1959 (: 12 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

20-06-1959

ΕΘΝΟΣ

Εξαιρετικν αρχαιολογικν ενδιαφρον παρουσιζει το σπλαιο Πετραλνων Θεσσαλονκης. (Ιστορικ, η πρτη δημοσευση για την ανερεση του σπηλαου Πετραλνων).
Χ. Στγκος
20-06-1959

ETHNOS (Nation)

The Thessaloniki's Petralona Cave is of exceptional archaeological interest. (Historically the first announcement of the Petralona Cave discovery).
Ch. Staggos
22-06-1959

ΕΘΝΟΣ

μοιο  με  το περφημο "σπλαιο  του  κυνς"  της Ιταλας, το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.
Ι. Πετρχειλος
22-06-1959

ETHNOS (Nation)

Similar to the famous "Cane" Cave of Italy, the Petralona Cave in Chalcidice.
J. Petrocheilos

 

 

Amantos K. (1959) – The history of the Hellenes (of the indogerman race).

μαντος Κ. (1959) – Ιστορα των Ελλνων (της "ινδογερμανικς φυλς").

Πετρχειλος Ι. (1959 a) – μοιο  με  το περφημο "σπλαιο  του  κυνς"  της Ιταλας, το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Petrocheilos J. (1959 a) – Similar to the famous "Cane" Cave of Italy, the Petralona Cave in Chalcidice (cf. Μedia June 22). Athens.

Πετρχειλος Ι. (1959 b) – Παρατηρσεις σχετικ με τα σπλαια των Πετραλνων (προκαταρκτικ αναφορ, βσει αυτοψας που πραγματοποιθηκε τον Ιονιο του 1959 και της υπ. αρ. 669/26-5-1959 εντολς του Ινστιτοτου Γεωλογικν Μελετν - ΙΓΜΕ). Η ως νω αναφορ λαβε τον αριθμ 748 στο αρχεο του ΙΓΜΕ (του Υπουργεου Συντονισμο). Αθνα.

Petrocheilos J. (1959 b) – Observations on the Petralona Caves (preliminary report, on the basis of exploration proceeded on June 1959 and the order Νο 669 edited 26th May 1959 by the Inst. of Geology and Subsurface Research - IGSR). The above mentioned report took the archive No 748 in IGSR (Ministry of Co-ordination). Athens.

Στγκος Χ. (1959) – Εξαιρετικν αρχαιολογικν ενδιαφρον παρουσιζει το σπλαιο Πετραλνων Θεσσαλονκης (πρβλ. Τπο 20 Ιουνου). Αθνα. (Ιστορικ, η πρτη δημοσευση για την ανερεση του σπηλαου Πετραλνων).

Staggos Ch. (1959) – The Thessaloniki's Petralona Cave is of exceptional archaeological interest. (cf. Μedia June 20th). Athens. (Historically the first announcement of the Petralona Cave discovery).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS