ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ

THE EXCAVATIONS AT TRIGLIA

(Άνθρωπος 1978, 1997)

            

Στην Τρίγλια εντοπίστηκαν τα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας (παλαιολιθικά εργαλεία, κοπρόλιθοι, διάφορα παλαιοανθρωπολογικά και παλαιοντολογικά ευρήματα) ηλικίας 10-11 εκ. ετών.

In Triglia - Chalkidiki the traces of human presence (palaeolithic tools, coprolites, various palaeoanthropological and palaeontological findings) of 10-11 m.y.a. have been found. 

Η στρωματογραφία της Τρίγλιας Χαλκιδικής.

The stratigraphy of the Triglia excavating site.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                   RETURN TO THE CONTENTS