ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                                                            Αθήνα, 27-7-1994

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                                                        Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/ 38354

Ταχ. Δ/νση Αριστείδου 14

Ταχ. Κώδικας 101.86 - Αθήνα

Πληροφορίες Σοφία Φανού

Τηλέφωνο 3232047

 

ΠΡΟΣ: Το Β΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 

ΘΕΜΑ: Απόσπαση του επί συμβάσει Βιολόγου Νικόλαου Πουλιανού

 

Σας διαβιβάζουμε το από 26-7-94 ΦΕΑ της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών  Αρχαιοτήτων που αφορά στην απόσπαση του Νικόλαου Πουλιανού, βιολόγου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για την απόσπαση ή όχι του ανωτέρω υπαλλήλου για ένα (1) έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88.

 

Με εντολή Υπουργού, Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Άννα Καρπούζη

 

Συνημμένα: 1 ΦΕΑ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ