Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1990   THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . Άνθρωπος,  12: 1.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. THIRTY YEARS SINCE THE REVIVAL OF ANTHROPOLOGY IN GREECE . Anthropos,  12: 1.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ . Άνθρωπος,  12: 2.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC SHOWS INDIFFERENCE . Anthropos,  12: 2.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1990. ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ . Άνθρωπος,  12: 3 - 4.
POULIANOS ARIS N., 1990. PROCLAMES THE OPENING OF THE SECOND PANHELLENIC CONGRESS OG ANTHROPOLOGY (in Greek) . Anthropos,  12: 3 - 4.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Β ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ . Άνθρωπος,  12: 5 - 8.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. RESOLUTION OF THE SECOND PANHELLENIC CONGRESS OF ANTHROPOLOGY . Anthropos,  12: 5 - 8.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1990. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ HOMO SAPIENS . Άνθρωπος,  12: 11 - 14.
POULIANOS ARIS N., 1990. THE APPEARANCE OF HOMO SAPIENS (summary) . Anthropos,  12: 11 - 14.
KURTEN BJORN., 1990. HYAENAS AND THE AGE OF THE PETRALONA FAUNA . Anthropos,  12: 15 - 18.
ΚΟΥΡΤΕΝ ΜΠΓΙΟΡΝ., 1990. ΟΙ ΥΑΙΝΕΣ ΚΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΕΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ . Άνθρωπος,  12: 15 - 18.
IKEYA ΜΟΤΟJI., 1990. ELECTRON SPIN RESONANCE AGE OF THE PETRALONA FAUNA . Anthropos,  12: 19 - 28.
ΙΚΕΓΙΑ ΜΟΤΟΓΙ., 1990. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ . Άνθρωπος,  12: 19 - 28.
IKEYA ΜΟΤΟJI., 1990. ESR AGE OF PETRALONA CRANIUM AND CARBONATES . Anthropos,  12: 29 - 35.
ΙΚΕΓΙΑ ΜΟΤΟΓΙ., 1990. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ E.S.R . Άνθρωπος,  12: 29 - 35.
TOYODA  SHIN& IKEUA MOTOJI., 1990. ANNUAL DOSE RAT FROM ATMOSPHERIC RADON ACTIVITIES . Anthropos,  12: 36 - 49.
ΤΟΓΙΟΝΤΑ ΣΙΝ, ΙΚΕΓΙΑ ΜΟΤΟΓΙ., 1990. Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΑΔΟΝΙΟΥ . Άνθρωπος,  12: 36 - 49.
HORACEK  IVAN & POULIANOS NICKOS A., 1990. FURTHER DATA ON BATS OF THE EARLY PLEISTOCENE SITE PETRALONA . Anthropos,  12: 50 - 58.
ΧΟΡΑΤΣΕΚ ΙΒΑΝ, ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1990. ΤΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΩΝ (ΝΥΧΤΕΡΙΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ . Άνθρωπος,  12: 50 - 58.
BELLUOMINI G., DELITALA L., POULIANOS A. N. &POULIANOS N. A., 1990. THE MAN OF PETRALONA , AN ESTIMATED AGE BY AMINO ACID RACEMIZATION DATING . Anthropos,  12: 59 - 64.
ΤΖ. ΜΠΕΛΟΥΟΜΙΝΙ, Λ. ΝΤΕΛΙΤΑΛΑ, Α. Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ν. Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ., 1990. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ . Άνθρωπος,  12: 59 - 64.
POULIANOS NICKOS A., 1990. PETRALONA: THE KEY TO THE EURASIAN LOWER- MIDDLE PLEISTOCENE . Anthropos,  12: 65 - 90.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1990. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ . Άνθρωπος,  12: 65 - 90.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1990. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ . Άνθρωπος,  12: 91 - 94.
POULIANOS ARIS N., 1990. HUMIDITY, TEMPERATURE AND ATMOSFERIC PRESSURE IN PETRALONA CAVE . Anthropos,  12: 91 - 94.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1990. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ . Άνθρωπος,  12: 95 - 96.
POULIANOS ARIS N., 1990. THE SPREADING OF HUMANS IN EUROPE (summary) . Anthropos,  12: 95 - 96.
TELLALIAN-KYPKOSTAS M. C., 1990. PHYLOGENETIC SIGNIFICANCE OF THE UNDULATING CONDYCAR SPINE OF THE ASCENDING RAMUS OF OURANOPITHECUS MACEDONIENSIS. Anthropos,  12: 98 - 105.
TEΛΛAΛIAN-KYΠKOSTAS M. Κ., 1990. Η ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΠΙΘΗΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ ΤΟΥ) . Άνθρωπος,  12: 98 -105.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., 1990. ΠΟΤΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ Τους ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΘΠΡΩΠΙΔΕΣ . Άνθρωπος,  12: 106 - 109.
DIAMANTIS GEORGE., 1990. THE SEPARATION OF HUMANS FROM THE OTHER PRIMATES . Anthropos,  12: 106 - 109.
ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ A., 1990. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ . Άνθρωπος,  12: 110 - 128.
ANDRE'I'KOS ANDREAS., 1990. THE EVOLUTION OF STONE-TOOLS IN MANI-LACONIA . Anthropos,  12: 110 - 128.
GRAY G. K., 1990. SOCIAL Vs TECHNICAL DRIVES IN ANTHROPOGENESIS . Anthropos,  12: 129 - 136.
ΓΚΡΕΫ TZ. K., 1990. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ . Άνθρωπος,  12: 129 - 136.
GRAY G. K., 1990. “CLEVER HANS” IN SOCIAL EVOLUTION . Anthropos,  12: 137 - 139.
ΓΚΡΕΫ TZ. K., 1990. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΕΞΥΠΝΟΣ ΧΑΝΣ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ . Άνθρωπος,  12: 137 - 139.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1990. ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ . Άνθρωπος,  12: 141 - 143.
POULIANOS ARIS N., 1990. ON THE ORIGIN OF THE GREEKS . Anthropos,  12: 141 - 143.
HENNEBERG  R. J. & HENNEBERG S. M., 1990. THE ABO BLOOD GROUP FREQUENCIES OF THE INHABITANTS OF AN ANCIENT GREEK COLONY OF METAPONTO, ITALY . Anthropos,  12: 144 - 147.
ΧENNEΜΠEΡΓΚ  Ρ. ΤΖ.  &  ΧENNEΜΠEΡΓΚ Μ., 1990. Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ . Άνθρωπος,  12: 144 - 147.
HENNEBERG R. J. & HENNEBERG S. M., 1990. DENTAL PATHOLOGIES AND ANOMALIES IN THE INHABITANTS OF AN ANCIENT GREEK COLONY OF METAPONTO, ITALY . Anthropos,  12: 148 - 149.
ΧENNEΜΠEΡΓΚ  Ρ. ΤΖ.  &  ΧENNEΜΠEΡΓΚ  Σ. Μ., 1990. ΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΝΤΟΥ, ΙΤΑΛΙΑ. Άνθρωπος,  12: 148 - 149.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1990. ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΚΡΑΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ . Άνθρωπος,  12: 150 - 154.
POULIANOS ARIS N., 1990. MYCENAEAN SKULLS FROM THESSALY (summary) . Anthropos,  12: 150 - 154.
HEET Η. L., 1990. RACIAL STRUCTURE OF THE POPULATION OF USSR . Anthropos,  12: 155 - 168.
ΧΗΤ X. Λ., 1990. ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΔ . Άνθρωπος,  12: 155 - 168.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΙΩ., 1990. ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ . Άνθρωπος,  12: 169 - 170.
MANGRIOTIS J., 1990. THE POMACS OF THRACE . Anthropos,  12: 169 - 170.
ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ Γ. ΑΘ., 1990. ΟΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ . Άνθρωπος,  12: 173 - 178.
TOURLIDES GEORGES A., 1990. HORACE AND THRACE (summary) . Anthropos,  12: 173 - 178.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ -ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 1990. ΑΡΧΑΙΟΤΡΟΠΑ ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ Άνθρωπος,  12: 179 - 187.
PAPATHANASSI-MOUSIOPOULOU CALLIOPE., 1990. ANCIENT GREEK CUSTOMS IN ANIQUITY . Anthropos,  12: 179 - 187.
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ Γ., 1990. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΛΑΪΚΟΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ . Άνθρωπος,  12: 188 - 195.
ANDRIOMENOS GEORGE., 1990. THE WOMAN IN THE VERNACULAR TEXTS OF THE LATE BYZANTINE PERIOD. Anthropos,  12: 188 - 195.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ Α., 1990. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ . Άνθρωπος,  12: 196 - 204.
POULIANOS DAFNH A., 1990. THE INFLUENCE OF THE SOIL CONFIGURATION ON THE CREATION OF FOLK SONGS (summary) . Anthropos,  12: 196 - 204.
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Γ., 1990. ΤΩΝ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΛΩΝ. Άνθρωπος,  12: 205 - 208.
GALANOU ANNA G., 1990. AN APPROACH TO THE ANTHROPOLOGY OF THE TWO SEXES (summary) . Anthropos,  12: 205 - 208.
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Β., 1990. ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ . Άνθρωπος,  12: 209 - 210.
KOUSSOULAS V., 1990. VISUAL ANTHROPOLOGY (in Greek). Anthropos,  12: 209 - 210.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., 1990. ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. Άνθρωπος,  12: 211 - 226.
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Π., 1990. ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ . Άνθρωπος,  12: 228 - 238.
ZERVOS SPIROS P., 1990. HOW THE MATHEMATICAL CONCEPTS AND THE LOGIC OF DEMONSTRATION ARE FORMED (summary). Anthropos,  12: 228 - 238.
LAVIOLETTE PAUL L., 1990. GALACTIC CORE EXPLOSIONS AND THE EVOLUTION OF LIFE . Anthropos,  12: 239 - 255.
ΛΑΒΙΟΛΕΤ Π. Λ., 1990. ΟΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Άνθρωπος,  12: 239 - 255.
VALLACE   D. -  WALLACE   R ., 1990. THE BURNING DOWN OF NEW YORK CITY. Anthropos,  12: 256 - 272.
ΒΑΛΛΑΣ  ΝΤ.  - ΓΟΥΑΛΛΑΣ  Ρ., 1990. ΟΙ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Άνθρωπος,  12: 256 - 272.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ Ι., 1990. ΟΙ ΠΑΓΟΣΠΗΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ. Άνθρωπος,  12: 274 - 283.
KARAKOSTANOGLOU  Ι., 1990. THE ICE-CAVES IN GREECE AND THEIR PALEOCLIMATIC SIGNIFICANCE . Anthropos,  12: 274 - 283.
ΡΩΜΑΝΑΣ  Π., 1990. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ. Άνθρωπος,  12: 284 - 285.
ROMANAS P., 1990. PROPOSALS FOR THE PRESERVATION AND   OF THE CAVE OF LAKES IN AHAIA (in Greek). Anthropos,  12: 284 - 285.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ- ΛΑΤΤΑ  ΕΛΕΝΗ - ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑ  ΡΑΝΙΑ., 1990. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Άνθρωπος,  12: 286.
GEORGIOU SP., LATTA  EL., BATSINILA  R., 1990. THE CONTRIBUTION OF SPELEOLOGISTS IN ANTHROPOLOGICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES (in Greek). Anthropos,  12: 286.
ΚΟΝΙΑΡΗ  Ε., 1990. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ. Άνθρωπος,  12: 288 - 291.
KONIARI  Ε., 1990. HEALTH PROBLEMS OF SPELEOLOGISTS AND PEOPLE WORKING IN CAVES (in Greek). Anthropos,  12: 288 - 291.
ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ  Κ., 1990. ΝΕΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ. Άνθρωπος,  12: 292 - 295.
ATAKTIDIS  Κ., 1990. NEW SPELEOLOGICAL RESEARCHES IN KAVALA - N. GREECE (in Greek). Anthropos,  12: 292 - 295.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 4-2-1987, ΑΠΟΦΑΣΗ 7307/1989 ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ). Άνθρωπος,  12: 296 - 304.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. COURT DECISIONS (in Greek). Anthropos,  12: 296 - 304.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Άνθρωπος,  12: 305.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. SLANDERERS IN CONTINUATION. Anthropos,  12: 305.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΑΠΟΛΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ. Άνθρωπος,  12: 307 - 308.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. THEY FIRED EVEN CHRISTOS SARIJIANNIDIS! (in Greek). Anthropos,  12: 307 - 308.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΕ. Άνθρωπος,  12: 307 - 320.
SUSANNE C., 1990. LETTERS OF THE EUROPEAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION TO THE PRIME MINISTER A. PAPANDREOU, THE MINISTER OF CULTURE M. MERCOURI, THE GENERAL SECRETARY OF UNESCO  AND TO THE GREEK AMBASSADOR IN BELGIUM. Anthropos,  12: 307 - 312.
C. SUSANNE (ΣΑΡΛ ΣΟΥΖΑΝ)., 1990. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Άνθρωπος,  12: 307 - 312.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 10ου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Άνθρωπος,  12: 310 - 311.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. RESOLUTION OF THE 10th INTERNATIONAL CONGRESS OF ANTHROPOLOGY  IN BUDAPEST. Anthropos,  12: 310 - 311.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΣ Γ., 1990. ΈΝΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Ε. Άνθρωπος,  12: 312 - 313.
PAPATHANASOPOULOS G., 1990. A PROVOCATIVE LETTER TO E.A.A. Anthropos,  12: 312 - 313.
SUSANNE  C., 1990. THE ANSWER OF E.A.A. TO THE LETTER OF THE GREEK BUREAUCRAT. Anthropos,  12: 314 - 318.
C. SUSANNE (ΣΑΡΛ ΣΟΥΖΑΝ)., 1990. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α. ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗ . Άνθρωπος,  12: 314 - 318.
ΧΕΝΕΜΠΕΡΓΚ M., 1990. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΩΓΜΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Ε. Άνθρωπος,  12: 319 - 320.
HENNEBERG M., 1990. DENUNCIATION OF PERSECUTIONS AGAINST A.A.G. Anthropos,  12: 319 - 320.
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ  ANNA., 1990. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΗΣ Α.Ε.Ε. Άνθρωπος,  12: 321 - 325.
SYNODINOU  ANNA., 1990. DENOUNCES IN PARLIAMENT AND IN PRESS THE PERSECUTIONS OF A.A.G (in Greek). Anthropos,  12: 321 - 325.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Α.Ε.Ε ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  12: 326 - 338.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. THE GREEK RADIO ABOUT THE RESEARCHES OF A.A.G IN THE PETRALONA CAVE (in Greek). Anthropos,  12: 326 - 338.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΜΠΓΙΟΡΝ ΚΟΥΡΤΕΝ (νεκρολογία). Άνθρωπος,  12: 339 - 351.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. BJORN KURTEN (obituary). Anthropos,  12: 339 - 351.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΚΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άνθρωπος,  12: 352 - 354.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. KLON STEFANOS. Anthropos,  12: 352 - 354.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ. Άνθρωπος,  12: 354 - 356.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. ALEXIS POULIANOS (in Greek). Anthropos,  12: 354 - 356.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. Ο ΑΡΗΣ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ. Άνθρωπος,  12: 357.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. ARIS N. POULIANOS ELECTED AN ACTIVE MEMBER OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES. Anthropos,  12: 357.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΤΙΝΓΚΟΥΝ. Άνθρωπος,  12: 357.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. THE AGE OF THE INHABITANTS OF PEKINO AND DINGOUN. Anthropos,  12: 357.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΑΙΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΥ. Άνθρωπος,  12: 358.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. THE  HYENAS CLASSIFICATION OF PLEISTOCENE. Anthropos,  12: 358.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. Ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣ ΛΕΜΟΥΡΙΟΥΣ. Άνθρωπος,  12: 359 - 360.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. THE GOLDEN BAMBUS LEMURIUS (in Greek). Anthropos,  12: 359 - 360.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: "ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ", ΙΑΝ ΤΑΤΕΡΣΑΛ, ΕΡΙΚ ΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΖΟΝ ΒΑΝ ΚΟΥΒΕΡΙΝΓΚ - Ν. ΥΟΡΚΗ. Άνθρωπος,  12: 361.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. BOOK REVIEW: "ENCYCLOPEDIA OF HUMAN EVOLUTION AND PREHISTORY" (in Greek). Anthropos,  12: 361.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1990. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: "Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ", ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΥΪΝΣΚΟΝΣΙΝ, 1989. Άνθρωπος,  12: 362.
POULIANOS ΑRIS N., 1990. BOOK REVIEW: "LITTLE RED RIDING HOOD", WISCONSIN UNIVERSITY, 1989 (in Greek). Anthropos,  12: 362.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. Ο ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ. Άνθρωπος,  12: 363 - 364.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. ARHANTHROPUS IN JAPANESE. Anthropos,  12: 363 - 364.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ",  ΓΚΑΝΑΠΑΓΙΑ ΜΠΧΑΤ. Άνθρωπος,  12: 365.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. BOOK REVIEW: "MEMORIES FROM EUROPE", GANAPAYA BHAT (in Greek). Anthropos,  12: 365.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Άνθρωπος,  12: 366.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1990. A.A.G'S PARTICIPATION IN CONGRESSES (in Greek). Anthropos,  12: 366 - 367.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ. Άνθρωπος,  12: 368.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1990. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ. Άνθρωπος,  12: 369.

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS