Ερώτηση Ελληνοαμερικανού εξ ΗΠΑ στο You tube (22 Μαΐου 2010) και η απάντηση (28 και 31 Μαΐου 2010) της Ανθρωπολογικής

cobone1 has made a comment on Petralona cave & man discovery: Where is this skull today, the video says that it is gone, that someone has destroyed it, WHY???

Anthropologiki’s answer: The skull today is deposited in Thessaloniki University, where only after written approval someone may be permitted to see it. However, by the end of the video it is referred that the Petralona human skull has now “disappeared”, which means that its significance is obscured and not brought into the light, even if it represents one of the most important discoveries within the Greek state borders since the 1821 struggle for national liberation. Why? The answer is not simple, since it is related to the fact that during the last decades the Greek (and unfortunately others) governmental politicians, highly positioned directors and un. professors (for various reasons) are both: semi-illiterate and disinterested in the public's (Greek or international) benefit. It is up to the (mainly internet’s) people to reverse any similar anomalism.

P.s: For the above answer You Tube provides a space of no more than 491 character. That is why only half of the answer first appeared on May 28th and the other half on May 31st of 2010.

Το cobone1 έκανε ένα σχόλιο σχετικά με το βίντεο Petralona cave & man discovery (Ανακάλυψη του σπηλαίου Πετραλώνων και του ομώνυμου ανθρώπινου κρανίου): Πού είναι το κρανίο σήμερα, το βίντεο αναφέρει ότι έχει εξαφανιστεί και καταστραφεί, ΓΙΑΤΙ;;;

Η απάντηση της Ανθρωπολογικής: Σήμερα το κρανίο είναι αποθηκευμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου μόνο ύστερα από γραπτή έγκριση υπάρχει περίπτωση σε κάποιον να επιτραπεί να το δει. Πάντως προς το τέλος του βίντεο αναφέρεται ότι το ανθρώπινο κρανίο των Πετραλώνων έχει «εξαφανιστεί», με την έννοια ότι η σημασία του έχει συσκοτιστεί και δεν φωτίζεται, ακόμα και αν αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που συντελέστηκαν ανάμεσα στα ελληνικά σύνορα από την εποχή του αγώνα της εθνικής απελευθέρωσης του 1821. ΓΙΑΤΙ; Η απάντηση δεν είναι απλή, καθώς σχετίζεται με το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι Έλληνες (και δυστυχώς και άλλοι) κυβερνητικοί πολιτικοί, υψηλά ιστάμενοι διευθυντές και καθηγητές πανεπιστημίου (για διάφορους λόγους) είναι ταυτόχρονα ημι-αγράμματοι, αλλά και αδιάφοροι για το Δημόσιο (ελληνικό ή διεθνές) όφελος. Επαφίεται στον κόσμο (κυρίως του διαδικτύου) να αναστρέψει κάθε παρόμοια ανωμαλία.

ΥΓ: Για την παραπάνω απάντηση, το You Tube δεν διαθέτει χώρο περισσότερο από 491 χαρακτήρες. Αυτός είναι ο λόγος που μόνο η μισή απάντηση αναρτήθηκε στις 28 Μαΐου και η άλλη μισή 31 Μαΐου 2010.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ