ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,

ΜΝΗΜΕΙΩΝ &  ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20

106 82 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Ηλιοπούλου

Τηλ.: 2131322485

Fax: 210 8201 260

Ηλεκτρ. Δ/νση : dpkar @ culture . gr

Αθήνα, 06-09-2011

Αρ. Πρωτ.:

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ46/85253/3807

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έγκριση παρεμβάσεων ευπρεπισμού στο σπήλαιο Πετραλώνων Δ.Ε.

Τρίγλιας, Δήμου Ν. Προποντίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής και στον ευρύτερο αρχαιολογικό

χώρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Το Π.Δ.186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009) «Συγχώνευση Υπουργείων

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

2. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7-10-2009) «Διορισμός Υπουργών και

Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία

των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

4. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.03) «Οργανισμός Υπουργείου

Πολιτισμού».

5. Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΟΝΥΣ/14/3698/2004 (ΦΕΚ 70/Β/20.01.2004)

«Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο

Υπουργείο Πολιτισμού».

6. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

7. Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/5680/192/31-01-1983 (ΦΕΚ 290/Β/30-5-

1983) «Κήρυξη του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής, ως αρχαιολογικού

χώρου, και της ευρύτερης περιοχής του βουνού Κατσίκα, ως τοπίου ιδιαιτέρου

φυσικού κάλλους».

Α. Εγκρίνονται: Α1) οι παρεμβάσεις ευπρεπισμού στον εσωτερικό χώρο του Σπηλαίου

Πετραλώνων στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Να παραμείνουν οι προθήκες (όλες ή μερικές

Να ανασταλεί προσωρινά οποιαδήποτε δράση σε σχέση με την υπουργική απόφαση και στη συνέχεια να δικαστεί ως παράνομη και θίγουσα και προσβάλλουσα την πνευματική ιδιοκτησία της ΑΕΕ και την αισθητική του χώρου.

   

8. Την υπ’ αρ. 18/24.05.2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε ομόφωνα ως προς την (Α) παράμετρο και

κατά πλειοψηφία ως προς την (Β) παράμετρο του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Εγκρίνονται: Α1) οι παρεμβάσεις ευπρεπισμού στον εσωτερικό χώρο του Σπηλαίου

Πετραλώνων στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Να παραμείνουν οι προθήκες (όλες ή μερικές) στη σήραγγα, αφού

απομακρυνθούν τα κακής ποιότητας εκμαγεία, καθώς και τα μη αρχαιολογικά

αντικείμενα (π.χ. πέτρες) που παρουσιάζονται ως δημιουργήματα του

ανθρώπου.

2. Να απομακρυνθούν όλες οι πινακίδες με τις ονομασίες των αιθουσών και να

παραμείνουν μόνον εκείνες με τα ονόματα των ανασκαφικών τομών.

3. Να απομακρυνθούν οι πινακίδες που υποδεικνύουν θέσεις ευρημάτων, εκτός

από εκείνη στη θέση εύρεσης του κρανίου.

4. Να απομακρυνθούν τα διάφορα είδη σκαπτικών εργαλείων.

5. Να απομακρυνθεί η υποθετική αναπαράσταση του νεκρού αρχανθρώπου.

6. Να αναρτηθεί στην είσοδο του σπηλαίου σύντομο κατατοπιστικό κείμενο.

Α2) οι παρεμβάσεις ευπρεπισμού στον ευρύτερο, εκτός του σπηλαίου, αρχαιολογικό

χώρο, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Να απομακρυνθούν από τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο τα ομοιώματα των

ζώων που δεν σχετίζονται με το σπήλαιο (καμηλοπάρδαλη) καθώς και

εκείνων των οποίων η απόδοση δεν συνάδει με το χώρο.

2. Να απομακρυνθούν οι επιγραφές που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία

του αρχαιολογικού χώρου (π.χ. αμφιθεατρικός χώρος, κ.ά.).

Β. Εγκρίνεται η παραμονή των ομοιωμάτων των ανθρωπίνων μορφών στην είσοδο

του σπηλαίου και του ομοιώματος της αρκούδας στην αίθουσα του «Σφαγείου».

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού

3. Γ.Δ.Α.Π.Κ.

4. ΔΙ.Π.Κ.Α./ Α1

5. Γραμματεία Κ.Α.Σ.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΑΔΑ: 4Α8ΟΓ-0Μ4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-

Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος

Ναυαρίνου 28

551 31 Καλαμαριά Θεσ/κης

2. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων &

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τμήμα μη Δημοσίων

Αρχαιολογικών Μουσείων,

Συλλογών & Αρχαιοπωλειών

Σαριπόλου 6

106 82 Αθήνα

ΑΔΑ: 4Α8ΟΓ-0Μ4

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ