ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

 

Στην Αθήνα σήμερα στις 8 Απριλίου 1981 και στα γραφεία του Ε.Ο.Τ που στεγάζονται στο Μέγαρο του Μ.Τ.Σ. (Αμερικής 2β), μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός του εδρεύοντος στην Αθήνα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» καλούμενος εφεξής στην παρούσα Ε.Ο.Τ.» εκπροσωπούμενος νόμιμα κατά την υπογραφή αυτού του συμφωνητικού από τον κ. Νώντα Σολούνια, Γενικό Γραμματέα αυτού, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ε.Ο.Τ., βάσει του άρθρου 7 του Α.Ν 1565/50, που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1624/51, όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό και με τις κατωτέρω αποφάσεις 859/22/26-6-80 και τη διορθωτική της 101/5/2-2-81 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., β) την κυρωτική αριθ. 507001/61/12-2-81 του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και γ) την 507670/26-2-81 κανονιστική του Γενικού Γραμματέα και δ) 510243/17-3-81 διορθωτική της  507670/26-2-81 και αφετέρου της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) εκπροσωπουμένη στο παρόν από τον Πρόεδρο αυτής κ. Άρη Πουλιανό, νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, κατά το καταστατικό της (άρθρο 19) και νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το από 16-3-1981 αριθ. 52 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, να υπογράψει το συμφωνητικό, συνεφώνησαν και συναπεδέχθηκαν τα κατωτέρω:

            Ο πρώτος των συμβαλλομένων «Ε.Ο.Τ.» έχει στην αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή στην περιφέρεια της Κοινότητας Πετραλώνων Χαλκιδικής, έκταση εμβαδού 184270 μ2 περίπου που περιήλθε (στον Ε.Ο.Τ.) με αναγκαστική απαλλοτρίωση και εικονίζεται στο προσαρτώμενο στο παρόν 982/7/34350/18-11-76 τοπογραφικό διάγραμμα του Ε.Ο.Τ. με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Α μέσα στην οποία βρίσκεται το Σπήλαιο Πετραλώνων, τις εν γένει εγκαταστάσεις που υπάρχουν σ΄ αυτή και θα δημιουργηθούν μελλοντικά (Μουσείο, αναψυκτήριο, εκδοτήρια εισητηρίων PARKING κ.λ.π.) αποφάσισε ο Ε.Ο.Τ., βάσει των προαναφερομένων αποφάσεων να παραχωρήσει κατά χρήση στην Α.Ε.Ε. με την υποχρέωση φυλάξεως και συντηρήσεώς τους.

Η ανωτέρω παραχώρηση στην Α.Ε.Ε. θα διέπεται από τους κατωτέρω βασικούς όρους:

α) Η παραχώρηση γίνεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

β) Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Τ. και κατ’ επέκταση η Πολιτεία αποφασίσει να αναθέσει το ερευνητικό επιστημονικό έργο της αξιοποιήσεως του Σπηλαίου σε άλλο επιστημονικό φορέα παρέχεται η ευχέρεια να καταγγέλλει μονομερώς της σύμβαση παραχωρήσεως ειδοποιώντας αυτή σχετικά προ τριών (3) τουλάχιστον μηνών.

γ) Η δημιουργία εγκαταστάσεων από την Α.Ε.Ε. (νομίμων ή μη) μέσα στον παραχωρούμενο χώρο θα πραγματοποιείται ύστερα από προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Τ..

δ) Η Α.Ε.Ε. να υποβάλλει στον Ε.Ο.Τ. μέχρι Δεκεμβρίου κάθε έτους ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επομένου έτους καθώς και πρόγραμμα εκτελέσεων έργων. Οποιαδήποτε δε τροποποίηση του προγράμματος ή των εκπονηθέντων από τον Ε.Ο.Τ. σχεδίων θα τυγχάνει της εγκρίσεως του Ε.Ο.Τ..

ε) Ο επιστημονικός μηχανικός εξοπλισμός και ότι άλλο αποκτήθηκε από χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου ή του Ε.Ο.Τ. και έχει σχέση με το Σπήλαιο και το Μουσείο κ.λ.π. θα ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στον Ε.Ο.Τ. και κατ’ επέκταση στο Δημόσιο.

στ) Όλα τα ευρήματα τα οποία εκθέτονται στο Μουσείο και στις προθήκες μέσα στο Σπήλαιο κ.λ.π. είναι κυριότητας, νομής και κατοχής του Ε.Ο.Τ. και κατ’ επέκταση του δημοσίου.

ζ) Ο Επιστημονικός μηχανικός εξοπλισμός που αποκτήθηκε με χρήματα του δημοσίου ή του Ε.Ο.Τ. καθώς και τα ευρήματα των παντός είδους ανασκαφών που βρίσκονται στο Σπήλαιο και το Μουσείο να αριθμηθούν και να καταγραφούν από την Α.Ε.Ε. με την συνεργασία του Ε.Ο.Τ.

η) Η εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των εν γένει εγκαταστάσεων που βρίσκονται σήμερα μέσα στην ιδιοκτησία του Ε.Ο.Τ. ή θα δημιουργηθούν μελλοντικά σ’ αυτή θα ασκείται από τον Ε.Ο.Τ.

θ) Η πρόσληψη του αναγκαίου για την λειτουργία των εγκαταστάσεων προσωπικού θα γίνεται από την Α.Ε.Ε. και κατόπιν εγκρίσεως του Ε.Ο.Τ. ως προς τον αριθμό και το ύψος των αμοιβών του.

ι) Η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχολείται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνεται από την Α.Ε.Ε. βάσει, μισθοδοτικών καταστάσεων και η οποία θα χρηματοδοτείται από τον Ε.Ο.Τ. με τις ανάλογες πιστώσεις. Με μέριμνα και ευθύνη της Α.Ε.Ε. θα γίνεται η παρακράτηση και απόδοση των υπέρ των ασφαλιστικών κράτηση. Με μέριμνα και ευθύνη της Α.Ε.Ε. θα γίνεται επίσης η εξόφληση των λογαριασμών νερού φωτισμού κ.λ.π. γενικών εξόδων.

ια) Τα δικαιολογητικά των εν γένει λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων (μισθοδοσίας προσωπικού, νερού, φωτισμού κ.λ.π.) θα υποβάλλονται από την Α.Ε.Ε. στη Δ/νση ΙΒ΄ Οικονομικού του Ε.Ο.Τ. από την οποία και θα ελέγχονται.

ιβ) Όλα τα έσοδα τα προερχόμενα από τη διάθεση των εισητηρίων του Σπηλαίου, Μουσείου, την εκμετάλλευση του αναψυκτηρίου, την πώληση καρτών, εντύπων και γενικά κάθε αντικειμένου που θα πωλείται μέσα στον παραχωρούμενο χώρο και έχει σχέση με το Σπήλαιο Μουσείο κ.λ.π. θα περιέρχονται στον Ε.Ο.Τ.

ιγ) Οι  επί μέρους ταμίες της Α.Ε.Ε. θα υποχρεούνται να παραδίδουν όλες τις εισπράξεις στον υπάλληλο του Ε.Ο.Τ. που θα ορισθεί ως υπόλογος διαχειριστής και συντονιστής από τη Δ/νση Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης ο οποίος θα έχει την ευθύνη της όλης διαχειρίσεως (των εσόδων) και της καταθέσεως τούτων σε ειδικό λογαριασμό στο πλησιέστερο υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ιδ) Από τα ακαθάριστα έσοδα τα προερχόμενα από τη διάθεση των εισητηρίων του Σπηλαίου και του Μουσείου, ποσοστόν, 5% παραχωρείται στην Κοινότητα Πετραλώνων Χαλκιδικής από 1-1-1979. Διευκρινίζεται εδώ ότι το ποσόν που αντιστοιχεί επί των εισπράξεων των ετών 1979 και 1980 θα αποδοθεί στην Κοινότητα Πετραλώνων εντός του Οικονομικού έτους 1981. Η εκκαθάριση του ποσού επί των εισπράξεων και η απόδοση αυτού στην Κοινότητα Πετραλώνων θα γίνεται από την Δ/νση ΙΒ΄ Οικονομικού βάσει των διαχειριστικών στοιχείων που θα τηρούνται από τον υπόλογο διαχειριστή των εσόδων.

Ειδικότερα για την απόδοση του ποσού που αντιστοιχεί για τα έτη 1979 και 1980 θα γίνει  βάσει των απολογιστικών στοιχείων που έχει υποβάλει η Α.Ε.Ε.

ιε) Οι τιμές των εισητηρίων εισόδου του Σπηλαίου και του Μουσείου καθώς και των πωλουμένων αντικειμένων μέσα στον παραχωρούμενο χώρο θα καθορίζεται κάθε φορά με χωριστή απόφασή μας θα αριθμούνται δε και θα σφραγίζονται με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσεως Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια πρωτότυπα υπογράφτηκε νόμιμα και κάθε μέρος πήρε από ένα.

 

            Οι συμβαλλόμενοι 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ