ΑΡΙΘΜΟΣ                                          7450 Γ΄

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης σήμερα την τετάρτη (4η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους (2011), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:55 π μ. ο υποφαινόμενος δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος I. Αχυρόπουλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους αριθμ. 14, συνεπεία εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Νικολάου Τρίπλη ως πληρεξουσίου του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δαφνομήλη, αρ 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, πήγα κα επέδωσα προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος, Ναβαρίνου 28, Θεσσαλονίκη, την από 03-11-2011 απευθυνόμενη ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ του πρώτου ΠΡΟΣ την δευτέρα και ΠΡΟΣ τους υπολοίπους που αναφέρονται εις αυτήν και της οποίας το περιεχόμενο αναγράφεται επί λέξει στο έμπροσθεν μέρος της παρούσης εκθέσεως μου επί τριών (3ων) φύλλων. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες

 

Σε πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεσή μου εις διπλούν η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

 

Ο παραλαβών, Ανδρέας Ι. Ντάρλας , Αρχαιολόγος                                                                                             Ο Δικ. Επιμελητής

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ