Προς: Το Υπουργείο Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, 12-10-1994

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Κοιν: Κάθε αρμόδιο.  

Θέμα: Αναπομπή αποσπάσεως του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 28-7-1994.

  Σχετ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045, 2-8-1994.  

Αξιότιμοι κ.κ. Σύμβουλοι,  

Ύστερα από την ως άνω απόσπασή μου από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία βασίσθηκε στο 163 Φ.Ε.Α. της ΔΙΠΚΑ, αρχικά αποτάθηκα στην Εφορεία  Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (συνημ. 1355/ 16-8-1994) και στα Κεντρικά του ΥΠΠΟ (5192/ 29-8-1994), με το αίτημα να μην γίνει αποδεκτή η απόσπασή μου. Με το 5192 μάλιστα επεσήμανα το γεγονός ότι το Συμβούλιό σας έχει παραπληροφορηθεί σχετικά με την ιδιότητά μου και το αντικείμενο της απασχόλησής μου και ότι διαφορετικά δεν θα είχε προβεί στην ως άνω απόφαση. Σε κανένα από τα πάρα πάνω έγγραφα δεν έχω πάρει επίσημη απάντηση, παρά μόνο προφορικά ότι θα προχωρήσει η αναπομπή. Έλαβαν χώρα όμως δύο Συμβούλια (14-9-1994 και 7-10-1994), δίχως να έχει φθάσει το θέμα μου σε σας, με προφανή σκοπό να χαθούν οι εκ του Νόμου ορισμένες ημερομηνίες για τη δυνατότητα περεταίρω προσφυγής κατά αυτής της αποσπάσεως.

Εντωμεταξύ με το 5752/ 29-9-1994, εκτενέστερα και συμπληρωματικά επί του 5192 αιτιολόγησα την ανάγκη παραμονής μου στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και πρόβαλα τους βασικότερους λόγους που οδήγησαν στην απόσπασή μου, ακριβώς δηλαδή όσον αφορά την ανάγκη της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Παλαιοανθρωπολογίας στο ΥΠΠΟ και της εν γένει λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Κατόπιν τούτων, σας παρακαλώ αφενός να αναπεμφθεί η απόφαση της αποσπάσεως μου και αφετέρου να καταλογισθούν ευθύνες τόσο για την παραπληροφόρησή σας, όσο και για την αδικαιολόγητη μεθόδευση στην καθυστέρηση της επανεξέτασης της υποθέσεώς μου. Παρακαλώ επίσης δια της Γραμματείας του Συμβουλίου σας,  να σας δοθεί η δυνατότητα της ενημέρωσης σχετικά με το θέμα όσο το δυνατόν νωρίτερα, με αντίγραφα του παρόντος, για να με καλέσετε, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, να παραστώ στη σχετική συνεδρία. Αθήνα, 12-10-1994. Με κάθε τιμή, Ν. Α. Πουλιανός Δ-ρ, Ανθρωπολογίας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ