Εφαρμόστηκε ο νέος Νόμος (4057/2012) για τα Πειθαρχικά Συμβούλια (Φεβρουάριος 2013)

 

Τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Δημοσίου Τομέα έχουν θεσμοθετηθεί με σκοπό την αντιμετώπιση της ανομίας των δημόσιων λειτουργών. Σύμφωνα όμως με την πρακτική των τελευταίων χρόνων, τα εν λόγω Συμβούλια συγκροτούνταν με «ειδικές» αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του κάθε φορέα και τα μέλη τους επιλέγονταν, όπως είναι «εύλογο», με βάση την κομματική τους τοποθέτηση. (Έτσι, εάν π.χ. στο Υπουργείο Αμύνης ένας ευσυνείδητος αξιωματικός αμφισβητούσε κάποια επιλογή ή επεσήμανε πιθανές μίζες, κατέληγε ενώπιον ενός καθεστωτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, με ό,τι αυτό μέχρι σήμερα συνεπάγεται).

Τα ίδια ίσχυαν μέχρι τις 11-1-2013 και για το Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί, με απόφαση του τ. Υπουργού Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνου, ως μέλη είχαν διοριστεί ανώτατοι αρχαιολόγοι για να «ελέγχουν» αρχαιολόγους, βιολόγους, γεωλόγους, παλαιοανθρωπολόγους κ.ά. επιστήμονες. «Επικουρικά» συμμετείχε συχνά ακόμα και κατώτερης εξειδίκευσης βοηθητικό προσωπικό (π.χ. τεχνίτες, συντηρητές κλπ). Έτσι, μη ειδικευμένοι στα νομικά αρχαιολόγοι δίκαζαν άλλα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, επιδικάζοντας εξάλλου και διάφορες ποινές. Για υπηρεσιακές δηλαδή υποθέσεις ήταν «νόμιμο και ηθικό» οι φυσικοί προϊστάμενοι των διωκόμενων, να είναι ταυτόχρονα και δικαστές τους.

Η διάκριση των εξουσιών και των ειδικοτήτων σε όλο της το μεγαλείο!!!

Για τους παραπάνω λόγους η ύπαρξη των Πειθαρχικών Συμβούλιων είχε πλήρως απαξιωθεί από το σύνολο της κοινωνίας και ήταν αναγκαία μια αναδιάρθρωση του πειθαρχικού Δημοσιοϋπαλληλικού Δίκαιου.

Με την δημοσίευση όμως της από 11-1-2013 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού κ. Κ. Τζαβάρα, τα αντίστοιχα ζητήματα παραπέμπονται πλέον ενώπιον ενός Πειθαρχικού Συμβουλίου, του οποίου ηγείται αφενός ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφετέρου ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (πραγματικοί δηλ. δικαστές και μάλιστα ανώτατοι). Έτσι οι αρχαιολόγοι (αν και συνεχίζουν να εμφανίζονται «παντογνώστες» για τις προαναφερόμενες ειδικότητες που δεν κατέχουν), παύουν στο εξής να παριστάνουν και τους νομομαθείς. Οπωσδήποτε έγινε μια καλή αρχή …

Γνωστό πια «μυστικό» αποτελεί το γεγονός ότι λίγοι (και όχι όλοι) είναι εκείνοι που μαζί τα φάγανε. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι η εύρυθμη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων αποτελεί το θεμέλιο λίθο μιας σύγχρονης και ευνομούμενης Πολιτείας. Η ενδεχόμενη απορία για το γιατί οι παραπάνω σημαντικότατες περιπτώσεις δεν προβάλλονται ή/και δεν διερευνώνται από τα ΜΜΕ, είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενη «Κάθε 1η του μηνός».

Προς γνώση (αλλά και συμμόρφωση) παρατίθεται εδώ από το διαδίκτυο ολόκληρη η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση:

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΓ-ΔΥΝ

Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/72699/1961/1681/696

Ημ. Πρωτοκόλλησης: 11-01-2013

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα,  11   Ιανουαρίου   2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                              Αριθμ. Πρωτ.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.                             ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/Α5/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Μττουμττουλίνας 20-22

Ταχ.Κώδικας : 106 82

Πληροφορίες : Σ. Τερζή

Τηλέφωνο           2131322235

Φαξ:                    210 8201415

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου

Της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Πρώην Υπουργείο Πολιτισμού)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1.     Του άρθρου 146Β και των παρ. 11,12,13,14 και 15 του άρθρου 146Α του Ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α714.03.2012),

2.     Του άρθρου τέταρτου και του άρθρου έβδομου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α'/14.03.2012),

3.     Του άρθρου 8 παρ. 1 περ. ι’ του Ν. 3469/2006 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 29 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23-2-07)

4.     Του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α709.03.1999),

5.     Του Π.Δ. 191/03 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» ( ΦΕΚ 146 Α'/13.06.2003),

6.     Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών »(ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012).

7.     Του Π.Δ/τος 96/12 (ΦΕΚ 154/Α/24-7-2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας & θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού».

8.     Την αριθ. 27/28-6-2012 (ΦΕΚ 2048/Β/28-6-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα».

9.     Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ10874/3-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.»

10.  Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α5/54816/8-6-2012 (ΦΕΚ 1877/Β/13-6-2012,ΑΔΑ: Β414Γ- ΘΞ6) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού, περί σύστασης Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού (νυν Γενική Γραμματεία ΥΠΑΙΘΠΑ).

11.   Το αριθ. 420/17-7-2012 έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με ορισμό ενός Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον αναπληρωτή του ως Προέδρου στο κατωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο.

12.   Το αριθ. 92653/23-7-2012 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τον ορισμό ενός Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του ως μέλους στο κατωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο.

13.   Το αριθ. 31205/27-12-2012 έγγραφο του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και το με αριθ. 2/12-12-2012 Πρακτικό του ως άνω Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό ενός Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του ως μέλους στο κατωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αποφασίζουμε

1.                                          Ορίζουμε τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού), που εδρεύει στην Αθήνα (Μπουμπουλίνας 20), ως εξής:

Α) Ευθύμιο Καρβέλη, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Καραπέτη Μαρία, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β) Περικλή Αγγέλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρώτρια την Καστανά Αγγελική, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Γ) Μαντράκα Μαρία, Διευθύντρια του Υπουργείου Οικονομικών, ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή τον Μουρτσιάδη Ανδρέα, Διευθυντή Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας),

2.                                 Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Ηλιοπούλου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΟΠΑ, με αναπληρώτρια την Κακλέα Αικατερίνη, μόνιμη υπάλληλο βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΟΠΑ.

3.      Το ανωτέρω Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις όλων των

υπαλλήλων μονίμων και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΟΠΑ και των εποπτευόμενων από την εν λόγω Γενική Γραμματεία Δημόσιων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. όπως προβλέπεται στην αριθ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α5/54816/8-6-2012 (ΦΕΚ 1877/Β/13-6-2012, ΑΔΑ: Β414Γ-ΘΞ6) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με την σύσταση του ως άνω Πειθαρχικού Συμβουλίου.

4.      Η θητεία των μελών του εν λόγω Συμβουλίου αρχίζει από την έκδοση της παρούσης και λήγει στις 31-12-2014, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο παρ. 3 του Ν. 4057/2012.

5.   Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υφιστάμενα υπηρεσιακά-πειθαρχικά συμβούλια, διαβιβάζονται στο πειθαρχικό συμβούλιο της παρούσης το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότησή του.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Γραφείο Αναπληρωτή ΥΠΑΙΘΠΑ

2.    Γραφείο Γεν. Γραμματέως

3.    Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ

4.    Όλες τις Δ/νσεις, Τμήματα και ανεξάρτητα Γραφεία της ΚΎ. της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ

5.    Όλες τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ (υπόψη κ.κ. Προϊσταμένων)

3.    Ελεγκτικό Συνέδριο

Αν. Τσόχα & Χρ. Βουρνάζου 4 101 68 Αθήνα

4.    Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Ακαδημίας 68 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ106 78 -ΤΘ 1100 Αθήνα

5.    Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Σπινθάρου & Φιλοξένου 2

ΤΚ 116 36 Αθήνα

6.                          Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Δ.Υ)

7.                          Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Δ.Υ)

8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Δ.Υ)

9.    Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Δ.Υ)

10.  Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (Δ.Υ)

11.  Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΝΠΔΔ)

12.  Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ)

13.                       Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΝΠΔΔ)

14.                       Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (ΝΠΔΔ)

15.  Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΝΠΔΔ)

16.  Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (ΝΠΔΔ)

17.  Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ)

18.  Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (ΝΠΔΔ)

19.  Μουσείο- Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη -Τεριάντ (ΝΠΔΔ)

20.  Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΝΠΔΔ)

21.  Γραμματείς των Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’,ΣΤ’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων της ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ.

22.  Αναφερόμενους στην απόφαση

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ