ΑΔΑ: ΒΕΝΤΓ-ΟΗΖ Ημ. Πρωτοκόλλησης: 14-05-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙ0ΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/6237Ο/10838/9158/4801

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Μττουμττουλίνας 20-22

Ταχ.Κώδικας: 106 82 Πληροφορίες : Σ. Τερζή

Τηλέφωνο: 2131322235

Φαξ: 210 8201415

Αθήνα, 14 Μάίου2013

Αριθμ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/Α5

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου Της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Πρώην Υπουργείο Πολιτισμού)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α. Του άρθρου 146Β και των παρ. 11,12,13,14 και 15 του άρθρου 146Α του Ν. 3528/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α714.03.2012),

β. Του άρθρου τέταρτου και του άρθρου έβδομου του Ν. 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α714.03.2012),

γ. Του άρθρου 8 παρ. 1 περ. Γ του Ν. 3469/2006 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 29 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23-2-07)

δ. Του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45 Α709.03.1999),

ε. Του Π.Δ. 191/03 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού ( ΦΕΚ 146 Α713.06.2003),

στ. του Π.Δ/τος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012).

ζ. Του Π.Δ/τος 96/12 (ΦΕΚ 154/Α/24-7-2012) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2. Την αριθ. 27/28-6-2012 (ΦΕΚ 2048/Β/28-6-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα.

3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ10874/3-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.

4. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α5/54816/8-6-2012 (ΦΕΚ 1877/Β/13-6-2012,ΑΔΑ: Β414Γ-ΘΞ6) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού, περί σύστασης Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού (νυν Γενική Γραμματεία ΥΠΑΙΘΠΑ).

5. Την αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/Α5/72699/1961/1681/696/11-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΓ-ΔΥΝ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού περί συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘΠΑ (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού).

6. Την αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/Α5/9762/1976/1715/1007/12-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ5Γ-9ΔΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού περί Τροποποίησης της απόφασης συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘΠΑ (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού).

7. Την από 6-3-2013 αίτηση παραίτησης Ευθύμιου Καρβέλη, Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, του ΥΠΑΙΘΠΑ.

8. Το αριθ. 205/3-4-2013 έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Το αριθ. 38885/19-4-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το συνημμένο σε αυτό με αριθ. 894/17-42013 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο προτείνεται η Ελισάβετ Βίδρα , Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ως Πρόεδρος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘΠΑ, με αναπληρωτή της τον Στυλιανό Μανώλη, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών.

10.  Το αριθ. 56236/23-4-2013 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠ ΑIΘ Π Α/ΓΓΠ/ΓΔΔ Υ/ΔIΟIΚ/ΤΔΜ Ν/Α5/72699/ 1961/1681/696/11-1-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΦΑΓ-ΔΥΝ) Απόφασή μας, που αφορά στην συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθ. ΥΠ ΑΙΘ Π Α/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔIΟI Κ/ΤΔΜ Ν/Α5/9762/1976/1715/1007/12-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ5Γ-9ΔΞ) όμοια απόφαση, ως προς την παράγραφο 1, περίπτωση Α και Β και ορίζουμε:

Α) ως Πρόεδρο την Ελισάβετ Βίδρα, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σε αντικατάσταση του Ευθύμιου Καρβέλη, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Μανώλη, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, σε αντικατάσταση της Καραπέτη Μαρίας, σύμφωνα με το αριθ. 894/17-4-2013 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Β) ως τακτικό μέλος την Μαρίκα Γερασίμου, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε αντικατάσταση του Περικλή Αγγέλου, με αναπληρωματικό μέλος την Σταυρούλα Ντούση, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με το αριθ. 56236/23-4-2013 έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ.

2.  Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ Α5/72699/1961/1681/696/11-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΓ-ΔΥΝ) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ Α5/9762/1976/1715/1007/12-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ5Γ-9ΔΞ) όμοια απόφαση.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 

1 .Γραφείο Αναπληρωτή ΥΠΑΙΘΠΑ

2.     Γραφείο Γεν. Γραμματέως

3. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών

Δ/νσεων της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ

4. Όλες τις Δ/νσεις, Τμήματα και ανεξάρτητα Γραφεία της ΚΎ. της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ

5.    Όλες τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ (υπόψη κ.κ. Προϊσταμένων)

3.      Ελεγκτικό Συνέδριο

Αν. Τσόχα & Χρ. Βουρνάζου 4

101 68 Αθήνα

4.     Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Ακαδημίας 68 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ106 78 -ΤΘ 1100 Αθήνα

5.     Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Σπινθάρου & Φιλοξένου 2

ΤΚ 116 36 Αθήνα

6.   ΚρατικήΟρχήστρα Αθηνών (Δ.Υ)

7.   Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Δ.Υ)

8.. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Δ.Υ)

9.     Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Δ.Υ)

10. Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (Δ.Υ)

11. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΝΠΔΔ)

12. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ)

13.  Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΝΠΔΔ)

14.  Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (ΝΠΔΔ)

15. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΝΠΔΔ)

16. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (ΝΠΔΔ)

17. Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ)

18. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (ΝΠΔΔ)

19. Μουσείο- Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη -Τεριάντ (ΝΠΔΔ)

20. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΝΠΔΔ)

21. Γραμματείς των Α,Β,Γ,Δ, Ε,ΣΤ Υπηρεσιακών Συμβουλίων της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ.

22. Αναφερόμενους στην απόφαση

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γεν. Δ/νση Α7 Διευθ, Δ1 / Τμήμα Α2

24. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Γ ραφείο Διευθύνουσας

Πρώην Σχολή Ευελπίδων

25.   Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΓΓΠ, Ηλιοπούλου Μαρία-Δ/νση Δ/κου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ