ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Αρ. Πρωτ. 770934

 

 

Με το παρών δίπλωμα εκδοθέν στην Δάφνη Πουλιανού βεβαιώνεται ότι το 1956 εισήλθε στην Ιατρική Σχολή (Ινστιτούτο) της Τασκένδης και πως ολοκλήρωσε το πλήρες πρόγραμμα της 1ης Ιατρικής Σχολής του Λένιν στη Μόσχα το 1962, (σχολής) αφιερωμένης στον Ι. Μ. Σετσένοφ, με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική.

 

Βεβαίωση (απόφαση) της κρατικής εξεταστικής επιτροπής, 21 Ιουνίου 1962 για το ότι η Δάφνη Πουλιανού κατέχει τα προσόντα του Ιατρού.

 

Πρόεδρος της κρατικής εξεταστικής επιτροπής (υπογραφή)

 

Διευθυντής της κρατικής εξεταστικής επιτροπής (υπογραφή)

 

Γραμματέας της κρατικής εξεταστικής επιτροπής (υπογραφή)

 

Στην πόλη της Μόσχας 21 Ιουνίου 1962

 

Εγγραφή υπ. αρ. 276 / 25 Ιουλίου 1963 Ι. Β. Μπουγκαένκο (σφραγίδες)

 

 

 

 

 

DIPLOMAS

 

 

Prot. No 770934

 

 

By this diplomas issued to Daphne Poulianou is affirmed that she entered the Tashkent Medical School in 1956 and completed the full program of the Lenin 1st Medical School in Moscow, named after I. M. Sechenof, on 1962, with the specialization in General Medicine.

 

Certificate of the State Examination Committee, June 21, 1962, that Daphne Poulianou holds the qualification of a Doctor.

 

Chairman of the State Committee of Inquiry (signature)

 

Director of the State Examining Committee (signature)

 

Secretary of State Examining Committee (signature)

 

In the city of Moscow June 21, 1962

 

Registration no. 276/25 July 1963 I. V. Bugaenko (seals)