ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΔΡΑ: ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, Τ.Κ. 11471, ΤΗΛ. 3610251, ΑΘΗΝΑ 1986

(Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το καταστατικό τού 1971)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ

 1. Ιδρύθηκε στην Αθήνα επιστημονικό Σωματείο με την ονομασία “ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ” με έδρα την Αθήνα.
 2. Η εταιρεία, χωρίς να αποβάλλει την αυτοτέλειά της, θεωρεί τον εαυτό της μέλος τής Διεθνούς Ένωσης Ανθρωπολογικών και Εθνογραφικών Επιστημών, που τελεί υπό την αιγίδα τής ΟΥΝΕΣΚΟ, και της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρωπολόγων.
 3. Η εταιρεία έχει δική της διοίκηση, δική της διαχείριση και δική της σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο τις λέξεις “ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ”, έτος ίδρυσης 1971 και στο κέντρο τη μορφή τού πατέρα τής Ανθρωπολογίας Αριστοτέλη.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

  ΣΚΟΠΟΣ

 4. Σκοπός τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος είναι γενικά η προαγωγή των Ανθρωπολογικών Επιστημών.

  4α. Με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών τού Σωματείου, μπορεί να εγκριθεί κανονισμός που ρυθμίζει θέματα που έχουν σχέση αποκλειστικά με την εσωτερική λειτουργία τού Σωματείου.

 5. Η πραγματοποίηση τού ανωτέρω σκοπού της Εταιρείας θα επιδιωχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως:

  α) Με το συντονισμό τών προσπαθειών κάθε ενδιαφερομένου για την ανθρωπολογία γενικά και τη δημιουργία τμημάτων φυσικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας, παλαιοανθρωπολογίας και εθνογένεσης, εθνογραφίας και εθνολογίας, λαογραφίας και γλωσσολογίας, γενετικής και ευγονικής, αρχαιομετρίας, γεωλογίας, παλαιοντολογίας, σπηλαιολογίας, αρχαιολογίας, στατιστικής, φιλοσοφίας και κάθε άλλης συναφούς επιστήμης.
  β) Με τη συγκέντρωση κάθε υλικού που εξυπηρετεί τον ανωτέρω σκοπό, τη μελέτη και επεξεργασία του, την ανακοίνωση και δημοσίευση τών συμπερασμάτων που προκύπτουν.
  γ) Με την οργάνωση ανθρωπολογικών ερευνών γενικά διαλέξεων, συνεδρίων, βιβλιοθήκης, ελευθέρων μαθημάτων, τη διατήρηση και συντήρηση τού Ανθρωπολογικού Μουσείου
  τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος στα Πετράλωνα Χαλκιδικής και του παραρτήματος αυτού στην Πτολεμαϊδα και με προοπτική ίδρυσης στο μέλλον Ινστιτούτου, Μουσείου Ανθρώπου και Σχολών (Φυσικής) Ανθρωπολογίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
  δ) Με την έκδοση δελτίου, μονογραφιών, περιοδικού ή άλλων δημοσιευμάτων στην Ελληνική γλώσσα, με ή χωρίς περίληψη του περιεχομένου του σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.
  ε) Με την προκήρυξη αγωνισμάτων σε σχετικά θέματα, με την βράβευση αξιόλογων εργασιών και γενικά την ενίσχυση κάθε προσπάθειας που αποβλέπει στην καλλιέργεια των ανθρωπολογικών επιστημών γενικά.
  στ) Με την ανάπτυξη στενότερων διεθνών σχέσεων με τις όμοιες επιστημονικές οργανώσεις τού εξωτερικού, δηλαδή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, ανταλλαγή επιστημόνων και σχετικών πληροφοριών και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

  ΜΕΛΗ

 6. Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος αποτελείται από τακτικά, απλά και επίτιμα μέλη. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη τής εταιρείας.

  Δεν μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου όποιοι έχουν στερηθεί, με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, το δικαίωμα τής ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή. Μπορούν να είναι μέλη του σωματείου ανήλικοι άνω των 15 ετών, με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 του Ν.Δ. 795/1971.

 7. Σαν τακτικό ή απλό μέλος μπορεί να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από δύο μέλη με αίτησή του, κάθε ενδιαφερόμενος για κάποιον κλάδο τής Ανθρωπολογίας γενικά και για την καλλιέργεια των Ανθρωπολογικών γενικά Επιστημών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει στην πρώτη μετά την ανωτέρω πρόταση συνεδρίασή του.
 8. Σαν επίτιμο μέλος μπορεί να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση τού Διοικητικού Συμβουλίου, τιμής ένεκεν, κάθε ένας που διέπρεψε στην επιστήμη τής Ανθρωπολογίας γενικά ή πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στην εταιρεία.
 9. Τα τακτικά και απλά μέλη έχουν την υποχρέωση, ταυτόχρονα με την εκλογή τους, να καταβάλλουν χίλιες (1000) δραχμές σαν δικαίωμα εγγραφής τους. Ομοίως, έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν χίλιες (1000) δραχμές κάθε χρόνο σαν ετήσια συνδρομή τους. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους αυτή για τρία συνεχόμενα χρόνια, χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα τού μέλους.
 10. Κάθε μέλος τού σωματείου που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς τού Σωματείου ή εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια, τους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

  Επίσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κάθε παράβαση των διατάξεων της κείμενης περί σωματείων νομοθεσίας, ανεξάρτητα από κάθε άλλη συνέπεια, το οποίο επισύρει την ποινή της διαγραφής του μέλους που υπέπεσε στο παράπτωμα.

 11. Το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται σε απολογία στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε εύλογη προθεσμία που του τάσσεται. Στην περίπτωση που το μέλος δεν προσέλθει για να απολογηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χωρίς αυτή. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή μέλους σε περίπτωση παραπτώματος κατά το παρόν άρθρο, μπορούν να προσβληθούν από το μέλος που τιμωρήθηκε, στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου η οποία και αποφασίζει οριστικά.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

  ΠΕΡΙ ΔΩΡΗΤΩΝ – ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 12. Πόροι τής εταιρείας είναι οι ετήσιες συνδρομές τών μελών της, οι εισφορές προς αυτήν και τα έσοδα από πωλήσεις βιβλίων και εντύπων που εκδίδει η εταιρεία.

  Δωρητές ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση εκείνοι που προσφέρουν χρηματική ενίσχυση πάνω από 100.000 δρχ. ή άλλη αξιόλογη υλική βοήθεια, όπως βιβλία, ανθρωπολογικό υλικό κλπ. για την ευόδωση των σκοπών τής εταιρείας.

 13. Τα ονόματα των δωρητών αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που αναρτάται σε τιμητική θέση, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 14. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη.

  Δεν μπορεί να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος τού Σωματείου που έχει στερηθεί αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση, τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

 15. Η εκλογή τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τα τακτικά μέλη τής Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση απευθείας με ψηφοδέλτια, των δε άλλων μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από αυτούς που πλειοψήφησαν. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα εξερχόμενα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να επανεκλεγούν.
 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, συνέρχεται μέσα σε 8 μέρες για την εκλογή τού Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία.
 17. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα Γραφεία τής Εταιρείας, στην οδό Δαφνομήλη 7 ή στον Ξενώνα “ΔΑΦΝΗ” στα Πετράλωνα Χαλκιδικής, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρό του πριν από τρεις μέρες. Σε περίπτωση που αυτός έχει κώλυμα ή αρνείται, από τρία μέλη του.
 18. Στις συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του. Εάν αυτός έχει κώλυμα, προεδρεύει κάποιο μέλος του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του: αποφασίζουν με πλειοψηφία τών παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος τού Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

  Το Διοικ. Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 19. Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, δηλαδή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε Δικαστηρίου καθώς και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, και, εάν έχει κώλυμα, αντικαθίσταται από κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι νόμιμα για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο από εκείνο.
 20. Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου επιμελείται τις επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύματα της εταιρείας, υπογράφει κάθε έγγραφο της Εταιρείας, δέχεται αιτήσεις διαλέξεων που γίνονται υπό την αιγίδα της εταιρείας, τις υποβάλλει στο Διοικ. Συμβούλιο, φυλάσσει τη σφραγίδα της εταιρείας, τη βιβλιοθήκη και το Ανθρωπολογικό υλικό της.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί και τις αρμοδιότητες του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία τού Διοικ. Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας τους.

 21. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματός του, σε όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
 22. Ο Γενικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί το Αρχείο τής Εταιρείας, τα πρακτικά τού Διοικ. Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει, με εντολή τού Προέδρου, τα έγγραφα τής εταιρείας, δέχεται αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο λογαριασμό εσόδων και εξόδων τής εταιρείας, καταχωρώντας αυτά σε ειδικό βιβλίο.
 23. Ο Ταμίας τού Διοικ. Συμβουλίου επιμελείται την είσπραξη τών εισφορών τών μελών και των δικαιωμάτων εγγραφής τους, χορηγώντας τις αντίστοιχες αποδείξεις από ειδικό αριθμημένο στέλεχος, τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων τής Εταιρείας και κάθε άλλο που απαιτεί ο Νόμος, πληρώνει τρίτους μετά από έγγραφη εντολή τού Προέδρου, συντάσσει τον ισολογισμό τής Εταιρείας, υποβάλλει στο τέλος τού Οικον. Έτους προς το Δ.Σ. τον απολογισμό τής διαχείρισης και της περιουσίας τού Σωματείου, υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή κάθε στοιχείο που απαιτείται. Ο Ταμίας έχει την υποχρέωση να καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές σε μία από τις Τράπεζες στην Αθήνα.

  Σε περίπτωση κωλύματος ο Ταμίας αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο ή και τον Γενικό Γραμματέα.

 24. Μερικά από τα ανωτέρω καθήκοντα του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέα ή του Ταμία, που ρητά καθορίζονται, μπορούν να ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλους Συμβούλους ή εταίρους.
 25. Αποθανόντα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη του που αρνούνται να παραστούν σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του, αντικαθίστανται από άλλα μέλη του με απόφασή του και οι θέσεις τους αναπληρώνονται με επιλαχόντες συμβούλους τών τελευταίων αρχαιρεσιών. Εάν ο αριθμός τών μελών του Διοικ. Συμβουλίου περιοριστεί σε λιγότερα από τρία και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά, καλείται η Γεν. Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου.

  25α. Τα μέλη της Διοικήσεως του Σωματείου δεν μπορούν να αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο για εργασία που παρέχουν στο Σωματείο με οποιαδήποτε σχέση' επίσης απαγορεύεται η επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής. Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου ορίζεται η αποζημίωση των μελών του ή των μελών τής Εταιρείας για ημεραργίες λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις τού Σωματείου.

  ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 26. Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτική Γενική Συνέλευση μια φορά το χρόνο και μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Διοικ. Συμβούλιο και καλείται πριν από επτά μέρες, για την έγκριση των πεπραγμένων τού Διοικ. Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων. Και κάθε τρία χρόνια για την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου από επτά μέλη και άλλα επτά αναπληρωματικά.
 27. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα τακτικά μέλη της που κατοικούν στην έδρα τής Εταιρείας. Σε περίπτωση ματαίωσης της Γεν. Συνέλευσης για έλλειψη απαρτίας στο χρόνο που καθορίστηκε, αυτή συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε 7 μέρες, με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών.
 28. Η εταιρεία συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση στις περιπτώσεις που θα αποφασίσει γι’ αυτό το Δ.Σ. ή θα ζητηθεί από το 1/5 των τακτικών μελών τής Εταιρείας με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Δ.Σ.
 29. Η Γεν. Συνέλευση, με την έναρξη των εργασιών της, εκλέγει τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης, ο οποίος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της, και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει τον έλεγχο του Ταμείου.
 30. Η Γεν. Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της εταιρείας που είναι παρόντα και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία στον τρέχοντα χρόνο. Μέλη που κατοικούν εκτός έδρας ή στο εξωτερικό μπορούν να ψηφίζουν εξουσιοδοτώντας ένα μέλος, κάτοικο Αθήνας, ή και να εκλέγονται μέλη τού Δ. Συμβουλίου, εφόσον με δήλωσή τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του.

  Κάθε εξουσιοδοτημένο μέλος δεν μπορεί να είναι εφοδιασμένο με περισσότερες από πέντε εξουσιοδοτήσεις.

  α. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου καθώς και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση κάθε χρόνο στη Γεν. Συνέλευση των μελών μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

  β. Η από επαχθή αιτία απόκτηση από το Σωματείο ακινήτων ή κινητών αξίας, και σαν τέτοια θεωρείται η αξία ύψους πάνω από 100.000 δραχμές, γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γεν. Συνέλευσης των μελών. Απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση της περιουσίας τού σωματείου με σκοπό το κέρδος, καθώς και η λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια τέτοιων πράξεων.
  Όλα τα θέματα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών ρυθμίζονται όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.Δ. 795/1971.

 31. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί και το σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, στην οποία παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον μέλη, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 32. Πάνω από πέντε μέλη τής εταιρείας που κατοικούν στον ίδιο Νομό, μπορούν, με αίτησή τους και μετά από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, να ιδρύσουν στον τόπο τής κατοικίας τους, ιδιαίτερο παράρτημα της εταιρείας, χωρίς να χάσουν την ιδιότητα του μέλους της.

  Το παράρτημα έχει οικονομική ανεξαρτησία, υπό τον έλεγχο όμως και την εποπτεία της κεντρικής διοίκησης.

 33. Με τη διάλυση του Σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις τού Αστικού Κώδικα και του Ν.Δ. 795/1971. Μετά το τέλος τής εκκαθάρισης η περιουσία και το Αρχείο τού σωματείου περιέρχονται σε άλλο σωματείο που έχει τον ίδιο ή συναφή σκοπό. Τα αυτά ισχύουν και για την τύχη κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς, που δόθηκε για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου.
 34. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή: α) Αντίγραφο του Καταστατικού, τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτού και των επ’ αυτών αποφάσεων του Πρωτοδικείου, β) αντίγραφο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, αν υπάρχει, γ) Πίνακα των μελών τής Διοικήσεως του Σωματείου και τις μεταβολές κάθε φορά και δ) Αντίγραφο ισολογισμού και απολογισμού καθώς και της εξελεγκτικής επιτροπής μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γεν. Συνέλευση.
 35. Το καταστατικό αυτό συντάσσεται με την προοπτική και την ελπίδα ότι θα αποτελέσει σταθμό στην ανάπτυξη και πρόοδο της επιστήμης μας στην Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς σαν η πατρίδα της Ανθρωπολογίας.

Αθήνα, 16 Απριλίου 1986 (κατατέθηκε).

Εγκρίθηκε 5-11-1986 με την υπ’ αρ. 1124/1986 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ