ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε. (Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2021)

 

Ο υποψήφιος 2ου διδακτορικού, δρ γιατρός, με καταγωγή από τη Γεωργία, Γ. Εμπραλίτζε με θέμα στην ανθρωπολογία αυτή τη φορά: Σύνθεση των ερευνών στο σπήλαιο Πετραλώνων και η σημασία τους επίσης για την κοινωνία. / Medical doctor PhD with origins from Georgia, G. Ebralidze, defending the thesis in anthropology: Synthesis of the Petralona Cave research and its significance as regards the social community toο, επεσήμανε το γεγονός ότι παρόλο που το ΑΡΧΕΙΟ της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος είναι ευρύτατο (με πάνω από 3000 δεδομένα), ανάγκη είναι να συμπληρωθεί με επιπλέον άρθρα. Για το λόγο αυτό ανέλαβε να αναζητήσει επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται (έστω και έμμεσα) με τη διατριβή του - οι οποίες πάντως μέχρι σήμερα έλειπαν, όπως:

 

BAHN  P. G. (1977) – PYRENEAN PREHISTORY: PALAEOECONOMIC APPROACH. Anthropos, 4: 259 - 263. Athens. / Μπαν Π. (1977) – Παλαιοοικονομική μελέτη τής προϊστορίας των Πυρηναίων. ’νθρωπος, 4: 259 - 263. Αθήνα.

Γεωργίου Γ. (1977) – Βιβλιοπαρουσίαση για την κατανομή των ανθρώπινων ομάδων αίματος και άλλων πολυμορφισμών που συνέγραψαν οι Μούραντ Α. Ε., Κόπετς Α. Κ. και Ντομανιέβσκα – Σόμπτσζακ. ’νθρωπος, 4: 363 - 364. Αθήνα. / Georgiou G. (1977) – Book review regarding THE DISTRIBUTION OF THE HUMAN BLOOD GROUPS AND OTHER POLYMORPHISMS written by Mourant A. E., Copec A. C. & Domaniewska - Sobczak. Anthropos, 4: 363 - 364. Athens.

Ikeya M. (1977) – Electron Spin Resonance dating and Fission Track Detection of Petralona stalagmite. Anthropos, 4: 152-168. Athens. / Ικέγια M. (1977) – Χρονολόγηση με το συντονισμό της περιστροφής ηλεκτρονίων και τον εντοπισμό με την ανίχνευση ιχνών σχάσης σταλαγμίτη από τα Πετράλωνα. ’νθρωπος, 4: 152-168. Αθήνα.

Ικέγια M. (1977) – Επιστολή (για τις ανασκαφές). ’νθρωπος, 4: 378. Αθήνα. / Ikeya M. (1977) – Anthropos, Letter (regarding exavations at Petralona Cave). Anthropos, 4: 378. Athens. 

Κρετσόι Μ. (1977) – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ’νθρωπος, 4: 376-377. Αθήνα. / KRETZOI  M. (1977) – LETTER TO THE ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION OF GREECE. Anthropos, 4: 376-377. Athens.

Λυριτζής Γ. (1977) – Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΣΑΝ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. ’νθρωπος, 4: 174-191. Αθήνα. / Liritzis Y. (1977) – Archaelogical dating by thermoluminescence. Anthropos, 4: 363 -364. Athens.

Μπουρνιά Ε. (1977) – Βιβλιοπαρουσίαση της ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΙ ΣΧΑΣΕΙΣ. ’νθρωπος, 4: 169 - 173. Αθήνα. / Bournia E. . (1977) – Book review of the fission track dating. Anthropos 4:169-173. Athens.

Μαυρούκας Ζ. Π. (1977) – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ’νθρωπος, 4: 215 - 232. Αθήνα. / Mavroukas Zacharias (1977) – The pollution of the sea (summary). Anthropos, 4: 215 - 232. Athens.

ΜΟΤΣΙΟΣ  Γ. (1977) – Βιβλιοκρισία: Η ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ τού ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ. ’νθρωπος, 4: 359 - 362. Αθήνα. / Motsios Y. (1977) –  Book review regarding "The popular art of Pelion mountain", written by K. Makris, Athens 1976 (in Greek). Anthropos, 4: 359 - 362. Athens.

Παπαμαρινόπουλος Στ. Π. (1977) – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ. ’νθρωπος, 4: 192-214. Αθήνα. / Papamarinopoulos St. (1977) – The death of the dinosaurs by ultra-violet radiation of the planet during the "geomagnetic reversals period" (summary). Anthropos, 4: 192-214. Athens.

ΠΙΤΣΙΟΣ Θ. (1974) – Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑΣ. ’νθρωπος, 1: 33-39. / Pitsios Th. (1974) – The geographical distribution of colour blindnes. Anthropos, 1: 33-39. Athens.

ΠΙΤΣΙΟΣ Θ. (1977) – Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ. ’νθρωπος, 4: 5 - 36. / Pitsios Th. (1977) – Anthropological study of the Peloponnesian population (summary). Anthropos, 4: 5 - 36. Athens.

Πουλιανός Α. (1974) – Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΑΝΘΡΩΠΟΣ”.  τ. 1: 1 - 4. / Poulianos A. (1974) – THE SCIENCE OF ANTHROPOLOGY AND THE JOURNAL "ANTHROPOS". v. 1: 1 - 4.

Πουλιανός Α. (1977 a) – Ίχνη φωτιάς από το Σπήλαιο Πετραλώνων, τα αρχαιότερα γνωστά μέχρι σήμερα. ’νθρωπος, 4: 144-146. Αθήνα. / Poulianos A. (1977 a) – Traces of fire at the Petralona Cave, the oldest known up to day. Anthropos, 4: 144-146. Athens.

Πουλιανός Α. (1977 b) – Ο Πετραλώνειος Αρχάνθρωπος ήταν δεξιόχειρας. ’νθρωπος, 4: 147-151. Αθήνα. / Poulianos A. (1977 b) – The Petralonian Archanthropus was right handed. Anthropos, 4: 147-151. Athens.

Πουλιανός Α. (1977 c) – ΥΑΙΝΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. ’νθρωπος, 4: 234 - 237. Αθήνα. / Poulianos A. (1977 c) – A cave hyaena in Thessaly (in Greek). Anthropos, 4: 234 - 237. Athens.

ΣΠΥΡΟΥ Τ. και Μ. ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ (1977) – Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ. ’νθρωπος, 4: 338 - 358. Αθήνα. / Spyrou T. & M. Mytilinaios (1977) – The unity of the "historical" and "logical" in the process of knowledge (summary). Anthropos, 4: 338 - 358. Athens.

Ταμβάκη Α. (1977) – Καταγωγή, εξέλιξη και ερμηνεία των ανθρωπόμορφων ειδωλίων της προϊστορικής εποχής στο Αιγαίο. ’νθρωπος, 4: 265 - 337. Αθήνα. / Tamvaki A. (1977) – The origin, developement and interpratation of Aegean prehistoric anthropomorphic figurins. Anthropos, 4: 265 - 337. Athens.

Vlassopoulos N. (1977) –  Book review on the social psychology (of M. Argyl, London 1972). Anthropos, 4: 366 - 375. Athens. / ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  N. 1977) – Βιβλιοκρισία: "Η κοινωνική ψυχολογία τής εργασίας", Αργκυλ Μ., Λονδίνο 1972. ’νθρωπος, 4: 366 - 375. Αθήνα. /

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     -    RETURN TO THE CONTENTS