ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                                                            Αθήνα, 3-7-1995

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                                                        Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/ 33195

Ταχ. Δ/νση Μπουμπουλίνας 20-22

Ταχ. Κώδικας 106.82 - Αθήνα

Πληροφορίες Σοφία Φανού

Τηλέφωνο 8201219

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης του επί συμβάσει υπαλλήλου Ν. Πουλιανού

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 941/77 για τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.
 2. Τις  διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ/τος 410/88.
 3. Την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045/2-8-94 απόφαση απόσπασης του επί συμβάσει υπαλλήλου Ν. Πουλιανού.
 4. Την  από 17-5-95 με αριθμ. 969 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αναφέρεται στην από 12-10-94 αίτηση ακύρωσης του Νικόλαου Πουλιανού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανακαλούμε την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045/2-8-94 απόφαση απόσπασης στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Βιολόγου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Νικόλαου Πουλιανού, σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 969/17-5-95 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ο Υπουργός Θάνος Μικρούτσικος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                        

 1. .Εφορεία Εναλίων Αρχ/των
 2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
 3. Ενδιαφερόμενο
  (Δια της Εφορείας Εναλίων Αρχ/των)
  Εσωτερική Διανομή
 1. Δ/νση  Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των
 2. ΔΙΟΙΚ/Α7
 3. ΔΙΟΙΚ/Α5

Ακριβές Αντίγραο

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

Α. Κρασανάκης

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ