1985 (: 29 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

15-01-1985

ΒΡΑΔΥΝΗ:

"Μλον  ριδος" το σπλαιο  Πετραλνων.

 
15-01-1985

VRADINI (Evening):

"Apple of contention" the Petralona Cave.

 
15-01-1985

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Αδικθηκε η Χαλκιδικ. Το σπλαιο Πετραλνων.

Χ. Λ.
15-01-1985

MACEDONIA:

Halkidiki was wronged. The Petralona Cave.

Ch. L.
Μιος 1985

ΤΟΤΕ:

Η καταγωγ των Ελλνων.  Απψεις, διαμχες  και εικασες.

Γιργος Αλεξνδρου
Μιος 1985

ΤΟΤΕ (Then):

The origin of the Greeks. Views, quarrels and speculations.

Giorgos Alexandrou
17-05-1985

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Πουλιανς: " Το διο και αυτ τομο".

 
17-05-1985

MESSIMVRINI (Midday):

Poulianos: "That same person".

 
18-05-1985

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Ξεπουπουλιανς ο Ντερμπεντρης.

Κ. Σκορας (;)
18-05-1985

AVRIANI (Tomorrow):

Xepoupoulianos (: a bird without feathers – play on words with the name Poulianos since poulia in Greek are birds) the Derbeder (word of Turkish – Iranian provenience, meaning both: fine fellow but also the scamp).

Κ. Skouras (?)
18-05-1985

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Ο καθηγητς κ. ρης Πουλιανς για Κρμζερ και Μνφρεντ φωτογραφημνους με Μητσοτκη.

 
18-05-1985

MESSIMVRINI (Midday):

Professor Aris Poulianos as concerns Kremzer and Manfred photographed with Mitsotakis.

 
08-07-1985

Απαλλακτικ Βολευμα (σχετικ με Π. Λαμπρα και Α. Πουλιαν).

 

 
08-07-1985

Relief Court Decision (on P. Lambrias and A.Poulianos).

 

 
08-07-1985

Γνωμοδτηση Νομικς Υπηρεσας ΥΠΠΟ για Νμο 1125 περ σπηλαων.

 

 
08-07-1985

Opinion of the Legal Service of the Ministry of Culture regarding the Law 1125 on caves.

 

 

 

 

Alexandrou G. (1985) – The origin of the Greeks. Views, quarrels and speculations (cf. Press of May). Athens.

Αλεξνδρου Γ. (1985) – Η καταγωγ των Ελλνων.  Απψεις, διαμχες  και εικασες(πρβλ. Τπο Μαου). Αθνα.

Merkuri M. & D. Papapetropoulos (1985) – Opinion of the Legal Service of the Ministry of Culture regarding the Law 1125 on caves (cf. A.G.G.'s Archive 8th of July). Athens.

Μερκορη Μ. και Δ. Παπαπετρπουλος (1985) – Γνωμοδτηση Νομικς Υπηρεσας ΥΠΠΟ για Νμο 1125 περ σπηλαων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 8 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (1985) – As concerns Kremzer and Manfred photographed with K. Mitsotakis (cf. Press  18th of May). Athens.

Πουλιανς Α. (1985) – Αναφορικ με Κρμτσερ και Μνφρεντ φωτογραφημνους με Kων/νο Μητσοτκη (πρβλ. Τπο 18 Μαου). Αθνα.

Πουλιανς N. (1985) – Ανθρωπολογικς Συμπληγδες (επιμλεια), σελ. 370. Αθνα.

Poulianos N. (1985) – Anthropologikes Sympligades (epimeleia). sel. 370. Athina.

Poulianos N. (1985) – Anthropological Clashing Rocks (studiousness), pp. 370. Athens.

Protsch R. (1986) – Letter (3rd). To the Anthr. Ass. of Greece. (27-8-1985). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress. Anthropos, 11: 12-13. Athens.

Προτς Ρ. (1986) – Επιστολή (3η). Προς την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (27-8-1985). Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 12-13. Αθήνα.

Τσιμης Χ., Ησαας Φ., Χωριανοπολου Δ., Κολιοκστας Γ. και Α. Δεδοσης (1985) – Απαλλακτικ Βολευμα (σχετικ με Π. Λαμπρα και Α. Πουλιαν, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 8 Ιουλου). Θεσσαλονκη.

Tsiamis Ch., Isaias F., Chorianopoulou D. Koliokostas G. and A. Dedoussis (1985) – Relief Court Decision (on P. Lambrias and A.Poulianos, cf. A.A.G.'s Archive 8th of July). Thessaloniki.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS