ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION OF GREECE

NEW YORK DEPARTMENT

LONG ISLAND CITY, NY 11105

12 Ιουλίου 1999

Γενικόν Γραμματέα Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Αμερικής 2, Αθήνα

Διαμαρτυρόμεθα εντονότατα δια την μελετώμενην αποβολή τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος από το Σπήλαιον Πετραλώνων, το οποίον ανέπτυξεν η Εταιρεία μας. Η απόφασις αυτή είναι άδικος, παράνομος και αντίθετος με τας αποφάσεις τού Συμβουλίου τής Επικρατείας, οι οποίες εδικαίωσαν την Εταιρεία μας.

Ως γνωστόν, η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος ιδρύθη από τον διεθνούς φήμης, μοναδικόν ανθρωπολόγον καθηγητήν Δρ. Άρην Πουλιανόν. Ο Δρ. Πουλιανός αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικόν κεφάλαιον της Ελλάδος σήμερον. Είναι ο ιδρυτής της ΑΕΕ και είναι μεγάλη τιμή δια την πατρίδα να έχει επιστήμονες τοιούτου κύρους. Αντί, λοιπόν, το κράτος να τον βοηθά με κάθα μέσον, του φέρει συνεχώς εμπόδια και τον καταπολεμά.

Η με τον νόμον 530536/3-6-99 ίδρυσις νέας ανωνύμου εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ αποτελεί κατάφορον καταστρατήγησιν των νόμων, των αποφάσεων του Συμβουλίου τής Επικρατείας και του Συντάγματος της χώρας. Με άλλα λόγια, ο ΕΟΤ απαιτεί να σφετερισθεί τους κόπους, τους μόχθους και την πνευματικήν και υλικήν περιουσίαν του Δρ. Πουλιανού και της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Δια τους ανωτέρω λόγους ζητούμεν όπως αφήσετε τον καθηγητήν Δρ. Πουλιανόν να συνεχίσει το εθνικόν του έργον απρόσκοπτα. Είμεθα αποφασισμένοι να αγωνισθούμε με όλα τα νόμιμα μέσα δια την υποστήριξην του μεγάλου έργου τού κ. Πουλιανού και της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Μετά τιμής

Δρ.ΒΑΪΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΖΕΛΙΟΣ

Πρόεδρος                                                                                                         Αντιπρόεδρος

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ