ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Αθήνα, 13-03-2015, αριθ. πρωτ.: Γ/ΕΞ/1684/13-03-2015

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 / 2015

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στο κατάστημά της την 11.03.2015 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Γ. Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Π. Χριστόφορου και τα αναπληρωματικά μέλη Σ. Βλαχόπουλος, ως εισηγητής, X. Ανθόπουλος, και Γ. Λαζαράκος, σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Λ. Κοτσαλή, Δ. Μπριόλα και Α.-Ι. Μεταξά, αντίστοιχα, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν οι Κ. Καρβέλη, ειδική επιστήμονας-δικηγόρος και Κ. Λιμνιώτης, ειδικός επιστήμονας-πληροφορικός, ως βοηθοί εισηγητές, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα: Ο Δ-ρ Ν. Πουλιανός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ΠΕ Περιβάλλοντος ειδικότητας Παλαιοανθρωπολόγου, βαθμού Β΄ στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας, με την υπ αριθμ. πρωτ. Ε/ΕΙΣ/5695/25.9.2014 προσφυγή του προς την Αρχή καταγγέλλει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας (εφεξής ΕΠΣΝΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού και στον σχετικό κατάλογο των υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων (αρχείο λογιστικού φύλλου-τύπου xls), αναρτήθηκε η πληροφορία ότι ο προσφεύγων τελεί σε αργία (κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε μετά από εξέταση της Αρχής στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο), ενώ αφενός δεν ετέθη σε αργία αλλά σε αυτοδίκαιη προσωρινή αργία δυνάμει της υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/Γ ΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/1592/ΤΔΜΝ/Α5 διαπιστωτικής πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία του γνωστοποιήθηκε με εμπιστευτικό έγγραφο την 22.11.2012, και αφετέρου η υπόθεσή του βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης τυχόν ευθυνών του. Κατά συνέπεια, όπως καταγγέλλει, η ΕΠΣΝΕ δημοσιοποίησε προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πειθαρχική του κατάσταση, τα οποία δεν είναι ακριβή και ενώ ακόμη η πειθαρχική διαδικασία που αφορά την ασκηθείσα πειθαρχική δίωξή του δεν έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το υπ αριθμ. Α.Π. 596/10.4.2014 (αριθμ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5721/26.9.2014) συμπληρωματικό έγγραφο του Πειθαρχικού Συμβούλιου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο κατέθεσε στην Αρχή ο προσφεύγων, με το υπ αριθμ. ΕΠ411/30.4.2010 έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, παραπέμφθηκε ενώπιον του Β Πενταμελούς Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού η υπόθεση της πειθαρχικής δίωξης του προσφεύγοντος και πειθαρχικώς διωκόμενου για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος, της αναξιοπρεπούς διαγωγής, της παράνομης χρήσης πράγματος και της άρνησης σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων και εγγράφων κατά την διεξαγωγή επιθεώρησης. Πλην όμως, το Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ανωτέρω αναφερόμενο από 10.4.2014 έγγραφό του ανέπεμψε την υπόθεση στην Δ/νση Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να καταστεί το παραπεμπτήριο έγγραφο ορισμένο και να συμπληρωθεί, λόγω έλλειψης περιγραφής πραγματικών περιστατικών τα οποία θα συνιστούσαν τα αποδιδόμενα στον καταγγέλλοντα πειθαρχικά παραπτώματα.

Μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εφορείας, ο προσφεύγων απευθύνθηκε στην ΕΠΣΝΕ και στην Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου Πολιτισμού με τις από 24.9.2014 και 26.9.2014 αντίστοιχες αιτήσεις-αναφορές του, διαμαρτυρόμενος για την συγκεκριμένη ανάρτηση (τις οποίες διαβίβασε στην Αρχή με τα υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5695/25.09.2014 και Γ/ΕΙΣ/5768/29.09.2014 έγγραφα αντιστοίχως). Σε απάντηση της σχετικής αιτήσεώς του, η ΕΠΣΝΕ τον ενημέρωσε την 29.9.2014 με σχετικό έγγραφό της (το οποίο ο προσφεύγων διαβίβασε στην Αρχή με το υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6106/09.10.2014) ότι η ανάρτηση του καταλόγου στον διαδικτυακό τόπο της Εφορείας έγινε στο πλαίσιο επικαιροποίησης του προσωπικού της Εφορείας και ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει το όνομά του στο μόνιμο προσωπικό της Εφορείας και περιγράφει την ισχύουσα κατάστασή του, η δε Δ/νση Επιθεώρησης διαβίβασε στις 6.10.2014 την σχετική αναφορά του στην Δ/νση Διοικητικού του ΥΙΙΠΟ και στην ΕΠΣΝΕ, προκειμένου να απαντήσουν λόγω αρμοδιότητάς τους (το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε στην Αρχή από τη Δ/νση Επιθεώρησης με το υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6065/09.10.2014 έγγραφο). Στη συνέχεια, η Δ/νση Επιθεώρησης, με το από 21.10.2014 διαβιβαστικό έγγραφό της, το οποίο κοινοποίησε και στην Αρχή (αρ. πρωτ. Αρχής: Γ/ΕΙΣ/6460/27.10.2014), διαβίβασε στον προσφεύγοντα την με αριθμ. πρωτ. ΕΠ148/20.10.2014 απάντηση της ΕΠΣΝΕ, την οποία όμως λόγω του εμπιστευτικού, όπως ισχυρίζεται, χαρακτήρα της δεν γνωστοποίησε στην Αρχή.

Η Αρχή στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων απέστειλε στην ΕΠΣΝΕ το υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/5695-1/13.10.2014 έγγραφο προς παροχή διευκρινίσεων επί της προσφυγής. Στο υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6430/23.10.2014 απαντητικό έγγραφό της, η ΕΠΣΝΕ ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3861/2010 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), η υπηρεσία απέστειλε επικαιροποιημένο κατάλογο του προσωπικού της στην Δ/νση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνεται το όνομα του προσφεύγοντος, στο μόνιμο προσωπικό της Εφορείας και περιγράφεται η υπηρεσιακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει διατυπωθεί σε διάφορα μη διαβαθμισμένα-εμπιστευτικά έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Στόχος της υπηρεσίας ήταν μόνον η ακριβής αποτύπωση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπηρετούντων στον προσδιορισμένο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιπρόσθετα, στο ίδιο έγγραφο η ΕΠΣΝΕ επισημαίνει ότι η κατάσταση σε αργία δεν συνεπάγεται την απώλεια της υπαλληλικής ιδιότητας, αλλά απλώς αναφέρεται στην προσωρινή παύση της άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων, ενώ η καταχώρηση και μόνον του ονόματος καταγγέλλοντος στον κατάλογο του προσωπικού της υπηρεσίας, δηλώνει ότι δεν προεξοφλείται το αποτέλεσμα της διερεύνησης της πειθαρχικής υπόθεσης από τα αρμόδια όργανα.

Επίσης, κατόπιν σχετικής αναφοράς του προσφεύγοντος στην Δ/νση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού στις 10.10.2014 (την οποία ο ίδιος διαβίβασε στην Αρχή με το υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6140/13-10- 2014 έγγραφο), η εν λόγω Δ/νση στην από 24.10.2014 απάντησή της προς την Εφορεία η οποία κοινοποιήθηκε και στην Αρχή (αρ. πρωτ. Αρχής: Γ/ΕΙΣ/6534/30.10.2014), ζητά από την Εφορεία να της γνωστοποιήσει τις προθέσεις της σχετικά με την συγκεκριμένη ανάρτηση, ώστε να προβεί με τη σειρά της στις απαραίτητες ενέργειες, και αναφέρει ότι ο ρόλος της Δ/νσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι η διαχείριση του διαδικτυακού τόπου www.yppo.gr καθώς και η εισαγωγή υλικού στην πλατφόρμα, το οποίο αποστέλλουν οι υπηρεσιακές μονάδες και οι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού με ευθύνη τους. Τέλος, ο προσφεύγων υπέβαλε στις 6.11.2014 και άλλη αναφορά σχετική με το θέμα στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας (την οποία διαβίβασε και στην Αρχή με το υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6763/07-11-2014 έγγραφο).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή με τις υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/767/5.2.2015 και Γ/ΕΞ/766/5.2.2015 κλήσεις αντίστοιχα κάλεσε τον Ν. Πουλιανό και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας να παραστούν στη συνεδρίαση του Τμήματος της Αρχής την 18.02.2015, προκειμένου να συζητηθεί η προσφυγή του Ν. Πουλιανού.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο προσφεύγων Ν. Πουλιανός και οι Ζυγούρη Ιωάννα και Κονταξή Χρυσάνθη, εκπρόσωποι της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ο προσφεύγων Ν. Πουλιανός κατά την ακροαματική διαδικασία αλλά και στο υπ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1175/24.02.2015 υπόμνημά του προς την Αρχή ανέφερε ότι: α)κατά την ακροαματική διαδικασία το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού παραδέχθηκε ότι αποτέλεσε σφάλμα, η από μέρους του δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο της θέσεως του σε αργία. Μάλιστα οι υπάλληλοι που εκπροσώπησαν το υπουργείο συμφώνησαν ότι η εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή φέρνει τον προσφεύγοντα σε δυσχερή θέση, εφόσον δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν αποτελεί πια μέρος του στελεχιακού δυναμικού του υπουργείου, β)δεν υπάρχει κάποιος νόμιμος σκοπός, που να δικαιολογεί την δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας στο οργανόγραμμα του υπουργείου και δη στην ιστοσελίδα του, γ) ακόμα και εάν το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο, δεν υποπίπτει στην ανωτέρω παράβαση, αυτό δεν σημαίνει ότι έπαυσε η προσβολή των προσωπικών του δεδομένων. Απαιτείται επιπρόσθετα, να μην υφίσταται στο διαδίκτυο ο επίδικος σύνδεσμος (link), ο οποίος έως σήμερα παραμένει ενεργός και δ) ότι δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να ευρίσκεται σε καθεστώς αργίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 37/15.12.2014 Απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού δια των εκπροσώπων της κατά την ακροαματική διαδικασία αλλά και στο υπ αριθμ.

πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1167/24.02.2015 εμπρόθεσμο υπόμνημά της προς την Αρχή ανέφερε ότι: α) η αναγραφή της ένδειξης αργία δίπλα στο όνομα του προσφεύγοντος αποσκοπούσε αποκλειστικά και μόνον στην πληρότητα του αναρτημένου καταλόγου του προσωπικού της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος, αναγράφηκε στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του καταλόγου, που ζητήθηκε από την αρμόδια Δ/νση του υπουργείου, και δεν είχε σκοπό να δυσφημήσει τον προσφεύγοντα. Βασικό μέλημα ήταν η προστασία τόσο της εφορείας όσο και του ιδίου του υπαλλήλου από ενδεχόμενη κατηγορία για απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης (σε περίπτωση ελέγχου είτε της αλήθειας των παρεχομένων στοιχείων είτε τήρησης του ωραρίου εργασίας), β) ο κατάλογος αυτός έχει ήδη αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του υπουργείου, ενώ η εφορεία έχει αποστείλει για ανάρτηση νέο κατάλογο του προσωπικού της, γ) στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου αυτή τη στιγμή αναφέρονται μόνον τα ονόματα του Προϊσταμένου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και των Τμηματαρχών. Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι σε σύνδεσμο αποθηκευμένο στη μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου Google εμφανίζεται ακόμη ο παλαιότερος κατάλογος του προσωπικού της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ζήτησε την 20.2.2015 με σχετικό έγγραφό της προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αφαιρεθεί οριστικά ο εν λόγω κατάλογος (το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε και στην Αρχή - αρ. πρωτ. Αρχής: Γ/ΕΙΣ/1166/24.02.2015).

Η Αρχή, μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου και αφού άκουσε τον εισηγητή και τους βοηθούς εισηγητές (οι τελευταίοι στη συνέχεια αποχώρησαν), μετά από διεξοδική συζήτηση

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β και γ του Ν. 2472/1997, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών επεξεργασίας, καθώς και να είναι ακριβή και εφόσον χρειάζεται να υποβάλλονται σε ενημέρωση. Συνεπώς, δεδομένα τα οποία δεν είναι αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και ακριβή δεν τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας.

Ακόμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. β του ν. 2472/2997, κατ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο. Τέτοια υποχρέωση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3861/2010, σύμφωνα με τις οποίες κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάβρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. α του ν. 2472/1997, η Αρχή μπορεί να επιβάλει στους υπευθύνους επεξεργασίας προειδοποίηση για παράβαση των υποχρεώσεών τους με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.

Από τα στοιχεία του φακέλου και την ακροαματική διαδικασία της συνεδριάσεως του Τμήματος της Αρχής την 18.02.2015 προέκυψε ότι η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού ανάρτησε στον διαδικτυακό της τόπο, στον σχετικό κατάλογο των υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων (αρχείο λογιστικού φύλλου-τύπου. xls), την πληροφορία ότι ο προσφεύγων Ν. Πουλιανός τελεί σε αργία, ενώ δεν ετέθη σε αργία αλλά σε αυτοδίκαιη προσωρινή αργία δυνάμει της υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΑΔΥ/ΔΙΟΙΚ/1592/ΤΔΜΝ/Α5 διαπιστωτικής πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο κατάλογος αυτός, όπως δήλωσε η ΕΠΣΝΕ, έχει ήδη αφαιρεθεί από τον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου, στον οποίο αυτή τη στιγμή αναφέρονται μόνον τα ονόματα του Προϊσταμένου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και των Τμηματαρχών. Ωστόσο η ΕΠΣΝΕ επισημαίνει ότι σε σύνδεσμο αποθηκευμένο στη μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου Google εμφανίζεται ακόμη ο παλαιότερος κατάλογος του προσωπικού της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας ζήτησε την 20.2.2015 με σχετικό έγγραφό της προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αφαιρεθεί οριστικά ο εν λόγω κατάλογος.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο κατάλογος που μνημονεύεται στο ανωτέρω έγγραφο (ειδικότερα, προσδιορίζεται σε αυτό ως ο κατάλογος που βρίσκεται στο σύνδεσμο http://www.yppo.gr/l/gl540.isp?obi id=2465). είναι δημόσια προσπελάσιμος μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής διεύθυνσης (στην οποία μπορεί να μεταβεί ένας χρήστης αν αναζητήσει στο Διαδίκτυο γενικές πληροφορίες για την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος). Ο εν λόγω κατάλογος είναι αποθηκευμένος σε βάση δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι στην προσωρινή ιστοσελίδα (cache) της μηχανής αναζήτησης Google που εμφανίζει στιγμιότυπα παλαιότερων ιστοσελίδων. Ο κατάλογος αυτός, στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, εξακολουθεί - όπως διαπιστώθηκε μετά από εξέτασή του - να αναφέρει ότι ο προσφεύγων είναι σε αργία.

Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στην κρινόμενη περίπτωση η πληροφορία που αναρτήθηκε από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού στον διαδικτυακό της τόπο, και ειδικότερα στον σχετικό κατάλογο των υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων ότι ο προσφεύγων Ν. Πουλιανός τελεί σε αργία είναι ανακριβής, εφόσον ο προσφεύγων τελούσε σε αυτοδίκαιη προσωρινή αργία.

Επειδή επιπρόσθετα η εν λόγω πληροφορία ήταν μη αναγκαία και μη πρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, που ήταν η πληροφόρηση του κοινού για το οργανόγραμμα της υπηρεσίας και για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων, όπως εξάλλου προβλέπεται ρητά και από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3861/2010. Εφόσον η εν λόγω ανάρτηση εξυπηρετούσε την πληροφόρηση του κοινού για το οργανόγραμμα της υπηρεσίας και για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων, θα έπρεπε να αναρτηθεί μόνον το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντος, η υπηρεσιακή του ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας και όχι η ανακριβής εξάλλου πληροφορία ότι ο προσφεύγων τελεί σε αργία.

Επειδή, κατά συνέπεια, η εν λόγω επεξεργασία έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2472/1997 και του άρθρου 8 του ν. 3861/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Η Αρχή 1) κρίνει ότι η ανάρτηση από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού στον διαδικτυακό της τόπο της πληροφορίας ότι ο προσφεύγων Ν. Πουλιανός τελεί σε καθεστώς αργίας έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2472/1997, 2) καλεί την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση κάθε στιγμιότυπου του παλαιότερου καταλόγου των υπηρετούντων υπαλλήλων της από το Διαδίκτυο, το οποίο αναφέρει τον προσφεύγοντα ως τελούντα σε αργία και 3) επιβάλει την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. α του ν. 2472/1997 κύρωση της προειδοποίησης στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, σε περίπτωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της του καταλόγου των υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων, να μην αναρτά περισσότερα από όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα και αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της πληροφόρησης του κοινού για το οργανόγραμμα της υπηρεσίας και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπηρετούντες υπαλλήλους.

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεώργιος Μπατζαλέξης Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου


 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 

Νικόλαος Πουλιανός Δαφνομήλη 5-9 ΑΘΗΝΑ

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Αρδηττού 34Β, ΑΘΗΝΑ 11636

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μπουμπουλίνας 20 ΑΘΗΝΑ 10682

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ