1971 (: 88 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

09-01-1971 ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ: Πργονος των βαλκανικν λαν υπρξε ο "Πετραλνιος νθρωπος".
Δημ. Γουσδης
09-01-1971 TA SIMERINA (The today): Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man".
Dim. Goussidis
16-03-1971 ΒΗΜΑ: Ο νθρωπος ζοσε στην Ελλδα προ 500.000 ετν.
Στ. Μαρμαρινς
16-03-1971 VIMA (Step): Humans lived in Greece 500,000 years ago.
St. Marmarinos
17-03-1971 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 500.000 χρνια ανθρπινης ζως στην Ελλδα.
 
17-03-1971 APOGEUMATINI (Afternoon): 500,000 years of human life in Greece.
 
18-03-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Ποιοι εμεθα οι λληνες και ο πολιτισμς μας;
Διον. Παντσας
18-03-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): Who are we Greeks and our culture?
Dion. Panitsas
21-03-1971 ΒΗΜΑ: Εμπρς σ' να σκελετ (χρονογρφημα).
Π. Παλαιολγος
21-03-1971 VIMA (Step): In front of a skeleton (chronograph).
P. Paleologos
24-03-1971 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Διλεξις του κ. Πουλιανο δια το σπλαιον των Πετραλνων.  
24-03-1971 ELLINIKOS VORAS (Greek North): Lecture of Mr. Poulianos regarding Petralona cave.  
24-3-1971

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σελ. 9:

Διλεξις του κ. Πουλιανο εις Εταιρεαν ΜακεδονικνΣπουδν για Σ.Π.  
24-3-1971

ΜΑCΕDONIA page 9:

Lecture of Mr. Poulianos in the Association of Macedonian Studies on P.C.

 
24-03-1971 ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ (Θεσσαλονκης): Στην Μακεδονα υπρχαν νθρωποι πριν 500.000 χρνια. Κ. Τσαροχας
24-03-1971 NEA ALITHIA (Thessaloniki’s New Truth):

In Macedonia existed humans 500,000 years ago.

Κ. Tsarouchas
29-03-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Ο κορυφαος ανθρωπολγος κ. ρ. Πουλιανς ανογει νους δρμους εις την επιστμην.
Στ. Λιππιτης
29-03-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

The top anthropologist Mr. Ar. Poulianos opens new paths to science.

St. Lippiotis
02-04-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Η… κθοδος των Ινδοευρωπακν φυλν, εν ο ελλαδικς χρος κατοικετο 500.000 τη!
 
02-04-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The... descent of the Indo-European tribes, while the Greek territory was peopled since 500,000 years ago!
 
11-05-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Οι αρχαιτεροι κτοικοι του Αιγαου. Ανακοινσεις του κ. ρη Πουλιανο.
 
11-05-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The most ancient inhabitants of the Aegean. Announcements of Mr. Aris Poulianos.  
01-08-1971 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Στην Ελλδα τα χνη του αρχαιοτρου ανθρπου της Ευρπης. Οι Σαρακατσνοι απ' τους πιο παλαιος λαος.
Γ. Καργιωργας
01-08-1971 ACROPOLIS: In Greece the traces of the earliest man of Europe. Sarakatsani among the eldest peoples.
G. Karagiorgas
01-08-1971 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: "Η καταγωγ των Κρητν" του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο.
Γ. Καργιωργας
01-08-1971 ACROPOLIS: "The origins of the Cretans" by the anthropologist Aris Poulianos.
G. Karagiorgas
01-08-1971 ; Η ελληνικ εθνογνεση. Μια παρουσαση του βιβλου του ρη Πουλιανο "Η Προλευση των Ελλνων".
Νικ. Ψυροκης
01-08-1971 ? The Greek ethnogennesis. A presentation of Aris Poulianos' book "The Origin of the Greeks".
Νικ. Psyroukis
07-08-1971 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Ο πληθυσμς της Κρτης παραμνει αναλλοωτος.
Μηνς Νησιτης
07-08-1971 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): The population of Crete remains unchanged.
Minas Nissiotis
13-08-1971 ΒΗΜΑ: ρη Πουλιανο: " Η καταγωγ των Κρητν ".
 
13-08-1971 VIMA (Step): Aris Poulianos: "The Origin of the Cretans".
 
15-09-1971 ΝΕΑ: " Η καταγωγ των Κρητν ".
Σ. Α.
15-09-1971 NEA (News): “The Origin of the Cretans”.
S. Α.
26-09-1971 ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ (Χανων): Η καταγωγ των Κρητν.
Κ. Ιγγλεζκης
26-09-1971 ETHNIKI FONI (Chania -National Voice): The Origin of the Cretans.
Κ. Iglesakis
28-09-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Η καταγωγ των Κρητν και η  ανθρωπολογικ ρευνα.  
28-09-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The Origin of the Cretans and the anthropological research.  
30-09-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Η καταγωγ των Κρητν και το επιστημονικ σγγραμμα του . Πουλιανο.  
30-09-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The Origin of the Cretans and the scientific writing.  
02-10-1971 Ποημα αφιερωμνο στον ρη Πουλιαν (πρβλ. "Ανατροπς", 2006, σελ. 388).    
02-10-1971 Poem dedicated to Aris Poulianos (cf. "Reversals", 2006, p. 388).    

 

Αρβαντης Ν. (1971) – Ποημα αφιερωμνο στον ρη Πουλιαν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 2 Οκτ. στις "Ανατροπς", 2006, σελ. 388).

Arvanitis N. (1971) – Poem dedicated to Aris Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive of 2nd Oct. in the "Reversals", 2006, p. 388).

Goussidis Δ. (1971) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man" (cf. Press of 9 January). Athens.

Γουσδης Δ. (1971) – Πργονος των βαλκανικν λαν υπρξε ο "Πετραλνιος νθρωπος" (πρβλ. Τπο 9 Ιανουαρου). Αθνα.

Iglesakis K. (1971) – The Origin of the Cretans (cf. Press of 26 September). Chania. 

Ιγγλεζκης K. (1971) – Η καταγωγ των Κρητν (πρβλ. Τπο 26 Σεπτεμβρου). Χανι.

Karagiorgas G. (1971) – "The origins of the Cretans" by the anthropologist Aris Poulianos (cf. Press of 1st August). Athens.

Καργιωργας Γ. (1971) – "Η καταγωγ των Κρητν" του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο (πρβλ. Τπο 1ης Αυγοστου). Αθνα.

Lippiotis St. (1971) – The top anthropologist, Mr. Aris Poulianos opens new paths to science (cf. Press of 16 March). Piraeus.

Λιππιτης Στ. (1971) – Ο κορυφαος ανθρωπολγος κ. ρ. Πουλιανς ανογει νους δρμους εις την επιστμην (πρβλ. Τπο 29 Μαρτου). Πειραις.

Marmarinos St. (1971) – Humans lived in Greece 500,000 years ago (cf. Press of 16 March). Athens.

Μαρμαρινς Στ. (1971) – Ο νθρωπος ζοσε στην Ελλδα προ 500.000 ετν (πρβλ. Τπο 16 Μαρτου). Αθνα.

Μελντης Γ. (1971) – Το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. «Ιστορα του Ελληνικο θνους», σελ. 25). κδοση της Ακαδημας Αθηνν.

Melentis J. (1971) – Petralona Cave. (cf. "The History of the Greek Nation", p. 25). Edition of the Athens Academy of Sciences. Athens.

Nissiotis  M. (1971) – The population of Crete remains unchanged (cf. Press of 7th August). Athens.

Νησιτης Μ. (1971) –  Ο πληθυσμς της Κρτης παραμνει αναλλοωτος (πρβλ. Τπο 7 Αυγοστου). Αθνα.

Paleologos P. (1971) – In front of a skeleton (cf. media of 21 March). Athens.

Παλαιολγος Π. (1971) – Εμπρς σ' να σκελετ (πρβλ. Τπο 21 Μαρτου). Αθνα.

Panitsas D. (1971) – Who are we Greeks and our culture? (cf. Press of 18 March). Athens.

Παντσας Δ. (1971) – Ποιοι εμεθα οι λληνες και ο πολιτισμς μας; (πρβλ. Τπο 18 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (1971 a) – Petralona: A middle Pleistocene Cave in Greece. Archaeology, 24: 6-11.

Πουλιανς Ν. (1971 a) – Πετρλωνα: να Μεσοπλειστοκαινικ Σπλαιο στην Ελλδα. Archaeology (Αρχαιολογα), 24: 6-11.

Πουλιανς Α. (1971 b) – Πργονος των βαλκανικν λαν υπρξε ο "Πετραλνιος νθρωπος" (πρβλ. επσης Τπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 b) – Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man (cf. Press of January). Athens.

Πουλιανς Α. (1971 c) – Διλεξις εις Εταιρεαν ΜακεδονικνΣπουδν για Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 24 Μαρτου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1971 c) – Lecture in the Association of Macedonian Studies on Petralona Cave (cf. Press, March 24th). Thessaloniki.

Πουλιανς Α. (1971 d) – Στη Μακεδονα υπρχαν νθρωποι πριν 500.000 χρνια (πρβλ. Τπο 24 Μαρτου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1971 d) – In Macedonia existed people 500,000 years ago (cf. Press, March 24th). Thessaloniki.

Πουλιανς Α. (1971 e) – Η… κθοδος των Ινδοευρωπακν φυλν, εν ο ελλαδικς χρος κατοικετο 500.000 τη (πρβλ. Τπο 2 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 e) – The... descent of the Indo-European tribes, while the Greek territory was peopled since 500,000 years ago (cf. Press, April the 2nd). Athens.

Πουλιανς Α. (1971 f) – Οι αρχαιτεροι κτοικοι του Αιγαου (πρβλ. Τπο 11 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 f) – The most ancient inhabitants of the Aegean (cf. Press, May 11th). Athens.

Πουλιανς Α. (1971 g) – Στην Ελλδα τα χνη του αρχαιοτρου ανθρπου της Ευρπης. Οι Σαρακατσνοι απ' τους πιο παλαιος λαος (πρβλ. Τπο 1 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 g) – In Greece the traces of the earliest man of Europe. Sarakatsani among the eldest peoples (cf. Press, August the 1st). Athens.

Πουλιανς Α. (1971 h) – Ο πληθυσμς της Κρτης παραμνει αναλλοωτος (πρβλ. Τπο 7 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1971 h) – The population of Crete remains unchanged (cf. Press, August the 7th). Athens.

Psyroukis N. (1971) – The Greek ethnogennesis. A presentation of Aris Poulianos' book "The Origin of the Greeks" (cf. Press, August the 1st). Athens.

Ψυροκης N. (1971) – Η ελληνικ εθνογνεση. Μια παρουσαση του βιβλου του ρη Πουλιανο "Η Προλευση των Ελλνων" (πρβλ. Τπο 1ης Αυγοστου). Αθνα.

Shutt G. (1971) – Die Hyenen der mosbacher Sande (Altpleistozan Wiesbaden / Hessen) mit einen beitrug zur Stammesgeschichte der Gattung Crocuta. Naturv. Arch., 10: 29-76. Mainz.

Σ(σ)ουτ Γ. (1971) - Οι αινες απ το Μσμπαχ (Κτω Πλειστκαινο, Βισμπντεν, Χσσεν) με συμβολ στη γενεαλογικ ιστορα του γνους Crocuta. Μιντς. Naturv. Arch. (Αρχεο της Φσης), 10: 29-76.

Shutt G. (1971) – The hyenas of the Mosbach sands (Lower Pleistocene Wiesbaden / Hessen) with a contribution to the genealogical history of the genus Crocuta. Naturv. Arch., 10: 29-76. Mainz.

Sickenberg O. (1971, 1974 veröffentlicht) – Revision der Wirbeltierfauna der Hohle Petralona (Grieschenland). Annales Géologiques des Pays Helléniques, 23: 230-264. (Athen).

Ζκενμπεργκ Ο. (1971, δημοσιευμνη το 1974) – Αναθερηση της πανδας των σπονδυλωτν απ το σπλαιο Πετραλνων (Ελλδα). Γεωλογικ Χρονικ των Ελληνικν Χωρν, 23: 230-264. Αθνα.

Sickenberg O. (1971, published in 1974) – Revision of the vertebrate fauna from Petralona cave (Greece). Geological Annals of the Hellenic Countries, 23: 230-264. Athens.

Tsarouchas K. (1971) – In Macedonia existed people 500,000 years ago (cf. Press of March 24th). Thessalonica.

Τσαροχας K. (1971) – Στην Μακεδονα υπρχαν νθρωποι πριν 500.000 χρνια (πρβλ. Τπο 24 Μαρτου). Θεσσαλονκη.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS