) – Η Παλαιολιθικ εποχ στο Μεσολγγινθρωπος τ. ΙΙσ. 61-69.Αθνα.

Liritzis Y. & A. Poulianos (1980) – A radiation survey of Petralona Cave. Anthropos, 7: 252-259. Athens. / Λυριτζής Ι. και A. Πουλιανός (1980) – Έρευνα αναφορικά με την ακτινοβολία του Σπηλαίου Πετραλώνων. Άνθρωπος, 7: 252-259. Αθήνα.

Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) – The three skulls of European Homo erectus: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1st International Congress of Human Paleontology , 16-21 Oct., Proceedings. Nice. / Lumley M-A. De, A. Poulianos & N. Poulianos (1982) – Les trois cranes d'Homo erectus européens: Petralona, Tautavel, Steinheim. 1er Congrès International de Paléontologie Humaine, Résumes des Communications, 16-21 Oct., Nice. / Λαμλέ Μ-Α. Ντε, A. Πουλιανός & N. Πουλιανός (1982) – Τα τρία κρανία ευρωπαϊκών Homo erectus: Πετράλωνα, Τοταβέλ, Σταϊνχάιμ. Περιλήψεις ανακοινώσεων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας, Οκτ., 16-21, Νίκαια.

Maniatis J., Katsanos A. & A. Poulianos (1981) – A piece of iron ore in Petralona Cave. Athens. Anthropos 8: 152-154. / Μανιτης Ι., Κατσνος Α. και A. Πουλιανς (1981) – να τεμχιο σιδηρομεταλλεματος στο Σπλαιο Πετραλνων. νθρωπος 8: 152-154. Αθνα.

Tsekouras S., Marinos G., Kokkoros P., Poulianos A., Zafeiropoulos T., Mandamadiotis F. & G. Korkas (1968) – Minute (practical) at the Thessaloniki Un. - Geological Dep. regarding research at Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive 6th June). Thessaloniki. / Τσεκορας Σ., Μαρνος Γ., Κκκορος Π., Πουλιανς Α., Ζαφειρπουλος Τ., Μανδαμαδιτης Φ. και Γ. Κρκας (1968) – ΠΡΑΚΤΙΚΟ εν ΑΠΘ για ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. επσης Αρχεο Α.Ε.Ε. 6 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                              RETURN TO THE CONTENTS