ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 2 Αυγούστου 1994

Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/ 3945

Ταχ. Δ/νση Μπουμπουλίνας 20

Ταχ. Κώδικας 106 82-Αθήνα

Πληροφορίες Μ. Πάτζαλη Τηλέφωνο 8201221

 

ΘΕΜΑ Απόσπαση του επί συμβάσει

υπαλλήλου Νικόλαου Πουλιανού

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Έχοντας υπόψη

1.    Τις διατάξεις του ΠΔ/τος 941/77 για τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 144 του ΠΔ/τος 611/77 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 681/77.

3.     Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 6) του Ν. 1735/87, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 29 του ΠΔ/τος 410/88.

4.     Την ΥΠΠΟ / ΓΝΟΣ/49095 / 30-10-91 Εξουσιοδοτική Υπουργική απόφαση για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού'' στους Γεν. Γραμματέα, Γεν. Διευθυντές και Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 987/ Β/ 28-11-91 ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/38490/11-8-92 ομοία Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 539 / Β / 26-8-92 ).

5.    Το από 26-7-94 Φ.Ε.Α. της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

6.     Το αριθ. 6 / 28-7-94 Πρακτικό του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ.

7.     Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.

 

 

**** / ****

 

 

- 2 -

 

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε τον Νικόλαο Πουλιανό, Βιολόγο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, για ένα (1) έτος από 17-8-94 (επόμενη ημέρα από την λήξη της εκπαιδευτικής του άδειας).

 

Β. Μετά τη λήξη του χρόνου της απόσπασης και εφόσον δεν υπάρχει παράταση, ο ανωτέρω οφείλει να επιστρέψει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην Υπηρεσία από την οποία αποσπάται.

 

Γ. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν στη Δ/νση Διοικητικού την εκτέλεσή της.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Με εντολή Υπουργού

1.  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Η Προϊστάμενη της Δ/νσης

Σπηλαιολογίας κ.α.α.

2.  Εφορεία Εναλίων Αρχ/των

3.  Δ/νση Προϊστ και Κλασ. Αρχ/των Ανδρέας Καραμπέτσας

4.  ΔΙΟΙΚ/Α7/Α3/Α2

5.          ΔΟΥ

6.               Ενδιαφερόμενο

Ακριβές αντίγραφο, O Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ