ΑΝΑΦΟΡΑ Πουλιανού Νικολάου ΠΕ Περιβάλλοντος ειδικότητας Παλαιοανθρωπολόγων, υπηρετούντος στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (ΕΕΙΣ)

Αθήνα, 19-10-2015

(Δια της ΕΠΣ)

ΓΙρος: Α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Β) Τη Γεν. Δ/νση Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ) Τη Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ)

Κοιν: 1) Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Π6487)

2)   Γ ραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)

3)   Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (ΑΕΕ)

Θέμα: Οίκοθεν αναβολή της 911/2015 προσφυγής μου ενώπιον του ΣτΕ.

Αξιότιμοι κ. κ.,

Στις 23-3-2015 υπέβαλα προς το Γ' Τμήμα του ΣτΕ αίτηση αναίρεσης / ακύρωσης της 37 / 15-12-2014 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ - ως προς το σκέλος της ποινής του υποβιβασμού κατά ένα διοικητικό βαθμό (από Β σε Γ), αναφορικά με την κατηγορία της δήθεν εκ μέρους μου δυσφήμησης του ΥΠΠΟΑ. Η αντίστοιχη δικάσιμος είχε οριστεί για τις 15-10-2015. Έτσι, από τις έξι συνολικά κατηγορίες που είχαν αρχικά απαγγελθεί, παρέμεινε σε εκκρεμότητα η υπό εκδίκαση προαναφερόμενη μία. Για την κατάθεση της αιτήσεως είχε εντός ολίγων ημερών ενημερωθεί η Γεν. Δ/νση Διοικητικού και η ΓΔΑΠΚ, με το 81736 / 48636 / 1273 / 500 / 26-3-2015 έγγραφο, το οποίο η ΕΠΣ διαβίβασε στα Κεντρικά 6-4-2015.

Την 15-10-2015 το ΣτΕ ανέβαλε οίκοθεν την εκδίκαση για τις 18-2-2016, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό της 16-10-2015. Η αναβολή αυτή, το πιθανότερο οφείλεται στο γεγονός ότι το ΥΠΠΟΑ δεν απέστειλε παρά μόνο 5-10-2015 φάκελο, του οποίου οι περίπου ~500 συνοδές σελίδες περισσότερο εστιάζουν στην ΑΕΕ, παρά στο ζήτημα που εκδικάζεται, με σχόλια ή κρίσεις ακόμα και πάνω σε ζητήματα που το Πειθαρχικό Συμβούλιο είχε ήδη αποφανθεί. Ως φυσικό αποτέλεσμα ήταν το εναπομείναν 10ήμερο (από 5 έως 15 Οκτωβρίου) να μην επαρκεί για την αντίστοιχη μελέτη των κατατεθειμένων 500 σελίδων εκ μέρους του ΣτΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες.